Blankett 6

6
Fu r u g a t a n 3 | 8 2 7 3 5 L ju sd a l | 0 6 5 1 - 1 8 4 5 4 | u [email protected] lju s dal .se | l j usdal .se/uc
Ledighetsansökan - komvux, vård- och omsorgsprogrammet
Förnamn
Efternamn
Personnummer (ååmmdd-nnnn)
Jag deltar i följande utbildning/kurser
Ledighetsansökan lämnas till din rektor senast två veckor före sökt ledighet.
Orsak till sökt ledighet
Du ansvarar själv för att ta igen den kunskap som du missat på grund av beviljad ledighet.
Jag önskar ledigt
Datum - Från och med (åååå-mm-dd):
Ort och datum
Datum - Till och med (åååå-mm-dd):
Namnteckning (sökande)
Utdrag ur Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108). Kap 7:
”1§ Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller
beviljad ledighet, ska eleven anses avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.”
3§: ”Rektorn får bevilja en elev ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter.”
Beslut - Ledighetsansökan
UC 2015-02-16
Beviljas
Rektors underskrift:...............................................
Avslås