Universitetsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 2003-09

Delegationsordning
och arbetsformer för
Samhällsvetenskapliga
fakulteten
Fastställd av fakultetsstyrelsen 2015-10-22
Dnr STYR 2015/1062
Ersätter delegationsordning från 2015-03-19 Dnr STYR
2015/302
Delegationsordning och arbetsformer för
Samhällsvetenskapliga fakulteten
1
2
2.1
2.2
2.3
3
GENERELLA BESTÄMMELSER SOM REGLERAR VERKSAMHETEN
1
FAKULTETSSTYRELSEN OCH DESS DELEGATIONER
Delegationer dekan
Utfärdande av examina vid fakulteten
Delegationer fakultetskansliet
1
2
3
3
UTSKOTT UNDER STYRELSEN
3.1
Arbetsutskottet, AU
3.2
Lärarförslagsnämnden
3.3
HMS (hälsa, miljö, och säkerhet) - kommittén
3.4
Ledningsgruppen för jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsfrågor
3.5
Docenturnämnden
3.6
Den pedagogiska akademin
3.7
Forskarutbildningsrådet
3.8
Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
3.9
Forskningskommittén
3.10
Ledningsorgan för utbildningsprogram samt studieadministration för
dessa program
3.10.1
Utbildningsprogram som leds av institutionsstyrelser
3.10.2
Graduate School Board (Nämnden för Graduate School)
3.10.3
Ledningsgrupper för institutionsövergripande utbildningsprogram
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
9
9
4
INSTITUTIONSSTYRELSER OCH PREFEKTER
11
5
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
13
Delegationsordning och arbetsformer för
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Detta beslut ersätter tidigare beslut daterat 2015-03-19 (dnr STYR 2015/302).
Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten bereds ett stort antal ärenden. För att
arbetet ska fungera effektivt delegerar fakultetsstyrelsen beslutanderätten till olika
underorgan eller enskilda tjänstemän. Delegationsordningen fastställer både
fakultetsstyrelsens delegationer till fakultetsledning, tjänstemän vid kansli S,
institutionsstyrelser och prefekter samt arbetsformer och organisation för de
beredande underorgan som fakultetsstyrelsen har inrättat. Dessa underorgan är
Arbetsutskottet, Docenturnämnden, Pedagogiska akademin, Forskarutbildningsrådet, Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Forskningskommittén, Lärarförslagsnämnden, HMS-kommittén, Ledningsgruppen för
jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor samt ledningsgrupper för
utbildningsprogram.
1
GENERELLA BESTÄMMELSER SOM REGLERAR
VERKSAMHETEN
Universitetet är uppdelat i åtta fakulteter som var och en leds av en fakultetsstyrelse. Lunds universitet har fattat ett antal beslut om fakultetsstyrelsernas befogenheter samt om verksamheten på fakultets- och institutionsnivå varav de
viktigaste följer nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Arbetsordning för Lunds universitet (dnr STYR 2015/632, fastställd 201506-12)
Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal
vid Lunds universitet (dnr STYR 2015/690, fastställd 2015-06-24)
Attestordning – föreskrifter om behörighet att förfoga över myndighetens
medel (dnr EK 2010/43, korrigerad 2010-12-20)
Lunds universitets anställningsordning (dnr STYR 2014/676, fastställd
2014-09-19)
Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid
Lunds universitet (dnr STYR 2014/14, fastställd 2014-02-18)
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr LS 2012/719, fastställd 2013-06-15)
Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (dnr LS
2012/718, fastställd 2013-06-13)
Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad
nivå (dnr SU 2012/190, reviderad 2012-06-14)
FAKULTETSSTYRELSEN OCH DESS DELEGATIONER
Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen är beslutande och beredande organ för
den samhällsvetenskapliga utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt för den samhällsvetenskapliga forskningen. Fakultetsstyrelsen har ett
samlat ansvar för verksamheten inom utbildning, forskning, utvecklingsarbete och
information samt administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation,
anställningsärenden, personal, kontaktverksamhet m.m. enligt universitets-
1
styrelsens eller rektors delegation. Den samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen
ska arbeta framåtriktat och identifiera långsiktiga mål och visioner för fakulteten.
Verksamhetens omfattning och komplexitet förutsätter att styrelsebesluten är beredda i utskott och att verkställigheten också kan ske genom andra organ eller
genom tjänstemän.
Fakultetsstyrelsens delegationer till dekan, ledningsgrupper, institutionsstyrelser,
prefekter samt befattningshavare vid kansliet specificeras i detta dokument. Utöver
dessa tillkommer en s.k. nöddelegation till dekanen som omfattar samtliga ärendetyper vid behov av brådskande hantering.
Rektors delegation av beslutsbefogenheter till fakultetsstyrelser, förvaltningschef
och dekaner fastställs i beslutet Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (dnr STYR 2015/690). I
beslutet finns rektors delegationer till dekaner och prefekterna som firmatecknare.
2.1
Delegationer till dekan
Till dekan delegeras att besluta om
avseende ledning och organisation
• förordnande av prefekt, stf prefekt, i förekommande fall biträdande prefekt,
föreståndare samt studierektor med ansvar för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå efter förslag av respektive institutionsstyrelse
• för Institutionen för kommunikation och medier utses prefekt, stf prefekt, i
förekommande fall biträdande prefekt, samt studierektorer gemensamt med
dekanen för Humanistiska och teologiska fakulteterna
• ledamöter
i
ledningsgrupper
för
institutionsövergripande
utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå tillsammans med en
studentrepresentant
• ledamöter i pedagogiska akademins bedömargrupp
avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå
• fastställande av examensbevis för yrkesexamina
• fastställande av mindre ändringar i utbildningsplaner tillsammans med en
studentrepresentant
avseende forskning och forskarutbildning
• utseende av fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd vid
disputationsprov för doktorsexamen
• utseende av opponent, ordförande och betygsnämnd vid framläggande av
vetenskaplig uppsats
• tid för avhandlings tillgänglighet (förkortad spikningstid)
• tillstånd om avvikande beteckning på doktors- och licentiatexamina
• utseende av ämnesrepresentant i docenturnämnden
• utseende av sakkunnig för bedömning av docentansökan
• inrättande av stipendium på externa medel förvaltade av Lunds universitet
avseende personaladministrativa ärenden
• ämnesbenämning för läraranställning (anm. ej professor)
• utseende av sakkunniga vid anställningar vid fakulteten
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2
anställning som universitetslektor för längre tid än 2 år eller tillsvidare
efter beredning i Lärarförslagsnämnden
anställning som biträdande universitetslektor efter beredning i Lärarförslagsnämnden
anställning som universitetslektor för en anställningstid om 1 – 2 år efter
beredning av Lärarförslagsnämndens ordförande
anställning som universitetsadjunkt för längre tid än 1 år eller tillsvidare
efter beredning på institution
anställning som postdoktor efter beredning på institution
anställning som doktorand efter beredning på institution
anställning som adjungerad universitetslektor efter beredning på institution
anställning som forskare för längre tid än 1 år efter beredning på institution
bifall och avslag till ansökan om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor efter beredning i Lärarförslagsnämnden
prövning till befordran till professor och avslag om prövning till befordran
till professor efter samråd med berörd institutionsstyrelse och med en
beredningsgrupp som består av Lärarförslagsnämndens ordförande
(alternativt vice ordförande) samt ytterligare en ledamot, varierande från
fall till fall, samt med närvaro av nämndens sekreterare
prövning till befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor och
avslag om prövning till befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor efter samråd med berörd institutionsstyrelse och Lärarförslagsnämndens ordförande
beviljande av tjänstledighet från doktorandanställning om tjänstledigheten
beror på annat än föräldraledighet eller tjänstgöring inom totalförsvaret
förlängning av doktorandanställning av andra skäl än institutionstjänstgöring, sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret eller
förtroendeuppdrag i fackliga organisationer eller studentorganisationer
tecknande av lokala löneavtal
Utfärdande av examina vid fakulteten
Fakultetsstyrelsen ansvarar för att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå.
Till vicedekan delegeras att besluta om
• utfärdande av examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med
undantag för socionomexamina
Till prefekt för Socialhögskolan delegeras att besluta om
• utfärdande av socionomexamina
Politices kandidatexamen, 180 högskolepoäng, utfärdas endast vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, oavsett huvudområde.
2.3
Delegationer till fakultetskansliet
Kanslichefen ansvarar för att ärenden bereds, att förslag till beslut utarbetas samt
att föredragande utses. Kanslichefen har befogenhet att teckna utbetalningsbesked
för fakultetsstyrelsen. Nedan förtecknas fakultetsstyrelsens stående delegationer till
tjänstemän vid kansliet.
3
Till kanslichef delegeras att besluta om
avseende ekonomiska ärenden
• anlitande av juridisk person
avseende personaladministrativa ärenden
• anställning av personal vid fakultetskansliet
• anställning av teknisk/administrativ personal med tillsvidareanställning (ej
forskare)
• arbetsinstruktioner samt ledigheter för kansliets personal
• att vid dekanens och prodekanens ledigheter vid brådskande ärenden besluta ifråga om de personaladministrativa ärenden som finns angivna under
rubriken dekanens delegationer
Till personalansvarig vid kansliet delegeras att besluta om
avseende personaladministrativa ärenden
• anställning
som
universitetslektor/universitetsadjunkt/forskare
för
maximalt tolv månader
• tidsbegränsad anställning av teknisk/administrativ personal
• lönerevision och löneinplaceringar (dock ej professorer, beslutas på
rektorsnivå)
• entledigande på den anställdes begäran, efter tillstyrkan av
prefekt/kanslichef/bibliotekschef
• utlysning av teknisk/administrativ anställning
• utlysning av doktorandanställning
3
UTSKOTT UNDER STYRELSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsutskottet
Lärarförslagsnämnden
HMS-kommittén
Ledningsgruppen för jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor
Docenturnämnden
Pedagogiska akademin
Forskarutbildningsrådet
Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Forskningskommittén
Ledningsgrupper för utbildningsprogram
För samtliga organ gäller att mandatperioden överensstämmer med fakultetsstyrelsens mandatperiod, utom för studentrepresentanterna som utses för ett år i
taget. Avräkning av ledamöters tjänstgöring i utskott under styrelsen görs i enlighet
med fakultetsstyrelsens beslut 2014-05-15, dnr STYR 2014/393.
Dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
i samtliga utskott under styrelsen.
4
3.1
Arbetsutskottet, AU
Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden inför styrelsen. I samband med rambeslut i styrelsen kan även beslut delegeras till Arbetsutskottet, t.ex. fördelning av
medel för pedagogiska projekt, internationalisering etc. Arbetsutskottet utses av
fakultetsstyrelsen och har följande sammansättning: dekan tillika ordförande,
prodekan tillika vice ordförande, en styrelserepresentant och två
studentrepresentanter. Därutöver utses en styrelsesuppleant.
3.2
Lärarförslagsnämnden
Lärarförslagsnämndernas uppgifter och sammansättning är reglerade i
universitetets anställningsordning (dnr STYR 2014/676). Nämnden utses av
fakultetsstyrelsen och ska bestå av en ordförande (dekan, prodekan eller
vicedekan), tre vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter samt två
studentrepresentanter. Därutöver ska utses minst två vetenskapligt kompetenta
lärarsuppleanter och minst en studentsuppleant. En av lärarrepresentanterna ska
utses som vice ordförande. Lärarförslagnämnden ska ha jämställd representation.
Nämnden ska bereda ärenden och avge förslag till anställning som professor,
adjungerad professor, universitetslektor och biträdande universitetslektor.
Lärarförslagsnämndens förslag i professorsärenden överlämnas till fakultetsstyrelsen som efter ställningstagande till förslaget vidarebefordrar ärendet till
rektor för beslut. Lärarförslagsnämndens förslag i lektorsärenden överlämnas till
dekanen för beslut.
Till Lärarförslagsnämndens ordförande delegeras att besluta om
• prövning av för sent inkommen ansökan
• kompletterande anvisningar till sakkunniga
• utlysning och anställningsprofil i samband med utlysning av anställning
som universitetslektor och biträdande universitetslektor efter hörande av
berörd institution
• gallring av sökande efter samråd med berörd institution
3.3
HMS (hälsa, miljö, och säkerhet) - kommittén
Fakultetens HMS-kommitté har i uppgift att samordna, bereda och följa upp arbetsmiljöfrågor enligt intentionerna i arbetsmiljölagen samt Lunds universitets arbetsmiljöpolicy med tillhörande handlingsplan.
HMS-kommittén är partssammansatt med representanter för de tre personalorganisationerna samt studentrepresentanter. I kommittén ingår vidare fakultetens
huvudskyddsombud och fakultetens arbetsmiljösamordnare. Ordförande är dekan,
prodekan eller vicedekan. Till sig knyter HMS-kommittén expertis från
universitetets olika enheter.
3.4
Ledningsgruppen för jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsfrågor
Ledningsgruppen för jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor har till
uppgift att driva och följa upp jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom
fakulteten på grundval av universitetets policies och planer samt fakultetens egen
handlingsplan.
Mångfaldsarbetet
är
ett
delområde
i
fakultetens
5
likabehandlingsarbete. Dessutom ska ledningsgruppen sprida information inom
fakulteten om universitetets årliga plan för likabehandling av studenter samt
fördjupa arbetet inom fakulteten gällande likabehandlingsfrågor. Ledningsgruppens
sekreterare ska fungera som fakultetens kontaktperson avseende jämställdhets- och
likabehandlingsfrågor.
Ledningsgruppen utses av fakultetsstyrelsen och består av 10 institutionsrepresentanter, varav en ordförande samt tre studentrepresentanter. Vidare ingår två
fackliga representanter i ledningsgruppen.
3.5
Docenturnämnden
Docenturnämnden utses av fakultetsstyrelsen och består av dekan, prodekan eller
vicedekan, två fasta ledamöter (professorer) samt en professor i det ämne som det
enskilda ärendet gäller. Den senare föreslås av prefekten för den berörda
institutionen. En av ledamöterna utses till ordförande.
Docenturnämnden föreslår en särskild sakkunnig för varje ärende. På grundval av
sakkunnigyttrandet förelägger docenturnämnden fakultetsstyrelsen ett förslag till
beslut.
3.6
Pedagogiska akademin
Ansökan om att få sin pedagogiska skicklighet bedömd behandlas av en bedömargrupp. Bedömargruppen storlek anpassas efter antalet ansökningar och ska bestå av
lärare från Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi, som själva har
utnämnts till excellenta lärare (Excellent Teaching Practitioner, ETP). Därutöver
ska det ingå en pedagogiskt sakkunnig extern bedömare. Akademins ordförande
(dekan, prodekan eller vicedekan) ingår i bedömargruppen utan rösträtt.
Beslut om utnämning till Meriterad eller Excellent lärare fattas av fakultetsstyrelsen (dnr S 2011/190). Detta innebär att fakultetsstyrelsen beslutar om utnämning av den/de personer som av Pedagogiska akademins bedömargrupp blivit
bedömda som Meriterade eller Excellenta lärare. Övriga personer som ansökt får
sina respektive sakkunnigyttranden direkt från akademin så snart de är klara och
dessa ansökningar tas inte upp av styrelsen.
3.7
Forskarutbildningsrådet
Samhällsvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsråd har till uppgift att bevaka
och främja forskarutbildningen i enlighet med HF kap 6 och universitetets föreskrifter för utbildning på forskarnivå (dnr LS 2012/718). Forskarutbildningsrådet
ska bereda beslut om forskarutbildning inför fakultetsstyrelsen, vara aktiv part i
frågor som rör handledarutbildningen, bevaka internationaliseringsaspekten samt
diskutera och följa upp genomförda utvärderingar som berör forskarutbildningen.
Rådet ska initiera fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.
Forskarutbildningsrådet består av tio institutionsrepresentanter (studierektorer med
ansvar för forskarutbildning) och tre studentrepresentanter. Ordförande är dekan,
prodekan eller vicedekan.
Till Forskarutbildningsrådet delegeras att besluta om
• fastställande av kursplaner, kursplaneändringar samt litteraturlistor för
fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser
6
3.8
Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Samhällsvetenskapliga fakultetens råd för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå har till uppgift att bevaka utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och
avancerad nivå avseende kvalitetssäkring och utvärdering, pedagogisk utveckling
och utbildning, rekryterings- och tillträdesfrågor, internationalisering av
utbildningen, anställningsbarhet m.m. Rådet ska bereda ärenden och avge förslag
till fakultetsstyrelsen inom ovanstående områden.
Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå består av tio institutionsrepresentanter (studierektor med ansvar för utbildningsfrågor inom institutionen),
fakultetens internationella koordinator, studierektorn vid Graduate School,
fakultetens bibliotekschef, samt två studentrepresentanter. Ordförande är dekan,
prodekan eller vicedekan.
3.9
Forskningskommittén
Samhällsvetenskapliga fakultetens forskningskommitté har till uppgift att bevaka
och befrämja forskningen vid fakulteten. Den ska bereda policybeslut om
forskningsfrågor i fakultetsstyrelsen och vara en aktiv part i frågor som rör
forskning. Vidare ska den följa utvecklingen av externa forskningsmedel vid
fakulteten och åtgärder för att öka dessa.
Forskningskommittén består av tio institutionsrepresentanter (forskningsansvariga
vid respektive institution) och en studentrepresentant. Ordförande är dekan,
prodekan eller vicedekan.
3.10 Ledningsorgan för utbildningsprogram på grundnivå och
avancerad nivå
Utbildningsprogram inrättas av universitetets utbildningsnämnd efter validering
enligt handledning fastställd av rektor 2008-05-08 (dnr UE 2008/12). Utbildningsplaner för utbildningsprogram fastställs av fakultetsstyrelsen.
3.10.1 Utbildningsprogram som leds av institutionsstyrelser
För program som ges inom en institution ansvarar institutionsstyrelsen.
Institutionsstyrelsen kan utse en ledningsgrupp för programmet där
studentrepresentanter ska ingå.
Till institutionsstyrelse delegeras att besluta om
• antagning
• antagning till senare del av program
• kompletterande antagning
• anstånd
• tillgodoräknande av tidigare studier
• studieuppehåll
• att ställa in kurs
• att fastställa förslag till utbildningsplaner
Beslut om antagning, antagning till senare del av program, anstånd,
tillgodoräknande av tidigare studier, studieuppehåll och beslut om att ställa in kurs
kan delegeras till studierektor/motsvarande.
7
Ovanstående delegation gäller för de utbildningsprogram som är listade nedan,
under respektive institution:
Genusvetenskapliga institutionen
• Kandidatprogram i genusvetenskap
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Genusvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier
• Masterprogram
i
samhällsvetenskap,
kommunikationsvetenskap
inriktning
Medie-
och
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Human Ecology – Culture,
Power and Sustainability
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Human Geography
Institutionen för psykologi
• Psykologprogrammet
• Psykoterapeutprogrammet
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Psychology
Institutionen för service management och tjänstevetenskap
• Kandidatprogram i Service Management
• Masterprogram i Service Management
Institutionen för strategisk kommunikation
• Kandidatprogram i strategisk kommunikation
• Masterprogram i strategisk kommunikation
• Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier
Rättssociologiska institutionen
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Sociology of law –
European law
Socialhögskolan
• Socionomprogrammet
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Socialt arbete
Sociologiska institutionen
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Pedagogik
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Sociologi
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Socialantropologi
Statsvetenskapliga institutionen
• Kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap
• Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning Statsvetenskap
• Master of European Affairs Programme
8
3.10.2 Nämnden för Graduate School (Graduate School Board)
Nämnden för Graduate School ansvarar för de tre masterprogrammen Development
studies, Global studies, Social studies of Gender (GDG-programmen) samt
fakultetsgemensamma kurser inom Graduate School (SIM-kurser).
Nämnden för Graduate School utses av fakultetsstyrelsen och består av:
• Ordförande (studierektor för Graduate School)
• Sex lärare eller studierektorer från följande huvudområden:
sociologi/pedagogik/socialantropologi, socialt arbete, statsvetenskap,
samhällsgeografi/utvecklingsstudier, rättssociologi och genusvetenskap.
• Programansvariga för Development studies, Global studies, Social studies
of Gender
• Tre studentrepresentanter
Till Nämnden för Graduate School delegeras att för SIM-kurser och GDG-program
besluta om
• antagning
• antagning till senare del av program
• kompletterande antagning
• anstånd
• tillgodoräknande av tidigare studier
• studieuppehåll
• att ställa in kurs
• kursutbud, dimensionering och allokering
• fastställandet av programspecifika kursplaner och litteraturlistor
• utseende av examinator
• att fastställa budgetförslag för Graduate School
• att fastställa förslag till utbildningsplaner
Graduate School Board kan delegera beslut om antagning, antagning till senare del
av program, kompletterande antagning, anstånd, tillgodoräknande av tidigare
studier, studieuppehåll och att ställa in kurs till studierektorn för Graduate School.
Administrativ personal vid Graduate School har närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt.
Utbudet av fakultetsgemensamma kurser (SIM-kurser), samt gemensamma frågor
för masterprogrammet i samhällsvetenskap (SASAM), ska behandlas en gång per
termin av fakultetens nätverk för studierektorer.
3.10.3 Ledningsgrupper för institutionsövergripande
utbildningsprogram
För institutionsövergripande utbildningsprogram inom fakulteten utses särskilda
ledningsgrupper. För varje ledningsgrupp ska utses en ordförande, en
lärarrepresentant för varje ingående huvudområde samt suppleanter. Dessutom ska
det i varje ledningsgrupp finnas två studentrepresentanter samt suppleanter för
dessa. Eventuella ytterligare ledamöter anges nedan för respektive program.
Lärarrepresentanterna i programmens ledningsgrupper jämte ordförandena utses av
dekanen tillsammans med en studentrepresentant.
9
Till nedan specificerade ledningsgrupper delegeras att för respektive program besluta om
• antagning
• antagning till senare del av program
• kompletterande antagning
• anstånd
• tillgodoräknande av tidigare studier
• studieuppehåll
• att fastställa programspecifika kursplaner och litteraturlistor
• att fastställa förslag till utbildningsplaner
Till ledningsgruppen för kandidatprogrammet
Management delegeras därutöver att besluta om
• utseende av examinator
i
Equality and
Diversity
Samtliga ledningsgrupper kan delegera beslut om antagning till senare del av
program, kompletterande antagning, anstånd, tillgodoräknande av tidigare studier
och studieuppehåll till ordförande i ledningsgruppen.
Ledningsgrupperna beslutar om vilken institution som ansvarar för studieadministrationen för respektive program.
De olika programmens ledningsgrupper ska ha följande sammansättning:
Kandidat- och masterprogrammen i personal- och arbetslivsfrågor: en lärarrepresentant vardera från följande huvudområden: handelsrätt, pedagogik,
psykologi och sociologi.
Politices kandidatprogrammet: en lärarrepresentant vardera från följande
institutioner: företagsekonomi, handelsrätt, kulturgeografi, nationalekonomi,
statistik och statsvetenskap. Ordförande utses från något av ämnena nationalekonomi och statsvetenskap.
Beteendevetenskapligt kandidatprogram: en lärarrepresentant vardera från
följande huvudområden: pedagogik, psykologi och sociologi.
Kandidatprogram i kriminologi: en lärarrepresentant vardera från följande
huvudområden: rättssociologi och sociologi.
Kandidatprogram i samhällsplanering: en lärarrepresentant vardera från
följande huvudområden: samhällsgeografi, sociologi, statsvetenskap och en
lärarrepresentant från LUCSUS.
Bachelor of Science Programme in Development Studies: en lärarrepresentant
vardera från följande huvudområden: samhällsgeografi, sociologi, statsvetenskap
och ekonomisk historia.
Kandidatprogram i Logistics Service Management: två lärarrepresentanter
vardera från Institutionen för service management och tjänstevetenskap och Lunds
tekniska högskola. Ordförande utses från Institutionen för service management och
tjänstevetenskap.
10
Master of Science Programme (120 credits) in International Development and
Management: sju lärarrepresentanter, varav fyra ska vara verksamma inom
Samhällsvetenskapliga fakulteten och tre verksamma inom ämnen med anknytning
till LUMID inom någon av följande fakulteter: Lunds tekniska högskola,
Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten.
Master of Science Programme (120 credits) in Welfare Policies and
Management: en lärarrepresentant vardera från följande huvudområden: socialt
arbete, sociologi och statsvetenskap.
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management: två lärarrepresentanter vardera från följande huvudområden: Service Management samt
genusvetenskap. Ordförandeskapet alterneras årsvis mellan de båda
huvudområdena.
4
INSTITUTIONSSTYRELSER OCH PREFEKTER
Institutionernas verksamhet finns reglerad i Arbetsordning för Lunds universitet
(dnr STYR 2015/632). Institutioner inrättas av fakultetsstyrelsen. Enligt
universitetsstyrelsens beslut ska en institution ledas av en institutionsstyrelse och
under denna av en prefekt eller om särskilda skäl föranleder det, endast av en
prefekt. Se också Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att
teckna avtal vid Lunds universitet (dnr STYR 2015/690).
Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns 10 institutioner. Institutionen för
kommunikation och medier är gemensam med Humanistiska och teologiska
fakulteterna.
Styrelsen för en institution ska
•
•
•
besluta om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning
följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att
resurserna används effektivt
besluta i frågor som överlämnats till styrelsen
Styrelserna vid fakultetens institutioner ska vara sammansatta enligt nedan. Genusvetenskapliga institutionens styrelses sammansättning regleras enligt beslut dnr S
2004/111, 2004-10-21. Skyddsombudet vid en institution har närvaro- och
yttranderätt vid institutionsstyrelsens sammanträden. För ledamöterna får finnas
suppleanter.
Prefekt ansvarar för att val genomförs på institutionsnivå och beslutar om
valberedningens mandatperiod. Valberedningen ska bestå av minst tre och
maximalt fem ledamöter av vilka minst en ska vara representant för övriga
anställda och utses av institutionsstyrelse eller genom val. Då valberedningen
upprättar förslag till prefekt samt eventuellt biträdande prefekt ska den bereda
företrädare för berörda studentkårer närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Val vid
Lunds universitet regleras i Arbetsordning för Lunds universitet (STYR 2015/632),
Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och
institutionsnivå (STYR 2014/989) samt Lunds universitets anställningsordning
(STYR 2014/676).
11
Institution
Genusvetenskapliga
institutionen
Institutionen för
kommunikation och
medier
Institutionen för
kulturgeografi och
ekonomisk geografi
Institutionen för
psykologi
Rättssociologiska
institutionen
Socialhögskolan
Sociologiska
institutionen
Statsvetenskapliga
institutionen
Institutionen för
strategisk
kommunikation
Institutionen för
Service Management
och tjänstevetenskap
Prefekt
Vetenskapligt
kompetenta
lärare
Övriga
anställda
Stud.
repr.
Lärare
från
övr.
S-fak
Lärare
Totalt
fr. HT
1
2
1
3
1
1
1
4
1
3
9
1
4
1
3
9
1
5
1
3
10
1
4
1
3
9
1
5
2
3
11
1
5
1
3
10
1
4
1
3
9
1
4
1
3
9
1
5
2
3
11
9
Till institutionsstyrelser delegeras att besluta om
avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå
• antal utbildningsplatser på fristående kurs och program inom ramen för
institutionens utbildningsuppdrag
• avvikelse från huvudregeln om platsgaranti till högre kurs
• kursplaner
• utseende av examinator
• kompletterande antagning till kurser
• anstånd från studiestart
• att ställa in kurs
• tillgodoräknande av tidigare studier i huvudområdet eller motsvarande vid
andra lärosäten inom och utom landet
Kursplaner, kursplaneändringar och litteraturlistor fastställs av institutionsstyrelsen. Nya kurser inrättas av fakultetsstyrelsen. Utbildningsplaner fastställs av
fakultetsstyrelsen.
12
avseende utbildning på forskarnivå
• kursplaner med undantag för fakultetsgemensamma kurser som beslutas av
fakultetsstyrelsen
• om den högskolepedagogiska utbildningen ska ske i form av poängsatt del
av utbildningen eller som del av doktorandens institutionstjänstgöring
• tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet på forskarnivå
• antal ledamöter i betygsnämnden, tre eller fem
Till prefekt delegeras att besluta om
avseende forskarutbildning
• antagning till forskarutbildning efter beredning på institutionsnivå
• utseende av huvudhandledare och handledare
• fastställande av och årlig uppföljning av individuell studieplan
• utseende av examinatorer
• utseende av studierektor med ansvar på forskarnivå
avseende personaladministrativa ärenden
• ersättningar i form av arvoden och timanställningar
• förlängning av doktorandanställning. Reglerna för förlängning återfinns i
fakultetens föreskrifter för forskarutbildningen. Förlängning av doktorandanställning av andra skäl än institutionstjänstgöring, sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag i fackliga
organisationer eller studentorganisationer beslutas av dekanen
• fastställande av arbetsinstruktioner för institutionspersonalen
• förslag till beslut om anställning som postdoktor, adjungerad universitetslektor, universitetsadjunkt och adjungerad adjunkt efter beredning på
institutionsnivå och i samråd med lärarförslagsnämndens ordförande.
Till prefekt för Socialhögskolan delegeras att besluta om
• anstånd och studieuppehåll från studiestart vid grundläggande utbildning i
Psykoterapi (steg 1).
I beslutet Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna
avtal vid Lunds universitet (dnr STYR 2015/690) återfinns rektors delegationer till
prefekterna som firmatecknare.
Uppdragsavtal ska anmälas till fakultetstyrelsen genom att kopia insänds till
kansliets ekonomichef.
5
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek inrättades som en centrumbildning vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten 1999 (dnr S A9 140/1999). Organisationen består
av två enheter, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och Biblioteket
vid Campus Helsingborg (dnr HBG 2013/1).
Biblioteket leds av en bibliotekschef/fakultetsbibliotekarie med personalansvar
samt resultat- och verksamhetsansvar inför styrelsen för Samhällsvetenskapliga
fakultetens bibliotek. I styrelsen representeras varje institution normalt av
13
prefekten. Biblioteksenheten i Helsingborg representeras i styrelsen av rektor vid
Campus Helsingborg.
Biblioteksstyrelsens sammansättning är följande:
Fakultetsstyrelsens representant i styrelsen för Lunds universitets bibliotek (ordförande)
7 företrädare för institutionerna
1 företrädare för Campus Helsingborg
7 suppleanter till institutionsrepresentanterna
3 studentrepresentanter
Adjungeras: bibliotekschefen (huvudföredragande)
Mandatperioden för styrelserepresentanterna
studentrepresentanter som utses för ett år.
är
tre
år
utom
för
I ordförandens uppdrag ingår att bevaka styrelsens intressen och att ha en
rådgivande funktion till bibliotekschefen i frågor som rör verkställande av
styrelsens beslut.
Biblioteksstyrelsens ansvar är att med tilldelade resurser skapa ett högkvalitativt
bibliotek till stöd för fakultetens utbildning och forskning. Styrelsens arbete ska
vara framåtblickande och eftersträva utveckling och kvalitet i biblioteksverksamheten i enlighet med fakultetens och institutionernas strategiska satsningar.
Till biblioteksstyrelsen delegeras att
• fastställa budgetförslag för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i
Lund för beslut i fakultetsstyrelsen
• fastställa budgetförslag för Biblioteket vid Campus Helsingborg för föredragning hos förvaltningschefen och beslut i Universitetsstyrelsen
• fastställa bokslut och årsredovisning för bibliotekets verksamhet
• besluta om riktlinjer och resursanvändning för biblioteksverksamheten
• följa upp och utvärdera biblioteksverksamheten, analysera resultaten och se
till att resurserna används effektivt
• vara rådgivande organ till bibliotekschefen i diskussioner rörande
fakultetens biblioteksverksamhet
• besluta om frågor som överlämnats till biblioteksstyrelsen
I bibliotekschefens uppdrag ingår, förutom personalansvar samt resultat- och
verksamhetsansvar, ett fakultetsbibliotekarieuppdrag som innebär samordning av
Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteksverksamhet (fakulteten anlitar för sin
biblioteksverksamhet även SOL-biblioteket). Uppdraget innebär att tillse att
fakultetens studenter och forskare erbjuds likvärdig biblioteksservice av hög
kvalitet. I uppdraget ingår även att driva aktuella biblioteks- och informationsförsörjningsfrågor i fakultetens beslutande organ.
Bibliotekschefen/fakultetsbibliotekarien representerar fakulteten i ledningsgruppen
för biblioteksnätverket Lunds Universitets Bibliotek.
Till bibliotekschefen delegeras att besluta om
• verkställa biblioteksstyrelsens beslut
• handha ekonomin för biblioteket (här ingår utbetalningsrättigheter)
14
•
•
besluta om ersättningar i form av arvoden och timanställningar (avser timanställda studenter i biblioteket)
fastställa arbetsinstruktioner för bibliotekspersonalen
15