Beställning av detaljplan

1(1)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning
Datum
Diarienummer
2017-01-27
KS/2015:429
Handläggare
Jessika Strand Andersson
Tfn 0142-851 16
Kommunstyrelsen
Beställning av detaljplan
Bakgrund
Tungelunda Fastigheter AB har inkommit med en förfrågan till
kommunen gällande möjligheten att förvärva del av Vallsberg 7:65
och Väderstads-Bosgård 1:8 samt att upprätta en ny detaljplan för
området. Byggherren vill exploatera området med ca 18
marklägenheter.
Sammanfattning
Det finns en gällande detaljplan, antagen 1962, för fastigheten. För att
möjliggöra den byggnation som byggherren önskar uppföra krävs att
en ny detaljplan för området upprättas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Byggnads- och räddningsnämnden i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Vallsberg 7:65
och Väderstads-Bosgård 1:8.
___
Beslutet skickas till:
Byggnads- och räddningsnämnden
Kommunstyrelsens förvaltning
Dag Segrell
Kommunchef
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13
Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80
Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
[email protected]
Bankgironummer
791-9848
PROTOKOLLSUTDRAG
Mjölby Kommun
Arbetsutskott
§ 39
Sammanträdesdatum
Sida
2017-02-06
1 (1)
KS/2015:429
Beställning av detaljplan
Bakgrund
Tungelunda Fastigheter AB har inkommit med en förfrågan till kommunen
gällande möjligheten att förvärva del av Vallsberg 7:65 och VäderstadsBosgård 1:8 samt att upprätta en ny detaljplan för området. Byggherren vill
exploatera området med ca 18 marklägenheter.
Sammanfattning
Det finns en gällande detaljplan, antagen 1962, för fastigheten. För att
möjliggöra den byggnation som byggherren önskar uppföra krävs att en ny
detaljplan för området upprättas.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för del av Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård
1:8.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Byggnads- och räddningsnämnden
Akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande