Markanvisningförfrågan Södra Källtorp 2015-02-27

SÖDR A K ÄLLTOR P
“Här vill jag bo – en attraktiv stadsdel med nära till stadens puls och naturen runt husknuten.
Ett blandat område med fokus på familj och omsorg. Där bostadsbebyggelse och äldreomsorg
integreras med idrott och trygghetsboende. Södra Källtorp ska ta tillvara på sitt naturnära
läge och samtidigt som stadsdelen har stadens kvalitéer.“
Markanvisningsförfrågan
Södra Källtorp
Bakgrund
Det aktuella området domineras fullständigt av den gymnasieskola som en
gång var Sveriges största, Wenströmska skolan med en LOA på ca 35 000 m2,
se bild 1. I fastigheten har sedermera gymnasieskolan delats upp i flera olika
skolor vilka en efter en har eller ska flyttas till mer centrala lägen. Därav har
Västerås stad beslutat om total avveckling av skolverksamheten. Sista skolan
flyttar ut årsskiftet 2016/2017.
Bild 1, befintlig vy över fastigheten år 2014
I en utredning som Archus Development har genomfört åt Västerås Stad har en
idé utvecklats om en ny användning av området, i första hand för olika former
av boende men även för förskole-och idrottsändamål. Beslut har fattats om
denna inriktning innebärande att en ny stadsdel i södra Källtorp bildas.
Stadshuset
72187 Västerås
www.vasteras.se
Enligt förslaget ska byggnaderna kallade hus A och hus I, se bild 2, behållas för
att omvandlas till Vård- och Omsorgsboende samt idrottshall.
Bild 2, det grönmarkerade området är utvecklingsområde för ny bostadsbebyggelse
Lågdelen av befintliga byggnader ska rivas för att ge utrymme för ny bebyggelse
i form av ca 400 bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor, se
visionsbild och bild 2.
Detta är ett underlag som ligger till grund för en intresseanmälan att medverka i
utbyggnaden av bostäder inom nybyggnadsområdet i södra Källtorp.
Bostäderna ska främst upplåtas med äganderätt eller bostadsrätt. Utvecklingen
av befintliga bevarade byggnader för vård-och omsorgsboende sker separat.
Processen för bostäder i Södra källtorp
1.
Förfrågan
2.
Intresseanmälan
3.
Urval Byggherrar
4.
Dialog Byggherrar
5.
Urval: 3-5 Byggherrar fastställs och markanvisningsavtal tecknas
6.
Exploateringsbolag bildas
7.
Strukturplan
Stadshuset
72187 Västerås
www.vasteras.se
8.
Detaljplan färdigställs
9.
Exploateringsavtal inklusive avtal om marköverlåtelse tecknas
10. Laga Kraft Detaljplan
Intresseanmälan
En intresseanmälan ska ange ett intresse att delta i utbyggnaden av södra
Källtorp enligt den process som Västerås Stad vill genomföra enligt ovan.
Intressent ska vara beredd att ingå i ett exploateringsbolag för exploatering av
området.
I intresseanmälan ska företagets namn och ansvarig kontaktperson finnas med.
För att erhålla markanvisning måste byggherren ha den kompetens och
stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet. Om byggherren inte är
känd sedan tidigare ska följande kunna redovisas:
•
Företagets organisation och historik
•
Kontaktpersoner och firmatecknare
•
Ekonomisk status/kapacitet
•
Affärsidé (byggande, fastighetsutveckling, förvaltning)
•
Referensobjekt
Anmälan skickas till [email protected] senast den 30 april 2015.
Anmälan ska märkas med Södra Källtorp.
Urval
I ett första urval görs en bedömning av byggherrens förmåga att genomföra
projektet. Det vill säga byggherrens ekonomiska och resursmässiga
förutsättningar, samt förutsättningar att uppnå önskvärd arkitektonisk kvalitet.
Urvalet sker i maj.
Dialog Byggherrar
Dialog med intresserade byggherrar kommer att ske löpande under våren och
sommaren 2015 där syftet är att klarlägga byggherrens intressen respektive
möjligheter att delta i genomförandet av processen med föreslagna bostadstyper
utifrån Västerås stads inriktning för området bl.a. kommer förväntade
markpriser att diskuteras.
Stadshuset
72187 Västerås
www.vasteras.se
Markanvisning
Efter genomförd dialog väljs 3-5 byggherrar ut med vilka markanvisningsavtal
tecknas. En förutsättning i markanvisningen är att byggherrarna accepterar att
gemensamt bilda ett exploateringsbolag. I markanvisningsavtalet fastläggas
även bl.a. de ekonomiska förutsättningarna för kommande marköverlåtelse.
Exploateringsbolag bildas
Utvalda byggherrar bildar ett exploateringsbolag under augusti/september
2015. Exploateringsbolaget ska bekosta detaljplan med erforderliga utredningar
samt svara för detaljplanens genomförande avseende bostadsutveckling vilket
markerats på Bild 2.
Detta innebär att Exploateringsbolaget ska bygga ut gator och iordningställa
gemensamma platser på kvartersmark inom det tilldelade området.
Anläggningarna kommer sedan att ingå i en anläggningssamfällighet.
Strukturplan
Exploateringsbolaget ska ta fram minst två alternativa förslag för hur strukturen
i området ska se ut för kvarter och gator etc. Strukturplanen framtas gemensamt
av byggherrar och kommunen och utgör underlag för detaljplan.
Strukturplanen planeras att tas fram under november/december 2015.
Detaljplan
Byggnadsnämnden har under januari 2015 beslutat om planstart för området.
Detaljplanen omfattar även de byggnader som bevaras.
Exploateringsavtal
För att reglera marköverlåtelse och andra genomförandefrågor kommer ett
exploateringsavtal upprättas i samband med detaljplanens framtagande. Detta
avtal förhandlas under augusti/september 2016.
Här behandlas frågor om etappindelning, etappvis betalning av köpeskilling
samt bildande av gemensamhetsanläggning och fastighetsbildning.
Stadshuset
72187 Västerås
www.vasteras.se
Laga kraft vunnen detaljplan
Vid en laga kraft vunnen detaljplan kan exploateringen av marken påbörjas.
Beräknad tidpunkt för byggstart är årsskiftet 2016/2017.
Kontakt och frågor
Länkar till de handlingar som utgör underlag för markanvisningen finns på
Västerås stads webb: www.vasteras.se. Gå in under fliken Bo & bygga och välj
därefter ”Markanvisning” och ”Aktuella markanvisningar”.
Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via
Västerås stads webb. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras
på webben.
Varje byggherre som deltar i markanvisningen ska hålla sig uppdaterad med
information som uppdateras på hemsidan
Stadshuset
72187 Västerås
www.vasteras.se