Ladda ner som pdf

MODULÄRA
LÖSNINGAR
FÖR
HANDELN
MODULAR SOLUTIONS
FOR
RETAIL
www.modulevabo.se
www.touax.cz/en
REPRESENTANT FÖR TOUAX I SVERIGE
VILL
DUWISH
SKAFFA
FLER KUNDER
SNABBARE,
DO
YOU
TO ACQUIRE
NEW CUSTOMERS
TILL LÄGRE
KOSTNADER?
QUICKLY
AND
AT LOWER COSTS?
FÖRDELARNA
MEDOF
FÄRDIGA
MODULER
MAIN
ADVANTAGES
TOUAX MODULES
CHECK
SE HÄR IT OUT
ÖPPNA
BUTIK
OPEN
A EN
RETAIL
SHOP
BYGGD
AVTHE
MODULER
BUILT
BY
MODULAR TECHNOLOGY
MODUL BYGGNAD
1. Modular
construction
Do
you du
know
in thedetaljhandeln
field of retail är
(trade
and catering)
Kände
till that
att inom
hastigheten
med
vilken
du etablerar
dig på
ny plats
en market
avgörande
the
speed
with which
youenenter
a new
faktor?
Tack varecrucial
den enkla
monteringen
avamodulära
is
an absolutely
factor?
Thanks to
rapid
byggnader kan
öppna building,
din butikyou
snabbare
än dina
construction
of adu
modular
can open
your
konkurrenter.
shop
practically immediately.
Du kommer
att uppskatta
enbuilding
modulärwhen
byggnad
You
will also också
appreciate
a modular
you
när
du
vill
utöka
dina
befintliga
lokaler,
eller
behöver
want to extend your existing premises, or are looking en
tillfällig lösning under en renovering eller ett event.
for a temporary or seasonal solution (e.g. during
a refurbishment).
Within
short
time you
willkunna
be able
to establish
or
På korta tid
kommer
du att
etablera
din distribution
eller utöka
försäljningsnätverk
för attand
vinna
helt nya
expand
yourditt
distribution
or sales network
become
marknader.practically immediately in your region or on
operational
your market. The modular building can be adapted to
Modulerna
kan anpassas
till dina
på design
ochto
your
requirements
for design
and krav
operation
in order
funktionthe
föratmosphere
att passa atmosfären,
identitesupport
of the point känslan
of sale inoch
relation
to
ten
i
ditt
varumärke.
your corporate identity and brand.
Låt Modulevabo ombesörja hela konstruktionen!
Let Touax team arrange the whole construction
for you!
SKÄL ATT
VÄLJA
MODULTOUAX
UPPBYGGNAD
10 REASONS
WHY
TO CHOOSE
MODULAR TECHNOLOGY
Project
Planering
definition
BYGGLOV
OCH TILLSTÅND
Building permit
process
Grund
Foundation
Construction
Byggtid
works
Production
Modulof
modules
tillverkning
BYGGLOV
OCH TILLSTÅND
Building permit
process
Färdigställande
8 veckor
•• Execution
withininom
8 weeks
Spara
upp
till 35% av
kostnaderna
•• Up
to 35
% savings
of investment
costs
•• A
building som kan växa
Envariable
flexibel byggnad
•• Earlier
launch
of operation
Starta verksamheten
tidigare =
=börja
fastertjäna
growth
of revenues
pengar
snabbare
2. TRADITIONELL
BYGGNAD
Traditional construction
Project
Planering
definition
TIME SAVING
TIDSBESPARING
Grund
Foundation
Byggtid
Construction works
1. Savings
Besparingar
1.
2. Snabbhet
Speed
3.
3. Flexibilitet
Variability
4. Financing
Finansiering
4.
Rörlighet
5. Mobility
6. Design
Design
7. Kvalitet
Quality
Säkerhet
8. Functionality
9. Erfarenhet
Experience
10.
10. Miljö
Ecology
Kostnaderna
för våra
••Of
investment costs:
lösningar
ärare
överlag
our
solutions
in
35% lägre
jämfört
average
by 35
%. med
traditionella
metoder.
cheaper
than traditional
construction methods.
•Moduluppbyggda
• Of operating costs:
lokaler behöver inte
an unused building can
rivas när de inte längre
be moved, rebuilt or
passar, de kan flyttas,
sold.
byggas om eller säljas.
Vi
Wekan
arefärdigställa
capable of en
standard
executingmodulbyggnad
a standard
inom
tvåwithin
månader
building
two från
signerat
kontrakt.
months from
a contract
signature or issue of
building permit.
Moduluppbyggnad
Modularity enables tillåter
ett
ochinexpensive
ekonomiskt
an enkelt
easy and
sätt
att ändra
storlek,
change
of layout,
capacity
ändamål,
och
(increase funktion
/ reduction),
placering
av byggnaden
purpose, function
or
efter
nyaofbehov.
location
a building
precisely according to
your requirements.
Moduler eller
hela
Buildings
can be
byggnaderfrom
kan köpas
purchased
us or from
från partner,
oss ellerusing
våra
adirekt
financial
återförsäljare
via två
two
tailored products:
lösningar:
askräddarsydda
financial leasing
Financiell
or
loan. leasing eller
lån.
Den mobility
inbyggda
flyttbarThe
of our
solutions
heten hos
enables
themodulbyggda
buildings to
byggnader
attect
de
be
relocatedgör
to refl
kan
monteras and
ner och
a
development
change
upp
på nya platser
in
conditions
of your för att
tillmötesgå
nya kravand
från
markets
or regions,
myndigheter
önskein
purchasing eller
power
and
mål avofkunder.
habits
your customers.
Vi arbetar
med
erfarWe
work with
experienced
na och
namnkunniga
and
reputable
architects.
arkitekter.
Vi anpassar
utWe
adapt design
of
seendet på
våracustomers’
moduler
buildings
to our
att passa dina
preferences
andspecifika
economic
krav på utseende och
feasibility.
funktion.
Vi
ISO 9001:2009
Weärpossess
ISO
certifierade
och våra
9001:2009 quality
produkter
är CE-märkta.
certificate and
our product
Vår
tillverkningsprocess
is CE
marked. Our
garanterar
kvalitet,
pålitmanufacturing
processes
lighet
och hållbarhet
för
guarantee
product quality,
slitage,
och vind.
reliabilityväder
and resistance.
Vårabuildings
byggnader
möter
Our
meet
all the
alla giltiga
krav
på
valid
building,
technical,
hygien, trygghet
ochfire
hygienic,
safety and
brandsäkerhet.
norms
and standards.
Vi
mer150
än years
30 årsof
Wehar
have
erfarenhet
att bygga
experience av
in the
field of
med
moduler.
Vi levereoperational
leasing
and
rar
m2 nya
we över
have 60.000
been active
in
modulbyggnader
per år.
modular construction
for over 30 years. We
deliver over 60,000 sq.
m of new areas every
year.
Vi
om
Wemånar
adhere
tomiljön
genom
att använda
manufacturing
processes
miljövänliga
material.
and use environmentally
Vi
är ISO
14001:2005
friendly
materials.
We
certifierade.
possess ISO 14001:2005
Modulbyggnad
innebär
certificate. During
en
minimal påverkan
construction
of our på
omgivningarna
avseende
buildings we burden
the
buller,
dammarea
och with
gifter,
surrounding
jämfört
med
traditionell
negligible
noise,
dust or
konstruktion.
waste pollution.
REFERENSBYGGNADER
REFEERENCE
BUILDINGS
MODULUPPBYGGDA
BUTIKSLOKALER
MODULAR
RETAIL PREMISES
Projekt:
Project:
Affärsmodell:
Business type:
GFA:
Golvyta:
Project:
Projekt:
Affärsmodell:
Business type:
Golvyta:
GFA:
Czech Television
building, IFF Carlsbad
Lease
m2 m
210 sq.
Projekt:
Project:
Affärsmodell:
Business type:
Design Days, Gdynia
Project:
Projekt:
Affärsmodell:
Business type:
Lease
345 sq.
m2 m
GFA:
Golvyta:
Golvyta:
GFA:
Nike Running Lab,
Prague
Lease
m2 m
105 sq.
Wola gallery, Poznaň
Lease
270 sq.
m2 m
Projekt:
Project:
Affärsmodell:
Business
type:
GFA:
Golvyta:
Football EURO 2012
fan zone Pozňan
Lease
m2 m
570 sq.
Projekt:
Project:
Affärsmodell:
Business type:
Projekt:
Project:
Affärsmodell:
Business
type:
GFA:
Golvyta:
Showroom Audi CZ,
Špindlerův Mlýn
Projekt:
Project:
Affärsmodell:
Business type:
Lease
15 sq.
m2 m
GFA:
Golvyta:
GFA:
Golvyta:
Finlandia bar facilities,
IFF Carlsbad
Lease
m2 m
45 sq.
Philip Morris mobile
newsagents
Sale
15 sq.
m2 m
SÅ HÄR
SKAPAS EN
MODULÄR
BYGGNAD
HOW
A MODULAR
BUILDING
IS CREATED
►►►
PLANERING
DEFINITION
OF A BUILDING
DESIGN DESIGN
BUILDING
tillfällig, flyttbar
eller
•• Beskrivning
Design of av
a permanent,
temporary
permanent byggnad.
or seasonal building.
•• De
They
the building
into a set of
delardivide
upp byggnaden
i en uppsättning
enskilda
moduler.
individual modules (space units).
• A team of experienced engineers and
• Ett team av erfarna ingenjörer och arkitekter desigarchitects
designs
the building in
compliance
nar
byggnaden
i överensstämmelse
med
gällande
with the
norms and standards.
normer
ochvalid
standarder.
• På grundval av byggnadsspecifikationer,
krav fråndefi
kund
och myndighe• ändamål,
Basic building
nition
from
ter.
an investor.
1
2
vikt läggsisvid
kvalitet,
bruksvärde,
•• Stor
Emphasis
placed
onhållbarhet,
quality, durability,
funktion, tillförlitlighet och kundens specifika krav.
utility value, function, reliability and the
customer’s specific requirements.
• Hela produktionen av de enskilda
sker sedanofpåindividual
en av
• modulerna
Entire production
Touax fabriker.
modules at Touax factory.
3
COMPLETED
BUILDING
FÄRDIGSTÄLLANDE
RAPID
ASSEMBLY
MONTERING
EASY
TRANSPORT
TRANSPORT
• Very fast execution (production,
• Mycket snabbt färdigställande (produktransport
and
tion,
transport
ochconstruction)
konstruktion – Inom
–
within
8
weeks.
8 veckor).
•• Minimikrav
Minimumför
requirements
for building site
byggarbetsplatsen.
preparation.
•• Leverans
Deliverypåaten
a angiven
designated
tid. time.
•• Upp
Up till
to 35%
35 %
cheaper
than
billigare
än traditionell
konstruktion.
traditional construction.
•• Yttre
Simple
foundation.
skal färdigt inom ett antal dagar.
•• Den
Themodulära
modularbyggnaden
building kan
canköpas,
be
eller
leasas
för
en
viss
period,
direkt
från
purchased or leased for a certain
oss.
period directly from us.
•• Då
Transport
to astorlek
construction
site för
modulernas
är anpassade
or
a
fi
nal
building
location.
transport med lastbil, sker denna enkelt
• Torr byggmetod.
• Dry construction method.
• Enkel grund.
5
•• Skonsamt
Shell & core
completion
within
a number
för omgivningen
med
minimalt
buller,
of
days.
damm, eller avfallsföroreningar.
• Minimum burden on the surrounding area
by noise, dust, or waste pollution related
to construction works.
►►►
►►►
6
PRODUKTION
PRODUCTION
OF MODULES
billigt ända fram till bygget.
• och
Placement
on a prepared simple
• En
mobilkran
placerar
modulerna direkt på
foundation.
de de förberedda fundamenten.
4
▼▼▼
2012
EXEMPEL
– PERMANENTA
CASE
STUDY
– PERMANENTBYGGNADER
BUILDING
P
COOP Livsmedelsbutiker
(Jednota
Jednota
Mikulov (COOP group)
– shopsMikulov)
CASE STUDY – TEMPORARY BUILDING
T
Bageterie Boulevard – fast food restaurant
2013
2014
P
►►►
2011
T
P
P
Golvyta:
108,5
m2108.5 sq. m
Gross
floor
area:
Gross fl200
oor area:
Golvyta:
m2 200 sq. m
▼▼▼
Gross floor area: 127 sq. m
KUNDÖNSKEMÅL:
CUSTOMER’S
REQUIREMENTS:
Snabb
byggtid och
möjlighet till framtida utbyggnader, ett attraktivt utseende i företagets färger, en bra funktion och efterlevnad
av
alla
nödvändiga
för livsmedelsbutiker.
investeringskostnader
jämfört med
traditionell
konstruktion.
A fast execution, an optionregler
of future
building extension,Lägre
an attractive
appearance in corporate
colours,
a good
functionality
▼▼▼
and compliance with all necessary norms and standards (incl. food storage standards), lower investment costs compared
►►►
2
Golvyta:
Gross fl133
oor m
area:
133 sq. m
2012
2013
EXEMPEL
– TILLFÄLLIGA
BYGGNADER
CASE
STUDY
– TEMPORARY
BUILDING
T
BageterieBoulevard
Boulevard
- Fast
food
restaurang
Bageterie
– fast
food
restaurant
2014
T
P
2011
Golvyta:
120
m2 120 sq. m
Gross
floor
area:
►►►
Gross floor area: 133 sq. m
2012
T
P
T
Gross floor area: 108.5 sq. m
Gross
floor
area:
Golvyta:
127
m2 127 sq. m
CUSTOMER’S REQUIREMENTS:
A fast execution, an option of future building extension, an attractive appearance in corporate colours, a good functionality
▼standards
▼
and compliance with all necessary norms▼
and
(incl. food storage standards), lower investment costs compared
2
Golvyta:
75 m
Gross floor
area: 75 sq. m
KUNDÖNSKEMÅL:
CUSTOMER’S
Färdigbyggt på REQUIREMENTS:
2 dagar, en representativ byggnad med ett attraktivt utseende i företagets färger, och efterlevnad av alla
nödvändiga
regler
för mat & catering.
Construction worksoch
in 2standarder
days, a representative
building, an attractive appearance in corporate colours, a compliance with
all necessary norms and standards (incl. food & catering).
TACK
VARE
ERFARENHET
KAN VI ERBJUDA
THANKS
TO VÅR
OUR LÅNGA
EXPERIENCE
WE CAN PROVIDE
MODULÄRA
LÖSNINGAR
FÖR:
YOU WITH MODULAR
SOLUTIONS
FOR:
FRANCHISE
& KONCEPTBUTIKER
FRANCHISES
FAST FOOD
& GATUKÖK
FAST FOOD
/ CAFÉ
RESTAURANTS
RESTAURANGERAND
& CAFÉER
RESTAURANTS
BARS
UTSTÄLLNINGAR
& SHOW ROOMS
SHOWROOMS
CYKELUTHYRNINGAR
RENTAL SHOPS
BENSINSTATIONER
& LIVSMEDEL
PETROL STATION
SHOPS
SERVICEBUTIKER
SERVICE
CENTRES
VARUHUS
& LAGER
WAREHOUSES
KIOSKER
NEWSAGENTS
UTBYGGNADER
BUILDING
EXTENSIONS
TOALETTER
PUBLIC
TOILETS
AND SANITARY FACILITIES
YOU
’LL
FIN
D
INT
PR
IM
OF OUR WORK A
LL
OV
E
REPRESENTANT FÖR TOUAX I SVERIGE
A
R
D
ORL
EW
TH
YOU’
LL
FIN
D
Touaxsro
OF OUR WORK A
LL
OV
E
N
Touax, s.r.o.
N
INT
PR
IM
D
ORL
EW
TH
Telefon:
08-121 400 00
HEADQUARTERS
E-post:
[email protected]
Corso IIA, Křižíkova
34
Postadress:
Modulevabo
AB
186 00 Prague
8
Czech Republic
Stockholmsvägen 166, SE-187 32 Täby
Hemsida:modulevabo.se
T +420 234 712 211
Touaxmodulovestavby
R
KONTAKT
CONTACTS
Kundtjänst
A
SHOPSBUTIKSKEDJOR
AND SALES POINTS