Bruksanvisning - Kärcher Center Amsterdam

RB 6000 Good/Best
Driftsanvisning svenska
1.778-211
1.778-411
1.778-511
1.778-611
RB 6312 Good
RB 6314 Good
RB 6315 Good
RB 6316 Good
1.778-221
1.778-421
1.778-521
1.778-621
RB 6312 Best
RB 6314 Best
RB 6315 Best
RB 6316 Best
!
www.kaercher.com
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Svenska
Inledning
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Innehållet i denna driftsnavisning tillhör Alfred Kärcher GmbH
& Co. KG och skyddas av Copyright. All kopiering, oavsett
form och oavsett om fullständigt eller delvis, är förbjuden.
Fler exemplar kan beställas.
Produktnamn och varumärken tillhör respektive innehavare.
Denna tvättanläggning är tillverkad enligt EG-direktiven: 98/
37/EG, 73/23/EWG och 89/336/EWG, vart och ett omsatt i
tysk lagstiftning och tyska förordningar (9.GSGV, 1.GSGV,
EMV-Gesetz).
Anläggningen är försedd med CE-märkning.
Tillverkaren är, inom ramen för lagstadgade bestämmelser,
endast ansvarig för de säkerhetstekniska egenskaperna hos
denna anläggning när service, underhåll och förändringar
utförs av honom själv eller av person som fått uppdraget och
som utför detta enligt hans anvisningar.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska förändringar.
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Reinigungssysteme
Anlagentechnik
Industriestraße 5
D-75428 Illingen
I
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
För din säkerhet
Bruksanvisning
Svenska
Biltvättanläggningar
Endast personer med erfarenhet av manövrering, övervakning, underhållsarbeten och inspektion av biltvättanläggningar är befogade att utföra dessa arbeten. Det krävs
dessutom att de läst bruksanvisningen och att de har informerats om de risker som kan uppstå med anläggningen.
Självbetjäning
När biltvättar med självbetjäning är i drift måste alltid en
person finnas till hands som känner till anläggningen väl och
som kan genomföra, eller ge i uppdrag att genomföra, nödvändiga åtgärder vid störningar för att förhindra faror.
Underhåll
Underhållsarbeten får principiellt endast utföras när anläggningen är avstängd. Huvudströmbrytaren ska då säkras
mot obefogad påslagning (säkra den med hänglås).
Farliga substanser
Vid hantering av rengöringsmedel som innehåller hälsovådliga substaner skall skyddsåtgärder vidtagas. Bär skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder och beakta de
produktblad som följer med rengöringsmedlet.
Tillträde till biltvättanläggningen
Förbjud obefogade personer att beträda biltvättanläggningen.
Hänvisa tydligt och varaktigt till tillträdesförbudet.
Garanti
I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av
våra auktoriserade distributörer.
Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller närmaste
auktoriserad kundtjänst.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
II
Svenska
Innehållsförteckning
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Inledning
För din säkerhet
Garanti
Innehållsförteckning
A Allmän anläggningsbeskrivning
B Säkerhetsanvisningar
B0,1Ändamålsenlig användning av anläggningen
B0,2
Felaktig användning
B0,3 Underhåll och övervakning
B.3.1 Underhåll
B.30,2
Övervakning
B.4 Använd original-reservdelar
B.5 Faror
B.5.1 Risk för ögonskador!
B.5.2 Risk för explosion
B.5.3 Hörselskador
B.5.4 Elektriska faror
B.5.5 Fara genom hälsovådliga substaser
B.6 Hantering av anläggningen
B.7 Fara genom strömavbrott
B.8 Miljörisk
B.8.1 Miljörisk på grund av motorolja
B.8.2 Miljörisker hos avloppsvatten
B.9 Nödstoppsreglage
C Idrifttagning och avstängning
C.1 Idrifttagning och avstängning RB 6000 Good
C.1.1 Avstängning i risksituation
C.1.1.1 Idrifttagning frontstart / parkeringsposition
C.1.1.2 Idrifttagning innerstart
C.1.1.3 Starta tvättprogram
C.1.2 Driftsklar
C.2 Idrifttagning och avstängning RB 6000 Best
C.2.1 Avstängning i risksituation
C.2.1.1 Idrifttagning frontstart / parkeringsposition
C.2.1.2 Idrifttagning innerstart
C.2.1.3 Starta tvättprogram
C.2.2 Driftsklar
C.3 Första ibruktagning
C.4 Programval
C.5 Starta anläggning
C.6 frostskydd
C.7 Tvätt
C.8 Stänga av tvättanläggningen
D Hantering och inställningar
D.1 Manöverelement på kopplingsskåp
D.1.1 Huvudströmbrytare (a)
D.1.2 Knapp „Styrning PÅ“ (b)
III
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
Innehållsförteckning
Bruksanvisning
Svenska
D.2 Reglage på betjäningsenheten
D.2.1 Reglage på betjäningsenheten RB 6000 Good
D.2.1.1 Nödstoppsknapp (a)
D.2.1.2 START-STOP-knapp (g)
D.2.2 Reglage på betjäningsenheten RB 6000 Best
D.2.2.1 Nödstoppsknapp (a)
D.2.2.2 Nyckelreglage Start “Manuell/Automatik“ (b)
D.2.3 Meny-funktionsknappar
D.2.4 Knappsats för inmatning
D.2.5 Funktionsknappar utan LED
D.2.6 Funktionsknappar manuella funktioner
D.2.7 Knappsats tvättprogram
D.2.7.1 Tvättprogram RB 6000 Good
D.2.7.2 Tvättprogram RB 6000 Best
D.2.8 Knappsats programtillval
D.2.8.1 Programtillval RB 6000 Good
D.2.8.1 Programtillval RB 6000 Best
D.2.9 START-STOP-knapp
D.2.10 Display
D.3 Menystyrda hanteringsmoment och inställningar
D.3.1 Menyöversikt
D.3.2 Huvudmeny „Manövrering“
D.3.3 Huvudmeny „Maskininställningar“
D.3.3.1 Programinställningar
D.3.3.2 Tillvalsinställningar
E Tvättförlopp
E.1 Förbereda tvättprogram
E.2 Manuella ingrepp
E.2.1 Höja takborste
E.2.2 Sänka takborste
E.2.3 Köra ut sidoborstar
E.2.4 Köra in sidoborstar
E.2.5 Portal framåt och bakåt
E.2.6 Manuellt ingrepp “STOP“
E.3 Automattvätt
E.3.1 Styrningsprincip borsttvätt
E.3.2 Begränsning automattvätt
E.3.3 Hastighet
E.3.3.1 Hastighet RB 6000 Good
E.3.3.2 Hastighet RB 6000 Best
E.4 Tvättprogram
E.4.1 Personbilsprogram
E.4.2 Bussprogram
E.4.3 Transportbilsprogram
E.4.4 Lastbilsprogram
E.4.5 Lastbil med släp program
E.4.6 Dragbilsprogram
E.4.7 Släp-solo program
E.4.8 Lastbil EURO-hytt program
E.4.9 Lastbil USA-hytt program
5.962-358 A 2017329 (04/07)
IV
Svenska
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
E.5 Programtillval
E.5.1 Mittäckning
E.5.2 Spegelprogram
E.5.3 Lastramp program
E.5.4 Spoilerprogram
E.5.5 Auto-start
E.5.6 Tvåborstprogram
E.5.7 Enkel-/dubbeltvätt
E.5.8 Kemikalieförbehandling / högtryckstvätt /
Skandiprogram
E.6 Specialinställningar
E.6.1 Innerstart (tillval)
E.6.2 Genomfartsprogram med stillastående portal
(tillval)
E.6.3 Korttvätt med ljussignalstyrning (tillval)
E.6.4 Mottvätt för bussar (tillval)
E.6.5 Radtvätt (tillval)
E.6.6 Snabbtvätt (tillval)
E.6.7 Parkeringsposition (tillval)
E.6.8 Efterförflyttning (sökning)
Innehållsförteckning
F Ytterligare tillval
F.1 Vattenförsörjning
F.1.1 Tryckökning
F.1.2.Vattenåtervinning (tillval)
F.3 Frostskyddsanordning (tillval)
F.3.1. Temperatur mellan +2°C och -1°C
F.3.2 Temperatur under -1°C
F.4 Ljussignalstyrning (tillval)
F.5 Positionsljussignal (tillval)
G Vatten/shampo/torkningshjälp
G.1 Rengöringsmedelsdosering
G.2 Rengöringsmedel-försprayningspump
G.3 Doseringspumpar
G.4 Bestämma doseringsmängd
G.5 Rengöringsmedel
H Underhåll
H.1 Allmänna hänvisningar
H.2 Underhållsintervaller
H.3 Bildsidor för serviceschema
I
V
Störningsanalys
I.1 Åtgärda störning
I.2 Tag bort störn.meddel.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
A
Allmän
anläggningsbeskrivning
Tabell A.1: Anslutningsdata
Bruksanvisning
Svenska
RB 6000 erbjuder ett omfattande tvättprogram för:
„ Transportfordon
„ Personbilar
„ Bussar
„ Lastbilar
„ Lastbil med släp
„ Lastbil (endast hytt) (endast RB 6000 Best)
„ Lastbil (utan hytt) (endast RB 6000 Best)
„ Dragbilar
„ Släp solo. (endast RB 6000 Best)
D. v. s. portaltvättanläggningen RB 6000 erbjuder omfattande
tvättprogram för hela fordonsflottan. Genom en mängd tillbehör och påbyggnadskomponenter kan användningen utvidgas till att passa olika behov. Hos RB 6000 Best kan nästan
alla rengöringsprogram väljas direkt. Anläggningen kan
installeras i hall eller utomhus. Den stabila varmgalvaniserade och pulverbelagda profilstål-portalen står på två drivenheter, säkrade så att de inte kan välta.
Vattentryck
bar
4-6
Vattenanslutning
Zoll
R 1¼
Vattenförbrukning
l/min
100
Tryckluft (beroende på tillval)
bar
8
Tryckluftsförbrukning
( beroende på tillval)
l/min
100
V
400
Effektförbrukning
kW
5,1
Frekvens
Hz
50
Spänning
Anläggningsbredd
siehe Tab. A2
Anläggningshöjd
siehe Tab. A2
V i kt
kg
2200
* borstdiameter
mm
965
m/min
3 - 16
Portalförflyttningshastighet
RB 6000 Good
m/min
8,5
Bullernivå
dB (A)
70
Portalförflyttningshastighet
RB 6000 Best
(kan ställas in över frekvensomformare)
*kan profileras om så önskas
Transport
Höj anläggningen, så som visas på bild bredvid. Använd
tillräckligt långa vajrar eller kedjor till detta. Lyftanordningarnas bärkraft måste vara tillräcklig för ovan nämnda vikt.
Bild A.1:
Transport av anläggningen
5.962-358 A 2017329 (04/07)
A1
Bruksanvisning
Svenska
A
RB 6000 Good/Best
Allmän
anläggningsbeskrivning
Tabell A.2: Mått för de olika anläggningarna
Fri
genomfartsbredd (mm)
H öjd
anläggning
utan
stänkskydd
(mm)
B redd
anläggning
mm
Tvätthöjd
mm
Tvättbredd
(mm)
Fri
genomfartshöjd (mm)
RB 6312
250 ti ll 3440
2700
3820
2990
4448
4850
RB 6312
250 ti ll 3660
2700
3820
2990
4688
4850
RB 6314
250 ti ll 4000
2700
4380
2990
5008
4850
RB 6314
250 ti ll 4220
2700
4380
2990
5248
4850
RB 6315
250 ti ll 4280
2700
4660
2990
5288
4850
RB 6315
250 ti ll 4500
2700
4660
2990
5528
4850
RB 6316
250 ti ll 4560
2700
4940
2990
5568
4850
RB 6316
250 ti ll 4780
2700
4940
2990
5808
4850
Typ
Viktigt!
Enligt DIN EN 24446 måste det inom arbets- och förflyttningsytan finnas ett säkerhetsavstånd mellan maskinstyrda
anläggningsdelar och fast utrustning, så som byggnadsdelar,
stag och pelare etc., på minst 0,5 m bredd till en höjd på 2 m
över respektive användares placering. Kan detta säkerhetsavstånd inte inrättas skall potentiella riskkanter och -ytor på
anläggningen säkras med styrkomponenter. Dessa styrkomponenter måste omgående stänga av hela anläggnngen
när de berörs.
A2
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
A
Allmän
anläggningsbeskrivning
Tabell A.3: Leveransomfång RB 6000grundmaskin
Bruksanvisning
Betecknin
/leveranstyp
Svenska
Innehåll
Mått i mm
Vikt i kg
RB-grundmaskin
5000 x 2000
x 1400
ca . 2 0 0 0
Engångspall
Tillbehör +
monteringsmaterial
1200 x 800 x
2000
ca . 3 5 0
Engångspall
Tillbehör
energikedja
1200 x 800 x
1200
ca . 2 0 0
L ö sa
Kanalsegment
energikedja
6000 lång
ca . 2 0 0
L ö sa
Skenor
6000 lång
ca . 4 0 0
Ansats
Glidskenor
2000 lång
ca . 2 0
Ansats
Rör stänkskydd
5000 lång
ca . 4 0
Ram
Ytterligare kollin beroende på leveransomfång
Tabell A.4: Översikt förkortningar
Förkortningar
I denna bruksanvisning används följande förkortningar och
symboler:
AD
Analog Digital-transformator
BA
Driftslägen
DB
Takborste
DO
Sensor takborste uppe
DM
Sensor takborste mitten
DU
Sensor takborste nere
FA
Sensor förflyttningsväg start
FE
Sensor förflyttningsväg slut
ST
Sensor förflyttningsväg mitt
LS
Ljusbarriär
RM
Rengöringsmedel
SB
Sidoborste
SBA Sensor sidoborste utkörd
SBE Sensor sidoborste inkörd
5.962-358 A 2017329 (04/07)
A3
Svenska
B
Säkerhetsanvisningar
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
För att undvika risker för personer, djur och material skall
följande läsas före första användningstillfället
„ denna bruksanvisning
„ alla säkerhetsanvisningar
„ gällande nationella förskrifter och lagar
„ de säkerhetsanvisningar som följer de kemikalier som
används (i.r. på etiketten).
Viktigt!
Denna bruksanvisning skall av driftsansvarig omsättas i
driftsanvisning, och då med hänsyn tagen till såväl lokala
förutsättningar som till personal. Driftsanvisningen skall
hållas tillgänglig på lämpligt sätt, t.ex. genom att läggas ut
eller hängas upp, på arbetsplatsen.
För denna anläggning gäller följande föreskrifter och riktlinjer i Förbundsrepubliken Tyskland (kan erhållas på förlaget
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, D50939 Köln):
„ Olycksfallsföreskrift „Allmänna föreskrifter“
BGV A1
„ Säkerhet fordonstvättanläggningar DIN EN 24446.
„ Förordning om driftsäkerhet (BetrSichV).
Säkerställ att:
„ du själv har förstått alla säkerhetsanvisningar
„ alla som använder anläggningen har informerats om
anvisningarna och att de har förstått dem.
I denna bruksanvisning används följande symboler:
!
Fara!
Hänvisar till överhängande fara. Om hänvisningen inte
beaktas kan detta resultera i dödsfall eller svåra skador.
Varning!
Hänvisar till en möjligtvis farlig situation. Om hänvisningen
inte beaktas kan detta resultera i lätta skador eller materialskador.
Viktigt!
Visar på användningstips och viktig information.
B1
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
B
Säkerhetsanvisningar
Bruksanvisning
Svenska
B.1 Ändamålsenlig användning av anläggningen
Portal-tvättanläggningen RB 6000 är avsedd för utvändig
rengöring av små fordon, små bussar, olika typer av transpotfordon, bussar, lastbilar, lastbilar med släp, dragbilar och
släp.
!
Fara!
Risk för skada!
Före varje ibruktagning måste kontrolleras om alla säkerhetsanordningar finns och fungerar.
Varning!
Risk för skada! Fordonens utvändiga mått får inte överskrida
angivna måttgränser (dessa kan läsas i tabell A.2).
Till ändamålsenlig användning hör också
att beakta alla anvisningar i denna bruksanvisning samt att
följa inspektions- och servicehänvisningar.
B.2 Felaktig användning
Varning!
Materialskador! Portal-tvättanläggningen RB 6000 får inte
användas till rengöring av fordon som inte tål borsttvätt, t.ex.
för:
„ specialfordon, d.v.s. fordon med specialkonstruktion så
som sopbilar, tippfordon, tank- och silofordon, fordon med
förhöjt tak som sträcker sig framåt och över vindrutan
samt
„ specialfordon för insdustrin.
Det är dock möjligt att tvätta dessa fordon utan borste och
då med tillvalet högtryckstvätt.
Anläggningens driftsansvarige bär ansvaret för alla skador
som uppkommer på grund av otillbörlig användning, i synnerhet genom rengöring av fordonstyper som inte anges i beskrivningen.
B.3 Underhåll och övervakning
För att garantera lämplig och säker service, övervakning och
kontroll av anläggningen måste driftsansvarig följa anvisningarna för dessa områden.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
B2
Svenska
B
Säkerhetsanvisningar
Bruksanvisning
B.3.1
RB 6000 Good/Best
Underhåll
Servicearbeten måste utföras enligt tillverkarens anvisningar
och av sakkunnig person samt med regelbundna intervaller.
Gällande bestämmelser och säkerhetskrav ska iakttas.
Arbeten på den elektriska anläggningen får bara utföras av
utbildad elektriker.
Fara!
Olycksfallsrisk på grund av okontrollerad start av anläggningen! Anläggningen måste vara avstängd och säkrad mot
oavsiktlig och obefogad återstart innan service- och underhållsarbeten genomförs.
B.3.2
Övervakning
Säker anläggningsdrift måste kontrolleras av sakkunnig
person före första användningstillfället och därefter minst en
gång om året.
Sakkunnig person är person som mot bakgrund av sin
fackutbildning och erfarenhet besitter tillräckliga kunskaper
på området fordonstvättar samt är medveten om gällande
statliga arbetsskyddsföreskrifter, olycksfallsföreskrifter,
riktlinjer och allmänt erkända tekniska regelverk (t.ex. DINnormer, VDE-bestämmelser [VDE - branschorganisation
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.Bestimmungen] i sådan omfattning att vederbörande
kan bedöma om fordonstvättar är säkra ur arbetssäkerhetssynpunkt.
Denna övervakning innebär framför allt:
„ Okulärbesiktning av utvändigt synligt slitage eller utvändigt synliga skador
„ Funktionskontroll
„ Säkerhetsanordningars fullständighet och verkan.
Anläggningen måste kontrolleras efter väsentliga reparationer, t.ex. efter svetsarbeten på bärande konstruktionsdelar.
Kontrollbehovet riktar sig efter reparationsarbetets omfattning.
Driftsansvarig måste spara skriftligt protokoll innehållande
kontrollresultat med datum, namn, adress och underskrift av
sakkunnig person.
Viktigt!
Endast en anläggning som underhålls regelbundet är säker.
Se till att anläggningen en gång om året kontrolleras och
underhålls av på området auktoriserat företag.
Vi rekommenderar ett servicekontrakt.
Beakta dessutom serviceanvisningar och
-intervaller i denna bruksanvisning.
Åsidosättande kan leda till förlorade garantianspråk.
B3
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
B
Säkerhetsanvisningar
Bruksanvisning
Svenska
B.4 Använd originaldelar
Använd uteslutande originaldelar från tillverkaren, eller delar
som rekommenderats av denne. Beakta även alla säkerhetsoch användningshänvisningar som följer med dessa delar.
Detta beträffar:
„ Reserv- och slitningsdelar
„ Tillbehörsdelar
„ Driv- och rengöringsmedel.
B.5 Faror
B.5.1
Risk för ögonskador!
Fara!
Skaderisk genom bortflygande delar eller smuts. Uppehåll
dig inte i närheten av de roterande borstarna. Bär skyddsglasögon vid servicearbeten.
B.5.2
Risk för explosion
Fara!
Risk för explosion! Anläggningen får inte drivas i närheten av
utrymmen med explosionsrisk.
Undantagna är anläggningar som uttryckligen är avsedda
och godkända för detta.
Till rengöring av anläggningen får inga explosiva, lättantändliga eller giftiga substanser användas, som t.ex.:
„ Bensin
„ Eldningsolja och diesel
„ Lösningsmedel
„ Vätskor som innehåller lösningsmedel
„ Outspädda syror
„ Aceton.
Fråga tillverkaren om du är osäker.
B.5.3
Hörselskador
Buller som utgår från anläggningen är ofarligt. Om buller
strålar ut från bullerförstärkande delar eller föremål kan dock
ljudnivån bli för hög. Bär då hörselskydd.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
B4
Svenska
B
Säkerhetsanvisningar
Bruksanvisning
B.5.4
RB 6000 Good/Best
Elektriska faror
Fara!
Risk för elektrisk stöt!
„ Fatta aldrig tag i kablar, kontaktanslutningar eller uttagslådor med våta händer.
„ Vattenstrålen får aldrig riktas mot elektriska apparater
eller anläggningar när rengöringsaggregatet är rörligt.
„ Alla strömförande delar inom arbetsområdet måste vara
vattentäta.
„ Anläggningarna får endast anslutas till föreskriftsenligt
jordade strömkällor.
„ Samtliga arbeten på elektriska anläggningskomponenter
får endast utföras av elektriker.
„ Tillbehörsdelar som inte är direkt anslutna till anläggningen måste anslutas till potentialutjämningen.
B.5.5
Fara genom hälsovådliga substaser
Fara!
Fara genom hälsovådligt material.
„ Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn, för att
undvika risker som:
– förgiftning
– frätskador
– brännskador på grund av uppflammande lågor
„ Drick inte vatten som kommer från anläggningen. På
grund av iblandat rengöringsmedel är vattnet inte tjänligt
som dricksvatten.
„ Säkerhets- och användningsinstruktioner medföljer alla
Kärcher-rengöringsmedel. Läs, och beakta, anvisningarna före användning.
„Substanser som normalt inte förekommer vid vanlig,
utvändig rengöring av fordon (som t.ex. kemikalier, tungmetaller, pesticider, radioaktiva ämnen, exkrementer eller
smittande ämnen) får inte komma in i tvättanläggningen.
Rengöringsvatten från objekt som är kontaminerade med
sådana substanser, eller andra hälsovådliga komponenter, får under inga omständigheter hamna i återvinningssystemet eller återanvändas till andra rengöringar.
„ Driftsansvarig skall dessutom sörja för att beprövad
bakteriebekämpning används används med tanke på
mikrobiell kvalitet hos det återanvända vattnet. Lämpligt
bakteriebekämpningsmedel måste alltid tillsättas det
återvunna vattnet i tillräcklig mängd, motsvarande doseringsföreskrift från bakterimedelstillverkaren.
B5
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
B
Säkerhetsanvisningar
Bruksanvisning
Svenska
B.6 Hantering av anläggningen
För att förhindra risker genom felaktig betjäning får anläggningen endast hanteras av personer som
„ har läst bruksanvisningen / driftsanvisningen
„ har visat att de kan hantera anläggningen
„ uttryckligen har fått uppdraget använda anläggningen.
Bruksanvisningen / driftsanvisningen måste finnas tillgänglig
för varje användare.
Anläggningen får inte skötas av personer under 18 år.
Undantag görs för praktikanter över 16 år, under uppsikt.
Viktigt!
Kompletterande säkerhetsanvisningar för instruerade fackkrafter. För att förebygga risker skall följande föreskrifter och
riktlinjer läsas noggrant före installering och första ibruktagning av anläggningen:
„ DIN EN 24 446 Säkerhet hos maskiner, fordonstvättar,
säkerhetstekniska krav, kontroller (C-norm för konkretisering av europeisk maskinriktlinje 89/392/EWG),
„ ZH 1/543 Riktlinjer för fordonstvättar,
„ VDE-föreskrifter,
„ Föreskrifter från lokalt energiföretag,
„ respektive nationella, lagstadgade föreskrifter.
B.7 Fara genom strömavbrott
Tack vare konstruktiva åtgärder kan en okontrollerad igångsättning av anläggningen efter strömavbrott inte inträffa.
B.8 Miljörisk
B.8.1
Miljörisk på grund av motorolja
I anläggningen finns olja. Den, vid ett byte, producerade
gamla oljan måste lämnas till insamlingsställe hos energiföretag. Det samma gäller olja eller olje-vattenblandningar som
härstammar från otätheter.
B.8.2
Miljörisker hos avloppsvatten
Beakta lokala föreskrifter rörande hantering av avloppsvatten.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
B6
Svenska
B
Säkerhetsanvisningar
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
B.9 Nödstoppsreglage
Fara!
Korrekt funktion hos alla säkerhetsanordningar måste kontrolleras efter behov, dock minst en gång i månaden!
B7
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
C
Svenska
C.1 Idrifttagning och avstängning RB 6000 Good
Idrifttagning och
avstängning
C.1.1 Avstängning i risksituation
F1
- Tryck på nödstoppsknappen som finns på betjäningsenheten.
- När risksituationen åtgärdats drar man i nödstoppsknappen för att frikoppla den.
ESC
F2
7
F3
ABC
F4
4
6
PQR
1
2
3
STU
VWX
+/.
0
Viktigt!
GHI
5
MNO
YZ-
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
9
8
DEF
JKL
START / STOP
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
Bild C.1.1:
f
Betjäningsenhet RB 6000 Good
När nödstoppsknappen aktiveras raderas programmet.
Anläggningen kör inte automatiskt till utgångs- eller startposition när huvudströmbrytaren betjänats!
Trycks nödstoppsknappen in medan anläggningen befinner
sig utgångsposition är den klar att använda efter återstart. I
annat fall beaktas följande steg:
Genomför följande steg före omstart av tvättprogram:
- Tryck på knappen „Styrning PÅ“ (e) i kopplingsskåpet
- Kvittera störning nödstopp genom att trycka på K8,
e
Bild C.1.2: Kopplingsskåp
C.1.1.1 Idrifttagning frontstart / parkeringsposition
- När respektive knapp, (K6) och (K4), trycks in förflyttas
takborsten och sidoborstarna bort från fordonet.
- Därefter kan anläggningen köras tillbaka till startposition
med hjälp av knapp K2.
eller:
- Tryck samtidigt på alla tre knapparna (K2, K4, K6) och
anläggningen kör automatiskt till utgångsposition i nämnd
ordningsföljd.
Anläggningen befinner sig nu i utgångspositionen frontstart.
C.1.1.2 Idrifttagning innerstart
- Kör anläggningen till utgångsposition frontstart (se
C.1.1.1)
- När knapparna (K7) och (K5) trycks in förflyttas takborsten och sidoborstarna till utgångsposition innerstart.
C.1.1.3 Starta tvättprogram
START / STOP
5.962-358 A 2017329 (04/07)
- Starta ny tvätt efter programval genom att trycka på
knappen START/STOP (f).
C1
Svenska
C
Idrifttagning och
avstängning
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
C.1.2 Driftsklar
1. När huvudströmbrytaren (på dörren till kopplingsskåpet)
kopplats på följer initialisering av styrningen.
2. Därefter visas en av tre grundbilder på displayen:
- Grundbild där anläggningen inte befinner sig i utgångsposition
Kör först anläggningen till utgångsposition (enligt beskrivning under C.1.1.1). Anläggningen är då driftsklar.
- Grundbild där anläggningen inte befinner sig i utgångsposition
Kör först anläggningen till utgångsposition (enligt beskrivning under C.1.1.2). Anläggningen är då driftsklar.
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning: Manuell inläggning av program och manuell
programstart med START-STOP-knappen.
C2
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
C
C.2 Idrifttagning och avstängning RB 6000 Best
Idrifttagning och
avstängning
C0,2.1 Avstängning i risksituation
F1
- Tryck på nödstoppsknappen (a) som finns på betjäningsenheten.
- När risksituationen åtgärdats drar man i nödstoppsknappen för att frikoppla den.
ESC
F2
7
F3
ABC
F4
JKL
8
DEF
4
5
MNO
1
2
STU
VWX
+/.
0
9
GHI
6
PQR
3
YZ-
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
Viktigt!
Auto-Start
I
0
START
STOP
b c d g h K8
Bild C.2.1:
Svenska
f
a)
Betjäningsenhet RB 6000 Best
När nödstoppsknappen aktiveras raderas programmet.
Anläggningen kör inte automatiskt till utgångs- eller startposition när huvudströmbrytaren betjänats!
Trycks nödstoppsknappen in medan anläggningen befinner
sig utgångsposition är den klar att använda efter återstart. I
annat fall beaktas följande steg:
Genomför följande steg före omstart av tvättprogram:
- Tryck på knappen „Styrning PÅ“ (e) i kopplingsskåpet
- Kvittera störning nödstopp genom att trycka på K8,
e
C.2.1.1 Idrifttagning frontstart / parkeringsposition
- När respektive knapp, (b) och (c), trycks in förflyttas
takborsten och sidoborstarna bort från fordonet.
- Därefter kan anläggningen köras tillbaka till startposition
med hjälp av knapp (d).
eller:
- Tryck samtidigt på alla tre knapparna (b, c, d) och anläggningen kör automatiskt till utgångsposition i nämnd
ordningsföljd.
Anläggningen befinner sig nu i utgångspositionen frontstart.
Bild C.2.2: Kopplingsskåp
C.2.1.2 Idrifttagning innerstart
- Kör anläggningen till utgångsposition frontstart (se
C.1.1.1)
- När knapparna (g) och (h) trycks in förflyttas takborsten
och sidoborstarna till utgångsposition innerstart.
C.1.1.3 Starta tvättprogram
START
STOP
5.962-358 A 2017329 (04/07)
- Starta ny tvätt efter programval genom att trycka på
knappen START/STOP (f)
C3
Svenska
C
Idrifttagning och
avstängning
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
C.2.2 Driftsklar
1. När huvudströmbrytaren (på dörren till kopplingsskåpet)
kopplats på följer initialisering av styrningen.
2. Därefter visas en av tio grundbilder på displayen:
- Grundbild där anläggningen inte befinner sig i utgångsposition
Kör först anläggningen till utgångsposition (enligt beskrivning under C0,2.1.1). Anläggningen är då driftsklar i
frontstart eller parkeringsposition.
- Grundbild där anläggningen inte befinner sig i utgångsposition
Kör först anläggningen till utgångsposition (enligt beskrivning under C0,2.10,2). Anläggningen är då driftsklar
i innerstart.
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning: Manuell inläggning av program och programstart med START-STOP-knappen, d.v.s. nyckelreglaget (e) befinner sig i läge „0“
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning:
Manuell inläggning av program och extern start (ljusbarriär, externt reglage, hjulspår och likn.) inställd,
d.v.s. nyckelreglaget (e) befinner sig i läge „0“
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning: Programval med Auto-Start-Editor och
Automatisk-programstart (ljusbarriär, externt reglage,
hjulspår och likn.), d.v.s. nyckelreglaget (e) befinner
sig i läge „1“.
C4
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
C
Bruksanvisning
Svenska
Idrifttagning och
avstängning
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning: Programval med Auto-Start-Editor (genomfartsprogram) och Automatisk-programstart (ljusbarriär,
externt reglage, hjulspår och likn.), d.v.s. nyckelreglaget (e) befinner sig i läge „1“.
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning: Programval med Auto-Start-Editor (korttvätt) och Automatisk-programstart (ljusbarriär, externt
reglage, hjulspår och likn.), d.v.s. nyckelreglaget (e)
befinner sig i läge „1“.
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning: Programval med Auto-Start-Editor (mottvätt)
och Automatisk-programstart (ljusbarriär, externt
reglage, hjulspår och likn.), d.v.s. nyckelreglaget (e)
befinner sig i läge „1“.
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning: Programval över tvättkortläsaren och
manuell programstart, d.v.s. nyckelreglaget (e) befinner
sig i läge „0“
- Grundbild med anläggningen i utgångsposition och
inställning: Programval över tvättkortläsaren och extern
start (ljusbarriär, externt reglage, hjulspår och likn.),
d.v.s. nyckelreglaget (e) befinner sig i läge „0“
5.962-358 A 2017329 (04/07)
C5
Bruksanvisning
Svenska
C
Idrifttagning och
avstängning
RB 6000 Good/Best
C.3 Första ibruktagning
- Grundbild med anläggning ej i utgångsposition (takborste uppe, sidoborstar utkörda, portal på FA) och ej
initialiaserad (inga anläggningsdimensioner framtagna).
Kör anläggningen till utgångsposition före självinitialisering.
- Grundbild med anläggning ej i utgångsposition och ej
initialiserad (inga anläggningsdimensioner hittades).
Självinitialisering kan utföras
Viktigt!
Styrningen tar själv fram anläggningsdimensionerna. Initialiseringen utförs endast av Kärcher kundservice.
C.4 Programval
Program och programtillval kan väljas med knappar på
betjäningsenheten på RB 6000 Best (bild C.4.1). Hos
RB 6000 Good väljs program med hjälp av funktionsknapparna (K2 - K7) (bild C.1.1).
d
F1
ESC
F2
7
F3
ABC
4
F4
JKL
1
9
GHI
5
MNO
2
STU
VWX
+/.
0
6
PQR
3
YZ-
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
8
DEF
Auto-Start
I
0
START
STOP
a)
b
Bild C.4.1: Betjäningsenhet RB 6000
Best
c
f
c
+
C6
Tvättprogram (a) för olika fordonskategorier står till förfogande.
- När program valts (t.ex. lastbil) lyser LED:n (c) i knappen
(a) grön på RB 6000 Best. Hos RB 6000 Good får den
symbol (f) som hör till funktionsknappen mörk bakgrund.
- Programbyte: tryck på ny programknapp/funktionsknapp,
det ursprungliga valet raderas då.
- Ångra programval: tryck på ESC (d)
Dessutom kan, beroende på anläggningens utrustningsnivå,
ytterligare funktioner (programtillval) väljas. Hos RB 6000
Good når man dessa via knappen K1. Hos RB 6000 Best
kan tillvalsfunktionerna aktiveras direkt med knapparna (b).
- Efter genomfört programtillval (t.ex.: mittäckning + spoilerprogram) lyser LED:n i knappen (c) grön, eller symbolfälten får mörk bakgrund.
- Programbyte: radera aktiverat progamtillval genom att
trycka in program-/funktionsknappen/knapparna på nytt
och välj nya program.
Programurval och -förlopp, se kapitel E.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
C
Idrifttagning och
avstängning
Svenska
Varning!
Materialskador! Vid felaktigt programval (t.ex. om bussknappen trycks in för ett litet fordon) kan fordon och anläggning
skadas!
Felaktigt tvättprogram kan endast avbrytas genom intryckning av nödstoppsknappen. Efter frikoppling av nödstoppsknappen måste anläggningen åter köras till utgångsposition.
C.5 Starta anläggning
START / STOP
START
STOP
Anläggningen startar när knappen „START/STOP“ tryckts in.
Under pågående tvätt blinkar LED:erna (c) för valt program
och valda programtillval gröna (endast RB 6000 Best).
På displayen visas under pågående tvätt att ett program
arbetar samt vilka programtillval som aktiverats.
C.6 Frostskydd (tillval)
-
Grundbild med frostskyddsmeddelande
Yttertemperatur under 0 °C eller 15 minuter under +3 °C
Vattenledningarna i anläggningen blåses ur
Alla magnetventiler öppnas
Så länge yttertemperaturen ligger under +3 °C är frostskyddet aktivt. Under denna period kan inget tvättprogram
startas
C.7 Tvätt
Tvättprogram med avsnitten:
- Förberedning
- Manuell drift
- Automatisk drift
- Tvättprogrammens förlopp, programtillval och specialprogram
beskrivs i kapitel E.
Bild C.5.1: Indikering RB 6000 Good
Bild C.5.2: Indikering RB 6000 Best
5.962-358 A 2017329 (04/07)
C7
Bruksanvisning
Svenska
C
RB 6000 Good/Best
C.8 Stänga av tvättanläggningen
Idrifttagning och
avstängning
e
När ett tvättprogram avslutats återgår anläggningen till utgångsposition:
- Borstarna slutar rotera.
- Takborsten körs till övre läge, sidoborstarna till yttre läge.
- Portalen kör till utgångsposition, i regel till sensor förflyttningsväg start. Beroende på program kan detta även vara
en annan position (program mottvätt, andra parkeringsposition etc.)
Anläggningen kan stängas av på följande sätt:
- Genom avstängning med huvudströmbrytaren (e) i kopplingsskåpet.
Viktigt!
Bild C.7.1: Kopplingsskåp
Härvid måste beaktas att anläggningen blir strömlös när
huvudströmbrytaren placeras i läge Av och att vissa funktioner, som t.ex. frostskydd, då inte fungerar.
- Anläggningsdrift är PÅ
- Anläggningsdrift på AV genom intryckning av F3 i huvudmenybilden „Maskininställningar“.
Anläggningen fungerar då inte men ovan nämnda tillval,
som t.ex. frostskydd, slutar inte fungera.
C8
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
D
Hantering och inställningar
D.1 Manöverelement på kopplingsskåp
D.1.1
b
Svenska
Huvudströmbrytare (a)
„ kopplar in strömförsörjningen,
„ kan när anläggningen är avstängd säkras mot start med
hjälp av hänglås,
„ kan dessutom användas som nödstoppsfunktion.
a)
D.1.2
Knapp „Styrning PÅ“ (b)
„ måste aktiveras när anläggningen stängts av med nödstoppsfunktionen.
Bild D.1.1: Kopplingsskåp
D.2. Reglage på betjäningsenheten
D.2.1 Reglage på betjäningsenheten RB 6000 Good
a
b
c
d
e
f
Bild D.2.1: Betjäningsenhet RB 6000 Good
a
b
c
d
e
f
g
Meny-funktionsknappar
Funktionsknappar utan LED
Display
Knappsats för inmatning
ESC-knapp
Nödstoppsknapp
START-STOP-knapp
F1
ESC
F2
8
9
ABC
DEF
GHI
4
5
6
7
F3
F4
JKL
1
2
VWX
+/.
0
PQR
3
YZ-
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
MNO
STU
START / STOP
g
D.2.1.1 Nödstoppsknapp (f)
stänger omgående av anläggningen. Aktiveras:
„ i risksituation för personer, fordon eller anläggning,
„ dras den ut är den åter frikopplad.
D.2.1.2 START-STOP - knapp (g)
START / STOP
5.962-358 A 2017329 (04/07)
startar eller stoppar valda, eller arbetande, program.
D1
Bruksanvisning
Svenska
D
Hantering och inställningar
RB 6000 Good/Best
D.2.2 Reglage på betjäningsenheten RB 6000 Best
c
f
d
e
a)
Bild D.2.2: Betjäningsenhet RB 6000 Best
a Nödstoppsknapp
b Nyckelreglage Start „Manuell/
Automatisk“
c Meny-funktionsknappar
d Display
e Knappsats för inmatning
f Funktionsknappar utan LED
g Manuella funktioner
t program
i Programtillval
j START-STOP-knapp
F1
ESC
F2
F3
8
9
ABC
DEF
GHI
F4
4
JKL
5
MNO
6
1
2
7
STU
VWX
+/.
0
3
YZ-
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
PQR
Auto-Start
I
0
START
STOP
g
t
i
j
b
D.2.2.1 Nödstoppsknapp (a)
stänger omgående av anläggningen. Aktiveras:
„ i risksituation för personer, fordon eller anläggning,
„ dras den ut är den åter frikopplad.
D.2.2.2 Nyckelreglage “Auto-Start“ (b)
Auto-Start
D2
I
0
För val av driftstyper
„ Position „1“: Start av i Auto-Start-Editor inställt program
sker automatiskt med hjälp av extern startsignal.
„ Position „0“: Start sker manuellt (efter programinmatning
och intryckning av knappen START/STOP) eller genom
isättning av tvättkort och extern start.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
C
D.2.3
Hantering och inställning
Svenska
Meny-funktionsknappar
Menyfunktionsknapparna (F1 till F4) får sin betydelse
tillsammans med menyelementen.
Med menyknappen aktiveras föregående menyelement.
D.2.4
Knappsats för inmatning
Knappsatsen för inmatning är avsedd för inmatning av värden och
variabler i för ändamålet godkända bildmasker.
Med knappen ENTER (a) övertas inmatade värden av
styrningen.
Med pilknapparna navigeras pekaren inom bilden, eller man
bläddrar till nästa, eller föregående, sida i en bild.
Med ESC (b) lämnar man menyn och återgår till grundbilden.
b
a)
...
D.2.5
Funktionsknappar utan LED
Funktionsknapparna utan LED (K1 till K8) får sina
betydelser tillsammans med displaysymbolerna.
D.2.6
Funktionsknappar manuella funktioner
Manuell förflyttning av anläggningen
a)
b
c
d
e
f
Bild D.2.6.1:
Manuella funktioner
RB 6000 Best
a)
b
c
d
Alla borstar samt portalen kan, efter påslagning av huvudströmbrytaren och utan att automatiskt program startas,
när som helst förflyttas med följande funktioner (t.ex. när
servicearbeten skall utföras):
- Portal framåt (a)
- Portal bakåt (b)
- Takborste uppåt (c)
- Takborste neråt (d)
- Sidoborstar utåt (e)
- Sidoborstar inåt (f)
Vid portalförflyttning måste takborsten befinna sig uppe (DO)
och sidoborstarna vara utkörda (SBA). Borstarna roterar inte
och säkerhetsfunktionen är därför inaktiv.
Manuella ingrepp i ett automatikprogram
Med de manuella funktionsknapparna kan även ingrepp i ett
löpande, automatiskt program göras.
För utförlig beskrivning, se kapitel E.2 „Manuella ingrepp“.
f
e
Bild D.2.6.2:
Manuella funktioner
RB 6000 Good
5.962-358 A 2017329 (04/07)
D3
Bruksanvisning
Svenska
D
RB 6000 Good/Best
D.2.7 Tvättprogram
Hantering och inställningar
D.2.7.1 Tvättprogram RB 6000 Good
t
i
a)
b
c
Med dessa sex symboler kan ett tvättprogram väljas för
följande fordonskategorier:
- Buss (a)
- Lastbil (b)
- Lastbil med släp (c)
- Dragbil (d)
- Personbil (h)
- Mindre transportfordon (i)
d
b
a)
D.2.7.2 Tvättprogram RB 6000 Best
c
e
d
f
g
i
t
Med dessa nio knappar kan ett tvättprogram väljas för följande fordonskategorier:
- Buss (a)
- Lastbil (b)
- Lastbil med släp (c)
- Dragbil (d)
- Lastbil Euro-hytt (e)
- Lastbil USA-hytt (f)
- Släp solo (g)
- Personbil (h)
- Mindre transportfordon (i)
Viktigt!
Endast ett tvättprogram kan väljas vid varje tillfälle. Sker
ytterligare ett val raderas det första alternativet.
Se även kapitel C.3 „Programval“.
Programurval och -förlopp, se kapitel E.
D4
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
D
Svenska
D.2.8 Programtillval
Hantering och inställningar
D.2.8.1 Programtillval RB 6000 Good
t
e
g
d
a)
Menyn med de programtillval som står till förfogande aktiveras med knappen K1. Över dessa sex symboler kan följande
programtillval väljas, tillsammans med tidigare valt tvättprogram:
- Mittäckning(a)
- Spoilerprogram (d)
- Spegelprogram (e)
- Lastramp (g)
- Två-borstdrift (h)
- Enkeltvätt (b)
t
D.2.8.2 Programtillval RB 6000 Best
b
a)
c
e
d
f
g
t
Med dessa åtta knappar kan följande programtillval väljas,
tillsammans med tidigare valt tvättprogram:
- Mittäckning(a)
- Enkeltvätt (b)
- Högtryck-förtvätt (c)
- Spoilerprogram (d)
- Spegelprogram (e)
- Kemikalie-förbehandling (f)
- Lastramp (g)
- Två-borstdrift (h)
Viktigt!
Flera programtillsatser kan väljas. Program/programtillsatser
som inte fungerar ihop är programtekniskt uteslutna (t.ex.
släp solo + mittäckning).
Se även kapitel C.3 „Programval“.
Programurval och -förlopp, se kapitel E.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
D5
Bruksanvisning
Svenska
D
Hantering och inställningar
START / STOP
START
STOP
D.2.9
RB 6000 Good/Best
START-STOP-knapp
Pågående tvättprogram kan när som helst avbrytas med
START-STOP-knappen för att sedan fortsättas utan ny start
(t.ex. om man behöver stänga ett öppet fönster eller vika in
en spegel efter att programmet startats).
Se här även kapitel E.2.6 „Manuellt ingrepp STOP“.
D.2.10 Display
På displayen visas driftstillstånd, knappsatsbeläggning och
felmeddelanden (se kapitel G „Störningsanalys“).
Manövreringar och inställningar via displayen är menystyrda.
- Med menyknappen hämtas nästa, underliggande meny/
undermeny, till vänster i den menybild som för tillfället
visas. Från en bild kommer man tillbaka till utgångsmenyn med hjälp av menyknappen.
/ / /
D6
- Dessa menyer/undermenyer kan aktiveras med funktionsknapparna F1 - F4.
- Med knappen ESC kommer man tillbaka till grundbilden
från alla menybilder.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Undermeny /
Grundbild
Bild /
Manövreringsfält
Ta bort störningsmeddelande
Ändra
språk
Inställning bildskärmskontrast
Inställning systemtid
Manuella funktioner
Doseringspump
Inställningar
programval
Feldiagnos
Versionsnr. för
mjukvaruapplikationer
Bild /
Manövreringsfält
Meny /
Inställning
Åtkomsträttighet
Huvudmeny
D.3.1
Räkneverk driftstimmar
Tvätträkneverk
Hantering och inställningar
Spärra programknappar
Anläggningsdrift:
AV / PÅ
Inställningar:
Auto-start
Bruksanvisning
Bild D.3.1: Menyöversikt
Programeditor
Autostart
Valmöjligheter
BCD - Program 15
Tillvalsinställningar
Endast tillgänglig hos RB 6000
Best
D
Programinställningar
Inställningar
Programstart
RB 6000 Good/Best
Svenska
D.3 Menystyrda hanteringsmoment och inställningar
Menyöversikt
D7
Bruksanvisning
Svenska
D
D.3.2
Hantering och inställningar
RB 6000 Good/Best
Huvudmeny „Manövrering“
Bild „Tvätträkneverk“
+
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F1 (i huvudmeny)
F1 (i meny)
+
b
a)
b
a
- Bilden består av tre sidor på vilka antalet genomförda
tvättar för varje tvättprogram visas, totalt och per dag (a).
- På sida 1 och 2 visas summan av alla tvättprogram, totalt
och per dag (b).
- Räkneverken på sida 3 fungerar som information. Dessa
mätarställningar räknas inte in i totalställningen (b).
- Med pilknapparna, lodrätt, växlar man mellan de båda
sidorna i bilden.
- Med knapp K8 återställs värden hos dagsräkneverket på
0.
Viktigt!
Funktionen dagsräkneverk finns inte hos modell RB 6000
Good. Dessutom består informationsbilden hos RB 6000
Good endast av en sida eftersom inte alla tvättprogram står
till förfogande.
Bild „Räkneverk driftstimmar“
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F1 (i huvudmeny)
F2 (i meny)
+
D8
+
- I denna bild visas driftstimmar för borstrotation, vilka
perioder färsk- och bruksvattenförsörjningen varit aktiverad, hur länge doseringspumparna och högtryckspumparna (kemikalier och HD) arbetat.
- Det är inte möjligt att återställa perioderna på 0.
- Med knappen ESC återkommer man till grundbilden
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
D
Bild „Feldiagnos“
Hantering och inställningar
+
Svenska
+
c
d
a
b
c
d
a
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F1 (i huvudmeny)
F4 (i meny)
- Finns aktiv störning so visas denna i text (a) och med nr.
(b).
- Tid och datum, när störningen inträffade, visas (c).
- Tid och datum, när störningen kvitterades, visas (d).
- Störningen kvitteras med knapp K8.
- Med F1 kommer man till nästa, och med F4 till föregående, störning. Efter äldsta, inträffade störning visas texten
„Slut på diagnosminne“.
- Maximalt 1024 störningar sparas, den äldsta raderas
automatiskt.
- Föreligger ingen störning så visas även detta med textmeddelande (a).
- Tid och datum, när meddelandetexten genererades, visas
(c), d.v.s., i detta fall, sedan vilken tidpunkt ingen mer
störning har inträffat.
- Den undre raden består i detta fall av nollor (d), tills en
störning åter inträffar.
- Med F1 kommer man till nästa (äldsta) och med F4 till
föregående, sparade störning.
Bild „Doseringspumpar“
+
+
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F2 (i huvudmeny)
F2 (i menyn)
a
b
c
5.962-358 A 2017329 (04/07)
- I denna bild ställs doseringspumparnas funktioner för
shampo (K2 - K4) eller torkningshjälpmedel (K5 - K7) in:
- Automatik (a): doseringspump arbetar utifrån programmets krav (tryck från K2 till K5)
- AV (b): doseringspump avstängd (tryck från K3 till K6)
- Manuell funktion (c): Låt pumpen arbeta manuellt, t.ex.
för luftning (tryck från K4 till K7)
- Den svart blinkande funktionen är för tillfället aktiv.
D9
Bruksanvisning
Svenska
D
Hantering och inställningar
+
+
RB 6000 Good/Best
Bild „Systemtid“
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F3 (i huvudmeny)
F1 (i meny)
- När den första siffran läggs in hoppar pekaren till det
första inmatningsfältet (här: vänster fält i datumraden)
- Annars kan man komma till önskat fält med hjälp av de
horisontella pilknapparna.
- När siffran lagts in övertas denna när enter-knappen
trycks in.
- Med knappen ESC återkommer man till grundbilden.
Bild „Bildskärmskontrast“
+
+
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F3 (i huvudmeny)
F2 (i meny)
- Med de horisontella pilknapparna väljs „mörk“ eller „ljus“.
- Öka eller minska bildskärmskontrasten med de vertikala
pilknapparna.
Ändringsfunktion „Ändra språk“
+
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F3 (i huvudmeny)
- Två språk är alltid aktiva i programmet, därav definieras
ett som grundinställning.
- Man byter till det andra språket genom att trycka på F3.
- Vid start använder programmet alltid det språk som är
grundinställning. För att komma till språk två måste man
alltid trycka på F3.
Ändringsfunktion „Ta bort störningsmeddelande“
+
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F3 (i huvudmeny)
- Vid start använder programmet alltid grundinställningen.
Störningsmeddelande visas.
- Skall fönstret med störningsmeddelanden inte visas (t.ex.
för att det stör vid installeringsarbeten) så kan detta tas
bort med knappen F4 som då trycks in.
- Trycks knappen in på nytt återgår man till grundinställningen (med störningsmeddelandefönster).
D10
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
D
Hantering och inställningar
+
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Svenska
Bild „Åtkomsträttighet“
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F4 (i huvudmeny)
- Det finns fyra åtkomstnivåer:
0: User (den som manövrerar tvättanläggningen)
1: Master (utbildad personal hos driftsansvarig)
2: Service (kundservice eller fackpersonal hos driftsansvarig)
3: Administrator (endast hos tillverkaren)
- Grundinställningen är åtkomstnivå „0“ och är alltid aktiv.
- För åtkomstnivåerna 1,2 och 3 måste en fyrställig kod
läggas in vid „ **** „. Tillhörande åtkomstnivå visas på
raden under.
- Åtkomstnivåerna möjliggör inställningar i följande huvudmenyer:
0: Huvudmeny „Manövrering“
1: Huvudmeny „Maskininställningar“
2: Huvudmeny „Servicefunktioner“
3: Huvudmeny „Systeminställningar“
- En högre åtkomstnivå innebär även tillgång till funktionerna som finns på lägre nivåer.
D11
Bruksanvisning
Svenska
D
RB 6000 Good/Best
D.3.3 Huvudmeny „Maskininställningar“ (endast
RB 6000 Best)
Hantering och inställningar
Viktigt!
Åtkomsträttighet med åtkomstnivå „1“ (Master) med inmatning av lösenord.
Viktigt!
Grundinställningar kan inte läggas in i huvudmenyn Maskininställningar utan enbart speciella anpassningar till driftsansvarigs fordonsgeometri.
Bild „Inställningar programval“
+
+
Aktivera (tryck i följd): F4 (i grundbild)
F2 (i huvudmeny)
F1 (i meny)
a
+
+
- Tryck på K1: Inställning „Programval via knappsats“
- Tryck på K2: Inställning „Programval med tvättkortläsare“
- För tillfället vald inställning har svart bakgrund (här: val
med knappsats)
- På rad två (a) kan valt program (inklusive programtillval)
bibehållas efter programslut om man lägger in „1“. Trycks
START-STOP-knappen in startar samma tvättprogram på
nytt. Vid „0“ är denna funktion inaktiv.
D.3.3.1 Programinställningar
Bild „Programinställningar“
Aktivera (tryck i följd): F3 (i grundbild)
F1 (i huvudmeny)
F2 (i meny)
- Med de lodräta pilknapparna kan man bläddra mellan
sidorna 1-3. (beroende på antalet godkända tvättprogram
står mellan en till tre sidor till förfogande).
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren ( )
mellan raderna och väljer ett tvättprogram.
- Med enterknappen aktiveras det program i vilket man vill
göra inställningar.
Varning!
Risk för skador på fordon och anläggning genom inläggning
av parametrar som inte motsvarar fordonskonturen. Inställningar får endast utföras av utbildad peronal och vid
oklarheter skall tillverkaren kontaktas.
D12
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
D
Hantering och inställningar
Bruksanvisning
Svenska
Bussprogram
Hos RB 6000 Good finns inga speciella fordons-geometriparametrar inlagda för bussprogrammet.
Hos RB 6000 Best kan snabbtvätt-tillvalet aktiveras (för
beskrivning, se E.6.4).
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Lastbilsprogram
I lastbilsprogrammet kan bredden på släp-draget ändras.
- Med de vågräta pilknapparna flyttas pekaren till inmatningsfältet. Inmatningen sker med sifferknappsatsen.
Viktigt!
Alla fordon i lastbilsprogrammet tvättas med inlagd dragbredd. Tag här hänsyn till maximal dragbredd hos hela den
fordonsflotta som skall tvättas.
- Med enterknappen övertas inlagt värde.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Lastbil-släp program
För lastbil-släp programmet finns två alternativ att välja
mellan för tvätt av släpfronten:
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till
inmatningsfältet från rad (a) eller (b). När man lägger in „1“
på någon av raderna så tvättas släpfronten med någon av
dessa varianter:
a) Takborsten startar på släpfronten (2) i höjd med lägsta
tvättpositionen på bakre delen av fordonet (1) vid
lastrampen.
b Takborsten startar på släpfronten (2) under den lägsta
tvättpositionen på bakre delen av fordonet (1) vid
lastrampen, d.v.s. i höjd med draget.
- Det är programtekniskt inte möjligt att lägga in „0“ eller „1“
på de båda raderna.
Viktigt!
Väljs variant (a) eller (b) tvättas alla fordon där lastbil-släp
programmet valts med denna variant. Lägg därför in den
variant som passar alla fordon som skall tvättas i anläggningen.
- Med enterknappen övertas inlagd variant.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
D13
Svenska
D
Hantering och inställningar
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Dragbilsprogram
I dragbilsprogrammet kan längden på det mellanrum som
skall hoppas över mellan hytt och trailer, samt typen av
bakre tvätt, läggas in.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatningen sker med
sifferknappsatsen.
Viktigt!
Med dessa inmatningsvärden tvättas alla fordon med dragbilsprogrammet. Lägg därför in värdet för maximal lucklängd
för alla fordon som skall tvättas i anläggningen.
- Läggs „1“ in för mini-dragbilar så tvättas alla dragbilar med
mindre anläggningstryck.
- Läggs „1“ in vid bakdelstvätt så tvättas bakre delen som
angivet, vid „0“ utförs normal tvätt med slutna sidoborstar
(vid behov mittäckning).
- Läggs „1“ in vid snabb sidotvätt kan snabbtvätt-tillvalet
aktiveras hos RB 6000 Best (för beskrivning, se E.6.4).
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Lastbil EURO-hytt program
I programmet EURO-hytt kan längden på den hytt som skall
tvättas läggas in.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatningen sker med
sifferknappsatsen.
- Inmatning av „1“ på en av de båda övre raderna markerar
början på hyttens längdmått (början på hytten markeras
genom borstberöring med fordonsfronten). Det är programtekniskt inte möjligt att lägga in „0“ eller „1“ på de
båda raderna.
Viktigt!
För „1“ vid spårstart måste samma fordonsplacering alltid
vara garanterad (hjulspår, placeringsljussignal etc.)
- Läggs „1“ in på undre raden lyfter borstarna från fordonet
innan de byter rotationsriktning.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
D14
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
D
Hantering och inställningar
Bruksanvisning
Svenska
Lastbil USA-hytt program
I programmet USA-hytt kan längden på den hytt som inte
skall tvättas läggas in.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatningen sker med
sifferknappsatsen.
- Inmatning av „1“ på en av de båda övre raderna markerar
början på hyttens längdmått (början på hytten markeras
med ljusbarriär ). Det är programtekniskt inte möjligt att
lägga in „0“ eller „1“ på de båda raderna.
- Läggs „1“ in på mittenraden snurrar borstarna fritt, och
vidrör inte fordonet, efter avslutat, andra tvättförlopp.
- Läggs „1“ in på understa raden kan snabbtvätt-tillvalet
aktiveras hos RB 6000 Best (för beskrivning, se E.6.4).
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Dragprogram
För släp-programmet finns inga speciella fordonsgeometriparametrar inlagda.
- Dragbredden övertas från vad som lagts in i lastbilsprogrammet.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Personbilsprogram
För personbilsprogrammet finns inga speciella fordonsgeometriparametrar inlagda.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Mindre lastbilsprogram
För det mindre lastbilsprogrammet sker inmatningarna analogt med lastbilsprogrammet.
- Dessuton kan typ av bakdelstvätt väljas. Läggs „1“ in på
den undre raden så tvättas bakre delen som angivet, vid
„0“ utförs normal tvätt med slutna sidoborstar (vid behov
mittäckning).
Kemikalieprogram, högtrycksprogram
Dessa menyer kan aktiveras via menyn Programinställningar eller via menyn Tillvalsinställningar. Inställningen beskrivs under D.3.3.2 Tillvalsinställningar.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
D15
Bruksanvisning
Svenska
D
Hantering och inställningar
RB 6000 Good/Best
D.3.3.2 Tillvalsinställningar
Bild „Tillvalsinställningar“
+
+
Aktivera (tryck i följd): F3 (i grundbild)
F1 (i huvudmeny)
F3 (i meny)
- Med de vågräta pilknapparna kan man bläddra mellan
sidorna 1-3. (beroende på antalet godkända programtillval
står mellan en till tre sidor till förfogande).
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren () mellan
raderna och väljer ett programtillval.
- Med enterknappen aktiveras det programtillval i vilket man
vill göra inställningar.
Varning!
Risk för skador på fordon och anläggning genom inläggning
av parametrar som inte motsvarar fordonskonturen. Inställningar får endast utföras av utbildad peronal och vid
oklarheter skall tillverkaren kontaktas.
Mittäckning
I programtillvalet Mittäckning kan sidoborstarnas förflyttning
ändras via innerposition.
Mittäckningen kan aktiveras eller deaktiveras för varje avsnitt i ett tvättprogram.
Ändra förflyttningssträcka till mittäckning för mindre fordon
eller transportfordon:
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatningen sker med
sifferknappsatsen.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Aktivera / deaktivera mittäckning för vissa avsnitt i tvättprogrammet:
- Med de lodräta pilknapparna väljs tvättprogrammet (t. ex.
LB).
- Med de vågräta pilknapparna kommer man till önskat
tvättavsnitt.
- För aktivering trycker man på knapp „1“, för deaktivering
på knapp „0“.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
D16
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
D
Bruksanvisning
Svenska
Hantering och inställningar
Viktigt!
Dessa inställningar kan endast göras för godkända tvättprogram.
Inställningarna är aktiva när programtillvalet mittäckning
valts.
Under pågående tvättprogram visar knappen mittäckning
tillståndet hos denna funktion:
- Knapp blinkar grönt – i nästa tvättavsnitt är mittäckningen
aktiverad.
- Knapp blinkar rött – i nästa tvättavsnitt är mittäckningen
deaktiverad.
Vid följande program är aktiveringen av mittäckningen spärrad:
- LB: 1. Program, bakre del
- LB med drag: 1. Program, bakre del
- Släp-solo: Front
- Lastbil USA- hytt: Front
- Lastbil Euro- hytt: Bakre del
.
Enkeltvätt
För programtillvalet Enkeltvätt kan spraykrets för applicering
av torkhjälp väljas.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatning av „1“ aktiverar
vald spraykrets.
- Det är programtekniskt inte möjligt att lägga in „1“ på båda
raderna.
Viktigt!
För „1“ vid spraykrets A måste spraykrets A (tillval) finnas i
anläggningen. För „1“ vid såväl spraykrets C som också
spraykrets A måste tillbehörssatsen torkhjälp (tillval) finnas i
anläggningen.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Spoilerprogram
För programtillvalet Spoiler kann längden på det mellanrum
som skall hoppas över mellan spoilerkant (position start) och
den punkt när takborsten vidrör taket igen (position slut)
läggas in.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatningen sker med
sifferknappsatsen.
Viktigt!
Med dessa inmatningsvärden tvättas alla fordon med dragbilsprogrammet. Lägg därför in värdet för maximal längd på
det område som skall hoppas över för alla fordon som skall
tvättas i anläggningen.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
D17
Bruksanvisning
Svenska
D
a
Hantering och inställningar
RB 6000 Good/Best
Spegelprogram
I programtillvalet Spegel kan läge och dimension för ej infällningsbara speglar, som takborste och sidoborstar inte
skall vidröra, läggas in.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatningen sker med
sifferknappsatsen.
- Är index (a) inställt på 1 utförs reducerad mittäckning
mellan speglarna.
- Aktuell mittäckning kan avläsas vid (b).
- Är värdet vid „Max. inv. förfl.väg (SB)“ under 2210 mm
utförs ingen mittäckning.
b
Viktigt!
Spegeltillvalet är endast godkänt för bussar. Alla bussar med
programtillvalet Spegel tvättas med inlagda värden. Lägg
därför in värden där spegelområdena, i möjligaste mån,
kringgås hos alla bussar som ska tvättas i anläggningen.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Lastramp program
I programtillvalet Lastramp kan position för lastrampmekanik,
som inte skall tvättas, läggas in. Takborsten slutar tvätta
ovanför, och sidoborstarna utanför, de angivna måtten.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatningen sker med
sifferknappsatsen.
Viktigt!
Med dessa inmatningsvärden tvättas alla fordon där programtillvalet lastramp valts. Lägg därför in minimalt avstånd
till tak och sida för alla fordon i fordonsflottan.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
D18
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
D
Hantering och inställningar
Bruksanvisning
Svenska
Tvåborstprogram
För programtillvalet tvåborst-drift finns inga speciella fordonsgeometriparametrar sparade.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Program Mottvätt
I programtillvalet Mottvätt kan de programval som visas i
displayen aktiveras med inmatning av „1“ (endast som tillval
till bussprogrammet med automatisk start eller BCD kanal
(t.ex. hjulspår med sensor)).
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras.
- Med enterknappen övertas inlagda varianter.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Skandi-tillval
För tillvalet Skandiprogram finns inga speciella fordonsgeometriparametrar sparade.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Kemikalieprogram och högtrycksprogram
I programtillvalen Kemikalieförbehandling och Högtryckstvätt
kan man variera mellan två tidsvarianter hos båda alternativen:
- väntetid för tryckuppbyggnad är den period som går från
det att portalljusbarriären bryts tills en felfri spraybild med
förbehandlings- samt högtrycksstråle (beroende på matningsledningens längd) byggts upp.
- verkningstid är perioden mellan påläggning av kemikalier
och start av högtrycks- eller borstprogram (utan tid för
tomkörning efter förbehandling).
- Efterarbetningstid är den period som går under pågående
program när portal står still (t.ex. under front- eller baktvätt
med borste) och fram till avstängning av högtryckspumpen.
- För lång efterarbetningstid: lång bearbetning av
fordonsytan med högtrycksstråle.
- För kort efterarbetningstid: högtryckspumpen stängs
ofta av och startas igen vilket leder till tryckförlust.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras.
Inmatningen sker med sifferknappsats.
- Med enterknappen övertas inlagda perioder.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
D19
Svenska
D
Hantering och inställningar
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Genomfartstvätt
I programtillvalet Genomfartsprogram måste det mått som
anges i displaybilden läggas in (endast som tillval till bussprogrammet med automatisk start eller BCD editor).
Under efterarbetningstid borstar är anläggningen startklar för
nästa fordon. Har „0“ lagts in för efterarbetningstiden så
avslutas programmet efter varje fordon och måste startas på
nytt när nästa kommer.
- Med de vågräta pilknapparna flyttas pekaren till inmatningsfältet.
Inmatningen sker med sifferknappsatsen.
Varning!
Risk för skador på fordon och anläggning om felaktiga mått
lagts in, vid ojämn genomkörning vid arretering eller ej reglerade borstar. Använd endast detta programtillval med hjulavvisare och liknande, återkommande fordonstvärsnitt.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Korttvätt
I programtillvalet Korttvätt kan det mått som anges i displaybilden förändras (endast som tillval till bussprogrammet med
automatisk start eller BCD kanal).
- Portalförflyttningssträckan börjar på FA, med omläggning
av ljussignalen från röd till grön börjar bussarnas genomkörningsfas.
- Med de vågräta pilknapparna flyttas pekaren till inmatningsfältet.
Inmatningen sker med sifferknappsatsen.
- Med enterknappen övertas inlagt värde.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
D20
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
D
Bild „Tillval BCD-program“
Hantering och inställningar
+
Svenska
Aktivera (tryck i följd): F3 (i grundbild)
F1 (i huvudmeny)
F4 (i meny)
F1 (i undermeny)
+ +
Med BCD-editorn läggs upp till 15 tvättförlopp (= tvättprogram + programtillval) in på varje enskilt tvättkort på följande
sätt, numrerade från 1 till 15:
1. Lägg in en siffra mellan 1 - 15 med sifferknappsatsen
(t.ex. 15) och bekräfta med enterknappen.
2. Tryck K1 ==> programeditorn aktiveras
b
a
c
3. Välj det program, där det inmatade numret (b) skall läggas
in (t.ex. Dragbil (a)), med de lodräta pilknapparna.
4. Spara tvättprogram med tillhörande nummer (t.ex.: program 15 = dragbil) genom att trycka K1.
5. Aktivera programtillval (tillval) genom att trycka K2 ==>
programtillval redigeras.
6. Tillvalsalternativen väljs i Editor programtillval.
- Överstrukna programalternativ (c) är inte godkända
eller passar inte till tidigare valt program.
- Med de lodräta pilknapparna bläddrar man igenom
tillvalen sidvis.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren ( )
till de önskade programtillvalen (t.ex. mittäckning,
spoilerprogram) och bekräftar dessa med enterknappen. Valda tillval är förbockade. Trycker man på
enterknappen en gång till tas det gjorda valet bort.
7. Hela programförloppet under det valda numret sparas när
man tycker K1 (t.ex. program nr. 15 = dragbil + mittäckning + spoiler). Med K8 kan man lämna alla bilder och
återgå till programval.
Viktigt!
Gå tillväga analogt för att ändra ett redan existerande tvättprogram.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
D21
Bruksanvisning
Svenska
D
Hantering och inställningar
+
+ +
RB 6000 Good/Best
Bild „Auto-Start“
Aktivera (tryck i följd): F3 (i grundbild)
F1 (i huvudmeny)
F4 (i meny)
F2 (i undermeny)
Auto-Start-funktion som godkänts med nyckelreglaget (position „1“) kan tilldelas ett bestämt tvättförlopp, t.ex. oftast
förekommande fordonstyp. Ett optimalt tvättprogram startas
då automatiskt av en extern signal (ljusbarriär, reglage etc.).
Auto-Start programmet programmeras analogt med tidigare
beskriven BCD-programmering. Programmet tilldelas dock
inte ett av 15 programnummer i början.
D22
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
D
Hantering och inställningar
+
+
Svenska
Bild „Inställningar programstart“
Aktivera (tryck i följd): F3 (i grundbild)
F1 (i huvudmeny)
F1 (i menyn)
Med bilden „Inställningar programstart“ läggs typ av godkänd
startsignal in när programvalet sker med knappar eller via
BCD-kanal (t.ex. tvättkortläsare).
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatning av „1“ aktiverar
vald startsignal.
- Det är programtekniskt inte möjligt att lägga in „1“ på flera
rader.
- Står „0“ på alla tre ställena så startas programmet med
Start/Stop knappen.
- Med sifferknappsatsen läggs tider för startfördröjning in:
- PÅ: tid från startsignal tills tvättprogrammet startar
- AV: efterarbetningstid som löper efter programslut
innan nytt tvättprogram kan startas.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
Bild „Inställningar Auto-Start“
+
Aktivera (tryck i följd): F3 (i grundbild)
F2 (i huvudmeny)
Med bilden „Inställningar programstart“ läggs typ av godkänd
signal in när nyckelreglaget „Auto-Start“ står på „1“ steht.
De inställningar som valts här är helt oberoende av inställningarna i bilden „Inställningar programstart.
- Med de vågräta pilknapparna flyttar man pekaren till den
punkt där något skall ändras. Inmatning av „1“ aktiverar
vald startsignal.
- Det är programtekniskt inte möjligt att lägga in „1“ på flera
rader.
- Med sifferknappsatsen läggs tider för startfördröjning in:
- PÅ: tid från startsignal tills tvättprogrammet startar
- AV: efterarbetningstid som löper efter programslut
innan nytt tvättprogram kan startas.
- Med enterknappen övertas inlagda värden.
- Med knappen ESC återgår man till grundbilden.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
D23
Svenska
D
Hantering och inställningar
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Ändringsfunktion „Anläggning PÅ/AV“
Aktivera:
F3 (i grundbild)
Med denna ändringsfunktion i huvudmenyn „Maskininställningar“ kan anläggningen stängas av, utan att huvudströmbrytaren ställs på AV. Anläggningen själv är då satt ur funktion,
dock fungerar fortfarande div. tillval, som t.ex. frostskydd.
- Trycks F3 in aktiveras funktionen „Anläggning AV“.
Ändringsfunktion „Spärra programknappar“
Aktivera:
F3 (i grundbild)
Denna ändringsfunktion i huvudmenyn „Maskininställningar“
arbetar analogt med den tidigare nämnda funktionen „Anläggning AV“ men är begränsad till att spärra knappar.
- Trycks F4 in aktiveras funktionen „Knappsats spärrad“.
D24
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
Svenska
E.1 Förbereda tvättprogram
Kör in det fordon som skall tvättas i tvättanläggningen.
Var uppmärksam på att fordonet står så parallellt med, och
mitt i, portalspåren som möjligt,. Avståndet til portalen måste
vara 0,50 - 1,00 m (bild E.1).
Varning!
För att förhindra såväl materiella skador som personskador
måste följande åtgärder utföras på fordonet innan tvättanläggningen startas:
„ stäng fönster och dörrar
„ stäng takluckor, ventilationer etc.
„ tag bort sidospeglar eller fäll in dem
„ skjut in eller tag bort antenner
„ tag bort eller säkra lösa delar (vajrar till presenningar etc.)
„ Ställ vindrutetorkare lodrätt uppåt eller placera dem i ett
för fordonet bra läge där de inte riskerar att skadas.
„ Drag åt handbromsen och/eller lägg i ettans växel.
Viktigt!
Bild E.1: Fordonsplacering
a = mindre än 0,15 m
b = 2,6 m
c = 0,5-1,0 m
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Vi rekommenderar en markering av transportvägen med en
bredd på 2,60 m eller instlallering av hjulavvisare.
E1
Bruksanvisning
Svenska
E
RB 6000 Good/Best
E.2 Manuella ingrepp
Tvättprogram
Det automatiska tvättförloppet kan påverkas genom manuella ingrepp via manöverboxen.
Varning!
Skaderisk för anläggning och fordon! Vid manuella ingrepp i
löpande tvättprogram måste tvättförloppet övervakas noga
så att man vid behov kan avbryta programmet (trycka på
nödstoppsknappen). Manuella ingrepp får endast utföras av
för uppgiften utbildad personal.
E.2.1
K6
Höja takborste
Takborsten kan köras upp till högsta läge med knappen
„Höja takborste“ (fastlagd med gränsställare „Takborste
uppe“ (DO)). Den stannar där den befinner sig och arreteras
där neråt. Takborsten kan därifrån, under det fortsatta tvättförloppet, endast förflyttas uppåt. Detta gäller även när
knappen endast vidrörs lätt. Arreteringen deaktiveras när
knappen „Sänka takborste“ trycks in.
E.2.2
Sänka takborste
Takborsten kan köras ner till lägsta position med knappen
„Sänka takborste“ (fastlagd med gränsställare „Takborste
nere“ (DU)).
K7
Viktigt!
Får borsten kontakt med fordonet, eller om detta manuella
ingrepp utförs medan den ändå har kontakt med fordonet, så
förflyttas borsten bort från detta. Automatikprogrammet
övertar självständigt kontrollen från ett visst anläggningstryck. Detta gör att skador på grund av oaktsamhet
undviks och fordon, och anläggning, skyddas.
E.2.3
K4
E2
Köra ut sidoborstar
Sidoborstarna kan köras ut manuellt till sina yttersta punkter
(fastlagt med gränställare „Sidoborstar utkörda“ (SB1A,
SB2A)). De stannar då där de befinner sig och arreteras där
inåt. Borstarna kan därför, under det fortsatta tvättförloppet,
endast förflyttas utåt därifrån. Detta gäller även när knappen
endast vidrörs lätt.
Arreteringen deaktiveras med knappen „Köra in sidoborstar“
som då trycks in.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
E
Svenska
E.2.4 Köra in sidoborstar
Sidoborstarna kan köras ut manuellt till sina innersta punkter
(fastlagt med gränställare „Sidoborstar inkörda“ (SB1E,
SB2E)).
Tvättprogram
Viktigt!
K5
Får borstarna kontakt med fordonet, eller om detta manuella
ingrepp utförs medan de ändå har kontakt med fordonet, så
förflyttas borstarna bort från detta. Automatikprogrammet
övertar självständigt kontrollen från ett visst anläggningstryck. Detta gör att skador på grund av oaktsamhet
undviks och fordon, och anläggning, skyddas.
E.2.5 Portal framåt och bakåt
K3
Portalen kan köras manuellt fram till av gränsställarna „Kör
början“ och „Kör slut“ (FA och FE) begränsade, yttre ändarna
på spårskenorna.
Portalen kör bara så länge framåt- eller bakåtknappen hålls
intryckt.
När denna knapp släpps fortsätter den avbrutna automatiska
driften.
Viktigt!
K2
Stöter en av borstarna emot ett fordon under den manuella
portalförflyttningen så styrs de bort från detta. Automatikprogrammet övertar självständigt kontrollen. Detta gör att skador på grund av oaktsamhet undviks och fordon, och anläggning, skyddas.
Dessa funktioner gör det möjligt att tvätta mycket kraftigt
nedsmutsade ytor på en fordonssida flera gånger. Portalen
körs då manuellt fram och tillbaka upprepade gånger.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
E3
Bruksanvisning
Svenska
E
E.2.6
Tvättprogram
START / STOP
c
START
STOP
RB 6000 Good/Best
Manuellt ingrepp “STOP“
Denna funktion är mycket användbar om man efter programstart fastställer att man glömt skjuta in antennen, stänga
fönster etc.
När START-STOP-knappen på manöverboxen tryckts in
stängs följande funktioner av:
„ Borstrotationen
„ portalförflyttning
„ vattentillförsel.
„ Valt tvättprogram, programtillval och borstarnas aktuella
tillstånd sparas.
„ LED:n (c) i START-STOP-knappen blinkar röd (endast på
RB 6000 Best).
När START-STOP-knappen tryckts in igen fortsätts programmet. Andra program än det förvalda ignoreras.
- LED:n (c) i START-STOP-knappen slocknar (endast på
RB 6000 Best).
E4
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
Svenska
E.3 Automattvätt
Programförloppet är helautomatiskt för i tabellen Tvättprogram (tabell C. 1) listade fordon. Manuella ingrepp via manöverboxen kan alltid göras för att komma runt ovanliga hinder
(tutor, stora luftintag, Michelindockor etc.).
Viktigt!
Det helautomatiska tvättprogrammet kan endast startas när
anläggningen befinner sig i respektive startposition (se
nedan).
Startpositioner:
Frontstart:
Parkeringsposition:
Innerstart:
Takborste uppe (DO)
Sidoborstar utkörda (SBA)
Portal förflyttningsväg start (FA)
Takborste uppe (DO)
Sidoborstar utkörda (SBA)
Portal på ett avstånd av "x" från FA
Takborste nere (DU)
Sidoborstar inkörda (SBE)
Början av portal förflyttningsväg (FA)
E.3.1 Styrningsprincip borsttvätt
När fordonet vidrörs ökar borstmotorernas effektförbrukning.
Omfattningen på effektförbrukningen används för att reglera
borstarnas insjunkningsdjup samt tvättförloppet.
Takborsten, sidoborstarna och portalkörningen styrs på
sådant sätt att deras rörelsemönster anpassas till profilen på
det fordon som skall tvättas.
E.3.2
Begränsning automattvätt
Varning!
Alla mindre fordon kan tvättas, med undantag för:
„ Speciella detaljer på mindre fordon som inte genererar
mätbar effektökning (t.ex. positionsljus på räddningsfordon) kan bara tvättas automatiskt upp till en höjd på
250 mm över fordonskonturen.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
E5
Svenska
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
„ Lastbilar med specialdetaljer som inte genererar effektökning (under 600 mm bredd), t. ex. luftintag på Volvo
lastbilar kan inte tvättas automatiskt, d.v.s. utan manuellt
ingrepp, när dessa delar sträcker sig mer än
235 mm ut från fordonskonturen.
Speciella uppgifter beträffande begränsningar i användning,
se kapitel E.4 „Tvättprogram“.
E.3.3 Hastighet
E.3.3.1 Hastighet RB 6000 Good
RB 6000 Good körs med förinställd hastighet som inte kan
förändras.
E.3.3.2 Hastighet RB 6000 Best
„ Alla borstprogram utförs med långsam portalkörning.
„ Vid enkeltvätt kör portalen med hög fart tillbaka till utgångspositionen när första tvättomgången avslutats.
„ Hos högtrycksprogrammen startas portalförflyttningshastigheten automatiskt i förhållande till programförloppen
(se bild F.7: Högtrycksprogram).
E6
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
E
Svenska
E.4 Tvättprogram
Tvättprogram
E.4.1
Personbilsprogram
„ Alla borstar arbetar med lågt anläggningstryck. Medan
sidoborstarna arbetar med fronttvätten höjs takborsten.
„ Manuella ingrepp är möjliga men borstarna kan dock inte
arreteras (se avsnitt Manuella ingrepp).
a)
b)
Bild E.4.1: Tvättförlopp
personbilsprogram
a) Frontstart med takborste
b) sidoborstar
Viktigt!
Personbilsprogrammet har inrättats som komplement till
transportfordonsprogrammet för att det även ska vara möjligt
att tvätta de personbilar som ingår i fordonsparken. Tvättresultatet kan, på grund av konstruktionen som transportfordonstvätt, inte likställas med vad som uppnås i en personbilstvätt.
E.4.2
Bussprogram
„ Alla borstar arbetar med normalt anläggningstryck.
„ Fronten kan valfritt tvättas med reducerat anläggningstryck (kan ställas in av montör vid installering).
„ Medan sidoborstarna arbetar med fronttvätten höjs takborsten.
„ Medan takborsten arbetar med att tvätta bakre delen av
fordonet höjs sidoborstarna.
a)
b)
„ Borstarna höjs för att skona lacken på fordonen.
„ Arbetssteget avbryts när portalen har förflyttats en sträkka på mer än 15 cm efter upplyftningen.
Bild E.4.2: Tvättförlopp i bussprogram
a) Frontstart takborste
b) sidoborstar
E.4.3
Mindre transportfordon-program
Alla borstar arbetar med reducerat anläggningstryck. Programförloppet hos programmet för mindre transportfordon är
identiskt med bussprogrammet.
Följande användningsgränser gäller för detta automatiska
program:
- B > 1700 mm
- H > 1800 mm
- X > 700 mm
X
Bild E.4.3: Mått
Mindre transportfordon
5.962-358 A 2017329 (04/07)
E7
Bruksanvisning
Svenska
E
E.4.4
Tvättprogram
RB 6000 Good/Best
Lastbilsprogram
„ Alla tre borstarna arbetar med normalt anläggningstryck.
„ Borstarna tvättar inte ända ner i luckor, samt bak, för att
undvika att stöta emot draget.
„ Borstarna höjs på samma sätt som i programmet för buss/
mindre transportfordon.
„ När tvätten av bakre delen av lastbilen är avslutad börjar
takborsten leta efter ett släp.
- Finns inget släp körs sidoborstarna ihop och tvättar,
när de körs tillbaka, den bakre delen i inkört tillstånd
(ev. med mittäckning.
- Hittas ett släp bibehåller sidoborstarna dragavstånd när
bakåttvätten sedan startar.
a)
b)
Bild E.4.4: Tvättförlopp i lastbilsprogram
a) Takborste
b) sidoborstar
Viktigt!
Släpet förblir otvättat med detta program.
Följande användningsgränser gäller för detta automatiska
program:
- D < 700 mm
E.4.5
Lastbil med släp program
Programförloppet för programmet „Lastbil med släp“ är
identiskt med lastbilsprogrammet.
a)
Dock tvättas släpet om sådant hittas vid sökning. Sidoborstarna stannar därvid på dragbredd vid fronttvätt.
b)
Bild E.4.5: Tvättförlopp i lastbil med släp
program
a) Takborste
b) sidoborstar
D
E8
Följande användningsgränser gäller för detta automatiska
program:
- D > 1200 mm
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
E
Tvättprogram
a)
b)
Bruksanvisning
E.4.6
Svenska
Dragbilsprogram
„ Alla borstar arbetar med normalt anläggningstryck.
„ Dragbilen kan valfritt tvättas med reducerat anläggningstryck (kan, med motsvarande åtkomsträttighet,
ställas in i servicemenyn).
„ För upphöjning av borstar vid fronttvätt och och tvätt av
bakre del, se program för omnibuss/transportfordon.
„ Luckan mellan förarhytt och släp passeras automatiskt.
Luckbredden kan ställas in av montör i samband med
ibruktagningen. Tvätt inom luckan är endast möjlig med
„manuellt ingrepp“.
Viktigt!
Dragbilar måste alltid tvättas med dragbilsprogram.
Bild E.4.6: Tvättförlopp
Dragbilsprogram
a) Takborste
b) sidoborstar
a)
b)
E.4.7
Program Släp solo (endast RB 6000 Best)
„ Alla borstar arbetar med normalt anläggningstryck
„ Eftersom anläggningen inte kan „läsa av“ hur släpet
kördes in körs sidborstarna endas ihop till dragbredd fram
och bak. Takborsten körs bara fram till drag-säkerhetshöjden (DM).
„ Det finns möjlighet att tillåta sidoborstarna att tvätta bak,
om det kan säkerställas att draget alltid befinner sig i
utgångsposition (kan, med motsvarande åtkomsträttighet,
ställas in i servicemenyn).
Varning!
Risk för skador på fordon och anläggning genom inläggning
av parametrar som inte motsvarar fordonskonturen. Inställningar får endast utföras av utbildad peronal och vid
oklarheter skall tillverkaren kontaktas.
Likaså kan val av felaktigt program leda till skador.
Bild E.4.7: Tvättprogram släp solo
a) sidoborstar
b) Takborste
5.962-358 A 2017329 (04/07)
E9
Svenska
E
Tvättprogram
a)
Bruksanvisning
E.4.8
RB 6000 Good/Best
Program Lastbil EURO-hytt (endast RB 6000
Best)
I hyttvättprogrammet tvättas endast förarhytten med borstar.
b)
Bild E.4.8: Tvättförlopp vid program
EURO-hytt
a) Takborste
b) sidoborstar
E.4.9
a)
b)
Bild E.4.9:Tvättförlopp vid program
USA-hytt
a) Tvättförlopp takborste
b) Tvättförlopp sidoborstar
E10
Program USA-hytt (endast RB 6000 Best)
Hyttprogrammet HD är avsett för tvätt av fordon hos vilka
främre delen inte kan tvättas med borstar (t.ex. dragmaskiner
med specialmått). Här tvättas den bakre delen av fordonet
(t.ex. dragbilssläpet) med borstar och främre delen kan
tvättas med programtillvalet högtryckstvätt.
Tvättförloppen visas i bild E.4.9.
Följande programtillval och inställningar är möjliga:
„ högtryck-förtvätt
„ tvåborst- / treborstdrift
„ mittäckning (enbart bakre delen av fordonet)
„ enkeltvätt
„ automatisk start
„ lastramp
„ snabbtvätt-inställning
„ inställning parkeringsposition
I den andra tvättomgången stängs vattnet inte av förrän
portalen nått gränsställaren FA; detta för att få bättre
spolning.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
Svenska
E.5 Programtillval
E.5.1
Mittäckning
Varning!
Risk för skada! Till fordon med släpvagnsdrag som ligger
utanför fordonskonturen får mittäckning inte väljas.
När borstarna används till fronttvätt, samt till tvätt av bakre
delen på fordonet, finns en smal lodrät rand som borstarna
inte når. För att kringgå detta förskjuts båda sidoborstarna
parallellt i sidled över mitten.
„ Detta tillval fungerar endast när det valts på manöverboxen.
„ Mittäckningen kan kopplas in och -bort med en knapp på
manöverboxen före (och endast hos RB 6000 Best
under) pågående tvätt.
Vid inkopplad mittäckning (standard hos
anläggningar med två borstar) tvättas, via programlogiken,
fronten på bussar och den bakre delen tvättas med mittäckning. Inom lastbilsprogrammet tvättas den bakre fordonsdelen endast i bakåtgående riktning med mittäckning.
E.5.2
Spegelprogram
Detta program är avsett för automatisk busstvätt på fordon
med mycket stora backspeglar, som t.ex. på bussar i USA.
a)
b)
Spegelprogrammet kan användas tillsammans med följande
program, programtillval och specialprogram:
„ Bussprogram
„ Skandiprogram
„ Två-borstprogram
„ Mittäckning (enbart bakdelen på fordonet)
„ Enkeltvätt
„ Automatisk start
„ Lastrampprogram
„ Spoilerprogram
„ snabbtvätt-inställning
„ inställning parkeringsposition
Bild E.5.2 Programtillval Spegelprogram för att ta sig runt stora speglar i
bussprogrammet
a) Tvättförlopp takborste
b) Tvättförlopp sidoborstar
5.962-358 A 2017329 (04/07)
E11
Bruksanvisning
Svenska
E
E.5.3
Tvättprogram
RB 6000 Good/Best
Lastramp program
Detta tillval är avsett för att borstarna inte skall hamna i det
ofta med fett nedsmutsade området vid lastrampsupphängningen när den bakre delen av fordonet tvättas. När tillvalet
är aktiverat begränsas takborstens nedsänkningssträcka
och sidoborstarnas inkörningsväg medan bakre delen tvättas. När den bakre fordonsdelen tvättas utförs inte mittäckning.
Detta tillval kan läggas till i programmen:
„ Lastbilar
„ Lastbil med släp
„ Bussar
„ Dragbilar
. Påbyggnadsenheter på bussar, som t.ex. öppna takräcken,
kan undvikas med detta tillval.
E.5.4
Spoilerprogram
Takspoilerprogrammet är avsett för automatisk tvättning av
takspoiler som är öppna baktill, eller mycket filigrana. När
programmet valts tvättas spoilern i båda tvättomgångarna
genom arretering av takborsten. En montör kan anpassa
arreteringens fästpunkter till de olika fordonen när anläggningen tas ibruk.
Programmet kan endast aktiveras från start.
E.5.5
Auto-Start
I
0
Auto-Start (endast RB 6000 Best)
Automatisk start innebär att anläggningen startas med det
program som finns sparat i Autostart-editorn; start sker när
en ljusbarriär eller liknande löser ut. Denna funktion aktiveras med omflyttning av nyckelreglaget „AutoStart“ på manöverboxen till position „1“ (görs av anläggningsansvarig).
Dessutom måste typ av startsignal anges i menyn (se kapitel
D „Hantering och inställningar“).
I position „0“ är automatikfunktionen avstängd. Anläggningen
kan då köras via manöverboxen.
E.5.6
Tvåborstprogram
Med denna funktion kan en tre-borstanläggning köras i tvåborstdrift, d.v.s. utan takborste.
Två-borstdrift kan väljas med en knapp på manöverboxen.
Takborsten står då avstängd kvar på övre gränsställaren
(DO) och endast sidoborstarna tvättar. Vid tvåborstval
tillsammans med „innerstart“ körs takborsten först upp utan
att rotera och i slutet av tvätten kommer den åter ned till
utgångsposition.
Alla program, med undantag för „Personbilsprogrammet“,
kan utföras i två-borstdrift.
E12
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
E.5.7
Svenska
Enkeltvätt (endast RB 6000 Best)
Funktionen „Enkeltvätt“ kan förväljas med en knapp på
manöverboxen.
Vid enkeltvätt tvättas inte med borstarna när anläggningen
körs tillbaka (andra tvättomgången). Portalen förflyttas då
med högre hastighet.
När anläggningen körs framåt (första tvättomgången) tvättas
normalt med borstarna.
E.5.8
Kemikalieförbehandling / högtrycksförtvätt /
Skandiprogram (endast RB 6000 Best)
Programtillvalen väljs på manöverboxen genom förval av
önskade funktioner.
Tvättförloppen visas i bild E.8.5.
För programtillvalen monteras en ljusbarriär (tillval) på portalen framför takborsten. Den styr kemikaliepumpen och
högtryckspumpen automatiskt. På- och avslagning sker
med optimal anpassning till fordonskonturen. Utan ljusbarriär
utförs tvättförloppet från FA till FE eftersom anläggningen inte
kan avgöra fordonets längd.
Programtillval
Tvättförlopp
Förbehandla genom att spraya
på kemikalier :
Framåtkörning kemikalier
snabb
Bakåtkörning snabb
Högtryckstvätt:
Framåtkörning HD-tvätt långsam
Bakåtkörning snabb
+
+
Kemikalieförbehandling +
högtryckstvätt:
Framåtkörning kemikalier
snabb
Bakåtkörning snabb
Framåtkörning HD-tvätt långsam
Bakåtkörning snabb
Tvättprogram med högtrycksförtvätt:
HD-tvätt/borsttvätt
framåtkörning långsam
Bakåtkörning borsttvätt långsam
5.962-358 A 2017329 (04/07)
E13
Bruksanvisning
Svenska
E
RB 6000 Good/Best
Tvättprogram
+
+
Skandiprogram (kemikalieförbehandling + högtryck- med
borsttvätt):
Framåtkörning kemikalier
snabb
Bakåtkörning snabb
Högtryckstvätt/borsttvätt :
Framåtkörning långsam
Bild E.5.8: Programtillval
kemikalieförbehandling / högtryckstvätt /
Skandiprogram
E14
Bakåtkörning borsttvätt långsam
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
Svenska
E.6 Specialinställningar
Specialinställningar utförs enligt eget val i huvudmenyn
„Systeminställningar“ med åtkomsträttighet. Själva inställningarna beskrivs därför inte i denna bruksanvisning.
E.6.1
Innerstart (tillval)
Inställningen „Innerstart“ förändrar borstarnas viloläge.
Takborsten stannar nere (DU) och sidoborstarna invändigt
(SBE) efter avslutad tvätt.
Denna inställning är fördelaktig överallt där fordonet inte kan
köras ut ur hallen av anläggningen efter avslutad tvätt (hallar
med en port).
När två-borstdrift valts körs takborsten, efter programstart,
först utan rotation upp till översta gränsställaren (DO) och
stannar där, tills tvättförloppet avslutats. I slutet av tvättförloppet körs den automatiskt ner igen, till utgångsposition
(DU). I släp-solo-programmet (endast RB 6000 Best) körs
sido- och takborste efter programstart till positionen SB-drag
och (DM) innan tvättprogrammet startar. I slutet av programmet körs borstarna åter till position SBE och DU (utgångsposition vid „Innerstart“).
E.6.2
Genomfartsprogram med stillastående portal
(tillval, endast hos RB 6000 Best
Portalen står i utgångsposition (FA), ljussignalen visar grönt.
Ljusbarriären på portalen är inte belagd. Sidoborstar och
takborste befinner sig i viloläge (SBA, DBO).
Inställning Autostart „Genomfartsprogram eller BCD-program
„Genomfartsprogram“ (tvättkort): Starten sker när en ljusbarriär, eller liknande, löser ut (med tvättkort också möjligt med
Start-knappen), ljussignalen slår om till röd.
Sidoborstarna (SB) startar. Takborsten förblir avstängd på
DO. Strömförbrukningsutjämning följer hos SB.
SB körs in på SBM (avstånd position SBM = max. fordonsbredd minus 0,5 m är inställd i huvudmenyn „Systeminställningar“).
När infartsgränsen nås (SBM) slår ljussignalen om till grönt.
Fordonet förflyttas långsamt, med reglerad sidotvätt, genom
portalen.
Programmet har nått sitt slut när ingen effektförbrukning sker
under viss tid (inställningsbart), om effektförbrukning fanns
från början.
Ljussignalen slår om till rött, anläggningen körs till utgångsposition, därefter slår ljussignalen om till grönt.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
E15
Svenska
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
E.6.3
RB 6000 Good/Best
Korttvätt med ljussignalreglering (tillval, bara
hos RB 6000 Best)
Portalen står på FA. Ljusbarriären (LS) på portalen är inte
belagd. Borstarna befinner sig i utgångsposition (SBA, DO).
„ Inställning Autostart „Korttvätt“ eller BCD-program „Genomfartsprogram“ (tvättkort): Anläggningen startar av att en
ljsubarriär eller liknande löser ut (med tvättkort också möjligt
med Start-knappen).
„ Fordonet körs in och LS på portalen beläggs. Ljussignalen
visar rött. Fordonet stannar.
„ Portalen utför fronttvätt och sidotvätt. Efter 0,3 m portalväg i
sidotvätten blinkar ljussignalen grönt.
„ Fordonet förflyttas långsamt framåt.
„ Efter en inställbar totalsträcka för portalen stannar denna
med fortsätter att tvätta sidan.
„ När ljusbarriären vid fordonets bakre del blir fri slår ljussignalen om till röd.
„ Fordonet stannar och anläggningen tvättar den bakre delen.
„ När tvättförloppet avslutats slår ljusbarriären om till grönt.
Fordonet körs ut ur tvätthallen och programmet är slut.
„ Borstrotationen stängs av och borstarna körs till utgångsposition SBA och DO. Portalen återgår till FA.
E.6.4
Mottvätt för bussar (tillval, bara hos RB 6000
Best)
Portalen står på FA. Ljusbarriärerna (LS) på portalen är inte
belagda. Borstarna befinner sig i utgångsposition (SBA, DO).
- Inställning Autostart „Mottvätt“ eller BCD-program „Mottvätt“ (tvättkort): Starten sker när ett hjulspår eller liknande
löser ut.
- Första bussen körs in, fram tills dess att framhjulet ligger i
hjulspåret. Första bussen stannar.
- Portalen utför fordonstvätten (front-, tak-, sido- och bakdelstvätt).
- När bakre delen tvättats är fordonstvätten avslutad.
Första bussen körs ut ur tvätthallen.
- Borstarna körs till utgångsposition SBA och DO, samtidigt
körs portalen ännu 1,5 m i riktning FE. Borstrotationen
stängs av.
- Tvättpositionen Mottvätt har uppnåtts, portalen stannar
(portalen kör inte tillbaka till FA)
- Andra bussen körs in, fram tills dess att framhjulet ligger i
hjulspåret. Andra bussen stannar.
- Portalen utför fordonstvätten (bakre-, sido-, tak- och
fronttvätt).
- Efter avslutad fronttvätt är fordonstvätten avslutad.
- Borstrotationen stängs av och borstarna körs till utgångsposition SBA och DO. Portalen återgår till FA.
- Fordonet körs ut ur tvätthallen och programmet är slut.
E16
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
Svenska
E.6.5 Radtvätt (tillval)
Radtvätt är möjlig för följande fordon:
- PKW
- Transportfordon (utom vid godkänd bakdelstvätt på lastbil)
- BUSS
- Drag-Solo
Varje fordonstyp måste godkännas separat i
systeminställningarna. Med detta tillval kan flera på rad
placerade fordon av samma typ tvättas (2,5 m till 3 m
avstånd).
En möjlig mittäckning (fordonsanpassad) genomförs endast i
förenklat utförande vid radtvätt.
- Mittäckning-front i första tvättomgången endast på första
fordonet.
- Mittäckning-bakdel i första tvättomgången på alla fordon.
- Mittäckning-bakdel i andra tvättomgången endast på sista
fordonet.
- Mittäckning-front i andra tvättomgången på alla fordon.
Är radtvätten inte godkänd och borstarna hittar ett fordon vid
sökning (efterarbetningssträcka) så sker omkoppling till
andra tvättomgången (bakåttvätt) direkt.
E.6.6
Snabbtvätt (tillval, endast RB 6000 Best)
Med snabbtvätt-tillvalet förkortas fordonstvätttiderna, speciellt
för långa fordon, betydligt. Inställningen är aktiv i programmen
„Buss“, „Dragbil“ och „USA-hytt“.
Den kopplar om till snabbkörning när alla borstar befinner sig i
tak- respektive sidotvätt. Snabbkörningen är endast spärrad vid
fordonens backspeglar. Vid manuella ingrepp (arretering av
borstar) sker omställning till långsam portalhastighet automatiskt.
När säkerhetsbrytarenheter används är inställningen snabbtvätt
ej möjlig.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
E17
Svenska
E
Tvättprogram
Bruksanvisning
E.6.7
RB 6000 Good/Best
Parkeringsposition (tillval, endast RB 6000 Best)
Parkeringspositionen är avsedd att underlätta fordonsutfarten
hos anläggningar med frontstart.
Portalen kör en inställd sträcka framåt från gränssnittet FA efter
programslut. Parkeringspositionen används principiellt för
snabbkörning av portal.
Efter enkeltvätt stannar portalen, som kommer bakifrån, på
parkeringsposition, utan att först köra till FA.
Vid programstart kör portalen med snabb hastighet från parkeringspositionen till startläge FA.
Efter en personbilstvätt stannar portalen på FA eftersom utfarten inte behöver underlättas och tvättiden förkortas. Vid efterföljande transportfordonstvättar körs åter till parkeringsposition
efter programslut.
E.6.8 Efterarbetning (sökning)
Anläggningens efterarbetningssträcka (sökning) uppgår till
0,5 m.
Undantag: Efterarbetningssträcka 1,5 m vid lastbil, lastbil
med släp, mottvätt, fordonstyper som godkänts för radtvätt.
E18
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
F
Ytterligare tillval
Bruksanvisning
Svenska
F.1 Vattenförsörjning
F.1.1
Tryckökning
Är det lokala vattentrycket för lågt kan anläggningen utrustas
med tryckökning. Även den prisvärda användningen av
regnvatten är möjlig. Uppbyggnad och funktion, se bruksanvisning „Vattenförsörjning“.
F.1.2.
Vattenåtervinning (tillval)
Färskvattenförbrukningen kan sänkas med hjälp av en
vattenåtervinningsanläggning. För detta krävs tillbehörssatsen Bruksvatten (tillval). Möjliga varianter:
„ Färskvatten för båda tvättförloppen till borst- och efterspolningsstråle
„ Bruksvatten i första tvättomgången, färskvatten i andra
tvättomgången till borst- och efterspolningsstråle
„ Bruksvatten för båda tvättförloppen, färskvatten till efterspolningsstrålen i andra tvättomgången
„ Vid enkeltvätt bruksvatten till borst- och efterspolningsstråle, färskvatten för spraykrets „A“.
(„A“=tillval efterspolningsstråle enkeltvätt)
Uppbyggnad och funktion, se bruksanvisning „Vattenförsörjning“
F.3 Frostskyddsanordning (tillval)
Frostskyddsenheten arbetar i två steg:
F0,3.1 Temperatur mellan +2°C och -1°C
„ pågående tvättprogram arbetar vidare tills det är slut
„ inom tio minuter kan ett nytt tvättprogram startas
„ går mer än tio minuter reagerar anläggningen som under 1°C.
F.3.2
Temperatur under -1°C
„
„
„
„
pågående tvättprogram arbetar vidare tills det är slut
vattentillförseln stängs
ett ytterligare program kan inte startas
alla spraykretsar blåses ur med tryckluft. Perioden kan
ställas in av montör.
„ ny programstart är bara möjlig över +2°C.
F.4 Ljussignalstyrning (tillval)
Ljussignalen är placerad i infartsporten. Befinner sig anläggningen i utgångsposition lyser ljussignalen grönt.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
F1
Bruksanvisning
Svenska
F
Ytterligare tillval
RB 6000 Good/Best
F.5 Positionsljussignal (tillval)
Positionsljussignalen är avsedd för positionering av fordonet
i hallen. Fordonspositionen avläses av två ljusbarriärert.
Positionsljussignalen visar följande tillstånd:
„ framåtkörning (a)
„ korrekt position (b)
„ bakåtkörning (c)
Bild F.5:
F2
Positionsljussignal
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Svenska
G.1 Rengöringsmedelsdosering
G Vatten/shampo/
torkningshjälp
!
Fara!
Fara genom hälsovådligt material.
De rengöringsmedel som används innehåller delvis hälsovådliga substanser, därför måste i varje fall medföljande
resp. applicerade hänvisningar iakttas.
Rengöringsmedel används till tvättprogrammen för att förbättra tvättresultatet. Doseringen sker med en doseringspump
för
„ Shampo
„ Torkningsmedel (tillval),
via en rengörings-förbehandlingspump med doseringsventil
vid
„ förbehandling (tillval)
Uppgifter om egenskaper och användningar finns i respektive produktinformations- och säkerhetsdatablad.
G.2 Rengöringsmedel-försprayningspump
a
Rengöringsmedelskoncentrationen vid förbehandling ställs in
på doseringsventilen (a). Denna finns på rengöringsmedelsförbehandlingspumpen.
Bild G.2:
Rengöringsmedelförbehandlingspump
a Doseringsventil
G.3 Doseringspumpar
1
Rengöringsmedelskoncentrationen hos shampoo och torkningshjälp ställs in på respektive doseringspump. Därvid
kan mängden ställas in på mellan 0% och 100% på vridreglaget (2). Doseringen kan stängas av vid behov. Likaså kan
doseringspumpen luftas manuellt. I displaybilden „Doseringspumpar“ är motsvarande K-knappar aktiverade för detta
ändamål (se kapitel D.3.2 Huvudmeny „Manövrering“).
Lufta doseringspumpen:
„ Starta doseringspumpen (tryck på K4 eller K7 i bilden
„Doseringspumpar“)
„ Öppna bypasskruven (1)
„ vänta tills luftblåsor kommit ut ur sugledningen
„ Stäng bypasskruven igen
„ Stäng av doseringspumpen (tryck på K3 eller K6)
eller:
„ Ställ doseringspumpen på automatik (tryck på K2 eller
K5).
Bild G.3.1: Doseringspump
1 Bypasskruv
2
Viktigt!
1
Risk för skada!
Doseringsmängden får endast förändras när pumpen är
påslagen.
Bild G.3.2: Doseringspump
2 Inställningar
5.962-358 A 2017329 (04/07)
G1
Bruksanvisning
Svenska
RB 6000 Good/Best
G.4 Bestämma doseringsmängd
G Vatten/shampo/
torkningshjälp
„
„
„
„
„
„
Fyll måttbägaren med rengöringsmedel
Placera sugledningen i mätbägaren
Starta pumpen
Lufta vid behov
Anteckna mängd i måttbägare och starta stoppur
Avläs nivån på nytt efter lämplig tidsperiod och stoppa
uret
„ Räkna ut resultatet och jämför med börvärde
„ Justera ev. doseringspumpen
„ Sätt tillbaka sugledningen i rengöringsmedelsbehållaren.
G.5 Rengöringsmedel
I tabellerna G.5.1 och G.5.2 hittas rekommenderade rengöringsmedel.
Uppgifter om egenskaper och användningar finns i respektive produktinformations- och säkerhetsdatablad.
Tabell G.5.1: Förbehandling
Program/
vattenförbrukning
Förbehandling ca.
15 ml/min
Rengöringsmedel
Användning
Inställning dosering
(koncentrat)
RM 802 starkt
alkaliskt
Smutslösning på transportfordon med
tåliga ytor, mycket kraftig nedsmutsning
1 -1,4% i stråle,
manuell ventil: 150 - 210 ml/min
RM 803
alkaliskt
Smutslösning på transportfordon , lätt
nedsmutsning, standardprodukt för
personbil
1 -1,4% i stråle,
manuell ventil: 150 - 210 ml/min
RM 805 starkt
alkaliskt
"Smutslösning på transportfordon,
transportfordon-standardprodukt"
1 -1,4% i stråle,
manuell ventil: 150 - 210 ml/min
RM 804
surt
sur cement-, kalk- och cementlösare
för byggarbetsplatsfordon
1 -1,4% i stråle,
manuell ventil: 150 - 210 ml/min
Tabell G.5.2: Rengöring / Torkningshjälp
G2
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
H
Bruksanvisning
Svenska
H.1 Allmänna hänvisningar
Underhåll
!
Fara!
Skaderisk genom oavsiktlig start av anläggningen medan
servicearbeten utförs.
Före servicearbeten måste huvudströmbrytaren ovillkorligen
ställas på „0 / OFF“ och säkras mot återstart.
Servicearbeten får endast utföras av för uppgiften utbildad
personal hos driftsansvarig.
Regelbunden service är en förutsättning för säker drift av
anläggningen. Vilka delar som skall smörjas, oljas och kontrolleras vid vilken tidpunkt kan läsas i tabellen „Serviceintervaller“ samt ses på följande bilder.
Smörjintervall var 50:de driftstimme eller användning av fetter
(beställnr. 6.288-059) var 14:de dag)
Regelbunden kontroll av oljemängd
Observera: Använd endast syntetiska transmissionsoljor,
oljebyte på transmissionsmotorer enligt tabell K.1 (beställnr.6.288-053).
dagligen
varje vecka
var 100:de timme
Okulär- och funktionskontroll på samtliga, mekaniskt belastade delar.
T.ex. kontroll av ledfunktion (löprullar, lager etc.)
Kontroll av kedjesträckning, borstars tillstånd, munstycken,
gummibuffertar, slangar o.s.v.
Smörjintervall ca. var 100:de driftstimme, eller varje månad.
Viktigt!
Endast en anläggning som underhålls regelbundet är säker.
Se till att anläggningen en gång om året kontrolleras och
underhålls av på området auktoriserat företag.
Vi rekommenderar ett servicekontrakt.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
H1
Bruksanvisning
Svenska
H
RB 6000 Good/Best
H.2 Underhållsintervaller
Underhåll
Tabell H.1: Serviceintervaller
Intervall
Dagligen
Arbetsuppgift
Bildnr.
Symbol
Funktionskontroll på
nödstoppsknappar och
annan säerhetsutrustning
Operatör
Kontrollera att slangar är
täta.
Varje vecka
Operatör
Kontroll av
kedjesträckning
H.1, H.4, H.5
Operatör
Kontrollera hur smutsiga
kedjorna är
H.1, H.4, H.5
Operatör
H.4
Operatör
H.1, H.4, H.5
Operatör
Var 50:e
drifttimme
Smörj lager med
fettpress
Var 100:e
drifttimme
Smörj kedjor med fett
(6.288-059)
Kontroll
övervakningsenhet
Operatör
Kontrollera tillstånd på
munstycken, rengör vid
behov dysmunstycke
H.7
Operatör
Kontrollera om
borsthåren är slitna
H.3
Operatör
"Rengör filter i
underhållsenhet tryckluft
(vid tillval frostskydd)"
2000 driftstimmar
efter ibruktagning
Oljebyte
borstrotationsmotor,
portalmotor
var 10000:de
driftstimme eller
vart tredje år
Oljebyte
borstrotationsmotor,
portalmotor, oscilllerande
motor, drivmotor
sidoborstar
H2
Utförs av:
tillverkare
H.1, H.5, H.6
H.1, H.4, H.5,
H.6
–
Operatör
Operatör/
kundservice
Operatör/
kundservice
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
H
Underhåll
Bruksanvisning
Svenska
H.3 Bildsidor för serviceschema
1
2
3
Bild H.I: Servicepunkter på
RB 6000
1 Sidoborste: Detaljer se bild H.3
och H.4
2 Takborste:
Detaljer se bild H.5 och H.6
3 Drivenhet
Detaljer se bild H.1 och H.2
5.962-358 A 2017329 (04/07)
H3
Svenska
H
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Underhåll
1
2
3
Bild H.II: Sidoöversikt,
servicepunkter
1 Sidoborstar löpvagn, detaljer
se bild H.4
2 Doseringsanordning
3 Drivenhet bilder H.1 och H.2
H4
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
H
Bruksanvisning
Svenska
Underhåll
Bild H.1: Drivenhet
5.962-358 A 2017329 (04/07)
H5
Svenska
RB 6000 Good/Best
Underhåll
6 mm
H
Bruksanvisning
6 mm
Bild H.2.1: Transportskena
Övervakningsenhet
Transportskena utanpåliggande
Bild H.2.2: Transportskena
Övervakningsenhet
Transportskena nedsänkt
H6
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
H
Bruksanvisning
Svenska
Underhåll
< 20 mm
> 870 mm
Bild H.3: Sidoborste
5.962-358 A 2017329 (04/07)
H7
Svenska
H
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Underhåll
6 mm
Bild H.4: Sidoborstvagn
H8
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
H
Bruksanvisning
Svenska
Underhåll
Bild H.5: Takborste-lyftanordning
5.962-358 A 2017329 (04/07)
H9
Svenska
H
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
Underhåll
> 870 mm
< 10 mm
Bild H.6: Takborste
H10
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
H
Bruksanvisning
Svenska
Underhåll
(700 mm)
(400 mm)
Pdyn= 4 - 6 bar
(400 mm)
Bild H.7: Munstyckesrör
5.962-358 A 2017329 (04/07)
H11
Bruksanvisning
Svenska
H
RB 6000 Good/Best
Byta tak- och sidoborstar
Underhåll
1
Borstvalsarna består av fristående segment och varje segment består av två halvskålar.
De mot varandra liggande halvskålarna är förbundna med
bult och fjäder (formanpassat).
I slutet av varje borstaxel befinner sig en så kallad slutklämma (1), som säkrar de enskilda segmenten mot förskjutning
på axeln.
!
Fara!
Olycksfallsrisk vid servicearbeten! Stäng av anläggningen
på huvudströmbrytaren och säkra mot obefogad återstart.
„ Lossa slutklämmans/slutklämmornas skruvar och tag bort
dessa
„ Förskjut de mot varandra liggande halvskålarna mot
varandra för att kunna lyfta bort dem från axeln.
„ När de gamla halvskålarna tagits bort monteras de nya
enligt beskrivning.
!
Typ1
Fara!
Risk för olycksfall! Två typer av halvskålar används och
dessa får inte blandas. Halvskålarna kan annars lossna från
axeln när anläggningen är idrift.
De båda typerna skiljer sig åt genom buntarnas placering i
slutet och i början av halvskålen.
För att undvika obalans, och skador som kan komma av
detta, skall följande beaktas:
Halvskålarna skall alltid bytas parvis, alltså alltid ett helt
segment.
Längs med fogen måst borstbuntarna på halvskålen mitt
emot alltid ligga förskjutet till varandra.
„ Montera halvskålarna på sådant sätt att segmentplaceringen motsvarar vad som kan läsas i reservdelslistan.
„ Montera nu det första halvskålsparet genom att trycka
ihop de två halvskålarna (som vid demontering).
„ Montera par nummer två med 90° försjutning till det första
och tryck fast det mot det första.
„ Fortsätt på detta sätt tills borstaxeln är komplett utrustad.
„ Sätt tillbaka slutklämman. Skjut fast den mot det sista
segmentet och drag fast skruvarna.
!
Fara!
Risk för olycksfall! Kontrollera efter genomförandet att halvskålarna är korrekt monterade och att skruvarna på slutklämmorna är ordentligt åtdragna.
Typ2
H12
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
I
Svenska
I.1 Åtgärda störning
Störningsanalys
„ Åtgärda störning enligt störningstabell.
„ Kör anläggning till utgångsposition.
„ Välj nytt program och starta.
Bildbeskrivning:
Störning
Åtgärd
St rmingsmeddeland
Plats och typ av
N dstopp aktiv
Frikoppla n dstopp, tryck
in knapp "Styrning PA"".
Kvittera med K8
01
Minst en n dstopps
man verbox, huvud
tva, maskinrum, utf
tva, har l sts ut elle
Störningsmarkering
I.2 Tag bort
störn.meddel.
Störningsmeddelande
Plats och typ av störning
Åtgärda störning
Nödstopp aktiv.
Frikoppla nödstopp, tryck in knapp
Styrning PÅ"".
Kvittera med K8
01
Minst en nödstoppsknapp på
manöverbox, huvudskåp, infart sida
två, maskinrum, utfart sida ett eller
två, har lösts ut eller är defekt.
Återställ nödstoppsreglage eller byt
ut defekt reglage.
Styrspänning saknas
Kontrollera säkring i styrskåpet
Kvittera med K8
02
Säkring F100, F101, F104, F105,
F106 har löst ut eller är defekt i
anläggningsskåp
Koppla in säkring igen eller byt ut
Motorskydd takborste
Rotation Q1 har löst ut
Kontrollera motorskydd
Kvittera med K8
Motorskyddsbrytare Q1 i huvudskåp
har löst ut
Koppla in motorskyddsbrytare igen
eller byt ut defekt brytare
Motorskyddsbrytare Q2 i huvudskåp
har löst ut
Koppla in motorskyddsbrytare igen
eller byt ut defekt brytare
Motorskyddsbrytare Q3 i huvudskåp
har löst ut
Koppla in motorskyddsbrytare igen
eller byt ut defekt brytare
Motorskydd oscil. mot.
Takborste Q4 har löst ut, kontrollera
motorskydd
Kvittera med K8
07
Motorskyddsbrytare Q4 i huvudskåp
har löst ut
Koppla in motorskyddsbrytare igen
eller byt ut defekt brytare
Motorskydd drivmotor
Sidoborste 1 Q5 har löst ut,
kontrollera motorskydd
Kvittera med K8
08
Motorskyddsbrytare Q5 i huvudskåp
har löst ut
Koppla in motorskyddsbrytare igen
eller byt ut defekt brytare
Motorskydd drivmotor
Sidoborste 1 Q6 har löst ut,
kontrollera motorskydd
Kvittera med K8
09
Motorskyddsbrytare Q6 i huvudskåp
har löst ut
Koppla in motorskyddsbrytare igen
eller byt ut defekt brytare
Motorskydd sidoborste 1
Rotation Q2 har löst ut
Kontrollera motorskydd
Kvittera med K8
Motorskydd sidoborste 2
Rotation Q3 har löst ut
Kontrollera motorskydd
Kvittera med K8
04
05
06
5.962-358 A 2017329 (04/07)
I1
Bruksanvisning
Svenska
I
RB 6000 Good/Best
Störningsanalys
Störningsmeddelande
Plats och typ av störning
Åtgärda störning
Motorskydd drivmotorer
Portal har löst ut, Q7, Q8, Q9,
kontrollera motorskydd
Kvittera med K8
11
Minst en motorskyddsbrytare Q7 Q9 har löst ut eller är defekt
Koppla in motorskyddsbrytare igen
eller byt ut defekt brytare
Sensorfel färdväg
FA och FE anmäler samtidigt att
sensorer skall kontrolleras
Kvittera med K8
13
Slutbrytare i drivenhet sida ett
förskjuten eller defekt
Kontrollera att slutbrytaren sitter
korrekt, byt ut vid behov
Sensorfel takborste
DO och DU anmäler samtidigt att
sensorer skall kontrolleras
15
Kvittera med K8
Slutbrytare i pelare sida ett
förskjuten eller defekt
Kontrollera att slutbrytaren sitter
korrekt, byt ut vid behov
Sensorfel takborste
DO och DM anmäler samtidigt att
sensorer skall kontrolleras
Kvittera med K8
17
Slutbrytare i pelare sida ett eller två
förskjuten eller defekt
Kontrollera att slutbrytaren sitter
korrekt, byt ut vid behov
Sensorer sidoborste 1
belagda samtidigt
Kontrollera sensorer
Kvittera med K8
Slutbrytare i överdel sida ett
förskjuten eller defekt
Kontrollera att slutbrytaren sitter
korrekt, byt ut vid behov
Slutbrytare i överdel sida två
förskjuten eller defekt
Kontrollera att slutbrytaren sitter
korrekt, byt ut vid behov
Färdv.räkn.v. portal
Kanal A signal saknas
kontrollera inkrementell portal,
20
kvittera med K8
Kontrollera färdvägsräkneverk på
drivenhet sida ett med avseende på
skador, fäste och kabelbrott
fäst korrekt eller byt ut
Färdv.räkn.v. portal
Kanal B signal saknas,
kontrollera inkrementell portal,
kvittera med K8
21
Kontrollera färdvägsräkneverk på
drivenhet sida ett med avseende på
skador, fäste och kabelbrott
fäst korrekt eller byt ut
Sensorer sidoborste 2
belagda samtidigt
Kontrollera sensorer
Kvittera med K8
I2
18
19
5.962-358 A 2017329 (04/07)
Bruksanvisning
RB 6000 Good/Best
I
Svenska
Störningsanalys
Störningsmeddelande
Plats och typ av störning
Åtgärda störning
Fel rotati onsri ktni ng
Kontrollera färdvägsräkneverk portal
i nkrementell portal,
kvi ttera med K8
22
Färdvägsräkneverk defekt, portal ur
sp å r
Byt färdvägsräkneverk (kundservi ce)
Färdv.räkn.v. takborste
Kanal A si gnal saknas,
kontrollera i nkrementell gi vare
takborste
Kvi ttera med K8
23
Kontrollera färdvägsräkneverk för
kompressi onsdri ft med avseende på
mekani ska skador, fäste och
kabelbrott
fäst korrekt eller byt ut
Färdv.räkn.v. takborste
Kanal B si gnal saknas,
kontrollera i nkrementell gi vare
takborste
Kvi ttera med K8
24
Kontrollera färdvägsräkneverk för
kompressi onsdri ft med avseende på
mekani ska skador, fäste och
kabelbrott
fäst korrekt eller byt ut
Fel rotati onsri ktni ng
Kontrollera färdvägsräkneverk
takborste
i nkrementell gi vare takborste
Kvi ttera med K8
25
Räkneverk för takborstens
kompressi onsträcka defekt
Byt färdvägsräkneverk (kundservi ce)
Störni ng frekvensomformare
-U400 portaldri ft
kontrollera frekvensomformare,
Kvi ttera med K8
26
Störni ngsmeddelanderelä
frekvensomformare har löst ut
(huvudskåp)
Ski lj frekvensomformare från nätet
genom att stänga av Q7, vänta 30
sekunder, starta, vänta på ""rdy""meddelande i di splayen. Byt ut vi d
behov, se handbok för
frekvensomformare.
Störni ng takborste
Tvättgräns 4 överskri den
Takborste "" fastnat"" på fordonet
(felakti g fordonsgeometri ),
effektmeter defekt.
Kontrollera geometri , låt ev.
kundservi ce byta ut effektmätare
Takborste "" fastnat"" på fordonet
(felakti g fordonsgeometri ),
effektmeter defekt.
Kontrollera geometri , låt ev.
kundservi ce byta ut effektmätare
Si doborste 2 "" fastnat"" på
fordonet (felakti g fordonsgeometri ),
effektmeter defekt.
Kontrollera geometri , låt ev.
kundservi ce byta ut effektmätare
Effektmeterutjämni ng kunde i nte
utföras. Obalans i borsten. Motor
defekt. Effektmeter defekt.
Kontollera motor, lager och borstes
rotati on, låt ev. kundservi ce byta ut
effektmätare
Störung Lei stungsmesser
Abglei chwert D achbürste ausserhalb Toleranzberei ch
Qui tti eren mi t K8
31
Effektmeterutjämni ng för takborste
kunde i nte utföras. Obalans i
borsten. Motor defekt. Effektmeter
defekt.
Kontollera motor, lager och borstes
rotati on, låt ev. kundservi ce byta ut
effektmätare
Störni ngsmeddelande 32 ti ll 36
Se dri ftsanvi sni ng för ti llbehörsanläggni ngen
Kvi ttera med K8
27
Störni ng si doborste 1
tvättgräns 4 överskri den
Kvi ttera med K8
28
Störni ng si doborste 2
tvättgräns 4 överskri den
Kvi ttera med K8
29
Störni ng effektmeter
nollni ng utanför toleransområde
Kvi ttera med K8
30
5.962-358 A 2017329 (04/07)
I3
Bruksanvisning
Svenska
I
RB 6000 Good/Best
Störningsanalys
Störningsmeddelande
Plats och typ av störning
Åtgärda störning
Portalstillestånd tvätt
Inga kompressions- eller
förflyttningsrörelser under pågående
fordonstvätt
Kvittera med K8
37
Inga kompressions- eller
förflyttningsrörelser hos portalen
under pågående fordonstvätt under
minst 60 sekunder
Starta om programmet.
Störning effektmeter
Utjämningsvärde sidoborste-1
utanför toleransområde
Effektmeterutjämning för sidoborste1 kunde inte utföras. Obalans i
borsten. Motor defekt. Effektmeter
defekt.
Kontollera motor, lager och borstes
rotation, låt ev. kundservice byta ut
effektmätare
Kvittera med K8
38
Störning effektmeter
Utjämningsvärde sidoborste-2
utanför toleransområde
Kvittera med K8
Effektmeterutjämning för sidoborste2 kunde inte utföras. Obalans i
borsten. Motor defekt. Effektmeter
defekt
39
Störning effektmeter,
mätfasbortfall takborste
Kvittera med K8
Mätfasbortfall takborste Kabelbrott,
huvudrelä eller motorskyddsbrytare
defekt.
40
Störning effektmeter,
mätfasbortfall sidoborste-1
Kvittera med K8
Mätfasbortfall sidoborste-1.
Kabelbrott, huvudrelä eller
motorskyddsbrytare defekt.
41
Störning effektmeter,
mätfasbortfall sidoborste-2
Kvittera med K8
Kontrollera motoreffekt. Låt
kundservice byta ut huvudrelä eller
motorskyddsbrytare.
Mätfasbortfall sidoborste-2.
Kabelbrott, huvudrelä eller
motorskyddsbrytare defekt.
42
Hjulspår lämnades under tvätt
Automatisk grundpositionskörning
startades
64
Endast i specialprogram Mottvätt:
Hjulspår lämnades under
tvättprogram.
Fordon felaktigt placerat
>Fordon för långt fram< automatisk
grundpositionskörning startades,
kvittera med K8
65
Fordon felplacerat, för långt fram (ev. Hitta korrekt fordonsposition och
starta om programmet
snett)
Fordon felaktigt placerat
>Fahrzeug zu weit hinten< >Fordon
för långt bak< automatisk
grundpositionskörning startades
kvittera med K8
66
Fahrzeug falsch positioniert, zu weit
hinten
Störning PLC-dataord
Spela upp SPS-dataord
SPS-dataord ej körda eller
buffertbatteri bortkopplat
I4
78
Hitta ny position för fordonet och
starta om programmet
Låt kundservice byta ut buffertbatteri
och köra datapost.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
RB 6000 Good/Best
I
Bruksanvisning
Svenska
Störungsanalyse
Störningsmeddelande
Plats och typ av störning
Åtgärda störning
Systemfel 1:
Inmatni ngsvärde för stort!
maxi malt värde: ______
åter med K7
Parameteri nmatni ng utanför ti llåtet
område
Lägg i n ti llåtet värde
Systemfel 2:
i nmatningsvärde för lågt!
Lägsta värde: ______
åter med K7
Parameteri nmatni ng utanför ti llåtet
område
Lägg i n ti llåtet värde
Systemfel 21:
i ngen kontakt med styrni ng,
kontrollera anslutni ngskabel
Anslutni ngskabel från di splay ti ll
styrni ng defekt.
Kontrollera kontaktanslutni ngar och
kablar
Systemfel 22:
i ngen kontakt med styrni ng, SPS ej i
RUN-modus
Anläggni ngen ej dri ftsklar
Stäng av styrni ng med
huvudströmbrytare Q0 och starta den
i gen.
Systemfel 27:
PLC svarar ej,
fel vi d läs-eller
skri våtkomst
Kontakt med SPS bruten.
Kontrollera att kablar och
vajeranslutni ngar si tter fast, ri ng ev.
kundservi ce.
Systemfel 29:
koppli ng akti veras ej,
i ngen logi sk kommuni kati on
Kontakt med SPS bruten.
Kontrollera att kablar och
vajeranslutni ngar si tter fast, ri ng ev.
kundservi ce.
5.962-358 A 2017329 (04/07)
I5