politiska verksamhetsmål för landvetter stad

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2015-02-09
Nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen - information
Plats och tid för
sammanträde
Rådasjön (fd A-rummet), kommunhuset, Mölnlycke
måndagen den 16 februari 2015 kl 16.00
Ärenden
1. Upprop och val av protokolljusterare
2. Härryda kommuns svar till Skolinspektionen
Olof Olsson
3. Organisation av familjedaghem 2015
Olof Olsson
4. Överläggning av politiska verksamhetsmål för fastighet
Mats Björklund
Handlingar bifogas.
5. Överläggning av politiska verksamhetsmål för Landvetter stad
Lotta Kjällström
Handlingar bifogas.
6. Information om Landvetter Airport City
Michaela Kleman
7. Föreskrifter om avfallshantering i Härryda kommun
Eliza Farmand
8. Utbildning kommunstyrelsen – KS reglemente
KS som arbetsgivare
9. Rapporter
POLITISKA VERKSAMHETSMÅL FÖR FASTIGHET
Politiska inriktningsmål
Politiska verksamhetsmål
Indikator
Kommunens lokaler är
tillgänglighetsanpassade.
Fastighetsfunktionen fortsätter att
inventera byggnader och mark utifrån
idag gällande lagar och normer om
tillgänglighet.
Andel tillgänglighetsinventerade
allmänna platser och publika lokaler.
Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna
inventering är åtgärdade senast år
2020.
Kommunens lokaler nyttjas optimalt
över tid.
Energiförsörjningen i kommunala
lokaler är långsiktigt hållbar (genom
riskspridning mellan energikällor).
1
2015-02-09 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Copyright © Härryda kommun
Andel identifierade brister som
åtgärdats på allmänna platser och i
publika lokaler utifrån inventering.
Fastighetsfunktionen tar hänsyn till
faktorer så som ändamålsenlighet,
ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet
vid ny-, till- och ombyggnation.
Vid NKI undersökningar som görs
vartannat år är resultatet minst 62.
Fastighetsfunktion väljer
uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet,
ekonomi och miljöpåverkan vid
nybyggnation.
Procentuell fördelning, värmekällor
(fjärrvärme, pellets, sol, el, olja).
Ordinarie uppvärmningsform är
kompletterad med solenergi där det
bedöms lämpligt.
Andel lämpliga fastigheter som
kompletterats med solenergi.
Nyttjandegrad.
Andel inventerade fastigheter.
POLITISKA VERKSAMHETSMÅL FÖR FASTIGHET
Politiska inriktningsmål
Politiska verksamhetsmål
Indikator
Energianvändningen i kommunala
lokaler följer beslutade mål för
energieffektivisering.
Energianvändningen per m2 för
kommunens fastigheter är minskad
med 20 % till 2020 jämfört med 2009.
(Mål från Härryda kommuns
Energieffektiviseringsstrategi).
Energiförbrukning i kommunens
fastigheter (kWh/m² och år)
Vid all nybyggnation av kommunala
fastigheter är energianvändningen
halverad i relation ställd till nuvarande
krav i Boverkets byggregler (2010).
Andel kvm av nybyggda
kommunala fastigheter där
energianvändningen halverats i
relation till krav i Boverkets
byggregler (2010).
I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt
genomförs riskanalyser.
Andel nybyggda fastigheter där
riskanalys genomförts.
Ny-, till- och ombyggnationer byggs
enligt certifiering som säkerställer att
miljö och hälsokrav uppfylls.
Andel nybyggda fastigheter som är
certifierade enlig ex Green
building.
Kommunens lokaler är långsiktigt
säkra, trygga och hälsosamma.
2
2015-02-09 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Copyright © Härryda kommun
POLITISKA VERKSAMHETSMÅL FÖR LANDVETTER STAD
Politiska inriktningsmål
Politiska verksamhetsmål
Indikator
Social integration och samverkan
främjas genom blandad bebyggelse
med bostäder i olika upplåtelseformer
och storlekar.
Antal upplåtelseformer och
fördelning av lägenhetsstorlek
Planeringen av Landvetter stad utgår
från den befintliga miljön genom att
bebyggelse och infrastruktur anpassas
till vattenspeglar, bergspartier och
skogsområden.
Grönytefaktor
I planeringen av Landvetter stad skapas
rumsligt utrymme för ett brett utbud av
idrott, kultur och upplevelser.
Antal möjliga idrotts-, fritids- och
kulturaktiviteter
Den mänskliga staden
Landvetter stad är ett samhälle för
alla, en demokratisk, jämlik,
inkluderande och uthållig stad, där
kroppslig och själslig hälsa står i
centrum. Staden erbjuder attraktiva
omgivningar genom att bevara och
förädla områdets unika miljö och
karaktär. Likaså erbjuds ett brett
utbud av idrott, kultur och upplevelser
i en stad, där det alltid händer något.
1
2015-02-16 Sektorn för Samhällsbyggnad
Copyright © Härryda kommun
POLITISKA VERKSAMHETSMÅL FÖR LANDVETTER STAD
Politiska inriktningsmål
Politiska verksamhetsmål
Indikator
I varje delområde finns byggnader och
anläggningar med spännande
gestaltning.
Gestaltningsfrågornas andel av
bedömningskriterierna i
markanvisningstävlingarna.
I stationsnära lägen är
exploateringsgraden hög.
Exploateringsgrad inom 600 m
från stationen.
I planarbetet skapas utrymmen för
mötesplatser i form av torg, lekplatser,
grönytor och lokaler i den offentliga
miljön.
Avstånd mellan boende och
planerade mötesplatser.
Den moderna staden
Landvetter stad är en blandstad med
en vågad arkitektur, som byggs med
hög täthet, funktionsblandning och
med en levande och attraktiv
stadskärna med mötesplatser för alla.
Staden har unika byggnader,
verksamheter, etableringar och
aktiviteter, med höga
uppmärksamhetsvärden och är en
förebild för hur ett modernt
stationssamhälle ska se ut.
2
2015-02-16 Sektorn för Samhällsbyggnad
Copyright © Härryda kommun
POLITISKA VERKSAMHETSMÅL FÖR LANDVETTER STAD
Politiska inriktningsmål
Politiska verksamhetsmål
Indikator
Det är enkelt att åka kollektivt, cykla
eller gå till arbetsplatsområdet
Landvetter Airport city.
Antal avgångar med kollektivtrafik
per dygn mellan Airport city och
Landvetter stad.
Den internationella staden
Landvetter stad har stor betydelse
och väcker intresse, såväl i ett lokalt
som regionalt, nationellt och
internationellt perspektiv, där staden
är funktionellt integrerad med
Landvetter Airport City med dess
utbud av handel, service och
arbetsplatser och med Landvetter
flygplats. Staden har en tydlig
internationell karaktär.
3
2015-02-16 Sektorn för Samhällsbyggnad
Copyright © Härryda kommun
POLITISKA VERKSAMHETSMÅL FÖR LANDVETTER STAD
Politiska inriktningsmål
Politiska verksamhetsmål
Indikator
Det finns fysiska förutsättningar för
entreprenörer att starta och driva
företag i Landvetter stad.
Procent av bruttoarean i
detaljplaner för verksamheter.
Forskningsresultat inom miljöteknik
och hållbar stadsutveckling används
vid planering och byggnation av
Landvetter stad.
Antal seminarier/kontakter
kopplade till forskning och
utveckling.
Den innovativa staden
Landvetter stad erbjuder en flexibel
och innovativ miljö, präglad av
entreprenörskap. Under såväl
planeringsfas, byggnation och som
färdigställt samhälle utnyttjas de
senaste rönen inom social och
teknisk forskning samt används
spjutspetsteknik inom alla
samhällsbyggnadsområden,
däribland energi, miljö, transport,
trafik och IT.
4
2015-02-16 Sektorn för Samhällsbyggnad
Copyright © Härryda kommun