Ladda ned vår presentation av Landvetter Logistikpark

landvetter
logistikpark
Ett joint venture mellan
B o c k a s j ö & S w e dav i a
Välkommen till
Göteborg Landvetter Airport.
Vi går strax in för landning.
Sedan flera år har planeringen av Airport City Göteborg pågått. En planering som innebär
verksamheter på ett område av två miljoner kvadratmeter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens i direkt anslutning till Göteborg Landvetter Airport.
Det unika läget i kombination med tillgång på mark ger förutsättningarna för skapandet av
Västsveriges Airport City.
I februari 2015 togs ännu ett steg i utvecklingen då Swedavia AB tillsammans med Bockasjö AB
tecknade ett avtal som innebär ett joint venture-samarbete om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid flygplatsen. Nu startar färdigställandet av 170 000 kvadratmeter mark som
möjliggör byggnation av cirka 100 000 kvadratmeter färdiga logistikfastigheter.
”Avtalet är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Göteborg Landvetter Airport som en
knutpunkt för resande och logistik i regionen”, säger Karl Wistrand, VD Swedavia Real Estate AB.
Ett steg närmre visionen, eller ska vi kanske hellre säga, bort från visionen. Airport City Göteborg är
inte längre en framtidsbild utan ett högst verkligt projekt som i och med Landvetter Logistikpark
nu med full fart håller på att ta form. Spänn fast säkerhetsbältena, vi går strax in för landning!
Landvetter Logistikpark –
logistikfastigheter med ett
läge utöver det vanliga.
Femton minuter från Göteborg och norra Europas största hamn. I direkt anslutning till en av
Nordens största flygplatser och endast ett stenkast från förbindelselänken riksväg 40 mellan
Göteborg och Stockholm. Ett av de mest dynamiska och lättillgängliga tillväxtregionerna i
Norra Europa. Där ligger Landvetter Logistikpark.
schenker logistics
Nu uppför vi flera moderna och mycket flexibla lager- och logistikanläggningar mitt i en hub för
såväl dagens som framtidens logistik. Med möjlighet till anpassning av de olika ytorna efter respektive hyresgästs önskemål blir byggnaderna maximalt optimerade.
Byggnad 1*
BTA 57 000 m2
Området står inför en mycket spännande framtid i samband med expansionen av den nya flygplatsstaden. Landvetter är redan nu viktigt för både människor och företag. Med det nya logistikcentret befästs platsen som en central del av Logistiksverige.
Byggnad 3
BTA 21 000 m2
Byggnad 2
BTA 24 000 m2
Landvetter
LogistikPark
* Byggnad 1 kan delas till två byggnader.
Planritning
Höglager
14 400 m2
Exempelbyggnad
Produktionsentresol
3 680 m2
På entresol, kontor/personalutrymmen, 1 000 m2
180 x 106 m
Golvyta bottenplan 19 080 m2,
varav höglager 14 400 m2
Entresolplan 180 x 26 m, golvyta 4 680 m2
Pelarindelning i höglager 22,5 x 16,0 m
Pelarindelning under entresol 11,25 x 13,0 m
Pelarindelning på entresol 22,5 x 13,0 m
Segelfri höjd i höglager 11,7 m
Segelfri höjd under entresol 5,5 m
Byggnadskonfiguration
Exempelbyggnad
Möjlighet finns att utforma och anpassa byggnaderna utifrån respektive hyresgästs krav och behov.
Tomtindelningen ger möjlighet till att anpassa byggnadens yta i längdled.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stålstomme med väggar av sandwichelement och isolerad betongsockel.
Betonggolv med golvbelastning 3 500 kg/m2 utbredd last och 5 000 kg punktlast.
17 st dockningsanläggningar.
1 st port i marknivå.
Betongförstärkning för lastbilsuppställning framför varje dockning.
Utvändig kaj för avfallsbehållare.
Stängsel runt hela byggnaden, 2 m med tre rader taggtråd. Skjutgrind vid infart till rangergård.
Heltäckande automatiskt brandlarm och ESFR-sprinkler i hela lagerbyggnaden.
Byggnaden är ansluten till fjärrvärme, inkommande elservis är 1000 A.
•
•
•
•
•
•
Segelfri höjd i höglager 11,7 m, segelfri höjd under entresol 5,5 m.
Uppvärmning av lagerlokal sker med fläktluftvärmare.
Ventilation av lager sker med behovsstyrd ventilation, styrning via temperatur- och CO2-givare.
Genomsnittlig belysningsnivå i lager är 300 lux mätt 1,5 m från golv.
Belysning i lager är dynamisk, närvarostyrd indelad i lämpligt antal zoner.
Truckladdningsutrymme för ca 15 truckar.
•
•
•
•
•
•
Kontor och personalutrymmen placerade på entresol.
Ventilation i kontor, lagerkontor och personalutrymme sker med FTX (frånluft-tilluft-återvinning).
Kontor och personalutrymmen samt lagerkontor har funktion kyld tilluft.
Kontor och personalutrymmen värms med radiatorer.
Belysning i kontorsdelar enligt Ljus och Rum.
Belysning är närvarostyrd i toaletter, omklädningsrum, förråd och liknande utrymmen.
Miljöcertifiering –
en självklarhet både
för oss och för miljön.
Eftersom så mycket som 40 % av världens energibelastning kommer från uppvärmning och
drift av fastigheter, är det enkel matematik att räkna ut att stora vinster för miljön finns att
göra inom fastighetsbranschen. Byggnaderna inom Landvetter Logistikpark kommer som ett
led i hållbart byggande att miljöcertifieras.
Att välja att bygga utifrån ett hållbarhetsperspektiv skapar mervärde både för fastigheten och
för de som arbetar i byggnaden. Genom att arbeta mot en miljöcertifiering förenklas processen
och miljöarbetet tydliggörs. Idag finns det möjlighet att miljöcertifiera fastigheter på flera olika
sätt, i Sverige används bland andra certifieringssystemen Green Building och BREEAM.
Att certifieringen är positiv för vår miljö är förstås ett skäl så gott som något. Men som bonus
medför den även sänkta driftkostnader för både våra hyresgäster och för oss.
Bockasjö AB är medlem i Sweden Green Building Council.
stockholm
E4
40
Göteborg
Vi knyter ihop regionen
med resten av världen.
LANDVETTER
Logistikpark
Göteborg
15 min
Jobbar man med lager och logistik och befinner sig på en plats med direktanslutning till en
av Nordens största flygplatser, ett stenkast från riksväg 40, transportleden mellan Göteborg
och Stockholm, och i närområdet av norra Europas största hamn, inser man snart att man befinner sig på en optimal plats. Här hittar du ett av Nordens bästa logistiklägen.
40
borås
30 min
Landvetter
LogistikPark
Landvetter Logistikpark kommer att uppföras i ett av de mest dynamiska och lättillgängliga områdena i Sverige. Riksväg 40, som passerar förbi utanför ingår i det nationella stamvägnätet, flygplatsen ligger bara några hundra meter bort. Att regionen har ett av Nordens bästa lägen för logistiknäring kan man tacka Göteborgs hamn, forskningsnätverk i världsklass kring logistikutveckling
och en stark regional industrinäring för.
I takt med regional tillväxt och ökad globalisering uppstår även ett behov av att utöka regionens
kapacitet för logistikhantering i effektiva anläggningar i strategiska lägen. Airport City Göteborg
med Landvetter Logistikpark bedöms vara ett mycket attraktivt läge för etablering av logistikverksamhet. Nordens bästa.
Översiktskarta hämtad ur Härryda Kommuns
programförklaring för Airport City Göteborg.
Göteborg
Landvetter
Airport
PostNord Logistics TPL:s
anläggning i Helsingborg
Referensobjekt
SCHENKER LOGISTICS
POSTNORD LOGISTICS TPL
SCHENKER LOGISTICS
Plats:
Yta:
Byggnadstyp:
Hyresgäst:
Plats:
Yta:
Byggnadstyp:
Hyresgäst:
Plats:
Yta:
Byggnadstyp:
Hyresgäst:
Stockholm Arlanda Airport
30 600 m2
Lager, logistik och kontor
Schenker Logistics AB
Helsingborg
35 100 m2
Lager, logistik och kontor
PostNord Logistics TPL AB
Göteborg Landvetter Airport
50 400 m2
Lager, logistik och kontor
Schenker Logistics AB
Bockasjö ab
Swedavia Real
Estate AB
Bockasjö AB är en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare inom lager och logistikanläggningar. Koncernen både bygger, äger och förvaltar.
Swedavia Real Estate AB:s uppgift är att äga, utveckla och förvalta fastigheter och exploaterbar mark på
och omkring Swedavias flygplatser.
Våra kunder ser stort värde i att ha en samarbetspartner som tar hand om hela processen, från markanskaffning till byggnation och förvaltning. Ett nära
samarbete från start ger förutsättningarna för ett
lyckat slutresultat. Alltid med fokus på effektivitet
och lyhördhet för kundens önskemål.
Genom ett tydligt ägande av fastigheter på och i anslutning till flygplatserna får Swedavia utökade möjligheter att förädla fastighetsbeståndet i takt med
det ökande resebehovet. Därtill skapas möjligheter
för Swedavia Real Estate AB att erbjuda bättre anpassade operationella samt administrativa lokaler till
hyresgäster.
Bockasjö AB
www.bockasjo.se
För mer information kontakta:
Joakim Hedin Bockasjö AB, 0705-21 53 00, [email protected]
Roger Carlelycke Bockasjö AB, 0727-10 10 30, [email protected]
Swedavia Real Estate AB
www.swedavia.se
landvetter
logistikpark
Ett joint venture mellan
B o c k a s j ö & S w e dav i a