Kommunstyrelsen - Jönköpings kommun

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-02-16
1 (2)
Kommunstyrelsen
Tid:
Onsdagen den 24 februari 2016, klockan 09.00
Plats:
Rådsalen, Rådhuset, Jönköping
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.
Sammanträdet inleds med föredragningar och partigruppsöverläggningar.
Ärende
Dnr
1.
Protokollets justering
2.
Upprop
3.
Informationsärenden
 Resultatnätverket R8
4.
Meddelanden
5.
Anmälan om delegationsbeslut
Kl. 09.00
Ansvarsområde I – Ledningsfrågor
6.
Kommunrevisionens granskning av
intäktsprocessen
Ks/2015:426
7.
Förmånscyklar för anställda i
Jönköpings kommun
Ks/2016:119
STADSKONTORET
Besöksadress Rådhuset
Rådhusparken 1
[email protected]
Fax diariet 036-10 57 04
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se
2 (2)
Ärende
Dnr
Ansvarsområde II – Välfärdsfrågor
8.
Yttrande över promemorian ”Ökad till- Ks/2015:500
gänglighet till sprututbytesverksamheter
i Sverige” (Ds 2015:56)
Ansvarsområde III – Tekniska frågor
9.
Motion om scener för lokal scenkonst
Ks/2015:202
10.
Yttrande över Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i
vissa bostadsområden
Ks/2015:503
11.
Parkeringstillstånd för miljöbilar
Ks/2016:106
12.
Försäljning av mark inom TorsviksKs/2015:538
området, gällande fastigheten Källarp
1:7 samt del av fastigheterna BarnarpsKråkebo 1:6, Hyltena 1:21, Flahult 19:3
och Flahult 21:1
13.
Yttrande över förslag till detaljplan för
Ingelstorp 1:82, Järstorps-berg 1:38
m.fl., Axamosjön, Jönköpings kommun
Ks/2016:115
14.
Yttrande över förslag till detaljplan för
Tjädern 19, Bymarken, Jönköpings
kommun
Ks/2016:118
Ann-Marie Nilsson
Bo Henriksson
Ordförande
Sekreterare