Fullstendig innkalling med vedlegg er tilgjengelig her.

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. This notice has been prepared both in Norwegian and in English.
Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian
version shall prevail.
norske versjonen gå foran.
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I EVRY ASA
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN EVRY ASA
Styret innkaller med dette til ekstraordinær
generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") i
Selskapets lokaler i Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu den
22. februar 2016 kl 13.00.
The Board of Directors ("Board") hereby calls for an
Extraordinary General Meeting of EVRY ASA (the
"Company") at the Company's offices in Snarøyveien
30A, 1360 Fornebu, at 13:00 CET on 22 February 2016.
Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil The Chair of the Board or a person appointed by the
åpne generalforsamlingen og foreta registrering av Chair of the Board will open the General Meeting and
fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
perform registration of the shareholders in attendance
and the powers of attorney.
Følgende saker foreligger på agendaen:
The following items are on the agenda:
1.
VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON
TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
1.
ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES
2.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN
2.
APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA
3.
OMDANNING TIL AKSJESELSKAP OG
ENDRING AV VEDTEKTER
3.
CONVERSION TO A PRIVATE LIMITED
COMPANY AND AMENDMENT OF THE
ARTICLES
Da Selskapet ikke lenger er notert på Oslo Børs, anser
styret det ikke hensiktsmessig for Selskapet å benytte
formen allmennaksjeselskap (ASA). Styret anser det
videre ønskelig å gjøre visse endringer i Selskapets
vedtekter for å tilpasse dem Selskapets situasjon som
unotert aksjeselskap (AS), herunder fjerning av
bestemmelsen om valgkomité, samt en generell
forenkling av vedtektene. Styret foreslår at aksjene
fortsatt skal være registrert i VPS, og at det som ledd i
konverteringsvedtaket ikke skal gjøres endringer med
hensyn til aksjenes omsettelighet. Se imidlertid
ytterligere forslag vedrørende omsettelighet i punkt 4
nedenfor.
As the Company is no longer listed on Oslo Børs, the
Board does not consider it practical for the Company
to use the form of public limited liability company
(ASA). Furthermore, the Board considers it beneficial
to make certain amendments to the Company's articles
of association ("Articles") in order to adapt these to the
Company's situation as an unlisted private limited
liability company (AS), including e.g. deletion of
provisions for a nomination committee, as well as a
general simplification of the Articles. The Board
proposes that the shares shall still be registered in the
Norwegian Central Securities Depository (VPS), and
that no change shall be made with respect to the
transferability of the shares as part of the conversion
resolution. However, see an additional proposal
regarding transferability of the shares in item 4 below.
Side 2 av 12
På denne bakgrunn har styret foreslått at
generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
On this basis the Board has proposed that the General
Meeting passes the following resolution:
"Selskapets omdannes til et aksjeselskap (AS), og
Selskapets vedtekter endres til å lyde slik det følger av
Vedlegg 1 til innkallingen, med de endringer som følger
av Vedlegg 2 til innkallingen."
"The Company is converted to a private limited liability
company (AS) and the Company's articles of association
shall be amended to have the wording set out in
Appendix 1 to the notice, with the changes set out in
Appendix 2 to the notice."
Omdanningen til aksjeselskap vil ha den virkning at
Selskapet blir underlagt aksjelovens bestemmelser i
stedet for allmennaksjeloven. Dette vil blant annet
medføre følgende:
The conversion to a private limited liability company
will have the effect that the Company will be subject to
the provisions of the Norwegian Private Limited
Liability Companies Act. This will, inter alia, lead to the
following:




4.

Minste påkrevde aksjekapital vil gå ned fra
NOK 1 million til NOK 30 000
Ikke krav til daglig leder
Ikke krav til kjønnsfordeling i styret
Generalforsamling kan innkalles med én ukes
varsel
YTTERLIGERE VEDTEKTSENDRING



4.
Minimum required share capital will be
reduced from NOK 1 million to NOK 30,000
No requirement to have a CEO/general
manager
No requirement of gender representation on
the board of directors
General meetings may be called with one week
notice period
ADDITIONAL AMENDMENT OF THE
ARTICLES
I tillegg til de vedtektsendringer som gjøres som ledd i
konverteringen i punkt 3 ovenfor, foreslår styret at
den nye § 5 innført i vedtektene i punkt 3 ovenfor
endres til å ha følgende ordlyd:
In addition to the changes of the Articles made in
conjunction with the conversion set out in item 3
above, the Board proposes that the new Article 5
included in the Articles is further amended to read as
follows:
"Overdragelse av aksjer skal være gjenstand for
styresamtykke i henhold til aksjelovens bestemmelser.
Overdragelse av aksjer skal ikke være underlagt
forkjøpsrett. Aksjene skal være registrert i et
verdipapirregister."
"Transfers of shares shall be subject to board approval in
accordance with the provisions of the Norwegian Private
Limited Liability Companies Act. Transfers of shares
shall not be subject to right of first refusal. The shares
shall be registered in a central securities depository."
5.
5.
STYREENDRING
CHANGE TO THE BOARD OF
DIRECTORS
Selskapets valgkomité foreslår at Francisco Menjibar
The Company's nomination committee proposes that
erstatter Zehavit Cohen som styremedlem i Selskapet, Francisco Menjibar replaces Zehavit Cohen as a
og at styret for øvrig forblir uendret.
member of the Board and that the Board otherwise
remains unchanged.
–––
–––
Side 3 av 12
Påmelding
Registration of attendance
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen Shareholders wishing to attend the General Meeting
må melde seg på innen 18. februar 2016 kl 16:00.
must register their attendance prior to 18 February
2016 at 16:00 CET.
Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte
møteseddel til:
Please register by submitting the attached attendance
slip to:
Nordea Bank Norge ASA
Issuer Services
Nordea Bank Norge ASA
Pb. 1166 Sentrum
Issuer Services
0107 Oslo
P.O. Box 1166 Sentrum
Telefaks: +47 22 36 97 03
0107 Oslo, Norway
Telefax: +47 22 36 97 03
Fullmakt
Proxy
Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved Shareholders wishing to attend by proxy must submit
fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsseddel. the attached form. If proxy is given to the Chair of the
Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte Board, the attached power of attorney instruction
skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom form should be completed. If proxy is given to the
instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks chair and the instruction form is not completed, this
om å stemme for styrets forslag i innkallingen, for will be regarded as an instruction to vote in favour of
valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling the proposals made by the Board as set out in the
knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets notice of the General Meeting, in favour of the
leder med stemmeinstruks skal instruksen gis ved bruk recommendations of the nomination committee and
av vedlagte skjema.
in favour of the Board's recommendations in relation
to any proposals received. Instructions to the chair of
the Board may only be given using the attached
instruction form.
Annen informasjon
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig
leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige
opplysninger om forhold som kan innvirke på
bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne
til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling,
herunder om virksomheten i andre selskaper som
selskapet deltar i, og andre saker som
generalforsamlingen skal behandle, med mindre de
opplysninger som kreves, ikke kan gis uten
uforholdsmessig skade for Selskapet.
Other information
A shareholder may require Board members and the
chief executive officer to furnish in the General
Meeting all available information regarding
circumstances that may affect the evaluation of (i) the
matters submitted to the shareholders for resolution
and (ii) the Company’s financial position, and the
business of other companies relating to which the
Company has an interest, and any other matters the
General Meeting shall consider, unless the information
requested
cannot
be
provided
without
disproportionately harming the Company.
Per dato for innkallingen er det totalt 267 338 981 aksjer As of the date of this notice, there are a total of
i Selskapet, hver pålydende NOK 1,75 og hver med én 267,338,981 shares of the Company, each with a
stemme på selskapets generalforsamling.
nominal value of NOK 1.75 and each representing one
vote at the Company’s General Meeting.
Bærum, 29. januar 2016 / 29 January 2016
Side 4 av 12
På vegne av styret i EVRY ASA / On behalf of the Board of Directors of EVRY ASA
Salim Nathoo (etter fullmakt / by power of attorney)
(sign.)
Side 5 av 12
Vedlegg 1: Vedtekter ved omdanning i henhold til punkt 3 /
Appendix 1: Articles upon conversion in accordance with item 3
Side 6 av 12
Unofficial English translation
Vedtekter
Articles of Association
EVRY AS
Ajourført 22. februar 2016
EVRY AS
§ 1 – Firma
Selskapets navn er EVRY AS.
Article 1 – Company name
§ 2 – Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Bærum.
Article 2 – Registered Office
§ 3 – Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte
egne og andres IT-løsninger, salg av service- og
konsulenttjenester, samt annen virksomhet som har
sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av
selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom
deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med
andre.
Article 3 – The object of the Company
Updated 22 February 2016
The name of the company is EVRY AS.
The company's registered office is in Bærum.
The company's business is to develop, manage
and operate its own and other parties’ IT
solutions, to sell services and consultancy and
any activities related to the foregoing. These
activities may be carried out by the company
itself, by its subsidiaries or through participation
in other companies and collaboration with other
parties.
§ 4 – Aksjekapital
Article 4 – Share capital
Aksjekapitalen er kr 467 843 216,75 fordelt på 267 338 The share capital is NOK 467,843,216.75
981 aksjer, hver pålydende kr 1,75.
consisting of 267,338,981 shares each of nominal
value NOK 1.75.
§ 5 – Aksjenes omsettelighet
§ 5 – Transferability of the shares
Aksjene i selskapet skal være fritt omsettelige. Aksjene The shares of the company shall be freely
skal være registrert i et verdipapirregister.
transferable. The shares shall be registered in a
central securities depository.
§ 6 – Styre
Article 6 – Board of Directors
Selskapets styre skal ha fra fem til elleve medlemmer The company's Board of Directors shall have a
etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
minimum of five and a maximum of eleven
members in accordance with the decision of the
general meeting.
§ 7 – Signatur
Styret representerer selskapet utad og tegner dets
firma. Selskapets firma kan også tegnes av styrelederen
og ett styremedlem i fellesskap.
Article 7 – Signatory rights
The Board of Directors acts on behalf of the
company and has power of signing for the company.
Power of signing for the company is also vested in
the Chair of the Board and one member of the Board
of Directors signing jointly.
Side 7 av 12
§ 8 – Generalforsamling
Article 8 – General Meeting
Dersom dokumenter som omhandler eller
beskriver saker som skal behandles på
generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for
aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder
ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes
til hver av aksjonærene.
To the extent documents setting out or
explaining the matters to be dealt with at the
company's general meeting are made available
on the website of the company, the statutory
requirement of sending such documents to the
shareholders individually shall not apply.
Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal This is also applicable with respect to
inntas i eller vedlegges innkalling til documents that according to statutory law
generalforsamling.
shall be included in or attached to the notice of
a general meeting.
En aksjonær kan likevel i hvert tilfelle kreve å få Notwithstanding the above, each shareholder
tilsendt slike dokumenter.
may in each case require to be sent such
documents.
Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen,
skal melde dette til selskapet innen en frist som
angis i innkallingen til generalforsamling, og som
ikke kan utløpe tidligere enn to dager før
generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har
meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.
Shareholders who intend to attend the general
meeting shall give the company written notice
of their intention within a time limit given in
the notice of the general meeting, which
cannot expire earlier than two days before the
general meeting. Shareholders, who have failed
to give such notice within the time limit, can
be denied admission.
Side 8 av 12
Vedlegg 2: Endringsmarkerte vedtekter ved omdanning i henhold til punkt 3 /
Appendix 2: Comparison of articles upon conversion in accordance with item 3
Side 9 av 12
Unofficial English translation
Vedtekter
Articles of Association
EVRY ASAAS
Ajourført 23. april 201222. februar 2016
EVRY ASAAS
Updated 23 April 201222 February 2016
§ 1 – Firma
Article 1 – Company name
Selskapets navn er EVRY ASA. Selskapet er et The name of the company is EVRY ASA. The
allmennaksjeselskap.AS.
company is a public limited company.AS.
§ 2 – Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Bærum.
Article 2 – Registered Office
§ 3 – Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte
egne og andres IT-løsninger, salg av service- og
konsulenttjenester, samt annen virksomhet som har
sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av
selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom
deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med
andre.
Article 3 – The object of the Company
The company's registered office is in Bærum.
The company's business is to develop, manage
and operate its own and other parties’ IT
solutions, to sell services and consultancy and
any activities related to the foregoing. These
activities may be carried out by the company
itself, by its subsidiaries or through participation
in other companies and collaboration with other
parties.
§ 4 – Aksjekapital
Article 4 – Share capital
Aksjekapitalen er kr 467 843 216,75 fordelt på 267 338 The share capital is NOK 467,843,216.75 consisting
981 aksjer, hver pålydende kr 1,75.
of 267,338,981 shares each of nominal value NOK
1.75.
§ 5 – Aksjenes omsettelighet
§ 5 – Transferability of the shares
Aksjene i selskapet skal være fritt omsettelige. Aksjene The shares of the company shall be freely
skal være registrert i et verdipapirregister.
transferable. The shares shall be registered in a
central securities depository.
§ 56 – Styre
Selskapets styre skal ha fra fem til elleve medlemmer
etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets
leder velges av generalforsamlingen. Styret skal ha en
nestleder, som velges av styret.
§ 5Article 6 – Board of Directors
The company's Board of Directors shall have a
minimum of five and a maximum of eleven members
in accordance with the decision of the General
Meeting. The Chairman of the Board is elected
by the General Meeting. The Board of Directors
shall have a Deputy Chairman, who shall be
elected by the Boardgeneral meeting.
Side 10 av 12
§ 67 – Signatur
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.
Selskapets firma kan også tegnes av styrelederen og ett
styremedlem i fellesskap.
Article 67 – Signatory rights
The Board of Directors acts on behalf of the company
and has power of signing for the company. Power of
signing for the company is also vested in the Chair
of the Board Chairman and one member of the
Board of Directors signing jointly.
Side 11 av 12
§ 78 – Generalforsamling
Article 78 – General Meeting
På den ordinære generalforsamlingen
følgende spørsmål behandles og avgjøres:
skal The business of the Annual General Meeting
shall be to consider and vote upon the following
matters:
Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer,
samt eventuelle varamedlemmer til styret
To elect the Chairman of the Board of Directors
Valg av leder og øvrige medlemmer til and the other members of the Board of
Valgkomitèen
Directors, together with any deputy members of
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, the Board of Directors
herunder utdeling av utbytte
To elect the Chairman and other members of
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører the Election Committee
under generalforsamlingen.
To adopt the Board of Directors' Report and the
Styreleder åpner generalforsamlingen og legger Annual Accounts, including the payment of any
frem forslag til møteleder.
dividend
Such other matters as by the law or by operation
NårDersom dokumenter som gjelderomhandler of the Articles of Association are to be dealt with
eller beskriver saker som skal behandles på at a General Meeting.
generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for The Chairman of the Board of Directors opens
aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder the General Meeting and puts forward a
ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes proposal for a person to chair the General
Meeting.
til hver av aksjonærene.
Provided that documents which deal with
matters that are to be handled at the General
MeetingTo the extent documents setting out or
explaining the matters to be dealt with at the
company's general meeting are made available
on the internet sitewebsite of the company, the
En aksjonær kan likevel i hvert tilfelle kreve å få statutory requirement of mailing thesending
tilsendt slike dokumenter som gjelder saker som such documents to the shareholders
doesindividually shall not apply.
skal behandles på generalforsamlingen.
Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal
inntas i eller vedlegges innkallingen til
generalforsamlingeninnkalling
til
generalforsamling.
This is also applies forapplicable with respect to
documents
which,that
according
to
thestatutory law, shall be included in or
attached to the notice of the General Meeting.
Despite thisa general meeting.
Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen,
skal melde dette til selskapet innen en frist som
angis i innkallingen til generalforsamling, og som
ikke kan utløpe tidligere enn femto dager før
generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har
meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang. Notwithstanding the above, each shareholder is
entitled to request that the documents which
deal with matters that are to be handled at the
General Meeting are mailedmay in each case
require to be sent such documents.
Shareholders who intend to attend the General
Meetinggeneral meeting shall give the company
written notice of their intention within a time
limit given in the Noticenotice of the General
Meetinggeneral meeting, which cannot expire
earlier than fivetwo days before the General
Side 12 av 12
Meetinggeneral meeting. Shareholders, who
have failed to give such notice within the time
limit, can be denied admission.
§ 8 – Valgkomitè
Selskapet skal ha en Valgkomité.
§ 8 – Election Committee
The company
Committee.
shall
have
an
Election
Generalforsamlingen
fastsetter
instruks
for
Valgkomitèen og fastsetter årlig honorar til
The Annual General Meeting shall determine
Valgkomitèens medlemmer.
Valgkomitèen
fremmer
Generalforsamlingen:
følgende
forslag
the Mandate of the Election Committee and
shall decide the remuneration of the members
til
of the Election Committee.
Styreleder og øvrige styremedlemmer for valg
Eventuelle varamedlemmer til styret for valg
Leder og øvrige medlemmer av Valgkomitèen for valg
Honorar for styreleder, nestleder, styremedlemmer og
eventuelle varamedlemmer til styret.
The Election Committee shall submit proposals
to the Annual General Meeting in respect of the
following matters:
Election of persons to fill vacancies for the
Chairman of the Board of Directors and
Styret fremmer forslag til honorar for medlemmer av
members of the Board of Directors
Valgkomiteen.
Any election of persons as deputy members of
the Board of Directors
Election of persons to fill vacancies for the
Chairman and other members of the Election
Committee
The remuneration to be paid to the Chairman,
the Deputy Chairman, the members of the
Board of Directors and any deputy members of
the Board of Directors.
The Board of Directors shall submit proposals
for the remuneration to be paid to the members
of the Election Committee.
§ 9 – Opsjoner og ordninger om tildeling av aksjer § 9 – Share option schemes and
til ansatte
arrangements for distributing shares to
employees
Rammer for opsjonsordninger og ordninger om The limits to be applied to share option schemes and
tildeling av aksjer til ansatte skal forhåndsgodkjennes arrangements for distributing shares to employees
av generalforsamlingen.
shall be approved in advance by the Annual General
Meeting.