Hund eller katt

SKADEMELDING – HUND / KATT
Skademeldingsblanketten må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Den som bevisst gir ufullstendige opplysninger i
forbindelse med skadeoppgjør, kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen jfr forsikringsavtaleloven § 8-1.
Forsikringsnummer
Fødselsnummer
Fornavn og etternavn
Kontonummer
E-post
Adresse
Postnummer og poststed
Telefon
Jeg samtykker i at all korrespondanse i saken kan foregå på e-post?
Har du hatt andre skader de siste 3 år?
Ja
Nei
Hvis ja, hvor mange?
Ja
Nei
Hvem erstattet skaden(e)?
Dyret
Rase:
Født:
Dyrets navn:
Kjønn:
Er dyret kjøpt, når? (dato)
Alder på dyret ved kjøpet:
Sykdommen/ulykken oppdaget dato:
Veterinær budsendt dato:
Opplysninger om skaden
Sykdomstegn eller årsak til ulykke. Gi en beskrivelse av sykdommen/ulykkens forløp
Erstatning
Kreves dyret erstattet på en annen måte?
Ja
Nei
Hvis ja, angi på hvilken måte
Er det mottatt erstatning for veterinærutgifter det siste året? I tilfelle når? (dato)
Har sykdommen vist symptomer tidligere og har det i tilfelle
blitt utbetalt erstatning for samme sykdom tidligere?
Ja
Nei
Hvis ja, angi når og hvilket selskap som har ubetalt erstatningen
Underskrift og attestasjon
Selskapet har tillatelse til å innhente alle opplysninger om dyret fra behandlende og tidligere veterinær.
NB! FAKTURAER/KVITTERINGER OG VETERINÆRATTEST MÅ VEDLEGGES.
Sted og dato
Forsikringstakers signatur (ikke nødvendig ved epost innsendelse)
Utfylt skjema sendes til Van Ameyde Norway AS: [email protected] eller Postboks 865 Sentrum, 0104 Oslo VETERINÆRATTEST
Orientering til veterinæren:
1. Besvare alle blankettens spørsmål, selv om svaret er nei, ingen eller ukjent
2. Gi fullstendig sykehistorie
3. Nevn alle forhold som kan ha betydning for saken
4. Se til at blankettens forside er fylt ut og gjelder samme dyr
Dyrets navn:
Dyrets art, rase og kjønn:
Microchipnummer:
Født: (dato)
Tilkalt første gang: (dato)
Siste behandling: (dato)
Har andre behandlet dyret? I så fall hvem?
Sykdomshistorien:
Kliniske funn, behandling:
Angi, hvis mulig, når og hvordan du mener at sykdommen/skaden kan ha oppstått:
Diagnose:
Prognose, muligheter for behandling:
For hund: Er bruksverdien livsvarig nedsatt? Angi om mulig hvor stor prosent:
Vil selv det å leve medføre unødvendig lidelse for dyret? Jfr. Lov om dyrevern § 2 og § 5a: pkt 4
Er dyret død eller avlivet, i tilfelle når?
Dersom obduksjon er foretatt, ber vi om at obduksjonsrapporten sendes til selskapet.
Honorar for attesten betales av forsikringstaker.
Sted og dato
Veterinærens stempel og underskrift