Bli underofficer - Puolustusvoimat

Markstridsskolan
Sjökrigsskolan
Luftkrigsskolan
Bli expert inom ditt eget område
Som underofficer inom försvarsmakten kan du arbeta i ett
yrke som motsvarar din egen specialkompetens. Det finns
gott om alternativ, för de olika tjänstebenämningarna uppgår till över 100.
Det mångsidiga arbetet erbjuder utmärkta karriärmöjligheter på en arbetsplats, där man sätter värde på ditt kunnande och din kompetens. I försvarsmaktens tre försvarsgrenar
– armén, marinen och flygvapnet – tjänstgör för närvarande
redan över 2 000 underofficerare.
Kompetensutveckling med lön
Försvarsmakten utvecklar underofficerarnas kunnande och
kompetens enligt uppgift, till exempel genom lärande i
arbetet och utbildning, med fulla löneförmåner. Tack vare
systematisk personal- och efterträdarplanering är det möjligt
att utveckla det egna kunnandet och den egna kompetensen
i olika uppgifter. Vi kan också erbjuda våra anställda omfattande tjänster inom företagshälsovården, utmärkta motionsoch hobbymöjligheter samt ett arbetsklimat som enligt
undersökningar är gott.
Närmare information och
nyttiga webbadresser:
valtiolle.fi
Bli underofficer
– med sikte på ett ansett yrke
twitter.com/puolustusvoimat
facebook.com/puolustus
facebook.com/pvrekry
youtube.com/puolustusvoimat
forsvarsmakten.fi
Vill du bli underofficer, bör du vara finsk medborgare, uppfylla behörighetsvillkoren för statstjänst och vara i god kondition samt dessutom ha genomgått utbildning på andra stadiet samt gjort militärtjänst. Majoriteten av underofficerarna
har även reservofficers- eller reservunderofficersutbildning.
Ta ett steg i riktning mot en karriär som underofficer – närmare information får du på webbadressen ovan eller från
närmaste regionalbyrå.
linkedin.com/company/finnish-defence-forces
Vi har arbete med mening.
Jukka
Undervisningsunderofficer
Armén
Marinen
Flygvapnet
Immo Hietakallio
Robotunderofficer, Karelska brigaden
Terhi Pyyhtiä-Sassi
Underhållstjänstunderofficer, Kustflottan
Aki Pukala
Flygplansunderhållsunderofficer, Satakunta flygflottilj
Sett till antalet anställda är armén försvarsmaktens största försvarsgren, och den utgör stommen för det militära försvaret.
Inom armén arbetar underofficerarna i första hand som utbildare och systemexperter. Underofficerarna arbetar även inom
transport, underhåll och bevakning samt som militärmusiker.
Marinen har specialiserat sig på att verka i krävande förhållanden vid kusten och i skärgården. Marinens viktigaste resurser
är en välutbildad och motiverad personal samt materiel som
representerar modern högteknologi.
Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren som
använder sig av det senaste inom teknologin, och som svarar för övervakningen och bevakningen av vårt luftrum.
Flygvapnets underofficerare arbetar med flygplansunderhåll och ledningssystem samt i olika utbildnings-, säkerhets-,
logistik-, militärpolis- och underhållsuppgifter samt med
uppgifter inom personalsektorn.
I utbildningen läggs vikt vid utbildar- och förmansuppgifter,
krigstida ledaruppgifter, att man tar till sig ansvaret för tjänstgöringssäkerhetsärenden som hör till utbildningen och det
materiella ansvaret i den egna uppgiften samt den gemensamma värdegrunden och praktiskt kunnande.
För underofficerare erbjuder marinen intressant arbete inom
maskin-, sjöfarts-, vapen- och ledningssystemuppgifter samt
inom sjöövervakningen och trupputbildningsuppgifter.
I flygvapnets flygtekniska uppgifter förutsätts förutom de
normala kraven även flygteknisk beväringsutbildning eller
grundexamen för flygplansmontör samt minst nöjaktiga
kunskaper i engelska.