Kommunfullmäktige - Jönköpings kommun

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-01-16
1 (2)
Kommunfullmäktige
Tid:
Torsdagen den 26 januari 2017, klockan 13.00
Plats:
Erik Dahlbergsgymnasiet, aulan, Föreningsgatan 2, Jönköping
Interpellationer och frågor behandlas från ca kl. 13.15. Ryms ej alla interpellationer och frågor inom
en timma behandlas dessa efter övriga ärenden.
Ärende
1.
Dnr
Hålltider
Protokollets justering
-
Preliminärt justeras protokollet torsdagen
den 2 februari 2017, klockan 16.30,
i Galleriet Rådhuset Jönköping.
2.
Upprop
3.
Godkännande av dagordning
4.
Meddelanden
5.
Motioner för remittering
6.
Medborgarförslag för åtgärder
7.
Interpellationer
a) om konsekvenserna av lärarlönelyftet
i gymnasieskolor
(Besvaras vid sammanträdet)
8.
Frågor
STADSKONTORET
Besöksadress Rådhuset
Kyrkogatan, Jönköping
[email protected]
Fax diariet 036-10 57 04
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se
2 (2)
Ärende
9.
Dnr
Återrapportering för arena vid Jordbron Ks/2016:409
samt nya uppdrag för uppförande av
fotbollsarena
Hålltider
Kl. 14.00
Paus kl. 15.30
10.
Översyn av Program för Jönköpings
kommuns landsbygder
Ks/2016:431
11.
Förändring av kommunens bidragsgivning till föreningar
Ks/2014:478
12.
Motion om de kommunala bostadsbola- Ks/2016:217
gens möjlighet att lösa bostadskrisen
13.
Uppföljning av åtgärdsförslag för att
säkerställa en god personalförsörjning
inom individ- och familjeomsorgen
Ks/2016:329
14.
Utökning av antal ledamöter i styrelsen
i Södra Munksjön Utvecklings AB
Ks/2016:474
15.
Yttrande över förslag till ägardirektiv
för Smålands Turism AB
Ks/2016:468
16.
Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel, ändring av
6§
Ks/2016:465
17.
Kvartalsrapport för bostadsbyggandet i
Jönköpings kommun kvartal 1-3 2016
Ks/2016:420
18.
Val
Kl. 15.50
Kl. 17.00
Kl. 18.30
Anders Hulusjö
Bo Henriksson
Ordförande
Sekreterare