Søknad om tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hersleb videregående skole
Søknad om tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen
Navn:
Klasse:
Fødselsdato:
Tiltak
1 time utvidet tid ved heldagsprøver/
eksamen
□ Hele året
Fag
□ Pollensesongen
Annnet (eks opplesing av oppgaven, bruk av lydbøker eller andre hjelpemidler):
Behov for tilrettelegging må dokumenteres. Vedlagt er dokumentasjon fra
□
Lege / psykolog / PPT
Dato:
Underskrift elev:
Skolens vedtak:
□
Innvilget
□
Avslått
Underskrift rådgiver
Klageadgang:
Vi gjør oppmerksom på at dette er et enkeltvedtak, jfr forvaltningsloven § 2b. Vedtaket kan
påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet du har
mottatt enkeltvedtaket, jfr forvaltningsloven § 29. En eventuell klage rettes til skolen.
Kopi til: Elevarkiv