uppställningsplats för EU

1 av 1
Tjänsteskrivelse
2015-08-21
Kommunfullmäktige
Diarienr: KS-2015/00695
Interpellation - uppställningsplats för EUmedborgare i vinter
Förslag till beslut
Text
Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Lykke Brodin (FI) följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
För ett år sedan diskuterades det huruvida de utsatta EU-medborgarna som
just nu huserar i Umeå skulle få tillgång till uppställningsplatser under den
då kommande vintern. Resultatet av diskussionerna blev att Pingstkyrkan i
Umeå tilldelades 100.000 kr för att samordna olika insatser för dessa utsatta
personer. Detta har dock resulterat i ytterligare utanförskap, i form av
avhysningar.
Nu, ett år senare, är frågan angående EU-medborgarnas situation fortfarande
aktuell. Utan en ordentlig uppställningsplats där våra medmänniskor får
tillgång till värme, vatten och hygienutrymmen, kommer förra årets
utdragna och fruktlösa diskussioner bara upprepas på de utsattas bekostnad.
Med detta som bakgrund vill jag ställa tre frågor till kommunstyrelsens
ordförande Hans Lindberg:



Finns det några planer redan nu på hur EU-medborgarnas känsliga
boendesituation ska hanteras i vinter?
Om ja, hur ser dessa planer ut?
Om nej, hur kommer frågan i så fall hanteras under hösten och
vintern?
Förnamn, Efternamn
Befattning
Agneta Flumé
Nämndssekreterare