Kap 62 Globalt skyggespill pdf_last ned - Grunnlovens

336
62. SKJEBNESVANGERT GLOBALT
SKYGGESPILL, andre del.
krakke
sin lan
Eri
vi
skal gå videre med per-Asraks Erhesvågs artikkel,,,skjebnesvangert
grobart
skyggespill. " som er gjengitt i innledningen. Ertresvåg
forisetter:
"I en epoke da Engrand "rured the waves" og det
britiske
imperium sto på
høyden av sin makt, utga den ruvende statsmann
Benjamin Disraeri boken "coningsby,
or the New Generation (en nøkkeiroman ied gienkjennbare
portretter av hans samtidige. Der
finnes dyye antydningen: ',so yoi see, my
dear coningsby, that the worrd is governed
very iffi"n, p"rronages
Q,t
from
what is imagied by those who are iot behind- ti"
,"ir"r.,,
På
hadde den europeiske Illuminati via British East
India
^ dette tidspunldde
asiatiske opitmmogulene herredømmet over denne
frovristet
lompany
h3n(len og skafet seg et monopor ,o* iehordt til i dag.
En enorm rikdom
fløt år etter år og/lyte.rfortsattfra Asias ",
produsenter
og
rårt
ned
i rommene på
^andre
enge ls ke og hol lands
bykfamil ier o g
mahpu"rs
onel.samtid
ig hadde
"me
I I I um i nat i, gi e nno m s rfe.
e hs kap e t me d d e
i gs t e, * ig,
i t u n e fr a E urop a
I i ar"lry,"nrfr*
til USA, skaffet seg en so-lid og varigforankriig
i,urinn.
En bemerkelsesverdig begiveiiet skjeddi ,ed irutten av
Korea-krigen.
Øverst-kommanderende
for F N troppene," generar Dougras MacArt hur, ønske t å
foreta en knipetangmanØvre og iverruetå en hndanis*orrrr"
yaruerva,
ved
grense-elva meilom Nord-Korea og Kin!. presidenl
H*ry
Truman stoppet
imidlertid planene og ga generar MacArthur sparken.
n .r*iz pranene var i
seg selv risikofylte. Men britene hadde satt
nedfoten. Grnråt MocArthurs pran
ville ha revet opp forsvliygstiniene
for den iregare;;;t;;;;;" av opium og
heroin fra fosrlandet tit vistei. oin århundrelamk
iil{gak nakotikatuartkk
bidrg nå avgiørende vis til atforhandringer om
våpenhvireEom i stand.
ForHaringen på denne skjurte, stcruppeiløie makten
er den ufattetige
private rikdom som står tir_ disposisjon,- dervis
bygd opp ilregatt gjennom
århundreder. Den øverste urfim;rc *Lb ,o* styrer
også (JSA, btir hevdet å
l^ryn',os
antagelig atltid ligget i den gamtå impeiiehovedstaden
4,
London.
Fra dette finansielle mahsennim blir bååe aen
biitisie;g-;;" amerik nske
regjering i det skjulte styrt. presidenter, regjeringer,
det mil"itære apparat i alle
vestlige land, politi og-etterretningsvesenet (eksempel
MI6 og CIA), er
kontrollert av dette " etabl issement ".
- !?d" denfranske revorusjon, den I. og den 2. verdensrcrig, det økonomiske
krakket i 1929, vietnamkrtgen, oppreuåsen
cN FN, Romakrubben, verdensbanken, Det internasjonare-pengifond, verdens
uandetiorg;"isarion, enkert_
mord og massemord futn føres iiiøot til denne
inn"tuikid'r-'iåronn. Den r.
verdenlvig ble en finansieil bonanz,"
for "The Insiders,,.riet ver pranragte
seg ho
hos
R
Elisab
over
h
Rhode.
tmder
Pr'
har lø1
det he
ag har
på de
bli
"a.
både
L
Dr.
er dra
bak, sl
Han sl
SOM
S1
IG
"Undt
ameril
gamle
Rot
mindr,
og lirt
mahe'
politik
Et
Hvora
slik s,
journt
kjølva
De
1880.
jourru
Talert
"Ther
of litd
337
i tg2g styrket ytterligere deres mah. Finanseliten
sin langsihige strategi for å innføre et globalt diktatur'
tcrakket
€s|tntg€rt globalt
-n.
intperium sto på
raeli boken -
:,i
gienkjennbare
vou see, my
'So
personages from
lrirish East India
mqer oyer denne
En enorm rikdom
ne,i i lornmene
på
" Stnttidig hadde
i{iene fra Europa
en.
n'
Korea-lcrigen.
u-lrthur, ønsket å
;re yed Yaluelva,
Tnnnn
stoppet
tr.' Planene var i
1fac,4rthurs plan
'ten ov opium og
'e ndkotikatrafikk
n i stand.
tr den dattelige
iVegalt gjennom
\7. blir
hevdet å
:rlstctden London.
Jen amerikanske
rre apparat i alle
'|6 og CIA), er
t. det økonomiske
'luhben, Verdensmisasjon, enkelt,iwttaen. Den I.
)et yel planlagte
hadde begtnt å bruke
Befinner mqkryn
Er nwnet pa aet iti"iiti,me krigerskJ brorskapet llluminati?
ligger nøkkelen
eller
seg hos The Otympiani atias "ihn Co**ittei of 300"?
elitegruppen slart:t av dronning
hos Round Table, iin
'upn'l'emmelige
å utbre det britiske imperium
Elisabeth I's sekretær og tttk"r, Cecit Rilodes, for
denne gruppen etter Cecil
over hele verden? Den som i pral<sis organtierte
Rhodesdød,varLorrlAtfred'Milnersomogsåspilte^enJre'mtredenderolle
ofte før Rothschildene'
den russiske ,nioturion. Men bak sto som så
under
-"'--iro/"rror
som
Carroll Quigley, trolig 1en mest autoritative av de forfottere
i
Kiernen
klar'
nokså
synes
har løftet på sløret fffo*A,'i"d Håqe, 13.00 sider).
Table'
Round
ligger hos
det hemmelisn, ','in?o^pj'nn"nå' mahhierarkiet
sin sterke posisjon både
med
Table
Round
og han gir mange ;;r;r;'fØ det.
har utviklet seg til å
på de Britiske ,yn, og'no, ået amerikms.ke establishment,
innblikk i
bli "an Anglo-American Secret Society" - noe som kan gi et nytt
b
åde
b r i t is
i
og
amer ikans k ut e n r i l<sp o I i t ikk'
- fhe l-orymittee of 300"'
Dr. Colemans bok "The Conspi)ators Hierarchy:
de tallrike institusjonene
er dramatisk så å si fra side til iide. Han bloulegger
og terfor'
iai, s;kaptfor å uniite, men ogsåfor å tildekke kriminelle handlinger
av verdens banker er svartelistet
Han skjuler ikke perso,ne^ nån- Et hundretall
som suspekte for hvinasking av svarte p,enger'
knn man lese:
I Gustavus Meyers "Hiiory of the Greåt American Fortunes" til å dihere
,,under overflaten hadde Rithschitds lenge hatt elx sterk.mah
var de som hadde mahen i den
ameriknnske finanslover. sporene viser at1et
gamle Bank of the {lnited States"'
Rothschildenesmahogdeninternasjonalekapitalensmyherikkeblittyen
dollar, francs' pesos'
mindre siden. Millfarder lå milliarder pund sterling,
bygge ut denne
og lire, er stablet opp i ivelveyg glennom generasione'f.:'.:
oppkiøp w
vært
har alltid
makten. Men deres mest vellykkeåe investiringer
pol itike re og re gi er i ngerdette:
Et av de brennåde spørsmål som mange stiller se7 Lr selvsagtsagt en
eller rettere
Hvordan er det mulig å hilde et slih omfattende bedrag landT Hvor har
vestlige
i
de
slik sammenrunrgrli" - skjutt for opinionen
som følger i
journalistene vært, Åndf"ni, de" som it utt" avdekke forbrytelsene
kjølvannet?
tilbake lil omlcring
Den bevisste tåkelegging begtnte tidlig. La oss gå helt
ærefor en av sin tids største
Igg0. Da ble det holdlån øanttitt i New York til
Times'
"chief
of staf i
(i,829 - 1g9t)
lew York
iournolirtrr, tolrri*inton
hovedinnholdet.
er
Her
Talen han hoat aen ;r;g ,; referert i flere versjoner.
we except that
,,There is no suchiiirs
an" indepehdent priss in America. If
^
man amongyou dqres to
of little countty to*no.\o, fuow, ind I knoi it. Not a
338
write- his honest opinions. were you
would never appear in print....
to utter
it,
you htow beforehand that it
I am paid weekly for keeping my honest opinion out of the paper. others of
you are paid similar salariesfor similar things , and any of you who would
be
so foolish as to write honest opinions would bi out
on tie sTieet lookingfor an
job. The business of the journalist is to destroy the truth,
to tie ouiight, to
pervert, to vilify, to fawn the feet of mammon. we are tools
and the vasials of
the rich men behind the scenes. rve are the jumping jacks, they
puil the striig
and we dance. our talents, possibirities ord oi, tirLs arn otf
the properry åf
other men - we are intellectual prostitutes,,
Motvillig må man se i øynene at omfottende undertrykkerse av meninger
og
av informas.ion, ar demokratiske besrutningsprosesser jahiskfinne^tnal
os åt
p^rovokasjoner,
falslcneri, forræderi, manipitering o[ "minå control,, er en
.fasttømret besluttsomt iverksatt politikk av en elie åed det
formål å fremme
egne obskure ideer, for tilslutt å ha herredømme over hele
veiden.
A opprette store, økonoryiske og poritiske regionare enheter, er et viktig
skritt på veien mot det globale ovirierredø**". Dut er ikke så
vansketig å
følge noe av denne historien bakover, ruorfra idden dukket opp, til utforminlen
EU i Europa og seinere NAFTA i Ameriks, Mercosur ig Afriian
?
Unlon.
Denne historien er som mye annet, rerativt ukjent. oen påskL jesuitten
og
diplomaten Joseph R3t_iltser var den grå eminensen som i riockefeiers
regi fi;k
satt ut i livex både EU og-Bilderberger-gruppen. Begge disse
fruhen"lå" dn,
ferdig til å bli høstet av den rette pirsoi. os -fo, bill*enn" var Retinger den
rette person- En sann kunstner på sitt vis, innsiktsfuil,
energisk, lavmætt.
other
vennlig, charmerende, målrettet. Noen mente han birde
få Nobelprisen. Det
ville ikke vært ham imot...
Men det er vans.kerig å skjute Machiaveilis skygge bak de storstilte
planene.hvor alt som heter humanitet og rettstankegang
li sqtt tilside. Gjennom
operasjon sunrise, operasjon Browback, og operasjon-paperbackog
aidre, bre
tus env is av nazis tenes yppers tepres ter, genetikere,
s osiali ingeniørir, ideoroger
og.forskere, med vatikanets hjetp, brafu fil {lsA etter den
2l verdenskrig, o;så
flokker avforeldreløse barn som kunne brukes tir eksperimenter.
Nazistene brahe med seg, erfaringer og here det nazistiske
tankegodset.
som hånd i hanske passet dette inn-i delskjutte arbeidet som
blant annet
P-sykological strategl,t_B1tar! oy4rettet i dypesie
hemmerighet i Ig5I - og som
CIA drev med i usA. I England hadde deniritiske hæren"opprettet
Directorate
of Py'col.osical warfare_med brigadegenerar John Rawhn; Rel,", ,o* sjef.
Den
ideologiske sammensmeltingen av idtiine skuile gi en
skrimÅnndn ,"ioing rro
Tavistock Institute of Human Relation i London.
Rawling Rees var lidylkapelig rasist. Han studerte krigsnevroser
-kunne allerede
under
nevrotisk
_l- verdenskrig. ved å skape de "rihige betingekå',
adferd stimuleres og kontrolleres. I boka "rh/ shaprn| of psychratry
By war,,
l'!
\lt
\-l
.t-
Åi!c
L
far.
Int
-t'lf
nlL
6t1,
be
de
S0t
.4n
Pr'
utt
loi
o8
et
s.l.
åi
t'e
ah
ku
al
M
Jc
m
vi
SE
in
re
ht
b(
kt
sl
339
orr beforehand that it
the paper. Others of
qf vou v,ho would be
'srreet lookingfor an
muh. to lie ounight, to
,"d
:
lrJs and the vassals
of
s. tlrcy pull the string
re all the property of
Welse m,meninger og
øisk finner sted, og at
rnind control " er en
,ler ,formål å fremme
t ,;erden.
enlrcter. er el vihig
ikke så vanskelig å
tI opp, til utformingen
w og African Union.
n polske jesuitten og
r
Rockefellers regi
fikk
fruldene lå der
nne vor Retinger den
l. energisk, lavmælt.
'-f,t Iobelprisen. Det
dLsse
ge hak de storstilte
silr tilside. Gjennom
wrhock og andre, ble
ingeniører, ideologer
l. rcrdenslwig, også
vil.ter.
vktiske tankegodset.
det som blant annet
i 1951 - og som
opprettet Directorate
rg Rees som sjef, Den
yhet
emmende retning via
.
i g s n e,- r os e r all erede
er"'
kunne nevrotisk
'Fr,'chiatry
By War"
(1945), hevder han å kunne bevise at I/10 del av befolfuingen er "genetisk
stupid". Tallet på disse måtte kontrolleres for å beslgttte det siviliserte samfunn'
Sammen med gtnernøren for Bank of England, Montegu Norman, fikk han
dannet World Federation of Menlal Health. Dusinvis øv underorganisasioner
ble dannet verden over, ikke minst i utviklingsland. Intensjonene var
forførende. Men bak de ffisielle hensiher lå andre motiver og planer,
Intelligent uttenkt, med skjult nyttig utbytte.
Programmet som ulnystalliserte seg sv disse initiativene inkluderte hvordan
fagbevegelsen skulle knuses og hvordan toppledere i næringslivet kunne
manipuleres. Det som identifiserer et folk måtte settes under press. Kultur og
andre verdier kom i faresonen. Å utskilte eliten giennom usosiale lønns og
belønningssystemer ble viktig Strategisk bidrar det til å undergrave og oppløse
det sosiale felleskapet. Trolig var det takket være slike studier at man i
samarbeid med Vatikanet klarte å lcttekke frigiøringsteologien i Asia og SørAmerika. I dette tilfelle som ofte ellers reiste spørsmålet seg: hvordan skal man
provosere fram oppløsning av nasional kultur, så splid i et land, skape
utrygghet hos den enkelte, angst, opprør?.....
I pengene, i den internasionalt samarbeidende finansmahen, ligger både
logikken, drivlcreftene og sammmenhengen i vår beretning. La oss ta på alvor
og gjenoppfriske Carcoll Quigleys advarsel om at "finanskapitalens mah har
et annet vidtrekkende må\, intet mindre enn å skape et verdensomspennende
system av finansiell kontroll i private hender" og at "Dette systemets hensikt er
å utøve sin kontroll påfeudalsk vis.... "
"På feudalsk vis." Ordvalget er interessant. Det er presist, først og fremst
ved at det trekker de historiske linjene langt bakover. Men det ligger også noe
annet i begrepet.
Feudalheruer var ikke kjent for sitt milde sinnelag. Brutslitet og grusomhet
kunne melde seg om noenforsøhe å lvysse deres interesser. Vegenfra tanke til
aksjon var sjelden lang, og passerte ingen forsinkende demokratiske filtre.
Mah var livsessens.
Aøbn den tidligere etterretningsagenten, dr. John Coleman ble President
John F. Kennedy myrdetfordi han oppdaget at detviktigste grunnlagetfor hans
makt var illusorisk .og fordi han besluttet å rette på dette forholdet. Den
virkelige mahen - makten over USAs rente- og pengepolitikk, kontrollen over
seddelmengden, retten til å trykke landets pengesedler, kort sagt den sentrale
innflytelse over (JSAs økonomi - ak dette lå utenfor hans og regieringens
rekkevidde. Avgjørelsene ble truffet i The Federal Reserve, makten Iå i
hendene på en gruppe private finans- og bankdynastier. Den fatale
beslutningen om å bringe disse omstendigheter til opphør og under politisk
kontroll, og en underv-urdering av hvilke lcrefter han utfordret, beseglet hans
s
kj e b n e, ifø I ge
e
tt e r r e tn in gs age
n te
n Jo hn C o I e man.
340
Dagens feudatherrer
ski,er ,"f ,::O:r:!id på
Gary A'en'ltorfaueren
* bok)?'No.ne
viktig punkt
fra fortidens.
dare'ca,3tir co:irpirory,.,
minner oss
:;W:::f ,,'jlij;;r:i'i::"i,:;',i,r,Loi,"ii";;"-;;
",r,,fi;;:,,_::;,f
Eksekutøren".f:.å,n,i"
,p-itt"u"ity1,1, i live.t, særlig
The order qf siutls
opphavsmennene
Å"lrti,"å",."pr,i
*"dtr**,"r2'i crn og de fra
medarbeiderne i
.størterropper" iå'ii,a"rfurs- ,r"irri"irrr, Commissionfåste
som John Ruskin,
.henrc)'tin""io,Ji,æyt idzerh" ;;;;;rns prctton har,
rvsktand, fra den n"s"nk"'iL;;;;;.
os -fra
ou,
*
ie n o *
åir"i)r*r,,"
redskap for
"
"17"tii'*
i, a mfinn
c n; ;; ;;,
an t i t e, sy n t e.
"
",
*"**i,,,i,,f,,'"trx:ii1:,i;-:1, ",:,;,L:ii,:;,,:_:i"iiii,:;r,!i,,,#f
,,,iå
;::- ::# å: :rt
e
or
a t n t n i,
statens eneverde- Den
icteotog,'i
";",;:#trsmetting
med
"
en
s
ss
es
n)itirtt":
*;rfl;;;.
"ongiå-rorrrti! ;;
'
es
syntesen vitte bri
som
etrtær''Je-rånrrr"gi"rrrg
Brysomme mltstlnlere
ryddes av veien, enten
amerikansk presidenr
erer en i,tti)ti'r*uminister
ii"iii
-
det dreier seg om
ii: ?::;,*'
i:l!:
heft.ige,,niiå,,'.'!t
";:ilif":;
famitie
hans
Be2- t
"it",
n akrct i rcn
Atdo
usi
M
ro rs
if,;rais arbeid bre gitt
v a rs
iøfte om
å
Den amerikanske trappistmunken
og brendende
t'[r t,tif']rii^irn.ved^s.in åpneiwerrektuere
Thomas Merton. nådro
j
y:q,:
og'
k
m i n i s t e r,
/å
hente
stjerne,
orr" kritikk qv
fr å ",', :;: *,.i{;;t r ; n i Hj:':dfy :r, $.., "., si,i iå
* f;rli: '!,I 'ui'*'"øvemed ar ååat in, i åtffirintiske hatvmørke som
!;::f,,#if :,",,x1"::';,#:::,r;:,77;:;:,t"IfrJ::;!ii#i::r,
",ig t
de
jj
h
n. i; ;Å :;#:' :;:
:;
;!
",
::
:
grupper av titfetdiqe
;;;; i i:slitusjoner aogn,
"!"
menneskår.
"
s
ty r e n
e
tite
",
r,z
"
forsiåetsefo,
_ _ytterst i
rritaterat
,torr"r,'"ii sirkler'
::i,::r::::n:e
"
med gradvis
irr-åi, n"t" irr"t))'r"[tuss.ert
*rog"rdZ
-;;r;ir,r^.
disse sirkler
",
commksion.,prå,,u,,.
elitens mesr diretue
;;;;;;;;:::::
verfq, overfor oriåa"n"n.":,'!:å:ff#:,f:;" oirr,{f,1,
n"tåt""'å iiiå" ailig" mØtene
er mennesker ilenfor aui
øripuoiir"'vYr";
*;;';;;;'*iti
innflyerse Fra disie n*
potensierl
dåir'fi, l,,uonrl,erdinger og r:eaksioner.
"tt",
"tircn
n
n s "t
:
* y7l,i,if ";f:;
" "J;.i ; ;:,,", ", i e r hv å i a nz, ii i, t e s t e t u t e ryb r
",,is,",';,;i"i'",f
:;:;
;1"7:;#':,o;',';::"!;::;::f;":lrt;,:lif
!;Xii{,
Kan
som not
Neppe.
årtier vt
Det er
,
ukjente 1
My,
som uro
Men de
pedagog
ginger i
uforståel
egen sjø.
en
" e4s) t"si!! ;,u"r*i;'iiJ**"r,
* i,i,
ved artfor
";
,f;!__'Æ,;,{:::;f*,--,#;
::o::::i;i:;;;;;:^1;'1?ii::;,:rf
dagen
a
1
(t v
bevisst
gjestene
kaster vt
programi
Deffe
eldre
oppreklar
og
åpne forz
som hent,
destabilis
Er
der
frontorgar
nøkkelper
sammen
l
menneske
informasjr
dører, me
forutsetnir
for norsk
skole, NR
eller utenf
vi stole på
politiske I
problemer
finnes and
kurs samm
- dvs r åre
kommer til
341
rmb _fra fortidens.
røi.r ". minner oss
th coincidence or
prhtn'sntennene
fra
CFR og de faste
I Contmission har,
ns Platon og -fra
ruelle redskap for
'"
ttrttitese, syntese.
t|.v
nazismen og
I pti sitt vis etter
Svttesen ville bli
m-sregjering som
reier seg om
en
wo - somfeilaktig
-lorsvarsminister,
q,xnert ved altfor
'
steg en grense og
' a .faile ut .fra
5.
tfre orn å
få hente
{ektttelle stjerne,
basse kritikk av
ionsanlegget på
halvmørke som
vært
tmet grafisk" enkelt sagt den
:e
t, det ofte
z institusjoner og
'adtis avtagende
?rgerne og The
'ifuige. De utgjør
de årlige møtene
t eller potensiell
eaksjoner.
llir
testet utenfor
v ril fortrolighet,
stemets karakter
bevisst sikter mot. De viktigste bidragsyterne under seansene er kanskie
gjestene, i mindre grad arrangørene.
Kan det være slik at inviterte deltagere ved ankomsten spaserer inn døren
som norsk og forlater konsilet giennom den samme døren som Bilderberger?
Neppe. Men gruppedynamikk, dyhig kamuflert manipulering har giennom
årtier vært et intenst forsloingsområde og en spesialøvelse for arrangØrene.
Det er utenkelig at de ikke kalkulerer med gevinst. Også her kommer den
ukjentefoktor "Mind Control" inn.
Mye som har skjedd de siste årene her i vårt eget land kanforklares
som urovekkende utviklingstrekk, men allikevel ha naturlige politiske årsaker.
Men de brå, hodestups endringer i skoleverket, oppløsningen av velprøvede
pedagogiske metoder og av samarbeidsformer, likedan de dramatiske omlegginger i næringslivet, den hensynsløse nullstillingen av bønder og fiskere, den
uforståelige premiering av havarerte ledere mens arbeidstukerne må seile sin
egen sjø, forslumming av de offentlige tjenester, mens markedet triumferende
kaster vrak på et tradisjonelt fellesskap, de stadig mer fordummende TV'
programmene, alt dette kan også ha andre, mer skjulte årsaker.
Dette at vante rammer sprenges, at ansvar pulveriseres, at fremtiden for unge
og eldre blir fflt av usikkerhet, at volden holder sitt inntog giennom
oppreklamerte sykelige og angstskapende filmer og forsimplet kultur, samt den
åpne forakten for nøktemhet, moral og menneskelig fellesskap - alt dette er
som hentet ut av en lærebok fra de krefter som i dag har som strategisk mål å
destabilisere og ødelegge et demokratisk samfunn.
Er det så tilfeldig at Norges statsminister blir invitert til den halvfascistiske
frontorganisasjonen Bilderberg? Er det i orden, er det ukom-plisert, at
nøkkelpersoner som landets undervisningsminister eller andre statsråder deltar,
sammen med få utvalgte, (og tause) journalister samt NRKs toppsjef, altså
mennesker med direkte muligheter til å influere norsk opinion,
informasjonsstrøm og holdninger? Alt foregår i hemmelighet, bak lukkede
dØrer, med væpnede vakter på alle kanter. Total taushet er en ufravikelig
forutsetning. Virker det betryggende? Hvilken agenda har næringsministeren
for norsk industri, undervisningministeren med sine hastige reformer av norsk
skole, NRK toppsjef med sin programpolitikk? Hvor ligger deres lojalitet i
eller utenfor Norge. Er deres politikk godt for norsk demokrati overhodet? Kan
vi stole på dem? Om mulig, er kanskje følgende likevel viktigere: finnes norske
politiske ledere med karakter, ryggrad og moralsk mot, til å gå inn i de
problemer som her er reist? I det perspektiv vi har forsøk1 å gi et svakt riss av,
finnes andre muligheter for Norge enn underkastelse? Kan vi stake ut en annen
kurs sammen med andre stater? (Det finnes 111 alliansefri land i verden.) Er vi
- dvs våre politikere - bare innstilt på taust hbøye hodet? Er vår skjebne, når alt
kommer til alt, i all hemmelighet allerede beseglet?
Så langt Per-Aslak Ertresvåg"