Samrådsinformation - Kristianstad kommun

INFORMATION
PLAN 10-0020
2015-08-12
SAMRÅDSINFORMATION
Handlingarna finns här:
Ändring av detaljplan för
YNGSJÖ 6:55 m.fl.

På kommunen hemsida www.kristianstad.se/planer 
I Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, under ordinarie öppettider. Ett förslag till ändring av detaljplan för Yngsjö 6:55 m.fl. vid Stora Ekens väg i Yng‐
sjö, upprättad 2015‐08‐12, finns tillgängligt för samråd fr.o.m. 2015‐09‐14 t.o.m. 2015‐
10‐05. Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planför‐
slaget kan göra det fram till den 5 oktober 2015. Synpunkterna skickas till: [email protected] alternativt Byggnadsnämnden 291 80 Kristianstad Syfte och omfattning Syftet med planändringen är att ändra
gällande plans byggnadsreglerande bestämmelser och utöka byggrätterna för
bostadsbebyggelse i enlighet med de
ställningstagande som tagits i Program för
kustens utveckling från Åhus till Juleboda,
samt i kommunens översiktsplan fastställd
2013. Planförslaget är ett tillägg till gällande detaljplan fastställd 1980 och ska
läsas tillsammans med denna samt den
tidigare ändring (ÄDP) som vann laga
kraft 1998. Planområdet utgör ca 12 ha, är Frågor?
Har ni frågor kan ni vända er till: Kerstin Mossberg Stadsbyggnadskontoret [email protected] 044‐13 53 46 beläget 2 km norr om centrala Yngsjö och omfattar 33 utbyggda bostadsfastigheter, samt två obebyggda byggrätter för bo‐
stadsändamål. Samtliga fastigheter är i privat ägo. Vad är en detaljplan?
Med detaljplaner regle‐
rar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Syftet är att mark‐ och vattenområ‐
den ska användas för de ändamål som de är mest lämpade för med utgångspunkt i plan‐ och bygglagen. Den här detaljplanen hanteras med s.k. standardförfarande. Två gånger under planprocessen, vid sam‐
råd och granskning, finns det möjlighet för sakägare, remissinstanser och allmänhet att lämna synpunkter på planförslaget. Den som inte senast under granskningstidens utgång framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Planförhållanden
Området är idag planlagt för bostadsän‐
damål och parkmark. I nu aktuell planänd‐
ring föreslås bl.a. en utökning av befintliga byggrätter för bostadsfastigheter större än 1000 kvm förutsatt att anslutning till kom‐
munalt vatten och avloppsnät finns. Planförslaget överensstämmer med gäl‐
lande översiktsplan, antagen av kommun‐
fullmäktige 2013‐03‐12. POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
29180Kristianstad
VästraStorgatan12
044‐135000
[email protected]
1 (1)