Invitasjon Delta Stiklestad 16

DEL
TAL
EVANGEROGDEL
TAVERDALI
NVI
TERER:
Del
t
amedl
emmeri
Nor
dTr
øndel
agi
nvi
t
er
est
i
l
medl
ems
møt
epåSt
i
kl
es
t
adNas
j
onal
eKul
t
ur
s
ent
er
Tor
s
dag8.
s
ept
ember2016kl
.
18.
00
Pr
ogr
am:
I
nt
er
nas
j
onal
tper
s
pekt
i
vv/
Tr
ondEl
l
ef
s
en,
2nes
t
l
ederi
Del
t
a
Sol
i
dar
i
t
et
s
pr
os
j
ekt
eri
Mal
awi
ogZambi
av/
RuneBer
g,
YOl
eder
Pol
i
t
i
s
keor
i
ent
er
i
ngerv/
Hoveds
t
yr
emedl
em Ar
ns
t
ei
nWekr
e
ng
dni
hol
ddagogunder
Mi
I
kj
æm,
kj
æm du?
Si
gmundKvel
i
Påmel
di
ngi
nnen1.
s
ept
.
16:
Del
t
a.
no/
akt
i
vi
t
et
s
kal
ender
El
l
er
Ar
ns
t
ei
nt
l
f
:
41460803.