Last ned som PDF

Pensumliste
Emnekode:
Emnenamn:
Semester:
Årstal:
Samla sidetal:
Sist oppdatert:
IPA106
Forvaltningsarbeid
Haust
2015
1003 sider
29.06.2015
Bøker:
Engelsrud, Gerd (2013): Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor. Oslo: Cappelen Akademisk
Forlag. 5.utg. (433 s.)
Kompendium:
Innjord, Frode A. (2014): Forvaltningsretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Kåre Lilleholt (red.).
14. utg. Oslo, 2014. s. 572-592 (§§ 107-113). (20 s.)
Rønning, Rolf (2006): Vårt politiske Norge. Bergen: Fagbokforlaget. 3.utg. Kap.10 «Forvaltningen –
lydig reiskap eller sjølstendig maktfaktor?» (s. 221-245) og kap.12 «Omstilling og endring i offentlig
sektor» (s.305-326). (45 s.)
Jacobsen, Knut Dahl (1960): "Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen".
Tidsskrift for samfunnsforskning 1960, eller kap. 4 (s. 145-163) i Christensen, Tom og Egeberg, Morten
(red.) 1997. Forvaltningskunnskap. Oslo: Tano Aschehoug. (19 s.)
Aars, Jacob, Christensen, Tom, Egeberg, Morten, Lægreid, Per (2014): Forvaltning og politikk Oslo:
Universitetsforlaget AS. 4. utg. Kap.1 Forvaltningen i det politiske systemet: Oppgaver, verdier og
analytisk perspektiv (s. 11-27) og kap.11 Forvaltningspolitikk og moderne reformer (s. 214-235) (48 s.)
Fimreite, Anne Lise og Grindheim, Jan Erik (2007: Offentlig forvaltning. Oslo: universitetsforlaget AS. 2.
utg. Kap.1 Introduksjon (s. 17-28) (12 s.)
Hanssen, Gro Sandkjær, Helgesen, Marit Kristine og Vabo, Signy Irene (2011): Politikk og demokrati. En
innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 3.utg. Kap.6 Forvaltningen
(s. 135-152) og kap. 14 Brukeren som aktør og deltaker (s. 326-345). (38 s.)
Jacobsen, Dag Ingvar (1997): Administrasjonens makt – om forholdet mellom politikk og administrasjon.
Bergen: Fagbokforlaget. kap.2 Det dominerende idealet – et klart skille mellom politikk og administrasjon
(s. 19-32) (39 s.)
Bleiklie, Ivar, Jacobsen, Knut Dahl og Thorsvik, Jan (1997):”Forvaltningen og den enkelte”, kap. 9 (s.
301-334) i Christensen, Tom og Egeberg, Morten (1997): Forvaltningskunnskap. Oslo: Tano Aschehoug.
(34 s.)
Bomann-Larsen, Petter og Jensen, Thor Øivind (1985): ”Brukerproblemer med forvaltningskultur”, s.
189-215 i Bleiklie, Ivar o.fl. (red.) (1985): Politikkens forvaltning. Bergen: Univ.forlaget. (27 s.)
Aasbrenn, Kristian (2010): Tjenester som treffer. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 «Hvorfor er vi
her?»,s. 16-51. (36 s.)
Willumsen, Elisabeth (red.) (2005): Brukernes medvirkning. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1. Humerfelt,
Kristin: «Begrepene brukermedvirkning og brukerperspektiv – honnørord med lavt presisjonsnivå» , s.1533. ( 19 s.)
Opstad, Leiv (2013): Økonomistyring i offentlig sektor, 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 5
«Offentlig sektor», s. 150-176 (27 s.)
Thorstensen, Harald (2012): Resultatkommunen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8 og 12 (s.107-124 og
186-199) (31 s.)
Grimsø, Rigmor E. (2005): Personaladministrasjon. Teori og praksis. 4. utg. Oslo: Gyldendal
Akademisk. Kap.1-4, s. 17-61 (45 s.)
Røiseland, Asbjørn og Vabo, Signy Irene (2012): Styring og samstyring – governance på norsk. Bergen:
Fagbokforlaget. Kap. 1, s. 9-34 (15 s.)
Elektroniske ressursar:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2009): Ei forvaltning for demokrati og fellesskap, St.meld.
nr.19 (2008-2009), kap. 1-3. (34 s.):
http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-19-2008-2009.html?id=552811
Senter for statlig økonomistyring (2005): Bakgrunnsnotat om mål- og resultatstyring (82 s.):
http://www.dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/analyser/Bakgrunnsnotat_om_maal_og_resultatstyring.
pdf
For kjøp av bøker, kontakt lokal bokhandel eller bokhandel i Volda: studentbokhandelen Fagbok, epostadresse: [email protected], eller Haugen Bok sin nettbokhandel: www.haugenbok.no
Kompendium vil verte tilgjengeleg som nedlastbar fil i Fronter før studiestart.