Bögatan 20 - Danielssons

Bögatan 20
SKISS 2014-08-15
Beskrivning
Planförhållanden
Detaljplan 1918-02-05, akt 1480K-II-632
Planbestämmelser, bilaga A
Fastighetsplan
Fastighetsplan (Tomtindelning) 1926-12-11, akt 1480K-III-1051
Fastighetsbildning
Fastigheten är överensstämmande med fastighetsplan och
detaljplan, akt 1480K-IV-47/1953
Väg/gatuhöjder enligt primärkartan
Väghöjder
Utfart
Utfartsväg finns
Gatukostnad
Fastighetskontoret har 2010-11-12 meddelat:
Att fastigheten är fri från gatukostnad enligt nu gällande detaljplan
Fornlämning
Fastigheten berörs ej av känd fornlämning
El- och telekablar
I både allmän och enskild mark kan finnas el- och telekablar i drift.
Beröring av spänningssatt elkabel kan medföra livsfara. Före
projektering, provborrning m.m. tag kontakt med innehavaren av
ledningen. Göteborg Energi Nät AB och Skanova (TeliaSonera).
Icke registrerade/offentliga VA-system
Innan projektering sker skall kontakt tas med Göteborg Vatten.
Fastigheten (området) kan belastas av icke registrerade/offentliga
VA-system.
VA-svar
VA-förhållanden
Göteborg Vatten har meddelat att överenskommelse om
anslutning till VA-nätet träffas direkt mellan Göteborgs Vatten och
beställaren. Uppgift om denna överenskommelse översändes
därefter till stadsbyggnadsdistriktet.
Digital-karta
Kartan redovisar slutlig digital leverans.
Sänd till: [email protected]
Filnamn: 10-1036 Bö 11-8