Strukturkalkning

2015‐03‐23
Miljöåtgärder inom lantbruket
Torsås
Dennis Wiström
Framgångsrik växtodling behöver
Bra rottillväxt, genom god dränering och bra markstruktur
Växtodlingens svagheter!
Stående ytvatten
Erosion
Markpackning
Översvämning
HL 2008
1
2015‐03‐23
Vad styr dräneringen?
Jordart
Infiltrationshastigheten
Brunnars status
Utlopp
Kantdiken
Utloppsdiken
Dimensionering av täckdikning
Täckdikning och diken i jordbruksmark är oftast dimensionerade för hög flöden som återkommer upp till vart 2‐5 år. Ca 1 l/s.
Framtiden bör man dimensionera 2 l/s
Markens optimala fördelning för växtodling
Vatten
Mineraljord
Luft
Organiskt mtl
Volymprocent
100
Luft
Ont Vatten
90
Upptagbart vatten
80
Gott Vatten
70
Icke upptagbart vatten Totala porositeten
Vissningsgränsen
60
Fältkapaciteten
50
40
Grus
Jordmaterial
Sand
Mo
Mjäla
Lätt lera
Mellan lera
Styv lera
2
2015‐03‐23
Markyta
Grundvattenyta
Täckdikesavstånd
Infiltrationkapacitet
1
10 000
Avståndet mellan täckdikesledningarna 3
2015‐03‐23
När gjordes underhållsåtgärder senast?
4
2015‐03‐23
Vattenståndet beror av friktionen i diket
Vattenståndet
70 % Dämning
Vattenståndet
30 % Dämning
Kant/Backdike? 5
2015‐03‐23
Backdike
6
2015‐03‐23
Täckdikningsögon
7
2015‐03‐23
8
2015‐03‐23
Dåliga ogräs för dräneringen Åkertistel
Hästhov
Åkerfräken
Kopplingsbrunn
9
2015‐03‐23
Filtret skall utgöras av både grovt och finare sten eller krossmaterial ex. fraktionen 32‐256 mm
In‐ och utlopp ska vara intakta
Strukturkalkning
Miljöåtgärder
Strukturkalkning
Praktiska erfarenheter, kostnader och effekter Dennis Wiström
Strukturkalkad lera och obehandlad
lera efter 115 mm regn
10
2015‐03‐23
Kalciumets kemiska effekt på lerkolloiderna
ler-2H+ + Ca2+
ler-Ca2+ + 2 H2O
Gynnas av hög Ca‐jonkoncentration
ökad aggregatbildning
lägre vattenbindning, mindre såpighet
minskad tendens till krympning/svällning
mycket snabb reaktion (1/2‐2 timmar)
11
2015‐03‐23
Kalkningsprodukter
• SMA Cresco Optimal
• Nordkalk Aktiv Struktur
Produkterna innehåller ca 10‐20 % fritt CaO, Ca2+
80‐90 % kalksten (kalciumkarbonat, CaCO3)
Vilka fält?
• Fält med god dränering
• Över 15 % ler
• Fält som har problem med ytvatten och yterosion
• Fält nära vattendrag
Giva och tidpunkt
• 5‐10 ton (strukturkalk)/ha efter lerhalten • 500 kg fritt Ca2+/ha
• När marken har god struktur t.ex. vallbrott, träda eller efter skörd
• Undvik regn • Låg markfukt (juni, juli, augusti)
12
2015‐03‐23
Spridning 6‐10 ton/ha
Kostnad 500 kr/ton, 3500 kr/ha Inbrukning
Kostnad 500 kr/bearbetning 1000‐1500 kr/ha
Juli
13
2015‐03‐23
Maximal effekt av strukturkalken
•
•
•
•
•
•
•
Väl fungerande dränering
Ler som strukturkalken kan reagera med Undvik regn vid inblandningen Bra inblandning av strukturkalken
Hög marktemperatur
När man har en bra markstruktur
Gör en problemkarta över fältet
Ca 150 vattenprover från ca 30 platser
Tot-P (µg/L)
400
350
300
250
200
Tot-P (µg/L)
150
100
50
0
Medel Referens
Medel Behandlad
Tot-N (µg/L)
8000
7000
6000
5000
4000
Tot-N (µg/L)
3000
2000
1000
0
Medel Referens
Medel Behandlad
14
2015‐03‐23
Strukturkalkning av Alven?
Praktiska erfarenheter 50 ha, Förfrukt Lusernvall Bearbetning 25/6 2013
Rapssådd 28/7 15
2015‐03‐23
18 mars
19 maj
16
2015‐03‐23
16/7
Skörd 26/7
Kalkfilterdike
Kostnad täckdikning 20 000 kr/ha
17
2015‐03‐23
Spridning
Kostnad 125 kr/ha
15‐20 kg/meter
15‐20 ton/ha
7500‐10 000 kr/ha
18
2015‐03‐23
Kapacitet 0,8 ha/h
Kostnad 3,5 kr/meter, 3500 kr/ha
19
2015‐03‐23
Totalkostnad 36 550 kr/ha
Two steps ditches
20
2015‐03‐23
Avfasning av dikesslänter,
Tvåstegsdike
21
2015‐03‐23
Fosfor‐/sedimentationsdammar
Fosfordamm
Avfasning av dikesslänter
22
2015‐03‐23
Våtmark
Resultat årsvis Baggetorpsån
P-tot, N-tot och nederbörd, Baggetorp
25000
P-tot (kg/år)
1000
NBD (mm/år)
20000
N-tot (kg/år)
800
15000
600
N-tot (kg/år)
P-tot (kg/år) och nederbörd (mm/år)
1200
10000
400
5000
200
0
0
1998
1999
2011
2012
2013
23