predstavitev - Inštitut za celulozo in papir

Vabi na seminar
ANALITIKA V PAPIRNIŠTVU
Datum :
Ura:
Kraj:
20.09.2016
10:00-14.00
Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva ulica 8, 1000 Ljubljana (sejna soba, 1
nadstropje)
Namen
Kontrola kakovosti papirja, kartona in lepenke se izvaja s preskušanjem oziroma testiranjem končnega
izdelka ali v samem procesu proizvodnje. Z vrednotenjem kakovosti končnega izdelka ugotavljamo ali
je izdelek skladen s specifikacijo proizvajalca oziroma z zahtevami uporabnika ali zakonodajnih
predpisov. S spremljanjem procesnih parametrov kontroliramo proces proizvodnje. Enako je tudi z
nadzorom kakovosti odpadne vode iz procesa proizvodnje na čistilnih naprav.
Preskušanja in analize se izvaja v skladu s standardnimi metodami. Analizne metode morajo zagotoviti
ponovljivost in primerljivost izmerjenih lastnosti.
Namen delavnice je seznaniti udeležence z najbolj pogosto uporabljenimi metodami za karakterizacijo
papirja in odpadnih vod v papirnicah ter pogojih za zagotavljanje kakovosti analiznih rezultatov.
Komu je delavnica namenjena?
-
delavnica je namenjena tehničnem osebju, ki dela na fazni in končni kontroli izdelkov, vhodni
kontroli surovin ter kontroli čistilnih naprav.
vsem tistim, ki se želijo pridobiti nova znanja s področja analitike v papirništvu.
Kaj pridobite z udeležbo?
-
-
splošno o standardih -uporaba standardnih metod, internih metod, ter opreme in pogojev v
laboratorijih za papirništvo;
spoznavanje osnovnih fizikalno mehanskih, kemijskih, mikrobioloških in grafičnih analiz v
papirništvu;
splošna znanja o pomembnost analitike v procesu proizvodnje papirja, karakterizaciji končnih
izdelkov in spremljanju kakovosti odpadnih vod
Predavatelj
Maja Frelih je univerzitetni diplomirani kemik in je zaposlena na ICP od leta 2011. Ima dolgoletne
izkušnje na področju analizne kemije s poudarkom na okoljskih vzorcih, živilih in predmetih splošne
rabe Že vrsto let se ukvarja z uvajanjem in vzdrževanjem sistemov kakovosti po standardih ISO/IEC
17025, ISO 9001, ISO 14001, HACCP in OHSAS. Kot odgovorni analitik v kemijskem laboratoriju se
ukvarja z izvedbo različnih instrumentalnih analiznih metod, njihovo validacijo in zagotavljanjem
meroslovne sledljivosti ter ovrednotenjem merilne negotovosti. Kot vodja Laboratorija za
papirništvo ICP skrbi za tehnično delovanje in kakovost dela laboratorija.
Kako do nas
ICP se nahaja na Bogišićevi ulici 8 v Ljubljani. Iz
avtoceste zapeljite na izhodu Ljubljana center, kjer
nadaljujete po Barjanski cesti do Finžgerjeve ulice. Po
cca 100 m zavijete desno na Bogišićevo ulico. Inštitut
se nahaja na levi strani.
PRIJAVNICA
ANALITIKA V PAPIRNIŠTVU
20.09.2016
Ime in priimek udeleženca
Naziv organizacije / podjetja
Naslov
Davčna številka
Telefon
Faks
E-pošta
Datum
Podpis in žig
Prijave na seminar: Prijavnice pošljite najkasneje do 12.09.2016 na Inštitut za celulozo in papir,
Bogišićeva ulica 8, 1000 Ljubljana po pošti, elektronski pošti na [email protected] ali po faksu na številko:
01/426 56 39 .
Prijavnica velja kot naročilnica. V primeru manj kot 5 prijav, seminar ne bo izveden. O tem vas bomo
obvestili 13.09.2016.
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo znaša 189 EUR+22 % DDV. Kotizacijo poravnate po seminarju, najkasneje do
30.09.2016 na transakcijski račun, odprt pri Novi LB d.d.: 02017-0020227809. V kotizacijo so vključeni
seminarsko gradivo, napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.