Velkommen til nytt skoleår - Ole Vig videregående skole

Velkommen til møte for foresatte
Program
• Kulturelt innslag fra elever musikk, dans og drama
• Kort presentasjon av skolen
• Forventninger til samarbeid hjem/skole
SkoleArena for foresatte, hjemmeside,
facebookside, It´s learning
• Vurdering for læring
• Nye fraværsregler
• Forskningsprosjekt
• Presentasjon av skolens elevtjenester
• Avdelingsvise/klassevise samlinger
Ole Vig videregående skole
Samarbeid heim-skole
• Forventninger til samarbeid heim – skole
– Resultater fra elevundersøkelsen H-2015
Forventninger til samarbeid heim - skole
• SkoleArena, hva finnes der? Foresattetilgang?
• Andre kommunikasjonsmåter:
– It´s Learning, hjemmeside, facebookside
– Skolemappe for elever
www.ole-vig.vgs.no/elevinfo
Vurdering for læring
• Hva er Vurdering for læring?
• Kollektiv etterutdanning
• Utprøving og etablering av ny praksis
Fraværsgrense i videregående skole
Hovedregler
• Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag vil som
hovedregel ikke få halvårsvurdering eller standpunktvurdering med
karakter i faget.
• Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt
fra fraværsgrensen
• Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og
fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke kan få karakter, kan
rektor bestemme at eleven likevel får karakter.
• Fraværsprosent regnes kun pr. fag – ikke av totalt fravær
• Eleven skal få varsel om evt. fare for ikke å få karakter på grunn av
udokumentert fravær.
Elevene skal ikke ha fravær for følgende:
•
•
•
•
•
•
Rådgivning på skolen
Møte med PP-tjenesten
Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
Elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte på skolen
Opplæring i hjemmet eller på institusjon grunnet langvarig sykdom e.l.
regnes ikke som fravær
• Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor
elevens kontroll, som for eksempel stans eller forsinkelser i
kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.
• Elevene skal ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt
å tilby, men som likevel faller bort, for eksempel på grunn av
naturkatastrofer, utløsing av brannalarm, mangel på vikar eller lignende.
Hovedregel her er at vi fører fravær, men registrerer fraværet til IKKE PÅ
VITNEMÅL og skriver inn årsak.
Årsaker til fravær som gir rett til fratrekk i
fraværsprosent i fag
• Helse og velferdsgrunner (velferdsgrunner omfatter også
omsorgsoppgaver)
• Arbeid som tillitsvalgt
• Politisk arbeid
• Hjelpearbeid
• Lovpålagt oppmøte
• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks.
idrett
• Inntil 2 dager religiøs høytid utenom Den Norske Kirke
• Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med
skolehelsetjeneste e.l. er også fravær av helsegrunner, som kan
dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen
Eleven skal ha fravær, men fraværet regnes ikke i % i fag så fremt det
dokumenteres
Ikke et krav om dokumentasjon av fravær før grensa på 10 % er nådd, men
elevene kan likevel levere dokumentasjon før det.
Dokumentasjon av fravær
• Fravær av helsegrunner må dokumenteres med
- legeerklæring
- dokumentasjon fra annen sakkyndig (helsesøster,
fysioterapeut, tannlege eller psykolog/BUP)
- fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres
kun med egenmelding fra foreldre eller myndige elever.
• Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite
hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle,
kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med
annen type dokumentasjon.
- erklæring fra sakkyndig som godtgjør at eleven har en
kronisk sykdom
- dokumentasjon som viser at eleven er under utredning
eller oppfølging for udiagnostisert sykdom.
Dokumentasjon av fravær
• Det er rektor som avgjør om den fremlagte
dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for
annen type dokumentasjon.
• Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en
politisk organisasjonen, og hjelpearbeid av en
hjelpeorganisasjon eller lignende.
• For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser,
kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige
elever benyttes.
Rektors skjønn opp til 15 %
• Gjelder kun i spesielle tilfeller
• Skal avgjøres av rektor
• Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at
eleven ikke får karakter (f. eks vanskelig livssituasjon for
eleven)
• Det udokumenterte fraværet kan ikke være høyere enn
15 %
• Konsekvenser for eleven eller hvilken karakter eleven
ligger an til å få skal ikke være med i vurderingen
• Dokumentert og udokumentert fravær kan samlet sett
være over 15 % og det skal ikke påvirke vurderingen
Kjøreopplæring
• Regnes ikke som dokumentert fravær
• Møte med trafikklærerutdanninga og brev fra
ATL
• Konsekvenser…..
• Spørsmål?
Informasjonsbrev om forskningsprosjekt
• Evaluering av prosjekt som starter høsten
2016
• Hente inn registerdata om alle Vg1-elever
• Gjennomføre spørreskjemaundersøkelser
• Mulig å reservere seg.
Elevtjenesten ved Ole Vig videregående skole
Spes.ped.
Rådgivere
Karriereveiledere
Maj-Britt
Terje L.
Haugen
Tangen
Helsesøster
Anne Merete
Bekkavik
Miljøarbeider
Anette
Stokke
Formidl.koordinator
Grete
Hanssen
NAV-veiledere skole
Roar
Geving
Line
Rosvold
Sos.ped. rådgivere
Line
Håvard
Johnsen
Vigdenes
-koordinator
Ellen
Lyngstad
PPT
Frode
Lauvsnes
OT - oppfølgingstjenesten
Kirsti
Østgaard
Hanne
Vik Børseth
Bibliotek
Ane
Vigmostad
-omr.ansv.
Aud Sølvi
Viken
Nadya
Torhild
Kløften Berg Fjerdingøy
Helga
Rodum
Avslutning
• Spørsmål, kommentarer?
• Avdelings-/klassemøter