Kodningsvägledning Standardiserat vårdförlopp (SVF) lungcancer

Kodningsvägledning
Standardiserat vårdförlopp (SVF) lungcancer
START AV SVF
START AV FÖRSTA BEHANDLING
Mätpunkt
Mätpunkt
Datum då beslut fattas om att välgrundad
misstanke om lungcancer föreligger.
Datum för start av någon av nedanstående
behandlingar.
KVÅ-kod
KVÅ-koder
VC010 – Beslut välgrundad misstanke om
lungcancer
Remiss till utredning vid välgrundad
misstanke skrivs av den som fastställt den
välgrundade misstanken. I de fall då den
välgrundade misstanken uppstår vid en enhet
som kommer att utföra utredningen krävs
ingen remiss, men det ska noteras i
patientens journal och det administrativa
systemet att utredning sker som en del i ett
SVF.
VC050 – start av första behandling, kirurgi
Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk
behandling.
VC052 – start av första behandling, läkemedel
Innefattar kurativ eller palliativ
läkemedelsbehandling.
VC054 – start av första behandling, strålning
Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling.
VC058 – start av första behandling, palliativ
Avser symtomlindrande behandling. ”Best
supportive care”.
VC065 – beslut om ingen behandling
Motsvarar start av behandling i SVF.
2016-01-18
1(2)
ÖVERFLYTTNING TILL/ FRÅN
ANNAT LANDSTING
MÄTPUNKT INNAN FILTERFUNKTION HOS REMITTENTEN
Mätpunkt
Mätpunkt
Datum då beslut fattas om överflyttning av
patient till/från annat landsting/region.
Datum då beslut fattas om att skicka remiss
(vårdbegäran) till filterfunktion vid misstanke om
lungcancer.
KVÅ-koder
KVÅ-kod
VC090 – patient överflyttad till annat
landsting/region
VC005 – Remissbeslut vid misstanke om
lungcancer
VC091 – patient mottagen från annat
landsting/region
AVSLUT AV SVF INNAN FÖRSTA
BEHANDLING
Mätpunkt
Datum då beslut fattas om att avsluta SVF
innan första behandling, av någon av
nedanstående orsaker.
KVÅ-koder
MÄTPUNKTER UNDER
UTREDNINGSFÖRLOPPET
Mätpunkter
Registrering av nedanstående mätpunkter och
KVÅ-koder är inte obligatoriskt och följs inte upp
på nationell nivå
KVÅ-koder
VC015 – remiss mottagen i specialiserad vård
VC070 – kriterier för välgrundad misstanke ej
uppfyllda
VC020 – remiss bedömd av
koordinator/läkare i specialiserad vård
Remissgranskning visar att patienten är anmäld till
SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.
VC025 – första besök i specialiserad vård
Avser utredning eller bedömning.
VC072 – p.g.a. annan cancer
VC035 – multidisciplinär konferens (MDK)
Utredningen resulterar i att en annan
cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant
finns.
VC074 – andra medicinska skäl
Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan
start av behandling.
VC040 – information om diagnos
Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat.
VC043 – behandlingsbeslut efter
basutredning
I samråd med patient.
VC076 – patientens val
VC078 – misstanke om cancer avskrivs.
Utredningen resulterar i att en annan diagnos än
cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.
2016-01-18
2(2)