Årsplan Samfunnsfag

Årsplan Samfunnsfag 6. trinn.
S
A
M
F
U
N
N
S
F
A
G
33
Uke
Tema
Kompetansemål
34
35
36
37
38
39
Naboer i nord
Vår verdensdel
gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første
halvdelen av 1800-talet, og korleis dette påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til
statane
samanlikne likskapar og skilnader mellom
land i Europa og land i andre verdsdelar
lese tekstar om menneske som lever under
ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer,
handlar og opplever hendingar ulik
Læringsmål
-
Jeg vet at de fem landene i Norden er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.
Jeg kan plassere land og havområder i Norden på kartet
Jeg kan plassere de viktigste byene, elvene og fjellene i Norden på kartet
Jeg kan fortelle litt om landskap og klima i de forskjellige landene i Norden.
Jeg kan sammenlikne og vise likheter og ulikheter mellom landene i Norden
-
-
6.
-
Lær.ressurs
Grunnleggende
ferdigheter
Midgard side 6 - 27
H
Ø
S
T
F
E
R
I
E
Vår verdensdel
Forts...
-
Midgard side 28 - 53
Lesing: To kolonne:
Eks. Midgard s. 8-11
Lesing: To kolonne:
Lesing: To kolonne:
Eks. Midgard s. 14-17 Eks. Midgard s. 18-21
Elevene skal kunne
søke og finne
relevant
informasjon
Annet
Jeg vet at Europa er den nest minste
verdensdelen, og at det bor 700 millioner
mennesker der
Jeg kan sammenlikne og vise likheter og
ulikheter mellom land i Europa
Jeg kan plassere de viktigste landene,
byene, elvene og fjellene på Europakartet
Jeg kan gi eksempler på hvordan folk
lever ulike steder i Europa, og hvordan
landskap og klima påvirker livene deres
Jeg kan planlegge og presentere reiser
ved hjelp av digitale verktøy
41
40
Lesning: To kolonne: Lesing: Sammendrag
Eks. Midgard s. 24-25 Eks. Midgard s
Elevene skal kunne
produsere ulike
sammensatte
tekster
Lesing: Sammendrag
Eks. Midgard s
Lesing: Sammendrag
Eks. Midgard s
S
A
M
F
U
N
N
S
F
A
G
Uke
Tema
42
43
Vår verdensdel
Forts...
Kompetansemål
44
På spor etter fortida
finne og trekkje ut samfunnsfagleg
informasjon ved søk i digitale kjelder,
vurdere funna og følgje reglar for
nettvett og nettetikk
45
46
47
48
49
Europa i Middelalderen
50
51
Nobels fredspris
plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart
gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa
og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga
skrive samfunnsfagleg tekst ved å
bruke relevante fagomgrep og fleire
kjelder
Læringsmål
-
-
-
6.
-
Lær.ressurs
Grunnleggende
ferdigheter
Lesing:
Sammendrag
Eks. Midgard s
Elevene skal
kunne søke og
finne relevant
informasjon
Annet
Jeg vet at alt som kan fortelle oss
noe om fortida kalles kilder, og
jeg kan gi eksempler på hva som
kan være kilder
Jeg kan gi eksempler på hvordan
forskerne bruker kilder til å finne
ut om fortida
Jeg vet hva vi må være
oppmerksomme på når vi
undersøker en historisk kilde
Jeg vet at statistikk gir oss
informasjon om samfunnet vi
lever i og om hvordan det
forandrer seg over tid.
-
Jeg vet at middelalderen i Europa varte fra ca år 400 e.kr til ca 1400 e. kr.
Jeg kan fortelle litt om hvordan livet var på landet og i byene i middelalderen
Jeg kan gi eksempler på forskjellige levevis for rike og fattige, menn og kvinner
Jeg kan beskrive hvordan samfunnet var organisert i middelalderen
Jeg kan gi eksempler på hvordan Europa ble påvirket av arabisk kultur
Jeg vet at de som i middelalderen var uenige i kirkens lære ble kalt kjettere.
Midgard side 54 - 65
Midgard side 66 - 93
Lesing:
Lærersamtale
Midgard s.
Lesing:
Lærersamtale
Midgard s.
Lesing:
Lærersamtale
Midgard s.
Elevene skal
kunne søke og
finne relevant
informasjon
Lesing:
Lærersamtale
Midgard s.
- Jeg kan fortelle
noe om den
eller de som
fikk Nobels
fredspris
-
-
Lesing: Tabeller
Midgard s.
Lesing: Tabeller
Midgard s.
Lesing: Tabeller
Midgard s.
Elevene skal
kunne søke og
finne relevant
informasjon
Elevene skal
kunne
produsere ulike
sammensatte
tekster
Elevene skal
kunne
produsere ulike
sammensatte
tekster
S
A
M
F
U
N
N
S
F
A
G
Uke
Tema
KompetanseMål
1
2
3
4
5
6
7
Vikingtida
Prøv deg som samfunnsforsker
fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av
dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
gjere greie for kva eit samfunn er,
og reflektere over kvifor
menneske søkjer saman i
samfunn
plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart
formulere eit samfunnsfagleg
spørsmål, foreslå moglege
forklaringar og belyse spørsmålet
gjennom ei undersøking
8
V
I
N
T
E
R
F
E
R
I
E
9
10
11
12
Middelalderen i Norge
plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart
fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå
vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit
sentralt tema i denne perioden
gjennomføre og presentere
undersøkingar som krev teljing
og rekning, ved å bruke
informasjon frå tabellar og
diagram
bruke digitale verktøy til å
presentere samfunnsfagleg
arbeid og følgje reglar for
personvern og opphavsrett
6.
Læringsmål
- Jeg vet at første gang vikingene dro på tokt utenfor Norge, var i år 793 ved Lindisfarne - Jeg kan lage min egen
i England.
undersøkelse: velge et tema,
- Jeg vet når perioden vi regner som vikingtiden begynte, og når den sluttet
formulere et spørsmål og
- Jeg kan gi eksempler på hvordan folk levde, og hvordan samfunnet ble styrt i
samle inn informasjon som kan
vikingtida
gi svar på spørsmålet
- Jeg kan fortelle litt om vikingenes kontakt med andre deler av Europa gjennom
- Jeg kan presentere resultatene
vikingferder
fra undersøkelsen for andre
- Jeg kan gi eksempler på hvordan vi kan vite om noe som skjedde i vikingtida
ved hjelp av data.
-
- Jeg vet at middelalderen i Norge startet rundt år 1050 og endte
ca 1550.
- Jeg kan fortelle litt om hvordan folk levde i Norge i
middelalderen
- Jeg kan fortelle om hvordan Norge ble styrt i middelalderen
- Jeg kan fortelle om samenes levevis i denne perioden
Lær.ressurs
Midgard side 94 - 119
Midgard side 120 - 141
Grunnleggende
ferdigheter
Annet
Midgard side 142 - 151
Elevene skal
kunne søke
og finne
relevant
informasjon
Elevene skal
kunne
produsere
ulike
sammensatte
tekster
Elevene
skal kunne
søke og
finne
relevant
informasjo
n
13
P
Å
S
K
E
F
E
R
I
E
S
A
M
F
U
N
N
S
F
A
G
6.
Uke
Tema
Kompetansemål
14
buffer
15
16
17
18
19
Bestemme sammen
20
Buffer
21
22
23
24
Bare jeg er jeg
Buffer
gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og
diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati
gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike
medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skape
gjere greie for kva eit politisk parti er, og diskutere nokre sentrale motsetnader
mellom dei politiske partia i Noreg
samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering og
samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglande
respekt for ulikskap
gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi
meiner med omgrepa identitet og kultur
Læringsmål
-
Lær.ressurs
Midgard side 154 - 175
Grunnleggende
Ferdigheter
Annet
Jeg kan forklare hva demokrati og ytringsfrihet er
Jeg kan forklare kort om hvordan Norge styres
Jeg kan beskrive forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et diktatur
25
gje døme på og diskutere korleis kommersiell påverknad frå ulike
medium kan verke inn på forbruksvanar og personleg økonomi
- Jeg kan delta i en samtale om hva som påvirker oss til å bli den
vi er, hjemme og ute
- Jeg kan gi eksempler på ulike måter å leve sammen
- Jeg kan forklare hva det vil si å være heterofil og homofil
- Jeg kan gi eksempler på hvordan ulike kulturer kan påvirke
hverandre
Midgard side 176 - 197
Elevene skal
kunne
produsere
ulike
sammensatt
e tekster