Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel i

Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel
i kvarteren Svan och Merkurius
I lokaltidningen fanns en artikel år 1961 om Storgatan.
Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarroch Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell
Grand. Till vänster ses stadens dåvarande polisstyrka, som var granne
med Josefssons affär. Källa: Innovatums bildarkiv.
Tobaksaffär Storgatans äldsta och den kan snart fylla 60 år
När seklet var ungt hette Trollhättans affärsgata Storgatan. Den var då
vad Kungsgatan är i våra tider. Ännu idag ligger ett flertal gamla affärer
kvar på hart när samma ställe som vid begynnelsen. Men så byggdes
Kungsporten och stadens genomfartsgata hette därefter Kungsgatan.
Detta förde med sig att ett flertal större affärer flyttade dit. Flera veteraner i stadens affärssocietet ligger dock kvar vid den gamla affärsleden
Storgatan.
Det är många gamla affärer, som ännu idag ligger kvar på samma plats
som när rörelsen startade. Så är fallet med till exempel Traungs grönsaksaffär, några speceriaffärer samt Eskilstunaboden. Äldsta företaget som
2
stannat inom släkten hela tiden heter dock Oscar Josefssons Tobakshandel
numera inrymd i fastigheten vid Storgatan 44.
Herr Torsten Josefsson berättar hur hans fader startade sin rörelse 1902.
Affären var då inrymd i en liten stuga intill dåvarande Hotell Grand.
– Det var en vacker liten affär, säger herr Josefsson. Vi hade bland annat
en rosenrabatt runt stugan samt ett litet staket, som avhägnade området.
Om hörnet låg stadens dåvarande polisstation. Det var min fader Oscar
Josefsson, som startade tobaksrörelsen. Han var för övrigt stadens första
tobakshandlare. På den tiden fanns det inget monopol på tobaksimporten.
Det var mest cigarrer som folk köpte. Det är faktiskt ganska intressant att
konstatera att på den tiden hade folk verkligen tid att njuta av en god
cigarr. Numera är man alltför jäktade och stressade för att ta sig tid till en
dylik avkoppling.
Sålde cigarrer vid slussarna
Torsten Josefssons fader var en företagsam man. Även på 10-talet var
Trollhättan en uppskattad turiststad.
– Det var mest turister från Tyskland, som besökte oss, berättar Torsten
Josefsson. Min fader gick då omkring vid slussarna och sålde cigarrer, som
han hade på en låda på magen. Sedan guidade han turisterna litet.
När man sedan byggde Stadshuset till stadsblivandet blev man tvungen
att flytta till Wennergrenska huset 1914. Den gamla stugan, där affären
tidigare var inrymd, finns dock ännu kvar. Den ligger nu intill Missionskyrkan på Kungsgatan.
Större konkurrens nu än tidigare
Det har blivit betydligt hårdare konkurrens i våra dagar. Speciellt efter det
att tobaken blev ”fri”, tycker T. Josefsson, som varit med om tobakshandelns expansion.
Svårt under världskrigen att få tobak
– Vi hade stora svårigheter under första världskriget att skaffa tobak åt
våra kunder. Tilldelningen var så snålt tilltagen att det inte räckte åt alla,
som ville ha tobak. Jag minns att det fanns de, som erbjöd sig att gå till
stationen och hämta försändelserna med tobak för att vara säkra om att
få sin beskärda del. Under det andra världskriget var situationen något
annorlunda.
3
Snusförsäljningen konstant
– En pålitlig vara är snuset. Den har i alla tider hållit sig konstant. Användandet började egentligen vid de stora fabrikernas start. Arbetarna
fick inte röka på sina arbetsplatser. De inbitna rökarna fann då utvägen
att börja snusa. När de anställda senare fick tillåtelse att röka under
arbetstid var användandet av snuset så inbitet att man höll sig kvar vid
denna vara. Nya generationer växer upp och de får ju röka på arbetsplatsen.
Storgatan ”större” förr i tiden
– Det är ganska underligt att en stad kan växa fram på så kort tid, säger
Josefsson. I min ungdom var det egentligen bara Storgatan. Men så
flyttade man över sina affärer till Kungsgatan. Staden växte ju så enormt
österut. Detta drog naturligtvis med sig förflyttningen av affärscentrat. ”Vi
på Storgatan” är nu ganska få mot tidigare. Förr hade vi också större
kundkretsar. Systembolaget låg till exempel då på Storgatan och det förde
naturligt nog med sig att folk drogs hit! Vi är dock en grupp affärsmän på
Storgatan, mest gamla affärsidkare, som trivs med gatan och tänker
stanna här.
Drivit rörelsen i snart 25 år
Grundaren av firman Oscar Josefsson drev den fram till sin död 1915.
Hans maka fru Josefsson övertog då rörelsen och drev den till 1936. Oscar
Josefssons son Torsten övertog då rörelsen. Han har drivit den snart 60åriga tobakshandeln i 25 år. 1955 flyttade man in i de nuvarande lokalerna i Erik Johanssons fastighet på Storgatan 44.
4
Storgatan vid Oscar IIs besök 6 september 1904.
Källa: Innovatums bildarkiv.
Foto omkring år 1900. Kungsgatan 47, kvarteret Svan 5 till vänster.
Källa: Innovatums bildarkiv.
5
Wennergrens hus, Storgatan 44, kvarteret Merkurius 2. Foto år 1900.
Källa: Innovatums bildarkiv.
Storgatan 44, kvarteret Merkurius 2 efter ombyggnaden.
Foto år 1930.
Källa: Innovatums bildarkiv.
6
Storgatan 44, kvarteret Merkurius 2.
Källa: Innovatums bildarkiv.
Storgatan 44. Foto år 2016.
7
Oskar Malmrot skrev i ”Trollhättebygden förr och nu”, tryckt år 1931:
Merkurius 4
K Hjelmbergs Manufaktur & Herrekipering. Foto omkring år 1920.
Källa: Innovatums bildarkiv.
”Det var vuxit upp ett stort fyravåningshus i stället för det ovan avbildade,
det andra i ordningen å Storgatan från Karl Johans torg räknat.
Det är oss icke bekant vem som byggde huset här ovan. Den äldsta kyrkboken, som här finnes tillgänglig, den för åren 1843-54, anger som ägare
Andreas S. Olofsson, född i Bolstad 1793. Som hyresgäster under nämnda
period upptagas Johan Pehrsson på Öhna, And. Magn. Enbring, stenhuggaren Karl Andersson, murardräng Hans Hellersten, stenhuggaren Gust.
Grendahl med flera.
En annan kyrkbok, för åren 1846-55, anger som hyresmän sågaren Joh.
Olofsson, född 1812, målaren Nils Pehrsson, Johannes Jonsson Hall från
Slättberga, född 1817, urmakare And. Grundberg, född i Uddevalla 1800.
Andreas Efraimsson, född å Kjellstorp 1820 med hustrun Stina Kajsa
Lundgren och barnen Efraim, Maria Sofia och Carl August. Under sist-
8
nämnda tidsperiod blir Johan Pehrsson på Öhna ägare och efter honom
Anders Magnus Larsson från Tunhem, år 1849 inflyttad till Stavremosse.
Efter detta upptages som hyresgäst bland andra sågaren Olaus Hermansson, född i Bäve 1813, med hustru och tre på Trollhättan födda barn.
Under åren 1854-62 nämnas som hyresgäster f. kronolänsman Nils Friberg, född i Åsaka 1804, och hustrun Anna Kristina Furster, född i Gärdhem 1810 samt senare skräddaren Joh. Ad. Lindqvist, född i Vassända
1834, med familj. Olaus Hermansson bodde kvar. Så hyrde i gården
bagaregesällen Andreas Högvall, född i Forshälla 1831 och med familj
inflyttad från Stavremosse. Hos honom voro skrivna en del bagaregesäller
och pigor. De gamle i byn minnas detta i ganska stor skala drivna bageri.
Bagare Högvall dog 1866. Rörelsen fortsattes av änkan med Högvalls
bröder som verkgesäller under olika tider. Under tidsperioden 1863-68
inrycker som ny hyresgäst bryggaren Sven Olsson, född i Foss 1820.
Skräddare Lindqvist bor kvar.
Under åren 1868-76 blir änkefru Anna Kristina Högvall ägare till Merkurius
4. Som nya hyresgäster upptagas skepparen Tobias Jonsson och repslagaren Aug. Peterson, född i Vänersborg 1841, med hustru och barnen
Karl Alexis, Anna Sofia och Gustav Vilhelm.
Kyrkboken 1877-84 anger handlaren Joh. Nilsson i Svan som ägare och
som hyresgäster bagare Anders Nyberg och kopparslagare Joh. Aug.
Bäckman, född i Gärdhem 1840. Bäckman hade verkstad inne på gården
och butik i norra rummet åt gatan, men flyttade något av åren 1879 eller
1880 till kvarteret Najaden. Handlanden Nilsson sålde emellertid efter
något år huset Merkurius 4 till bagerskan Anna Sofia Andrén, född 1816
och inflyttad med sonen Karl Filip och döttrarne Alida Hermina, Josefina
Magdalena och Anna Elisabet. Bäckmanska butiken övertogs av Amalia
Augusta Eleonora Bergman (sedermera fru Jarl Wennergren) för mössaffär. Som andra hyresgäster nämnas smed A. G. Johansson och K. J.
Ram med hustru.
Kyrkboken 1884-90 upptager fortfarande fru Andrén som ägare. Under
denna period överlät hon bagerirörelsen till Karl Aronsson Carlander.
Hyresgäst är postskriverskan Ingeborg K. M. Rydén, född i Stockholm
1852.
Bageriet flyttades under dess år över gatan, enär handlanden Albin
Mattsson hyrde hela undervåningen för sin då nyöppnade manufakturaffär.
9
Under åren 1895-99 står som ägare Alida Herminia Andrén och som
hyresgäst handlanden Albin Mattsson. Denne blev sedermera ägare till
fastigheten. Vid Mattssons död år 1909 övertogs affären av herr Knut
Hjelmberg som också 1913 inköpte fastigheten. Det gamla huset såldes i
fjol höst och ligger nu upplagrat på Halvordstorp. På tomten Merkurius 4
skulle nämligen uppföras ett tidsenligt bostadsbygge, det är det ståtliga
fyravåningshus som i dagarne tagits i bruk för Hjelmbergs dam- och
herrekiperingsaffär.”
K Hjelmbergs Manufaktur & Herrekipering.
På skylten står
K. Hjelmberg f.d. A Mattssons Manufaktur & Herrekipering.
Foto omkring år 1920.
Källa: Innovatums bildarkiv.
10
K Hjelmbergs Manufaktur & Herrekipering.
På skylten står samma som på föregående bild.
Foto kring år 1920.
Källa: Innovatums bildarkiv.