Granskningsutlåtande - Upplands-Bro

1 (8)
UTLÅTANDE
Tillväxtkontoret
Datum
Vår beteckning
2015-09-17
Dnr 2014-000070
Utlåtande
Detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta 7:8)
nr 1405
Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Innehållsförteckning
Bakgrund till detaljplanearbetet .......................................................................................................... 2
Planens syfte och huvuddrag ................................................................................................................ 2
Hur samrådet bedrivits ......................................................................................................................... 3
Hur granskningen bedrivits ................................................................................................................. 3
Inkomna yttranden, lista ...................................................................................................................... 3
Inkomna yttranden med kommentarer ............................................................................................... 4
Statliga myndigheter............................................................................................................................ 4
Kommunala nämnder .......................................................................................................................... 5
Övriga remissinstanser ........................................................................................................................ 6
Resultat av samrådet ............................................................................................................................. 8
Underlagsmaterial ................................................................................................................................. 8
Bilaga 1 (Länsstyrelsens yttrande över detaljplaneförslaget)
2(8)
Bakgrund till detaljplanearbetet
Tillväxtchefen fick den 3 maj 2014 § 17 i uppdrag av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att
ta fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Sylta 7:8 som ägs av Upplands-Bro intresseförening
för Montessori genom enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL), SFS 2010:900.
Planuppdraget gavs prioritet två.
Fastigheten Sylta 7:8 ägs av Upplands-Bro intresseförening för Montessori och ingår i detaljplan 6 för
del av Sylta (Montessori). Området ligger knappt 2,5 km nordväst om Kungsängen centrum och ingår
i Urfjällområdet beläget längs med Lillsjöns södra strandområde. Fastigheten är ca 7500 kvm stor och
ligger utmed Urfjällsvägen. Strand- och vattenområdet inom gällande detaljplan ägs av Upplands-Bro
kommun.
Planen ligger i det som i översiktsplanen är utpekat som befintligt bostadsområde och användningen
förändras inte i samband med föreslagen detaljplan. Planen är i och med det förenlig med
översiktsplanen
Kommunens slutsats i sin behovsbedömning är att genomförandet av detaljplanen för Urfjällsvägen
(Sylta 7:8) inte medför risk för betydande miljöpåverkan och inte strider med 3, 4, och 5 kap i
miljöbalken. Således föreligger inget behov av miljöbedömning enligt 6 kap 11-18 och 22§§ MB.
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler lokaler på fastigheten Sylta 7:8. Detta för att
Upplands-Bro intresseförening för Montessori ska kunna utvidga sin skolverksamhet, men för att
samtidigt bevara den befintliga gårdskaraktären på fastigheten, görs vissa inskränkningar i nya
byggnaders utförande.
En avvägning mellan verksamhetens behov och behovet att värna kulturmiljön och allmänna intressen
görs, med följden att tillbyggnad som mest tillåts i två enplansbyggnader. Byggrätterna begränsas
därför på ett sätt som gör deras skala underordnad huvudbyggnaden. Även byggrätternas estetiska
utformning så som höjd och val av tak begränsas för att säkra att kulturmiljön bevaras. De
begränsningar i utformningen som görs ska dock tillåta lämpliga och funktionella byggnader för
förskole- och skolverksamhet.
Från och med läsåret 2014/2015 övergår successivt de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro till
att vara organiserade som förskoleklass till årskurs sex eller årskurs fyra till nio.
Ett ökat intresse för montessoriutbildning, innebär att Urfjälls Montessoriskola inte på sikt får plats i
sina befintliga lokaler.
Den befintliga bebyggelsen fick sitt nuvarande utseende under senare delen av 1800-talet. Den består
idag av en huvudbyggnad och två fristående flyglar. Resterande mark inom fastigheten är planlagd
som icke byggbar mark, ”prickmark”. Denna mark används idag som skolgård, sportplan och som
parkeringsyta.
Ny detaljplan tas fram med målet att utveckla fastigheten med två byggrätter som kan försörja den
utökade verksamheten, samtidigt som hänsyn tas till kulturmiljö och befintlig bebyggelsestruktur. De
nya byggrätterna begränsas därför så att nya byggnader får en karaktär av komplementbyggnader till
den befintliga gårdsstrukturen, samtidigt som de anpassas till verksamheten och möjliggör för lämplig
byggnadsteknik för skolverksamhet.
Detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta 7:8), nr 1405 Granskningsutlåtande
3(8)
Hur samrådet bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2015 § 87 att sända ut förslag till detaljplan för Urfjällsvägen
(Sylta7:8), nr 1405, på samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande.
Detaljplaneförslaget var under tiden den 16 juni 2015 – den 10 augusti 2015 utsänt för samråd och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats
(www.upplands-bro.se/urfjallsvagen), samt annonserades i Bålsta-Upplands-Bro Bladet den 4 juli
2015 och i Mitt i Upplands-Bro den 16 juni 2015.
Hur granskningen bedrivits
Samrådskretsen är liten och samrådstiden utökades med två veckor, planen strider inte mot
översiktsplanen och är av liten betydelse för allmänheten. Samtliga remissinstanser som getts tillfälle
att yttra sig godkänner förslaget, med mindre redaktionella ändringar, och privata sakägare på öppet
hus på platsen har inte haft några invändningar mot förslaget.
Kommunen gör därför den sammantagna bedömningen att granskning kan uteslutas och går vidare till
antagande enligt 5 kap 18 § PBL (SFS 2010:900)
Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 14 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom
två yttranden efter granskningstidens slut, Länsstyrelsens yttrande som kom in under samrådstiden,
kompletterades även efter samrådstidens slut med en mer utförlig version av samma yttrande. Sena
yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:
Statliga myndigheter
1
Länsstyrelsen i Stockholms län
inkom den 7 augusti 2015
2
Trafikverket
inkom den 14 juli 2015.
3
Landstingets Trafikförvaltning
inkom den 9 juli 2015
4
Lantmäteriet
inkom den 10 juli 2015
Kommunala nämnder
5
Tekniska nämnden
inkom den 15 juni 2015
6
Bygg- och miljönämnden
inkom den 17 juli 2015
7
Kultur och fritids nämnden
inkom den 15 september 2015
8
Utbildningsnämnden
inkom den 24 augusti 2015
Övriga remissinstanser
10
E.on
inkom den 29 juli 2015
11
Svenska Kraftnät
inkom den 23 juli 2015
12
Vattenfall eldistribution
inkom den 4 augusti 2015
13
Stockholms länsmuseum
inkom den 7 juli 2015
14
Brandkåren Attunda
inkom 10 augusti 2015
15
Norrvatten
inkom den 17 juni 2015
Detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta 7:8), nr 1405 Granskningsutlåtande
4(8)
Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Urfjällsvägen (sylta 7:8) 1405.
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas plan- och
exploateringsavdelningens kommentarer.
Statliga myndigheter
1
Länsstyrelsen i Stockholms län
inkom den 7 augusti 2015
1.1
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte förväntas innebära
någon betydande miljöpåverkan
1.2
Bestämmelsen q som syftar till att skydda historisk bebyggelse behöver preciseras till två
separata bestämmelser om byggnadsskydd och rivningsskydd, för att försäkra att syftet får rätt
laglig verkan, samt att det preciseras vad som ska skyddas
Kommentar
1.1
-
1.2
Planbestämmelser har preciserats i enlighet med Länsstyrelsens och bygg- och
miljönämndens rekommendationer. Bestämmelsen preciseras med rivningsskydd genom q1
och byggnadsskydd för utsidans utförande preciseras i q2.
2
2.1
3
3.1
Trafikverket
inkom den 14 juli 2015
Trafikverket har inga synpunkter avseende rubricerat förslag till detaljplan.
Landstingets Trafikförvaltning
inkom den 9 juli 2015
Busshållplats längs Enköpingsvägen finns på gångavstånd från planområdet, det är viktigt att
eventuella förslag till förändringar i miljön kring hållplats och övergångsställe utformas
trafiksäkert. Trafikförvaltningen tar gärna del av det i det fortsatta planarbetet.
Kommentar
3.1
4
4.1
Detaljplan 1405 inskränker sig till fastigheten Sylta 7:8 och kommer inte föreslå förändringar
i närliggande miljö, men kommunen noterar trafikförvaltningens yttrande och håller det i
åtanke i det fall att vidare utveckling i närområdet kommer ske.
Lantmäteriet
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget dock bör plankartan kompletteras med
rutnätskryss och befintligt servitut.
Kommentar
4.1
inkom den 10 juli 2015
Plankartan justeras enligt lantmäteriets förslag.
Detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta 7:8), nr 1405 Granskningsutlåtande
5(8)
Kommunala nämnder
5
5.1
6
Tekniska nämnden
inkom den 15 juni 2015
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föreslagen detaljplan
Bygg- och miljönämnden
inkom den 17 juli 2015
6.1
Bygg- och miljönämnden anser att detaljplaneförslaget kan tillstyrkas med följande punkter i
beaktande.
6.2
Ta bort byggrätt för uthus och garage på plusmarkerad mark, då detta är en vanlig byggrätt för
villor och inte fyller någon funktion på skolgård.
6.3
Lägg till marklovsplikt för trädfällning av skyddsvärda träd enligt 9 kap 12 § plan- och
bygglagen
6.4
Förtydliga bestämmelsen q, för att klargöra om det är utformningen av insidan eller utsidan,
bestämmelsen syftar till att skydda.
Kommentar
6.1
Punkterna tas i beaktande på följande vis:
6.2
Bestämmelsen i området ändras från plusmarkerad till prickmarkerad, då inga uthus eller
garage är tänkta att placeras på platsen.
6.3
Bestämmelse om marklov för trädfällning läggs till i plankartan.
6.4
Bestämmelsen q delas upp i 2 bestämmelser q1 och q2 i enlighet med länsstyrelsens
rekommendation, där det förtydligas vad som ska skyddas.
7
Kultur och fritidsnämnden
inkom den 15 september 2015
7.1
Kultur och fritidsnämnden har inga invändningar mot planförslaget under förutsättning att:
7.2
De nya byggnaderna överensstämmer med historiska bebyggelsemönster.
7.3
De nya byggnaderna underordnas huvudbyggnaden i alla delar.
7.4
Hänsyn tas till naturmiljön.
Kommentar
7.1
Kultur och fritidsnämndens synpunkter stämmer överens med planförslagets intentioner.
Yttrade synpunkter tillgodoses i handlingarna genom:
7.2
Bestämmelser och beskrivningar i plankarta och planbeskrivning, är avsedda att se till att ny
bebyggelse följer historiska bebyggelsemönster.
7.3
De bestämmelser som görs i plankartan är framför allt avsedda att åstadkomma det som
kultur och fritidsnämnden efterlyser, nämligen att nya byggnader tydligt underordnas
huvudbyggnaden
7.4
Tillkommande bestämmelser om krav på marklov för fällning av skyddsvärda träd, samt
inskränkningarna i byggrätternas storlek, placering och exploateringsgrad är samtliga
menade att bevara såväl bebyggelsemiljön som naturmiljön på platsen.
Detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta 7:8), nr 1405 Granskningsutlåtande
6(8)
8
8.1
Utbildningsnämnden
inkom den 24 augusti 2015
Utbildningsnämnden har inga invändningar mot planförslaget men påpekar att: Upplands-bro
intresseförening för Montessori fick 2014 godkännande av Skolinspektionen att utöka sin
verksamhet med årskurs 6. Utbildningsnämnden yttrade sig då som remissinstans utan
invändningar. (den 8 april 2014 UN § 18) Omorganisationen vid Urfjälls skola ligger i linje med
kommunens övriga förändringar på grundskolenivå, där kommunala grundskolor omorganiseras
till att omfatta förskola till och med årskurs 6
Övriga remissinstanser
9
9.1
E.On Elnät Stockholm AB
inkom den 29 juli 2015
E.On har inget att erinra mot planförslaget, och bifogar ledningskarta för fastigheten och
informerar om att dessa är servicekablar.
Kommentar
9.1
Kommunen tar del av informationen.
10 Svenska kraftnät
inkom den 23 juli 2015
10.1 Svenska kraftnät har inget att erinra mot planförslaget och informerar om att information om att
övergripande information om deras framtidsplaner finns att hitta i perspektivplan 2025 på deras
hemsida.
Kommentar
10.1
11
Kommunen tar del av informationen
Vattenfall eldistribution
inkom den 4 augusti 2015
11.1 Vattenfall har inga elanläggningar inom eller i närheten av planområdet och har därför
ingenting att erinra.
12 Stockholms läns museum
inkom den 7 juli 2015
12.1 Stockholms läns museum har inget att erinra.
13
Brandkåren Attunda
inkom den 10 augusti 2015
13.1 Brandkåren Attundas (BA) yttrande behandlar olycksrisker och räddningsinsatser, vilka ska
beaktas i planprocessen.
13.2 BA påminner om att Enköpingsvägen, som är sekundär transportled för farligt gods, och att
avståndet från vägen till planområdet är c.a.75 meter. BA efterlyser därför att kommunen
redovisar sin bedömning av riskfaktorerna i planbeskrivningen.
13.3 BA påpekar att åtkomligheten för räddningstjänstens fordon vid insats måste säkerställas.
Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och insatspunkten ska vara maximalt 50 meter och
det måste säkerställas att det avståndet kan hållas i det fortsatta planarbetet.
Kommentar
13.1
Planbeskrivningen ses över och bedömningar förtydligas
Detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta 7:8), nr 1405 Granskningsutlåtande
7(8)
13.2
Resonemang och bedömning preciseras i planbeskrivningen. Kortfattat är den sammantagna
bedömningen baserad på: Höjdskillnader mellan vägen och planområdet, det faktum att
området mellan planen och vägen är bebyggt, samt att nya byggrätter planeras mer än 100
meter från Enköpingsvägen, med entréer och utrymnings vägar i riktningar bort från vägen.
13.3
Planen innefattar inga vägområden, och åtkomligheten förändras inte i och med planens
genomförande. Avstånden mellan insatspunkt och väg är under 50 meter i all föreslagen
förändring inom planområdet. Kommunens resonemang och bedömning preciseras i
planbeskrivningen.
14
Norrvatten
inkom den 17 juni 2015
14.1 Norrvatten har inga anläggningar inom planområdet och har därför inga synpunkter på
planförslaget
Detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta 7:8), nr 1405 Granskningsutlåtande
8(8)
Resultat av samrådet
Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts efter samrådet





Bestämmelsen lilla q i plankartan har preciserats till q1 och q2 för att bättre förklara vad som
ska skyddas och hur.
Bestämmelsen n2 tillförs i plankartan för att precisera skyddet av träd inom planområdet.
Ytan med plusmark i plankartan har reviderats till prickmark för att klargöra förbudet att
bygga på parkeringsmarken.
Kommunens bedömningar i frågor om risk och angöring vid räddningsinsatts har lagts till i
planbeskrivningen.
Grundkartan har uppdaterats med rutnätskors och visuella ändringar för att öka läsbarheten
Förvaltningen bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter utställning är av så
begränsad omfattning att en ny utställning av planförslaget inte behöver göras.
Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.
Inga remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller
granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts.
Underlagsmaterial

Kopior av inkomna yttranden under samrådet
Materialet går att beställa från kommunens Plan- och exploateringsavdelning
Upprättad den 17 september 2015 av
Plan-och exploateringsavdelningen
Theodor Andrén
Zeinab Jama
Planarkitekt
Projektledare exploatering
Detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta 7:8), nr 1405 Granskningsutlåtande