Protokoll fört vid föreningsstämma med

Protokoll fört vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Kumlet 18 den
21 april 2015 kl. 19:00 på Mornington Hotell, Nybrogatan 53 i Stockholm.
1 § - Stämmans öppnande.
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Elisabeth Risbecker. Alla närvarande medlemmar hälsas
välkomna.
2 § - Godkännande av dagordning
Godkänns.
3 § - Val av ordförande för stämman
Jan Gustafson väljs till ordförande för stämman.
4 § - Anmälan av styresens val av protokollförande
Styrelsen anmäler att Philip Knutsson har valts till protokollförare.
5 § - Val av justerare tillika rösträknare
Sylvia Eljuga och Jan Ahlqvist utses att tillsammans med Jan Gustafson justera protokollet samt vid
behov vara rösträknare. Protokollet ska vara justerat inom 3 veckor efter stämman.
6 § - Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Kallelsen till årets stämma gick ut den 7 april 2015 vilket gör att stämman förklaras utlyst i behörig
ordning.
7 § - Fastställande av röstlängd
Upprop äger rum av Elisabeth. Röstlängden fastställs till 28 röster. Totalt är 35 medlemmar
närvarande.
8 § - Föredragande av styrelsens årsredovisning
Ordet överlämnas till Johan Ström som går igenom balans- och resultaträkning. Ekonomin är mycket
god och föreningen har inga skulder. Gårdsrenoveringen som genomförts under det gångna
räkenskapsåret tas upp tillsammans med en del andra åtgärder såsom OVK-besiktning samt inköp av
ny tvättmaskin och plaståtervinningstunna. En förklaring ges även till den höjda årsavgift som gjordes
inför 2015.
Två skrivfel på sid.2 i årsredovisning påpekas av justerare Jan Ahlqvist. Årtalet efter
styrelsemedlemmarna Tommy Lundell och Urszula Zarebska-Lorente ska vara 2014 och inte 2015.
9 § - Föredragande av revisorernas berättelse
Eftersom internrevisorn Andreas inte närvarar överlämnas ordet till Johan som läser upp revisorernas
utlåtande. Årsredovisningen har enligt revisorerna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och de tillstyrker att stämman ska fastställa resultat- och balansräkningen så som den kommer till
uttryck i årsredovisningen samt att styrelseledamöterna ska beviljas ansvarsfrihet.
10 § - Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslutar enhälligt att godkänna balans- och resultaträkningen så som den uttrycks i
årsredovisningen.
11 § - Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar enhälligt att godkänna resultatdispositionen.
12 § - Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutar enhälligt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
13 § - Motioner
Inga motioner inkomna.
14 § - Stadgeändring
Ewa Söderpalm förklarar styrelsens förslag till stadgeändring. Denna går ut på att styrelsen får ta ut
en avgift för andrahandsuthyrning vilken årligen maximalt får uppgå till 10 % av det aktuella årets
prisbasbelopp. Förslaget måste tas upp på två på varandra efterföljande stämmor med enkelrespektive 2/3 majoritet.
Röstning äger rum och dess utfall blir följande:
Antal röster emot:
0
Antal blanka röster:
0
Antal röster för:
28
Ytterligare förslag till ändring i stadgarna tas upp av Carl Wallensten. Denna ändring kan inte tas upp
samtidigt som ovanstående ändring och måste därför vänta till en framtida ändring av föreningens
stadgar.
15 § - Budget
Genomgång av budget. Det konstateras att föreningens intäkter inte täcker de kostnader som
föreningen har och att vi därför årligen använder kassamedel för att täcka det underskott som
därmed uppstår. Detta kan i sin tur medföra behov av att ytterligare höja årsavgifterna vilket
styrelsen tar beslut om i samband med varje års budgetprocess.
16 § - Arvode åt styrelse, revisorer och valberedning
Stämman beslutar enhälligt om att arvode i enlighet med valberedningens förslag ska utgå till:
-
Styrelsen med 1½ förhöjt prisbasbelopp exkl. sociala avgifter.
Extern revisor enligt skälig löpande räkning.
Intern revisor med 999 kr.
Valberedning med 4000 kr exkl. sociala avgifter.
17 § - Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen genom Vanessa Lenkel föreslår följande styrelseledamöter och suppleanter:
Ledamöter:
Elisabeth Risbecker
Johan Ström
Philip Knutsson
Sylvia Eljuga
Gunnar Olsson
Suppleanter:
Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Charlotte Prior
Nyval
Ytterligare förslag till styrelsens utseende framförs av Carl Wallensten enligt följande:
Ledamöter:
Elisabeth Risbecker
Johan Ström
Philip Knutsson
Sylvia Eljuga
Suppleanter:
Omval
Omval
Omval
Nyval
Charlotte Prior
Gunnar Olsson
Nyval
Nyval
Röstning äger rum och dess utfall blir följande:
Valberedningens förslag:
Carl Wallenstens förslag:
Blanka röster:
21 röster
2 röster
5 röster
Valberedningens förslag röstas igenom och 17 § förklaras omedelbart justerad.
18 § - Val av revisorer och suppleant
Valberedningen föreslår att Grant Thornton ska väljas till extern revisor och att Andreas Vesterlund
ska omväljas till intern revisor. Ingen revisorsuppleant föreslås. Stämman godkänner enhälligt
valberedningens förslag av revisorer.
19 § - Utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av sammankallande Vanessa Lenkel (omval)
och Urszula Zarebska-Lorente (nyval).
Ytterligare förslag till representant för valberedningen framförs av Jan Ahlqvist som föreslår Cecilia
Lagersvärd.
Stämman beslutar enhälligt att välja alla tre till valberedningen.
20 § - Stämmans avslutande
Jan Gustafson förklarar stämman avslutad och tackar för uppmärksamheten.
Jan Gustafson, Ordförande
Philip Knutsson, Protokollförare
Sylvia Eljuga, Justerare
Jan Ahlqvist, Justerare