Kvalitetsberättelse sep 2015

Sjungande dalens grundsärskolas kvalitetsberättelse
2014/2015
Vårt fritidshem och vår skola
Sjungande dalens skola är belägen 3 kilometer väster om stadskärnan med närhet till
skogsområden, motionsspår och idrottsplats. Skolan är idag mötesplats för cirka 300 elever
och cirka 60 vuxna, med förskoleklasser, grundskola åk. 1-5, grundsärskola samt
hörselverksamhet. För att rymma all verksamhet nyttjas tre ”hus” utanför stora skolan. Dessa
är Dirigenten, Lejonström och Tangenten.
Grundskolan rymmer en tre förskolleklasser, samt två eller tre parallella klasser i åk. 1-5.
Totalt är det 14 klasser. Till grundskolan hör fyra fritidshemsavdelningar.
Grundsärskola som består av 22 elever fördelade på sex klasser med två
fritidshemsavdelningar. Skolans och fritidshemmens arbete leds av två rektorer som ansvarar
för varsin skolform.
Hörselverksamheten ryms i den ordinarie undervisningen. Det innebär att hörsellärare och
teckenkommunikatörer finns tillgängliga i de klasser där behov finns. Dessa pedagoger
arbetar främst med teckenspråk, tecken som stöd anpassning av ljudmiljön samt handledning
av klasslärare.
I grundsärskolan undervisas det både i ämnen (grundsärskola) och ämnesområden
(träningsskola). All undervisning ska ha en tydlig struktur och vara utformad utifrån varje
enskild individ.
Fritidshemmens främsta uppgift är att främja en meningsfull fritid samt social gemenskap.
Grundsärskolan och hörselverksamheten har hela kommunen som upptagningsområde
medans upptagningsområdet för grundskolan är närområdet.
Prioriterat på skolan är att var och en, barn som vuxen, ska känna sig trygg och mötas med
respekt. Vi arbetar medvetet för att skapa goda lärandemiljöer där alla elever ska kunna
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar genom inspiration och utmaningar.
I Brännans upptagningsområde är våra prioriterar vi under läsåret 2014/2015 följande:
 Skapa en inkluderande verksamhet för att alla barn ska bli sitt bästa jag.
 Fortsätta arbeta med kaplanprocessen när det gäller projektering (huset och
lokaler) och verksamhetsidén.
I vår verksamhet finns pedagogisk och erfaren personal bestående av förskollärare,
fritidspedagoger, barn och ungdomsassistenter, personliga assistenter, grundskollärare,
slöjdlärare, hörsellärare, specialpedagoger, samt tillgång till elevhälsa bestående av
skolsköterska, kurator samt psykolog.
Det här ska vi satsa på i år:
-
-
-
Byggstenarna i Kaplanprocessen; i dagsläget inkludering och entreprenöriellt
lärande
Att utveckla lärares lärande i matematik
Rutiner vid inskolningar av nya elever
Hemkunskapen samt vardagsaktiviteter
Samarbete mellan fritidshemmen Tangenten, Gitarren, Flygeln samt
grundskolan och grundsärskolan
Börja arbeta efter nya rutiner gällande skriftliga omdömen och
utvecklingssamtal
Fungerande och framåtsyftande elevhälsaträffar
- samtliga medarbetare känner till arbetet med särskilt stöd
- skola och fritidshem träffas i ett gemensamt möte med fokus på elevhälsa på
gruppnivå
- en specialpedagog mer elevhälsauppdrag deltar i träffarna
Alla elever som har rätt till undervisning i teckenspråk tillgodoses
Det gör vi för att:
Inkluderande förhållningssätt - Eleven har rätt att verka och utvecklas i en skol- och
fritidsmiljö som är tillgänglig för alla.
Att utveckla lärares lärande i matematik – Utveckla matematikundervisningen i
grundsärskolan
Hemkunskapen samt vardagsaktiviteter – Öka kunskapen kring centralt innehåll och vad
undervisningen ska handla om.
Samarbete mellan fritidshemmen - Utöka elevers möjlighet till meningsfull och anpassad
fritidsverksamhet
Börja arbeta efter nya rutiner gällande skriftliga omdömen och utvecklingssamtal –
Förändringar i skollagen angående skriftliga omdömen och utvecklingssamtal.
Fungerande och framåtsyftande elevhälsaträffar – Kvalitetssäkra arbetet och hitta en
hållbar och känd för alla, struktur för elevhälsaarbetet
Alla elever som har rätt till undervisning i teckenspråk tillgodoses – Kvalitetssäkra
arbetet med teckenspråksundervisningen
Så här gick det:
Inkludering
Upptagningsområdets gemensamma mål: att öka kunskap och förståelse för
inkludering/inkluderande förhållningssätt har pågått i alla verksamheter under läsåret.
I upptagningsområdets gemensamma uppföljningar, utvärderingar samt i dialog med
pedagoger kan man tydligt utläsa att pedagoger har ökat kunskap och förståelse kring
inkluderande förhållningssätt. Pedagoger ser fler möjligheter än hinder med inkludering. För
att alla barn ska bli sitt bästa jag är det av stor vikt att skolans kompetenser används på bästa
sätt, att pedagoger mellan skolformerna ökar samarbetet. I grundsärskolans trivselenkät kan
man tydligt utläsa att eleverna som går i central grundsärskola har och vill ha kompisar i
grundskolan. Detta är viktig kunskap för pedagogerna att arbeta utefter.
Diskussioner kring inkluderande förhållningssätt har även förts i fritidsverksamheten. Man
menar att man kommit djupare i sitt eget tänk och man har börjat dialoger om hur man kan
”slå ihop” grundskolans och grundsärskolans fritidshem nästa läsår.
Sjungande dalens skola är redo att från och med nästa läsår arbeta praktiskt kring
inkluderande förhållningssätt.
Matematiklyftet
I matematiklyftets modul problemlösning fördjupade pedagogerna sitt lärande kring ämnet
som också praktiserades i fler ämnen/ämnesområden än
matematiklektioner/verklighetsuppfattning. Arbetet gav eleverna inflytande i undervisningen
och eleverna utvecklade sin förmåga i samarbete och kommunikation. Elever har deltagit i
planeringen av undervisningen vid andra tillfällen än det nämnda. Elevers delaktighet och
inflytande – något att lyfta för att förstärka och arbeta vidare med.
”Det kollegiala lärandet” är en arbetsform som använts i lärarlaget under matematiklyftet. Vi
har sett många fördelar med arbetssättet och kommer även i fortsättningen använda metoden
framöver inom nya utvecklingsområden såsom läs, skriv och kommunikation.
Rutiner vid inskolning av nya elever
Nytt för läsåret 2014/2015 är att rektor träffar blivande eleven i sin hemskola/förskola för att
få kunskap om den blivande elevens förmågor och behov. Därefter träffar den blivande
läraren och fritidspedagogen barnet. Vi har på ett bättre sätt koll elevens förmågor samt
behov av stöd och anpassningar. Det är också lättare att anpassa inskolningen i augusti på ett
bättre sätt.
En utvärdering av arbetet behöver göras vid höstterminens start för att förbättra arbetet
ytterligare. Ett större arbete kommer att göras i upptagningsområdet för att säkerställa
rutinerna vid övergångar.
Hemkunskap/vardagsaktiviteter
I ämnesområdet vardagsaktiviteter och ämnet hem och konsumentkunskap har eleverna varit
delaktiga i planeringen. Eleverna har fått ta initiativ, planera och genomföra matlagning och
andra uppgifter. Arbetssättet har flyttat fokus från ätande till lärande. Detta har ökat
elevernas motivation.
Fritidsverksamheten
Pedagogerna i verksamheten har under året haft fler möjligheter till korta möten som gynnat
eleverna. Träffarna har resulterat i ökade möjligheter att lättare anpassa aktiviteterna utifrån
elevernas behov. De tre fritidsgrupperna har haft gemensamma aktiviteter kontinuerligt under
läsåret vilket varit positivt inte minst för Tangenten. I aktiviteterna har eleverna fått
möjlighet till socialt sampel och kommunikation med andra elever än de som normalt i sin
egen fritidsgrupp.
Nya rutiner gällande skriftliga omdömen och utv ecklingssamtal
Pedagoger har arbetat efter nya rutiner under läsåret 2014/2015. Utvärderingen av arbetet
visar att rutinerna fungerar men att det behövs ytterligare ett år för att säkerställa
arbetsgången.
Elevhälsan
Vi har hittat en form för elevhälsaarbetet för grundsärskolan. Under träffarna har dialoger
förts kring olika frågeställningar som mynnat ut i handlingsplaner som på olika sätt gynnat
elevers mående, lärande och utveckling. Under vårterminen har elevhälsans samtliga
yrkeskategorier deltagit. Det saknas en specialpedagog som kan leda arbetet med
pedagogiska utredningar.
Det här ska vi satsa på nästa år:



Arbetslagen hittar olika former för samarbete som gynnar elevers lärande och sociala
utveckling.
Nyttja alla kompetenser i arbetslagen så att elever når målen
Fördjupa kunskapen i kommunikation, läsa och skriva