Föredragningslista

1 av 41
Kallelse/Föredragningslista
Kommunfullmäktige
Tid: Måndagen den 19 december 2016 kl. 9:00
Plats: Kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6
Du är välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på
läktaren i sammanträdeslokalen. Sammanträdena sänds också
direkt på webb-tv och du kan lyssna i din smartphone. Mer
information om sändningarna finns på www.umea.se/webbtv.
Beslutsärenden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Justering
Interpellation - Rätt härkomst viktigare än rätt
kompetens?
Interpellation - Rasistiskt snabbspår för asylsökande?
Interpellation - Umeå kommuns IT-avdelnings resor m m
Fråga - Gäller en köttnorm för familjehem i Umeå
kommun?
Fråga - ECCAR-utredningen
Justering av budgetramar
Motion 11/2016 - Avkodning av könsbundna
bestämmelser
Motion 15/2016 - Kameraövervakning i det offentliga
rummet för att öka tryggheten
Motion 16/2016 - Gör en stad på Gaza till vänort
Remiss - Inköps- och upphandlingspolicy
Finanspolicy för Umeå kommunkoncern
Fastställande av upplåning, kreditlimiter,
internbankspåslag samt borgensavgift för Umeå
kommunkoncern 2017
Reglemente för Umeå kommuns revisorer
Valärenden
Anmälningsärenden 2016 – kommunfullmäktige
Hjärtligt välkomna
Marie-Louise Rönnmark
Kommunfullmäktiges ordförande