Humle kan jo fly!

Humle kan jo fly!
Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og
ungdom med flyktningbakgrunn
Seminaret tar utgangspunkt i en prisbelønt film om en
enslig mindreårig afrikansk flyktning som ble plassert i en
hvit og jødisk fosterfamilie. Filmen og seminaret handler
om hva som gjør flyktningbarn tilpasningsdyktige og
velfungerende til tross for store belastninger i livet. Med
resiliens menes en god psykososial tilpasning hos barn som
opplever traume eller er utsatt for psykiske påkjenninger.
Filmen og seminaret dekker mange temaer som
profesjonelle omsorgsgivere til flyktningbarn og
fosterforeldre er opptatt av. Seminaret oppfordrer
deltakerne til å tenke over hva de kan gjøre for å fremme
positiv mestring og resiliens hos mindreårige asylsøker- og
flyktningbarn. Seminaret er en kombinasjon av forelesning,
gruppediskusjon og diskusjon i plenum.
Læringsmålet for seminaret er å øke deltakernes kunnskap og innsikt rundt:
 Beskyttelsesfaktorer som gjør flyktningbarn motstandsdyktige og klare seg i det nye landet
 Terapeutiske og kliniske utfordringer i møtet med minoritetsbarn og unge
 Hvordan snakke om annerledeshet, etnisitet og diskriminering
 Fordeler og ulemper med etnisk matching ved plassering av minoritetsbarn i fosterhjem
 Å hjelpe barn og unge som lider av identitetskrise og rotløshet samt utvikle positiv identitet
Leoul Mekonen er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges
Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB)
og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Han har
diverse erfaring i Norge i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i
Norge. Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse– og sosialt
arbeid med etniske minoriteter og han byr på levende historier om egne erfaringer
som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge.
Målgruppe: Ansatte i omsorgssentre, Bufetat, asylmottak, barnevern, bofelleskap for flyktning ungdommer,
skole, fosterhjemtjenesten, barne- og ungdomsinstitusjoner, BUP, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi),
adoptivforeldre, fosterforeldre og ansatte i frivillige organisasjoner som jobber med barn og ungdom med
minoritetsbakgrunn.
Tid: 2. juni 2015, kl. 09.00-15.30, Registrering fra kl. 08.30
Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo
Pris: Kr. 800,- inkl. lunsj
Påmelding: www.r-bup.no, se Kurskalender.
Påmeldingsfrist: 19. mai 2015
Kursansvarlig: [email protected]
Kurskoordinator: Reidunn Hallan, [email protected], telefon: 22 58 61 67
Kreditering: Det søkes godkjenning fra Norsk psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.