Fullständig beskrivning

SKOGSFASTIGHET SJÖBO
NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV
Allmänt
Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av
ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad bra tillväxt. Läge att investera i tillväxtfastighet med bra
förutsättningar!
Från väg 125 kör mot Kristvalla. I Östingstorp sväng höger vid skylt Sjöbo 2. Kör ca. 2,2 km och tag vänster.
Följ vägen genom gårdsplanen och kör ca. 1 km där skogsmarken finns på båda sidor vägen.
Koordinat vid skogsskifte Sweref99, X: 6300821, Y: 564730
Skog
Fastigheten har en skogsbruksplan maj 2016 upprättad av Gård & Skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar
skogsmarken 60 ha med ett virkesförråd om ca 2 548 m³sk. Huvuddelen är gran och boniteten uppgår till 8
m³sk/ha och år. Skogen domineras av ungskog i röjnings och tillväxtfasen. Förväntad tillväxt kommande tio
år uppgår till nästan 1 900 m³sk.
Inägomark
Inägomarken består av fd. odlingsmossar. Arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 10,5 ha.
Arealuppgifter
(enligt
skogsbruksplan)
Skogsmark
60 ha
Impediment
1,3 ha
Inägomark
10,5 ha
Övrig landareal
0,3 ha
Total
72,1 ha
Natur och kulturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Övriga kulturhistoriska lämningar finns registrerade
på fastigheten, finns i avd. 7 i skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet).
Jakt
Jakträtten är skriftligen uthyrd till och med 2025-03-31.
Servitut
Följande belastar fastigheten: avtalsservitut kraftledning, avtalsservitut väg och nyttjanderätt jakt. Följande
är till förmån för fastigheten: avtalsservitut vändplats.
Samfälligheter, Gemensamhetsanläggningar
Nybro Sjöbo GA:2 samt Kalmar Norra Möre Häradsallmänning S:1.
2
Inteckningar
Finns pantbrev om 6 100 000 kr uttagna i fastigheten. Inga pantbrev kommer att följa fastigheten.
Taxeringsvärde
(2014, beräknat)
Skogsmark
4 462 000 kr
Skogsimpediment
3 000 kr
Åkermark
314 000 kr
Total
4 779 000 kr
Ägare
Henrik Henriksson
Besiktning
Fastigheten förvärvas i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och köparen måste därför
göra en grundlig undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att
upptäcka kan säljaren inte göras ansvarig. Köparen har på egen hand, eller genom sakkunnig möjlighet att
före köpet undersöka fastigheten för att skaffa sig kännedom om det skick den befinner sig i.
Denna beskrivning grundar sig på information från ägaren samt myndigheter och offentliga register. Vissa
uppgifter är endast ungefärliga. Förändringar kan ske under budtiden. För att vara uppdaterad kontakta
gärna ansvarig fastighetsmäklare vid budtidens utgång. Fastighetsbeskrivningen kan ej ligga till grund för
talan enligt JB. Gård & Skog ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet
Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 – 800 kr.
Skogsbruksplanen är upprättad för att underlätta köparens besiktning av fastigheten. Säljaren lämnar inga
garantier för angivna uppgifter i skogsbruksplanen. Köparen är själv skyldig att kontrollera skogen och
dess egenskaper och kan inte efter köpet göra anspråk mot säljaren p.g.a. fel i skogsbruksplanen.
Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Betalningsvillkor
Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid kontraktets undertecknande.
Resterande köpeskilling erlägges på tillträdesdagen.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningskostnader står köparen för.
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Visning
Markerna besiktigas främst på egen hand och hänsyn tas till omgivningen. Önskas hjälp med visning av
markerna går det bra efter överenskommelse med ansvarig mäklare.
3
Försäljningssätt
Fastigheten säljs genom skriftlig budgivning. Pris 2 900 000 kr eller högstbjudande. Efter budtidens utgång
har säljaren rätt att direkt acceptera något av buden eller att kalla de budgivare säljaren önskar till en
efterföljande förhandling. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Anbudstid
Skriftligt bud märkt ”Sjöbo” skall ha inkommit senast 2016-06-16. Skicka budblanketten till Gård & Skog,
Storgatan 12 A, 382 30 Nybro.
Kontaktpersoner
Ansvarig fastighetsmäklare
Erik Holgersson, Fastighetsmäklare och Skogsingenjör
0481-10023, 072- 524 87 00, [email protected]
Uppgifter kan även lämnas av
Gustav Holgersson. Fastighetsmäklare och Skogsmästare
0481-100 24, 072- 524 97 00, [email protected]
4
Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
60,0
83
Myr/kärr/mosse
1,3
2
Berg/Hällmark
0,0
<1
10,5
15
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,2
<1
Annat
0,1
<1
Produktiv skogsmark
Inäga/åker
Prod.
Inäga
Myr
__________
72,1
Summa landareal
0,0
Vatten
Virkesförråd
Totalt
m³sk
2548
Tall
Gran
Löv
Björk
m³sk
607
1482
18
442
%
24
58
1
17
Tall
Medeltal
Gran
m³sk per hektar
42
Björk
Löv
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
m³sk per ha
8
m³sk
Föryngringsavverkning
510
Gallring
437
Totalt under perioden
947
Tillväxt för perioden 2016 - 2025
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
189
210
m³sk per ha
3,5
pcSKOG
Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Kristvalla
Sjöbo 2:3, del av Id: 88104005
Utskriven: 2016-05-23
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
11,5
28,2
1,3
6,5
1,1
3,6
2,5
19
47
2
11
2
6
4
30
25
367
124
358
775
1
19
56
113
99
310
88
52
60
90
40
100
5,3
9
605
114
[8,8]
60,0
100
264
2548
30
42
Tall %
Björk %
10
12
48
40
10
45
31
65
4
3
58
67
24
30
17
Löv %
5
1
Areal %
Arealfördelning, aktuell
Produktionsmål
Naturvårdsmål
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Virkesförråd:
2548 m³sk
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Areal %
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
Produktionsmål
Naturvårdsmål
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Virkesförråd:
3522 m³sk
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 68 % (41,0 ha) och om 10 år (förutsatt att
föreslagna åtgärder utförs) 70 % (41,9 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej
överstiga 50 ha på brukningsenheter mellan 50 och 100 hektar.
pcSKOG
Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Kristvalla
Sjöbo 2:3, del av Id: 88104005
Utskriven: 2016-05-23
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
Kalmark
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
FöryngringsS1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Målklass NS
Målklass NO
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Tall %
Björk %
11,5
1,0
27,2
7,2
7,8
19
2
45
12
13
2
28
320
1329
2
1
44
170
60
90
50
83
3
40
10
50
13
2,2
4
264
120
70
20
10
264
30
3
67
30
341
2548
110
42
58
100
24
17
[8,8]
3,1
60,0
5
100
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalm ark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
S1
Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
K2
Behandlad kalm ark
S2
Skog som är m ogen att föryngringsavverkas
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
Löv %
1
1
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3
Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Röjningsskog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
Gallringsskog
G1
G2
Norm al gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
Lågproducerande skog
E1
Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2
Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3
Skog av hagm arkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.
Naturvårdsmål NS/NO
NS Naturvårdsmål med skötsel
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
NO Naturvårdsmål, orört
45
40
Areal %
35
30
25
20
15
10
5
0
K1
K2
R1
R2
pcSKOG
Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Kristvalla
Sjöbo 2:3, del av Id: 88104005
G1
S2
Målklass NO
Utskriven: 2016-05-23
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 0
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Mål
klass
Trädslag
Med
diam
cm
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
1
1,0
5
R1
G28
1
1 PG
Gran
Björk
90
10
Frisk (2)
Röjning
3
30
2
5,9
20
R2
G24
50
295 PG
Gran
Björk
50
50
Röjt
Frisk (2)
Gallring
3
30
135
5,1
2
[5,9]
90
ÖF
G24
30
177 PG
Tall
Frisk (2)
Avverkning ÖF
Ingen åtgärd (A)
1
95
168
0,2
3
7,8
0
K1
T22
0
0 PG
Delv torvmark
Frisk (2)
Markberedning
Plantering
Återväxtkontroll
1
1
2
4
4,4
(-1,3)2
70
T16
110
Delv torvmark
Olikåldrigt
Varier bonitet
Varier förråd
Frisk (2)
Avdrag: myr
Ingen åtgärd
5
4,2
6
2,2
7
0,8
341 NO,s Tall
100
100
34
16
3,0
3,1
i
Fd inäga
40
0
G1
K1
G28
80
G26
176 PG
0
Tall
Gran
Björk
10
50
40
17
0 PG
Luckigt
Tvåskiktat
Ojämnt
Frisk (2)
Gallring
3
Torpruin
Dammvall
Frisk (2)
Markberedning
Plantering
Återväxtkontroll
1
1
2
25
pcSKOG
56
4,2
Utskriven: 2016-05-23
Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Kristvalla
Sjöbo 2:3, del av Id: 88104005
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 0
Avd
nr
8
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
1,4
Ålder
år
45
Hkl
(Skikt)
SI
G1
B20
Virkesförråd
ha
avd
130
Mål
klass
182 PG
9
2,9
0
K1
G28
0
0 PG
9
[2,9]
60
ÖF
G28
30
87 PG
Trädslag
Tall
Gran
Löv
Björk
Gran
Björk
Med
diam
cm
10
30
10
50
10
90
16
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
5
30
9
52
4,2
91
0,6
Olikåldrigt
Ojämnt
Delv gallrat
Frisk (2)
Underv röj f gallring
Gallring
1
1
Frisk (2)
Markberedning
Plantering
Återväxtkontroll
1
1
2
Frisk (2)
Avverkning ÖF
3
90
Frisk (2)
Röjning
3
30
Frisk (2)
Gallring
3
20
Frisk (2)
Röjning
3
30
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
iv
27
Fd inäga
10
6,3
11
8,8
4
R1
G28
1
9 PG
Gran
Björk
90
10
12
0,4
30
G1
G30
100
40 PG
Gran
Björk
90
10
13
8,0
(-0,1)L
4
R1
G28
1
8 PG
Gran
Björk
90
10
14
0,6
25
G1
G26
120
72 PG
Gran
100
13
Frisk (2)
Gallring
Gallring
1
3
20
20
14
16
7,9
15
0,7
30
G1
G28
120
84 PG
Gran
Björk
90
10
13
Stormskador
Frisk (2)
Gallring
3
20
23
8,3
16
9,6
(-0,1)L
4
R1
G28
1
10 PG
Gran
Björk
90
10
Frisk (2)
Röjning
3
30
pcSKOG
Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Kristvalla
Sjöbo 2:3, del av Id: 88104005
16
3,0
11
7,5
3,0
3,0
Utskriven: 2016-05-23
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 0
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Mål
klass
Trädslag
Med
diam
cm
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Frisk (2)
Gallring
1
15
116
80
20
Olikåldrigt
Ojämnt
Frisk (2)
Röjning
Gallring Röjning
1
3
40
30
6
Frisk (2)
Röjning
Röjning
1
3
40
40
Stormskador
Delv försumpat
Ojämnt
Glest
Frisk (2)
Föryng avv
Ingen åtgärd (A)
1
95
17
2,5
55
G1
G32
310
775 PG
Gran
100
18
0,3
15
R2
G28
40
12 PG
Gran
Björk
26
19
0,5
10
R2
B22
10
5 PG
Gran
Björk
20
80
20
2,2
75
S2
G28
120
264 PG
Tall
Gran
Björk
20
70
10
Gran
Björk
50
50
Självföryngring
Frisk (2)
Hjälpplantering
Röjning
1
3
30
21
0,4
3
K2
G28
1
0 PG
32
0,5
10
R2
B22
15
8 PG
Gran
Björk
30
70
Frisk (2)
Röjning
Röjning
1
3
40
30
23
0,6
5
K2
G28
1
1 PG
Gran
Björk
70
30
Viltskador
Frisk (2)
Hjälpplantering
Röjning
1
3
30
0,1
pcSKOG
Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Kristvalla
Sjöbo 2:3, del av Id: 88104005
10,2
6,0
3,7
251
iv
0,5
3,0
22
24
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
3,9
iv
3,0
Vändplats
Utskriven: 2016-05-23
SKOGSKARTA
Plan
Församling
Kommun
Län
Upprättad år
Planläggare
Utskriftsdatum
Sjöbo 2:3, del av
Kristvalla
Nybro
Kalmar län
2016
Gustav Holgersson
2016-05-23
Huggningsklass
Kalmark/föryngring
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngsringsavv-skog
Ägoslag
Inägomark
Övrig landareal
1:10000
500 m
BUDBLANKETT
Namn
Personnummer
Bostadsadress
Telefon hem, arbete och mobil
E-post
Finansiering, ange bankreferens
Följande bud lämnas härmed på fastigheten Kalmar Sjöbo 2:3, del av
Anbud
Ort och datum
Underskrift
Budet skall vara Gård & Skog tillhanda senast 2016-06-16. Blanketten skickas till Storgatan 12 A, 382 30
Nybro. Märk gärna kuvertet med fastighetens namn.
Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan bud lämnas.
Anbudsgivaren förbinder sig att erlägga en handpenning om 10 % av köpeskillingen vid undertecknande
av köpekontrakt.
Härmed upplyses anbudsgivaren om att lämnat bud inte är bindande av vare sig köpare eller säljare
förrän köpekontrakt är undertecknat. Budgivaren upplyses även om att detta bud kan komma att visas för
den slutliga köparen.
Övriga upplysningar:
5