TOTALFÖRSVAR ÖLAND

Foto: Louise Åström
Foto: Louise Åström
Foto: Louise Åström
REKRYTERING!
Foto: Louise Åström
Foto: Louise Åström
TOTALFÖRSVAR ÖLAND
Stora Rör 26 september 2015
Foto: Louise Åström
riges
för Sve
et
säkerh
gar
eten
manin
llmänh
Nya ut m - Öppet för a
minariu
PROGRAM
10.00 -16.00 Stationsvis Förevisning
10.30 Frivilliga Flygkåren fäller rapportkapslar med vinstlotter och filmar.
11.00 Hemvärnets 75-årsjubileum. Hemvärnets musikkår, fanvakt och högtidstal.
11.25 JAS 39 Gripen överflygning (utgår vid skarp insats)
11.30 Folk och Försvar. Försvarsdebatt med medverkan från försvarsutskottet och
försvarsledningen.
13.00 Konsert. Hemvärnets musikkår
13.30 Frivilliga Flygkåren fäller rapportkapslar med vinstlotter och filmar.
14.00 ”Krisberedskap - är du beredd?” Miniseminarium med Länsstyrelsen och
Ölandskommunerna
14.30 Svenska Fallskärmsförbundet hoppar och landar inom hamnområdet
15.00 Hemvärnet stormar hamnen med Stridsbåt 90
15.30 Flyguppvisning
16.00 Avslutning
Se
n,
tholdso
m
r
na Bar
e
L
s
,
r
Progra
g
ö
F va
nlednin
lk och
en?
t
e
11.30 I kreterare, Fo
h
r
e
r säk
lse
Genera ersjön, hur ä
svaret?
t
s
för för rsvarsmakten
Ö
n
5
e
d
r
11.3
ä
ö
b
ge
d inne
miral, F
iska lä
Och va gren, kontera kerhetspolit
ag
sä
Jonas H syn på vårt
e
in
ig
M
r
rdf
e
5
v
11.5
av S
(FP), o , vice
svaret
idman
r
ö
(S)
W
f
n
m
h
a
c
ta
ll
o
indes
nde: A
L
a
a
k
s
r
e
Å
v
Med
et och
ottet
sutskott
försvar e försvarsutsk
d
n
- och
a
r
ordfö
örsvars
ner.
nsen, f
flektio
e
te
R
is
r
5
h
12.1
en C
d
Nordgr
gestun
ör
Annika olitisk debatt sions- och frå
tsp
kus
säkerhe
am dis
emens
G
re.
0
la
.2
a
12
de t
regåen
med fö t
digare
lu
man, ti var
13.00 S r: Lars Eke
h Förs
ato
Folk oc
e
r
Moder
a
r
te
e
lsekr
genera
Reservation för programändringar
Foto: Carin Svensson
Foto:
Louise
Åström
Totalförsvar Öland i samarbete med:
Fritt inträde!
Servering
Parkering 20 kr