AdCityMedia till extra bolagsstamma

Pressmeddelande, Stockholm 2016-09-09
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A CITY MEDIA AB (PUBL)
Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, (”Bolaget”) kallas härmed till
extra bolagsstämma måndagen den 26 september 2016 kl. 15.30 hos Mangold
Fondkommission på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.
Bakgrund
A City Media AB har under 2016 haft en stark organisk tillväxt och väsentligt stärkt bolagets
marknadsposition. Som tidigare meddelats i bolagets kvartalsrapporter så utvärderar vi
konsekvent kompletterande förvärv. Mot denna bakgrund vill styrelsen i bolaget nu erhålla
stämmans bemyndigande att genomföra för bolaget strategiskt viktiga och lönsamma förvärv.
Stämman kommer förutom förvärvet av All in Media Sverige AB även att behandla val av
Brick Digital AB grundaren Niklas von Sterneck till bolagets styrelse.
Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken tisdagen den 20 september 2016, dels anmäla sitt och eventuella biträdens
deltagande till Bolaget senast tisdagen den 20 september 2016. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt
införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 20 september 2016, vilket
innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman görs skriftligen till A City Media AB (publ),
”Extra bolagsstämma”, Magasin 3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm eller via e-post till
[email protected] I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, aktieinnehav samt telefon dagtid. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall,
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Om
aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets
hemsida (www.adcitymedia.com).
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.
7.
8.
9.
10.
Godkännande av dagordning
Beslut om riktad nyemission av aktier
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Val av styrelseledamot
Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier, punkten 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning i
apportegendom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt i huvudsak följande:
1.
Bolagets aktiekapital ska ökas med 10 344,80 kronor genom att 25 862 aktier ges ut.
2.
För varje ny aktie ska betalas 116 kronor. Grunden för emissionskursen har fastställts till
ett bedömt marknadsvärde (beräkning utifrån VWAP 30 dagar).
3.
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast
tillkomma exm expose media AB, org.nr 556855-3266, såvitt avser 22 167 stycken av
aktierna och Markus Hjertqvist AB, org.nr 556975-3568, såvitt avser 3 695 stycken av
aktierna.
4.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nämnda apportemission
genomförs som en delbetalning i anledning av Bolagets förvärv av återstående cirka 70
procent av aktierna i All In Media Sverige AB, org.nr 556807-7860, (nedan
”Apportegendomen”).
5.
Styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja
emissionen.
6.
Aktieteckning ska ske på separat teckningslista senast den 1 oktober 2016, eller sådant
senare datum som styrelsen beslutar.
7.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 1 oktober 2016 genom tillförsel av
Apportegendomen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
8.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid
Bolagsverket och upptagits i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB.
9.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att emittera aktier, punkten 8
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier.
Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst sammanlagt 25 procent av aktiekapitalet vid styrelsens
första emissionsbeslut under det aktuella bemyndigandet. Bemyndigandet ska inom ovan
angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna ska erläggas kontant,
genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose Bolagets behov av att
möjliggöra rörelse- och företagsförvärv genom betalning med egna aktier.
Grunden för emissionskursen vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara en
bedömning av aktiernas marknadsvärde med avdrag för sedvanlig rabatt.
Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de
smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Styrelsens förslag till val av styrelseledamot, punkten 9
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om nyval av Niklas von Sterneck som ordinarie
styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.
Övrigt
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, avseende räkenskapsåret 2015, tillsammans
med övriga handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen kommer senast från och med två
veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget. I övrigt framgår de
fullständiga förslagen till beslut ovan. Handlingarna kommer även att sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Stockholm i september 2016
A City Media AB (publ)
Styrelsen
För mer information:
Anders Axelsson, VD
[email protected]
+46 8 535 28001
Denna information är sådan information som A City Media AB (publ), är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 8:30 CET.
Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom mediabranschen och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital
utomhusreklam i storformat. Bolagets reklamytor finns fördelade på över 260 städer/orter i Sverige
och erbjuder bolag en möjlighet att få en bred exponering av sina marknadsföringskampanjer. Under
2016 har bolaget breddat sin produktportfölj till att nu innefatta media, digital signage, production
och creative. AdCityMedias breda utbud har medfört att Bolaget förmedlat reklamytor åt ett stort antal
multinationella koncerner. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida
www.adcitymedia.com. AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.
Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.