Pensum/læringskrav

Forelesing 1
PENSUM
høstsemesteret 2016
• Bemerk: KJM1120 bygger på KJM1100
• Ekstraundervisning arrangeres første uke for å
friske opp kunnskaper tilsvarende KJM1100
Forelesninger (se fronter/hjemmeside for pdfs)
Lærebok (se spesifisert pensumliste)
Kollokvier; slik definert gjennom oppgavene;
inklusive obligatoriske innleveringer (se
fronter/hjemmesider)
Laboratorieøvelser; 6 labøvelser og labheftet
Nomenklaturhefte
Forelesing 1
Pensumliste KJM1120 – H2016
Lærebok: Descriptive inorganic chemistry
Geoff Rayner-Canham and Tina Overton
Pensum består av av to deler; en første del med til dels repetisjon av generelle begreper,
men sett i lys av uorganisk kjemi og trender; og en hoveddel med uorganisk stoffkjemi.
Generelle konsepter
2.5. – 2.7. Structure of the Periodic Table
3.1. – 3.11. + 3.14. Covalent bonding
4.1. – 4.6. Metallic bonding
5.1. – 5.3., 5.7. Ionic bonding
6.2. – 6.7. Inorganic thermodynamics
7.3. – 7.5. Acid - base behaviour
8.9. – 8.11. Oxidation and reduction
9.1. – 9.5. Periodic trends
Uorganisk kjemi – forbindelser
10 Hydrogen
11 Group 1; Alkali metals
12 Group 2; Alkaline earth metals
13 Group 13 (B group)
14 Group 14 (C group)
15 Group 15 (N group; pnictogens)
16 Group 16 (O group; chalcogens)
17 Group 17 (F group; halogens)
18 Group 18; Noble gases
19 Transition metal complexes
20 3d transition metals
22 Group 12; Zn, Cd, Hg
Forelesing 1
Lærebok: Descriptive inorganic chemistry
Geoff Rayner-Canham and Tina Overton
Kollokvieoppgaver:
Legges ut på fronter onsdag forut for aktuell uke
Fasit legges på fronter søndag etter aktuell uke
Laboratorie-øvelser:
Lab-hefte blir lagt ut som pdf (for hver av de seks lab-oppgavene);
Tidspunkt: senest onsdag før aktuell lab.uke
Generelle data (syrer-base, redoks, nomenklatur) legges på fronter
Forelesing 1
Eksamen og forutsetninger
• Obligatoriske innleveringer må være godkjent
• Laboratoriekurset må være godkjent
Eksamensoppgaver:
• Baseres på lærebok, forelesninger, kollokvier
(oblig.innleveringer) og laboratoriehefte/-øvelser
• Minimumskrav til beregninger vil kunne testes ut i
noen oppgaver (syre/base, løselighet, redoks,
termodynamikk, etc)