Planerad 40 kV markkabel mellan Huskvarna och planerad

E.ON Elnät Sverige AB
Nobelvägen 66
205 09 Malmö
eon.se
T 040 - 25 50 00
Kompletterande samrådsunderlag
Planerad 40 kV markkabel
mellan Huskvarna och
planerad vindkraftpark
Lyckås i Jönköpings
kommun
Mars 2015
Bg: 5967-4770
Pg: 428797-2
Org. Nr: 556070-6060
Säte: Malmö
Projektorganisation
E.ON Elnät Sverige AB
205 09 Malmö
eon.se
Rapporten har upprättats av Johanna Brodd och Sofia Elg
För kartor i underlaget innehas rättighet:
© Lantmäteriet MS2006/02876
sid 2/12
Innehållsförteckning
1 4 Inledning
1.1 Bakgrund
4 1.2 Lagstiftning
5 1.3 Genomförande av samråd
5 1.4 Lokalisering, omfattning och utformning
6 2 7 Alternativa stråk och tekniker
2.1 Stråk J
7 2.2 Nollalternativ
7 3 8 Beskrivning av berörda intressen
3.1 Landskapsbild
8 3.2 Markanvändning, bebyggelse och planer
8 3.3 Naturmiljö
8 3.4 Kulturmiljö
9 3.5 Friluftsliv
9 3.6 Infrastruktur
9 3.7 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
4 10 10 Konsekvensbedömning
Förslag till disposition MKB
11 5 12 Referenser
Bilagor
Bilaga 1 – Översiktskarta samtliga stråk
Bilaga 2 – Översiktskarta stråk J
Bilaga 3 – Karta över naturintressen
Bilaga 4 – Karta över kulturmiljöintressen och friluftsliv
sid 3/12
Malmö 2015-03-23
1 Inledning
1.1 Bakgrund
Statkraft Södra Vindkraft AB planerar att uppföra en ny vindkraftpark vid Lyckås i
Jönköpings kommun, Jönköpings län. Tillstånd för vindkraftparken har erhållits under år
2013. E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) är nätägare i området och har fått i
uppdrag att tillse en anslutning av den planerade vindkraftparken till elnätet.
E.ON Elnät planerar att anlägga en ny 40 kV markkabel mellan befintlig
transformatorstation i Huskvarna och station vid planerad vindkraftpark Lyckås.
Detta kompletterande samråd är ett tillägg till föregående samråd som genomfördes i
januari 2015. Under det föregående samrådet inkom synpunkter som resulterade i att E.ON
Elnät tagit fram ännu ett stråkalternativ som presenteras i detta samrådsunderlag.
Stråket som det kompletterande samrådet gäller är ett alternativt stråk som utgår från
Brunkulla strax utanför Kaxholmen i sydöstlig riktning mot Halvtyskemossen för att
därefter vända norrut och ansluta till stråk I, se figur 1 nedan samt bilaga 1.
Figur 1. Karta över det stråk som det kompletterande samrådet gäller(rödmarkerat stråk)
sid 4/12
1.2 Lagstiftning
I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på en MKB sker i
enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är
att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan
om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. När nätkoncession
erhålls gäller den i regel tillsvidare.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.
1.3 Genomförande av samråd
Av ellagen följer att 6 kap. miljöbalken (MB) gäller bland annat med avseende på
samrådsförfarandet. Därmed ska samråd hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och
de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan ska dessutom samråd hållas med övriga statliga myndigheter, de
kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
E.ON Elnät genomför nu ett kompletterande samråd för ett alternativt stråk med
länsstyrelse, kommun, berörda organisationer och myndigheter, enskilda som särskilt
berörs och allmänheten. E.ON Elnät har valt att samråda med fastighetsägare inom 30 m på
vardera sida om framtaget stråk. Själva stråket är 30 meter bred. Det vill säga sammanlagt
en zon på 90 meter.
För att nå allmänheten kommer projektet att kungöras i den lokala tidningen. Kungörelsen
kommer att innehålla kort information om projektet och att det ges möjlighet att inkomma
med synpunkter och ställa frågor. Samrådsunderlaget kommer även att finnas tillgängligt
att ta del av digitalt på E.ONs webbsida (eon.se/regionnat).
Det kompletterande samrådet pågår till och med den 24 april 2015 och under denna tid går
det bra att lämna synpunkter skriftligt eller per telefon.
Efter avslutat samråd kommer E.ON Elnät att gå vidare genom att utifrån en
sammanvägning av de tidigare presenterade stråken och detta kompletterande stråk välja
en sträckning. Val av stråk och sträckning kommer att baseras på miljömässiga, tekniska
och ekonomiska förutsättningar samt synpunkter inkomna i samrådet. De fastighetsägare
som blir direkt berörda kommer att kontaktas.
sid 5/12
1.4 Lokalisering, omfattning och utformning
Den planerade vindkraftparken kommer att uppföras vid Lyckås som är beläget en mil norr
om Huskvarna i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Markkabeln är planerad att gå
mellan befintlig transformatorstation i Huskvarna och planerad transformatorstation vid
Lyckås vindkraftpark via befintlig transformatorstation i Kaxholmen, se bilaga 1. För att
kunna överföra den förväntade produktionen från den planerade vindkraftparken krävs en
40 kV kraftledning som avses förläggas som markkabel. En positiv effekt av den nya
ledningen är att den bidrar med ytterligare reservmatningsmöjlighet till samhället
Kaxholmen.
Detta samråd omfattas endast av en delsträcka som utgår från Brunkulla.
Markkabeln blir sammanlagt ca 13-14 kilometer beroende på vilka stråk som väljs och
kommer till största del att förläggas i eller i anslutning till befintliga vägar. Det stråk som
nu utreds i detta kompletterande samråd är ca 3 250 meter långt.
En markkabel som kommer att bestå av tre stycken fasledare planeras, se figur 1 nedan.
Denna kommer att förläggas på ett djup av ca 0,9 meter i ett schakt som har en dagöppning
på maximalt 1,0 meter. Markkabeln placeras på en bädd av sand och grus i schaktet som
därefter återfylls, först med ett lager sand, och sedan med de uppschaktade massorna.
Markytan kommer sedan att återställas så långt det är möjligt till ursprungligt skick och
överskottsmassor kommer att transporteras bort.
Vid anläggandet av markkabeln kommer intilliggande område att tas i anspråk för
arbetsmaskiner, upplag av massor och kabeltrummor. Efter att arbetet är avslutat kommer
marken att i största möjliga mån återställas. Arbetsområdet kan komma att uppgå till
maximalt 6 m.
Figur 2. Schematisk skiss över ett kabelschakt (cirkamått)
sid 6/12
2 Alternativa stråk och tekniker
Arbetet med att ta fram alternativa stråk inleddes med en kartstudie av ett
utredningsområde. Intressen för kulturmiljö, naturmiljö och friluftsliv identifierades med
hjälp av kartdata från berörd Länsstyrelse, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket samt
Riksantikvarieämbetet. Även övriga aspekter som kan innebära konflikter med en
kraftledning har undersökts genom kartstudier och fältbesök. Därefter identifierades ett
antal lämpliga stråk inom utredningsområdet. Där så bedöms tekniskt möjligt eftersträvas
att förlägga markkablarna parallellt med befintlig infrastruktur som vägar och
kraftledningar då det generellt sett bedöms ge en mindre påverkan på miljön, jämfört med
att gå i obanad terräng. Även andra aspekter så som förekommande intresseområden
avseende natur- och kulturmiljö samt topografi har beaktats.
Ett möjligt alternativ är att bygga ledningen som luftledning. E.ON Elnät har alltid som
huvudalternativ vid ledningsdragning inom regionnätet, att uppföra ledningarna som
luftledningar, då de därmed har bäst driftsäkerhet och flexibilitet för framtida
kapacitetshöjningar. I detta fall avser emellertid inte E.ON Elnät att utreda ett
luftledningsalternativ eftersom det inte bedöms som lämpligt inom vindkraftparken,
Kaxholmen eller genom tätorten Huskvarna samtidigt som det delvis gäller en radiell
inmatningsledning, varför kabelförläggningen inte hotar regionnätssystemets robusthet.
De nya markkablarna planeras att förläggas från befintlig transformatorstation i Huskvarna
via befintlig station i Kaxholmen för att sedan nå fram till planerad station vid
vindkraftparken. Nio alternativa stråk har i tidigare samråd tagits fram och beskrivits. I
detta kompletterande samrådsunderlag beskrivs det tionde alternativet, stråk J, se bilaga 2.
2.1 Stråk J
Stråk J utgår från en fyrvägskorsning vid Brunkulla och följer därefter en enskild mindre
väg i sydöstlig riktning. Vid första avtagsvägen åt öster viker stråket av och följer en
mindre väg en kort sträcka, när vägen kommer fram till några mindre bebyggda fastigheter
delar den sig och stråket viker av i sydöstlig riktning. När den mindre vägen upphör
fortsätter stråket att följa en bruksväg mot sydost. Stråket passerar Lunnatorpet och
fortsätter längs bruksvägen i sydöstlig riktning mot Halvtyskemossen. Här vänder stråket
norrut för att slutligen ansluta till ett av de tidigare samrådda stråken (stråk I) i närheten av
Edstorpet.
2.2 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade anslutningsledningen inte kommer till stånd.
Detta skulle medföra att den planerade vindkraftparken inte kan anslutas till regionnätet
och därmed kommer den förnyelsebara energi som skulle kunna ha producerats att utebli.
sid 7/12
Den nya ledningen skulle ge ytterligare reservmatningsmöjlighet till samhället Kaxholmen
vilket uteblir om ledningen inte byggs.
Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som markkabeln skulle medföra
uteblir, till exempel så sker ingen påverkan på natur- och kulturmiljö.
3 Beskrivning av berörda intressen
De intresseområden som berörs av det aktuella stråket för markkabeln beskrivs nedan
tillsammans med en översiktlig konsekvensbedömning för respektive intresseområde. Med
berörda intressen menas de intressen som ligger inom eller tangerar en 30 plus 30 meters
buffertzon kring de 30 meter breda stråken.
3.1 Landskapsbild
Längs med stråket är det skogsmark som dominerar men det finns även jordbrukslandskap
med inslag av åker- och betesmark.
I och med att markkabeln kommer att förläggas under mark kommer inverkan på
landskapsbild att bli obefintlig förutom i själva förläggningsskedet då maskiner och
transportfordon utgör en marginell och tillfällig inverkan på landskapsbilden.
3.2 Markanvändning, bebyggelse och planer
Till stor del kommer markkabeln att förläggas i, eller i anslutning till mindre vägar och
vägområden.
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ange sina intentioner för mark- och
vattenanvändning inom kommunen i en kommuntäckande översiktsplan. Översiktsplan för
Jönköpings kommun antogs av kommunfullmäktige i mars 2003 och 2010 togs beslut om
att den fortfarande är aktuell. Arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan
påbörjades hösten 2012 och översiktsplanen beräknas antas i kommunfullmäktige i
december 2015.
Stråket berör inga detaljplaner eller skolor.
3.3 Naturmiljö
Berörda områden som är av intresse för naturmiljön redovisas i kartbilaga 3. Stråk J berör
ett område som är upptaget i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering och även
ingår i kommunens naturvårdsprogram. En mindre del av stråket kring Brunkulla och
sid 8/12
söderut ligger inom riksintresse för naturvård och nationell bevarandeplan för
odlingslandskapet. Miljön ingår i Skärstadsdalen och beskrivs som ”ett representativt
odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av öppen äng, sötvattenstrandäng och
betad skog”.
Stråket passerar ett grävt dike vid Halvtyskemossen.
3.4 Kulturmiljö
Berörda områden som är intresse för kulturmiljön redovisas i kartbilaga 4.
Stråket passerar torpet Lunnatorpet som finns med i Riksantikvarieämbetets inventering
och är av lämningstypen lägenhetsbebyggelse (Skärstad 159:1).
I närheten av stråket ligger torpet Edstorpet som är en fast fornlämning (Skärstad 161:1).
Kring torpet ligger en fossil åker med röjningsrösen (Skärstad 229).
3.5 Friluftsliv
Inom delar av utredningsområdet finns goda möjligheter till friluftsliv och rekreation så
som bär- och svampplockning, jakt och annat rörligt friluftsliv. Stråket ligger inom
älgjaktsområde, se bilaga 4.
Vandringsleden John Bauerleden som sträcker sig mellan Huskvarna och Gränna går
genom landskapet. Planerad markkabel kommer att korsa vandringsleden strax söder om
Brunkulla.
Flera organisationer och föreningar anordnar friluftslivsaktiviteter så som orientering,
skidåkning och friidrott inom området.
Eventuell påverkan på friluftslivet bedöms bli liten och begränsad till förläggningsskedet.
Därefter kommer marken att återställas.
3.6 Infrastruktur
Markkabeln kommer till stor del att placeras i eller i anslutning till befintliga vägar.
Eventuell påverkan på infrastruktur bedöms bli relativt liten och begränsad till
förläggningsskedet då maskiner och transportfordon kan komma att utgöra tillfälligt hinder
för trafiken med eventuell avstängning av mindre vägar.
I närområdet finns befintliga kraftledningar inom region- och lokalnätet, både luftledningar
och markkablar.
sid 9/12
3.7 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är ett
samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. De elektromagnetiska fälten uppkommer
vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el och påverkas av
fasledarnas inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan ledarna.
Man vet fortfarande ganska lite om hur magnetfält påverkar människor och djur.
Forskningsarbetet avseende de magnetiska fältens påverkan pågår, men i dagsläget har det
inte kunnat fastställas ifall det finns några skadliga hälsorisker. Några gränsvärden för
magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns ej framtagna av svenska
myndigheter. E.ON Elnät tillämpar den vägledning för beslutsfattare som formulerats av
fem svenska myndigheter (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut) och gavs ut 1996:
”Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält”.
Myndigheterna rekommenderade gemensamt:
”Om åtgärder som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som
kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader
bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att
exponeringen begränsas”.
I den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökningshandlingen kommer
magnetfältsberäkningar att redovisas samt en utförligare beskrivning av elektromagnetiska
fält.
Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten kommer
att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättas med berörda
fastighetsägare.
De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande
av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan
bedrivas i ledningarnas närhet kommer att anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna
och finns reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter.
4 Konsekvensbedömning
I detta avsnitt görs en översiktlig bedömning av de konsekvenser som en kabelförläggning
längs med stråk J kan förväntas medföra. Stor hänsyn kommer att tas till de intressen som
finns inom området för att minska risken för skador. Erforderliga tillstånd och dispenser
kommer att sökas innan arbetena påbörjas.
sid 10/12
Vid förläggning av markkabel är det främst i anläggningsskedet som påverkan på
landskapsbilden uppkommer. När kabeln är förlagd och markytan har återställts kommer
mindre vegetation tillåtas etableras och spåren av kabelförläggningen i landskapet vara
små. Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt när förläggningsarbetet är klart.
Påverkan på landskapsbilden bedöms därmed bli obetydlig.
E.ON Elnät har för avsikt att förlägga kabeln på ett sådant sätt att den inte strider mot
gällande översiktplan.
Markkabeln kommer till stor del att förläggas i eller i anslutning till befintliga vägar. Vid
detaljprojektering kommer kabelförläggningen att anpassas så att påverkan på de intressen
som finns i området blir så liten som möjligt.
Förläggningsarbetet vid det grävda diket kan utföras antingen under sommaren vid
torrperioder eller vintertid då det är fruset för att på detta sätt minimera intrånget.
Kabelförläggningen kommer att anpassas inom stråket så att den inte förläggs på de mest
fuktiga områdena i Halvtyskemossen.
Bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950) beaktas för att inte negativt påverka
fornlämningar och fornlämningsområden. Tillstånd kommer att sökas ifall det behövs.
Påverkan på friluftslivet i skog och mark kan påverkas temporärt under anläggningsskedet.
Därefter återställs marken och påverkan på friluftslivet bedöms därmed bli liten.
Befintlig vägstruktur kommer att nyttjas i anläggningsskedet. De maskiner som används
vid byggnadsarbetet kommer att orsaka buller och vissa vibrationer. Trafikstörningar
kommer att uppkomma i samband med anläggningsarbetena eftersom kabeln till stora delar
kommer att förläggas längs med befintlig infrastruktur.
Korsning av mindre vägar är planerad att i första hand ske genom att vägarna grävs av och
sedan återställs när markkabeln lagts ner.
Förslag till disposition MKB
Nedan presenteras förslag till huvudrubriker i innehållsförteckningen till den
miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram och bifogas ansökningshandlingen.
1. Icke teknisk sammanfattning
2. Inledning
sid 11/12
3. Lagstiftning
4. Rättigheter och övriga tillstånd
5. Samråd
6. Alternativutredning
7. Utförande, drift och underhåll
8. Huvudalternativ; beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning
9. Alternativ sträckning; beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning
10. Samlad bedömning
5 Referenser
SFS 1997:857. Ellagen. Stockholm: Näringsdepartementet.
SFS 1998:808. Miljöbalken. Stockholm: Miljödepartementet.
Boverket, Elsäkerhetsverket, Statens strålskyddsinstitut, Socialstyrelsen,
Arbetarskyddsstyrelsen (1996). Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält. Solna: Arbetarskyddsstyrelsen.
Digitalt material har hämtats från:
Länsstyrelsen www.gis.lst.se/lstgis. (Hämtat 2014-11-04)
Riksantikvarieämbetet ww.raa.se. (Hämtat 2015-03-15)
Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se. (Hämtat 2014-11-13)
Jordbruksverket www.jordbruksverket.se. (Hämtat 2014-11-04)
Jönköping kommun, Karta över Jönköpings kommun,
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kartaoverjonkopingskommun.4.53ff8ab51374efccb
a720e.html. (Hämtat 2015-03-15)
Jönköpings kommun, Ny översiktsplan,
http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/stadsplanering/oversiktligplanering/nyoversiktspla
nnyop.4.174da51c13c660ba34a724.html. (Hämtat 2015-03-15)
sid 12/12
F
D
A
J
E
A
G
H
I
I
E.ON Elnät Sverige AB
Kompletterande stråk för
planerad 40 kV markkabel
mellan Huskvarna och planerad
vindkraftpark Lyckås.
Mars 2015
A
B
C
Översikt utredningsområde
och stråkalternativ
Kompletterande stråk J
Utredningsområde för vindkraftpark
Utredningsområde för stråk
Stråkalternativ i föregående samråd
A
B
C
D
E
F
G
H
I
"©Lantmäteriet MS2006/02876"
0
Skala (A3) 1:40 000
1
2 km
Bilaga 1
H
I
A
A
E.ON Elnät Sverige AB
Kompletterande stråk för
planerad 40 kV markkabel
mellan Huskvarna och planerad
vindkraftpark Lyckås.
Mars 2015
G
I
J
Översikt kompletterande
stråkalternativ
Kompletterande stråk
J
Stråkalternativ i föregående samråd
"©Lantmäteriet MS2006/02876"
0
Skala (A3) 1:10 000
0,25
0,5 km
Bilaga 2
H
I
A
A
E.ON Elnät Sverige AB
Kompletterande stråk för
planerad 40 kV markkabel
mellan Huskvarna och planerad
vindkraftpark Lyckås.
Mars 2015
G
I
J
Intresseområden för naturmiljö
Stråk J
Stråkalternativ i föregående samråd
Strandskyddsområden
Vattenskyddsområden
Naturvärdesobjekt
Nyckelbiotop
Inventerade skyddsvärda träd
Ängs och betesmark
Riksintresse naturvård
Naturreservat
Naturvårdsprogram Jönköpings kommun
Natura 2000
"©Lantmäteriet MS2006/02876"
0
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet
Skala (A3) 1:30 000
0,25
0,5 km
Bilaga 3
H
I
A
A
E.ON Elnät Sverige AB
Kompletterande stråk för
planerad 40 kV markkabel
mellan Huskvarna och planerad
vindkraftpark Lyckås.
Mars 2015
G
I
J
Intresseområden för kulturmiljö
och friluftsliv samt
förorenade områden
Stråk J
Stråkalternativ i föregående samråd
Fornminne punkt
Fornminne polygon
Fornminne linje
Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse Kust- turism & friluftsliv
Älgjaktområden
"©Lantmäteriet MS2006/02876"
0
Skala (A3) 1:30 000
0,25
0,5 km
Bilaga 4