SV SV ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för konstitutionella frågor
2015/2344(INI)
9.6.2016
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 86
Förslag till yttrande
Paulo Rangel
(PE580.732v01-00)
Budgetkapacitet för euroområdet
(2015/2344(INI))
AM\1097674SV.doc
SV
PE584.194v01-00
Förenade i mångfalden
SV
AM_Com_NonLegReport
PE584.194v01-00
SV
2/2
AM\1097674SV.doc
Ändringsförslag 1
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
-1.
Europaparlamentet erinrar om att
euron, även om den är en ung valuta och
trots att den har upplevt en allvarlig kris
under de senaste åren, är väl etablerad
som en global reservvaluta.
Or. en
Ändringsförslag 2
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis.
1.
Europaparlamentet anser att krisen
har ökat behovet av att förbättra den
ekonomiska styrningen i EU med full
respekt för dess demokratier och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
inte bör slutföras stegvis utan att
euroområdets geografi först ses över i
syfte att begränsa det till länder med ett
optimalt valutaområdes egenskaper – ett
oeftergivligt villkor för att en valuta ska
kunna fungera utan vilket euron kommer
att fortsätta att utgöra ett stelt hinder som
blir desto outhärdligare i en ekonomi som
utsätts för ibland illojal konkurrens
oavsett reformer som gjorts och miljarder
i finansiella överföringar till områdets
sydliga länder, så som ett flertal
ekonomer, bl.a. de fem nobelpristagarna
Maurice Allais, Milton Friedmann,
Amartya Sen, Paul Krugman och Joseph
AM\1097674SV.doc
3/3
PE584.194v01-00
SV
Stiglitz, sedan länge framhållit.
Or. fr
Ändringsförslag 3
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis.
1.
Europaparlamentet anser dock att
krisen ökade behovet av förbättringar av
den ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis. Parlamentet anser
att allmänhetens förtroende enbart kan
återupprättas genom utveckling av en
progressiv och omfattande färdplan.
Parlamentet efterlyser att denna färdplan
upprättas omgående.
Or. en
Ändringsförslag 4
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis.
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis, medan de
europeiska fördragen inte har gett de
instrument som behövs för att hantera
chocker i euroområdet.
Or. ro
PE584.194v01-00
SV
4/4
AM\1097674SV.doc
Ändringsförslag 5
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis.
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
nationella parlament måste spela en viktig
roll för att garantera legitimitet och
redovisningsskyldighet inom Ekonomiska
och monetära unionen (EMU).
Or. en
Ändringsförslag 6
Esteban González Pons
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis.
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis enligt en tydlig och
förutsägbar färdplan.
Or. es
Ändringsförslag 7
Ivan Jakovčić
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
AM\1097674SV.doc
5/5
PE584.194v01-00
SV
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis.
samordnade ekonomiska styrningen i EU
och att Ekonomiska och monetära unionen
(EMU) måste slutföras stegvis men
fullständigt.
Or. hr
Ändringsförslag 8
Fabio Massimo Castaldo
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
måste slutföras stegvis.
1.
Europaparlamentet anser att krisen
visade på misslyckandet av den
ekonomiska styrningen i EU, som den
hade utformats, och att Ekonomiska och
monetära unionen (EMU) måste revideras
och förbättras på lämpliga sätt.
Or. it
Ändringsförslag 9
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen
(EMU) måste slutföras stegvis.
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av att förändra den
ekonomiska styrningen i EU för att öka
tillväxten och sysselsättningen inom EU:s
medlemsstater.
Or. el
PE584.194v01-00
SV
6/6
AM\1097674SV.doc
Ändringsförslag 10
Gerolf Annemans
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet anser att krisen
ökade behovet av förbättringar av den
ekonomiska styrningen i EU och att
Ekonomiska och monetära unionen
(EMU) måste slutföras stegvis.
1.
Europaparlamentet anser att
eurokrisen har visat att EMU inte
fungerar, och efterlyser för detta ändamål
att nuvarande monetära unionen inte
fortsätter eller slutförs.
Or. nl
Ändringsförslag 11
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet erinrar om att
26 medlemsstater har åtagit sig att gå med
i euroområdet och om att euron i
fördragen erkänns som valutan inom den
ekonomiska och monetära unionen
(artikel 3.4 i fördraget om Europeiska
unionen). Parlamentet betonar att denna
gemensamma valuta är anledningen till
den nuvarande gemensamma
institutionella ramen, vilket innebär att
alla parlamentsledamöter,
kommissionsledamöter och europeiska
domare deltar till fullo i beslut som rör
euroområdet.
Or. en
AM\1097674SV.doc
7/7
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 12
Gerolf Annemans
Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet noterar att
redan befintliga överstatliga komponenter
av EMU, såsom stabilitets- och
tillväxtpakten, inte har uppmuntrat till
större konvergens mellan euroområdets
medlemsstater.
Or. nl
Ändringsförslag 13
Helmut Scholz
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och att
det rekommenderas att en budgetkapacitet,
om än begränsad, inrättas inom ramen för
det nuvarande fördraget.
2.
Europaparlamentet noterar att det
anses vara nödvändigt att inrätta en
budgetkapacitet i euroområdet för att
långsiktigt trygga EMU:s krishantering
mot ekonomiska bakslag, genom att göra
det obligatoriskt för alla medlemmar i
euroområdet oavsett om ett land
genomgår en ekonomisk kris eller inte
och att det rekommenderas att en
budgetkapacitet, om än begränsad, inrättas
inom ramen för det nuvarande fördraget.
Or. de
Ändringsförslag 14
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 2
PE584.194v01-00
SV
8/8
AM\1097674SV.doc
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och att
det rekommenderas att en budgetkapacitet,
om än begränsad, inrättas inom ramen för
det nuvarande fördraget.
2.
Europaparlamentet anser att
inrättandet av en budgetkapacitet i
euroområdet är en nödvändig milstolpe för
att fullborda EMU, i samstämmighet med
McDougall- och Delors-rapporterna, och
att det rekommenderas starkt och är
genomförbart att en budgetkapacitet, om
än begränsad, inrättas inom ramen för det
nuvarande fördraget, i synnerhet genom
artiklarna 136, 175 och 352 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt.
Or. en
Ändringsförslag 15
Esteban González Pons
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och
att det rekommenderas att en
budgetkapacitet, om än begränsad,
inrättas inom ramen för det nuvarande
fördraget.
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet inom ramen för fördragen i
syfte att främja ekonomisk och social
konvergens samt hållbara
strukturreformer inom euroområdet,
förbättra euroområdets konkurrenskraft
och motståndskraft och absorbera
asymmetriska ckocker.
Or. es
Ändringsförslag 16
Fabio Massimo Castaldo
Förslag till yttrande
Punkt 2
AM\1097674SV.doc
9/9
PE584.194v01-00
SV
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och
att det rekommenderas att en
budgetkapacitet, om än begränsad,
inrättas inom ramen för det nuvarande
fördraget.
2.
Europaparlamentet anser att
inrättandet av en budgetkapacitet i
euroområdet skulle vara till skada för en
harmonisk utveckling av EU, eftersom det
skulle bekräfta en signifikant klyfta
mellan de länder som använder den
gemensamma valutan och de som har
behållit sin egen valuta, så att det bildas
ett EU ”med två hastigheter”.
Or. it
Ändringsförslag 17
Jo Leinen
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och att
det rekommenderas att en budgetkapacitet,
om än begränsad, inrättas inom ramen för
det nuvarande fördraget.
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och att
det rekommenderas att en budgetkapacitet,
om än begränsad, inrättas inom ramen för
det nuvarande fördraget för att överbrygga
perioden tills en reform av fördragen
skapar en bättre rättslig grund.
Or. de
Ändringsförslag 18
Pascal Durand
för Verts/ALE-gruppen
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och
PE584.194v01-00
SV
2.
Europaparlamentet anser att
inrättandet av en budgetkapacitet i
euroområdet i enlighet med fördragen i
10/10
AM\1097674SV.doc
att det rekommenderas att en
budgetkapacitet, om än begränsad,
inrättas inom ramen för det nuvarande
fördraget.
deras nuvarande form är en nödvändig
mekanism för att reglera de allvarliga
brister som har förstärkts och förvärrat
euroområdets övergripande sårbarhet, i
synnerhet för att avhjälpa de
asymmetriska chockerna.
Or. fr
Ändringsförslag 19
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och
att det rekommenderas att en
budgetkapacitet, om än begränsad,
inrättas inom ramen för det nuvarande
fördraget.
2.
Europaparlamentet anser att det är
oacceptabelt för EU att inrätta en
budgetkapacitet i euroområdet och att detta
kommer att provocera fram tvister och
splittring mellan medlemsstaterna.
Parlamentet anser att EU har tillräckliga
verktyg såsom ESM för finansiella
nödinsatser för att fylla en stabiliserande
funktion.
Or. en
Ändringsförslag 20
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och att
det rekommenderas att en budgetkapacitet,
om än begränsad, inrättas inom ramen för
det nuvarande fördraget.
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
det nya euroområdet som avgränsas till ett
optimalt valutaområde för att fullborda
EMU och att det rekommenderas att en
budgetkapacitet, om än begränsad, inrättas
inom ramen för det nuvarande fördraget.
AM\1097674SV.doc
11/11
PE584.194v01-00
SV
Or. fr
Ändringsförslag 21
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och
att det rekommenderas att en
budgetkapacitet, om än begränsad, inrättas
inom ramen för det nuvarande fördraget.
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att det finns en budgetkapacitet
i euroområdet, om än begränsad, inom
ramen för det nuvarande fördraget.
Or. el
Ändringsförslag 22
Gerolf Annemans
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att det är
nödvändigt att inrätta en budgetkapacitet i
euroområdet för att fullborda EMU och
att det rekommenderas att en
budgetkapacitet, om än begränsad,
inrättas inom ramen för det nuvarande
fördraget.
2.
Europaparlamentet noterar att idén
om en gemensam budgetkapacitet strider
mot fördragen och påpekar att den
tidigare ordföranden för Europeiska
kommissionen, José Manuel Barroso,
2012 uppgav att en skattekapacitet för
EMU inte kunde uppnås utan detaljerade
fördragsjusteringar.
Or. nl
Ändringsförslag 23
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
PE584.194v01-00
SV
12/12
AM\1097674SV.doc
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2a.
Europaparlamentet erinrar om att
EMU:s asymmetri, där den monetära
unionen inte är sammanhörande med en
ekonomisk union, är en av de främsta
strukturella anledningarna till
euroområdets långsamma återhämtning
efter krisen 2008.
Or. en
Ändringsförslag 24
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
2b.
Europaparlamentet uttrycker oro
över att uppskjutande av avgörande och
nödvändiga beslut till bättre tider skapar
en grogrund för ökande extremism, vilket
gör dessa beslut ännu svårare att fatta i
framtiden.
Or. en
Ändringsförslag 25
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3.
Europaparlamentet noterar olika
förslag i detta syfte, med olika utformning
och med olika funktioner.
3.
Europaparlamentet noterar olika
förslag i detta syfte, med olika utformning
och med olika funktioner. Parlamentet
påpekar att vissa alternativ är möjliga
inom ramen för de nuvarande fördragen,
medan andra skulle kräva ändringar i
fördragen. Parlamentet understryker
AM\1097674SV.doc
13/13
PE584.194v01-00
SV
vikten av att utreda denna fråga ur ett
holistiskt perspektiv – en budgetkapacitet i
euroområdet är ett verktyg som kan
komplettera andra verktyg, i synnerhet ett
större fokus på konvergens, eller
slutförandet av den inre marknaden, i
syfte att förstärka både euroområdet och
Europeiska unionen – som en isolerad
åtgärd kan det inte vara en
universallösning.
Or. en
Ändringsförslag 26
Helmut Scholz
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3.
Europaparlamentet noterar olika
förslag i detta syfte, med olika utformning
och med olika funktioner.
3.
Europaparlamentet noterar de olika
förslagen, med olika utformning och med
olika funktioner, som alla innehåller ett
centralt element för samordning och
övervakning av ”budgetdisciplinen” samt
”finansiell riskdelning” inom
euroområdet.
Or. de
Ändringsförslag 27
Gerolf Annemans
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3.
Europaparlamentet noterar olika
förslag i detta syfte, med olika utformning
och med olika funktioner.
PE584.194v01-00
SV
3.
Europaparlamentet motsätter sig
starkt idén om en gemensam
skattekapacitet för EMU eftersom detta
ytterligare skulle urholka
medlemsstaternas befogenheter och vara
liktydigt med ett ömsesidigt ansvar för
14/14
AM\1097674SV.doc
skulder.
Or. nl
Ändringsförslag 28
Gerolf Annemans
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3.
Europaparlamentet noterar olika
förslag i detta syfte, med olika utformning
och med olika funktioner.
3.
Europaparlamentet varnar för att
idén om en gemensam skattekapacitet är
en överträdelse av klausulen om
övertagande av förpliktelser (artikel 125 i
EU-fördraget).
Or. nl
Ändringsförslag 29
Gerolf Annemans
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3.
Europaparlamentet noterar olika
förslag i detta syfte, med olika utformning
och med olika funktioner.
3.
Europaparlamentet motsätter sig
bestämt någon ytterligare förlängning av
överstatlig budgetpolitik.
Or. nl
Ändringsförslag 30
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande
3.
Ändringsförslag
Europaparlamentet noterar olika
AM\1097674SV.doc
3.
15/15
Europaparlamentet noterar olika
PE584.194v01-00
SV
förslag i detta syfte, med olika utformning
och med olika funktioner.
förslag, med olika utformning och med
olika funktioner.
Or. el
Ändringsförslag 31
Helmut Scholz
Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3a.
Europaparlamentet upprepar att
tidigare försök att balansera
konjunkturcyklerna i euroområdets
länder och minska makroekonomisk
obalans genom bl.a. sociala
nedskärningar, en flexibilisering av
arbetsmarknaderna, nedskärningar på
området offentlig infrastruktur,
privatiseringar och andra så kallade
strukturreformer i stort sett har missat
målet och delvis varit kontraproduktiva,
och därför lett till att berörda nationella
ekonomier har drabbats av djup
lågkonjunktur.
Or. de
Ändringsförslag 32
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3a.
Europaparlamentet erinrar om
dess permanenta efterlysande av att
Europeiska stabilitetsmekanismen
integreras i EU:s rättsliga ram och begär
att detta görs så snart som möjligt.
Parlamentet rekommenderar att den
omvandlas till en europeisk valutafond
PE584.194v01-00
SV
16/16
AM\1097674SV.doc
som fungerar som ett stötdämpande
instrument inom ramen för euroområdets
budgetkapacitet, som därmed skulle
kunna nå det omfång som enligt
MacDougall- och Delors-rapporterna är
nödvändigt för att upprätthålla
Ekonomiska och monetära unionen.
Or. en
Ändringsförslag 33
Jo Leinen
Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3a.
Europaparlamentet påpekar mot
denna bakgrund att en europeisk
arbetslöshetsförsäkring, som kompletterar
snarare än ersätter nationella
arbetslöshetsförsäkringssystem, skulle
kunna bidra till att dämpa effekten av
asymmetriska ekonomiska kriser, till att
öka arbetsmarknadernas konvergens,
stärka EMU:s sociala pelare och skapa en
direkt länk mellan den europeiska nivån
och de europeiska medborgarna.
Or. de
Ändringsförslag 34
Paulo Rangel
Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3a.
Europaparlamentet påpekar att en
budgetkapacitet som syftar till att
tillhandahålla villkorliga incitament för
strukturreformer kan upprättas på
grundval av de nuvarande fördragen, om
AM\1097674SV.doc
17/17
PE584.194v01-00
SV
så krävs genom ökat samarbete.
Or. en
Ändringsförslag 35
Helmut Scholz
Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3b.
Europaparlamentet betonar att en
nödvändig verklig konvergens mellan
medlemmarna i euroområdet lättare
uppnås genom att man stärker den sociala
sammanhållningen genom en anpassning
av de olika levnadsstandarderna på
medellång sikt samt en utbyggnad av
sociala system. Parlamentet upprepar att
detta kräver offentliga investeringar och
en generellt starkare inhemsk efterfrågan.
Parlamentet ser mot denna bakgrund den
planerade budgetkapaciteten som ett av
flera möjliga instrument för finansiering
av sådana investeringar.
Or. de
Ändringsförslag 36
Paulo Rangel
Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3b.
Europaparlamentet påpekar att om
en budgetkapacitet skulle syfta till att
tillhandahålla stöd för anpassning till
asymmetriska eller symmetriska chocker
kommer mekanismer för förstärkning av
ekonomisk integration och konvergens att
behöva utvecklas i riktning från
decentraliserad nationell finanspolitik
PE584.194v01-00
SV
18/18
AM\1097674SV.doc
mot ytterligare maktdelning med
gemensamma institutioner, med ökad
demokratisk kontroll på EU-nivå, vilket
även innebär att det vanliga
lagstiftningsförfarandet används allmänt,
där så ej sker ännu.
Or. en
Ändringsförslag 37
Paulo Rangel
Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
3c.
Europaparlamentet anser vidare
att det i ett sådant fall är lämpligt att ESM
integreras i EU:s rättsliga ram, och att
inrättandet av ett finansdepartement inom
kommissionen bör övervägas som skulle
förvalta och utöva tillsyn över de
gemensamma resurserna och därtill
anknuten politik.
Or. en
Ändringsförslag 38
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
4.
Europaparlamentet påminner om
att en sådana kapacitet bör vara en del av
EU-budgeten i enlighet med artikel 310.1
i EUF-fördraget och förenlig med
bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget.
utgår
Or. en
AM\1097674SV.doc
19/19
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 39
Pascal Durand
för Verts/ALE-gruppen
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
4.
Europaparlamentet påminner om att
en sådana kapacitet bör vara en del av EUbudgeten i enlighet med artikel 310.1 i
EUF-fördraget och förenlig med
bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget.
4.
Europaparlamentet påminner om att
en sådan kapacitet bör vara en del av EUbudgeten utöver den fleråriga
budgetramens tak.
Or. fr
Ändringsförslag 40
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
4.
Europaparlamentet påminner om att
en sådana kapacitet bör vara en del av EUbudgeten i enlighet med artikel 310.1 i
EUF-fördraget och förenlig med
bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget.
4.
Europaparlamentet påminner om att
en sådan kapacitet bör vara en del av EUbudgeten i enlighet med artikel 310.1 i
EUF-fördraget och förenlig med
bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget, men ligga utanför
den fleråriga budgetramen.
Or. en
Ändringsförslag 41
Esteban González Pons
Förslag till yttrande
Punkt 4
PE584.194v01-00
SV
20/20
AM\1097674SV.doc
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
4.
Europaparlamentet påminner om att
en sådana kapacitet bör vara en del av EUbudgeten i enlighet med artikel 310.1 i
EUF-fördraget och förenlig med
bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget.
4.
Europaparlamentet påminner om att
en sådana kapacitet bör vara en del av EUbudgeten och finansieras med egna medel
i enlighet med artikel 310.1 i EUFfördraget och förenlig med bestämmelserna
i artiklarna 310.4 och 312.1 i EUFfördraget.
Or. es
Ändringsförslag 42
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
4.
Europaparlamentet påminner om att
en sådana kapacitet bör vara en del av EUbudgeten i enlighet med artikel 310.1 i
EUF-fördraget och förenlig med
bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget.
4.
Europaparlamentet påminner om att
en eventuell stabiliseringsmekanism bör
vara en del av EU-budgeten i enlighet med
artikel 310.1 i EUF-fördraget och förenlig
med bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget.
Or. en
Ändringsförslag 43
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
4.
Europaparlamentet påminner om
att en sådana kapacitet bör vara en del av
EU-budgeten i enlighet med artikel 310.1 i
EUF-fördraget och förenlig med
bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget.
AM\1097674SV.doc
4.
Europaparlamentet konstaterar att
en sådan kapacitet bör vara en del av EUbudgeten i enlighet med artikel 310.1 i
EUF-fördraget och förenlig med
bestämmelserna i artiklarna 310.4 och
312.1 i EUF-fördraget.
21/21
PE584.194v01-00
SV
Or. el
Ändringsförslag 44
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
4a.
Europaparlamentet inser behovet
av att inte öka beskattningen för
skattebetalarna ännu mer och därmed att
1) inte inrätta en europeisk skatt, 2)
fastställa ett tak för utgifterna i EUbudgeten till högst 1 procent av BNP, 3)
uppmana kommissionen och rådet att
lägga fram en reform för att rationalisera
EU:s budget i syfte att bekämpa i
synnerhet allt som främjar bedrägeri,
skumraskaffärer, klientelism och
propaganda, minska strukturfonderna
och lägga större vikt vid
rekommendationerna i Europeiska
revisionsrättens mycket kritiska
årsrapporter sedan 20 år tillbaka.
Or. fr
Ändringsförslag 45
Jo Leinen
Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
4a.
Europaparlamentet anser att
finansieringen av den finanspolitiska
kapaciteten bör ske med hjälp av egna
medel i så stor utsträckning som möjligt, i
stället för med medel från
medlemsstaterna. Parlamentet kräver i
detta sammanhang en ändring av artikel
33.1, led a i stadgan för Europeiska
PE584.194v01-00
SV
22/22
AM\1097674SV.doc
centralbankssystemet och Europeiska
centralbanken för att möjliggöra
nyttjandet av ECB:s årliga nettovinst som
egna medel för EU:s budget.
Or. de
Ändringsförslag 46
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att höja taket för egna medel
för att inrätta nya kategorier av egna medel
(även om detta endast gäller från ett
begränsat antal medlemsstater) och att
avsätta inkomster för särskilda ändamål för
att finansiera särskilda utgiftsposter i
enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1.
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att med ett särskilt
lagstiftningsförfarande som kräver
enhällighet i rådet och ett godkännande
av medlemsstaterna i enlighet med deras
respektive konstitutionella bestämmelser
fastställa ”tillämpliga bestämmelser för
systemet för egna medel”, inrätta nya
kategorier av egna medel (utan att artikeln
förbjuder att de kommer från ett begränsat
antal medlemsstater och enligt ett objektivt
kriterium), avskaffa en befintlig kategori
och att avsätta inkomster för särskilda
ändamål för att finansiera särskilda
utgiftsposter i enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1. Parlamentet anser
att det vore önskvärt att avskaffa momsen
som är alltför komplex och förlita sig på
ett enkelt årligt nationellt stöd som
fastställs genom en procentandel av BNI.
__________________
__________________
1
1
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Or. fr
AM\1097674SV.doc
23/23
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 47
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att höja taket för egna medel för
att inrätta nya kategorier av egna medel
(även om detta endast gäller från ett
begränsat antal medlemsstater) och att
avsätta inkomster för särskilda ändamål för
att finansiera särskilda utgiftsposter i
enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1.
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att höja taket för egna medel för
att inrätta nya kategorier av egna medel
(även om detta endast gäller från ett
begränsat antal medlemsstater) och att
avsätta inkomster för särskilda ändamål för
att finansiera särskilda utgiftsposter i
enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1. Parlamentet anser
att det bästa alternativet vore att skapa
egna medel med särskild koppling till
euroområdet i syfte att undvika att blanda
ihop budgeten för EU:s 28 medlemsländer
och budgeten inom euroområdet, som har
olika mål.
__________________
__________________
1
1
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Or. en
Ändringsförslag 48
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
PE584.194v01-00
SV
24/24
AM\1097674SV.doc
det möjligt att höja taket för egna medel för
att inrätta nya kategorier av egna medel
(även om detta endast gäller från ett
begränsat antal medlemsstater) och att
avsätta inkomster för särskilda ändamål för
att finansiera särskilda utgiftsposter i
enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1.
det möjligt att höja taket för egna medel för
att inrätta nya kategorier av egna medel
och att avsätta inkomster för särskilda
ändamål för att finansiera särskilda
utgiftsposter i enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1. Detta beslut träder i
kraft först sedan det har godkänts av
medlemsstaterna i enlighet med deras
respektive konstitutionella bestämmelser.
__________________
__________________
1
1
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Or. en
Ändringsförslag 49
Jo Leinen
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att höja taket för egna medel
för att inrätta nya kategorier av egna medel
(även om detta endast gäller från ett
begränsat antal medlemsstater) och att
avsätta inkomster för särskilda ändamål
för att finansiera särskilda utgiftsposter i
enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1.
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att höja taket för egna medel
och inrätta nya kategorier av egna medel.
Parlamentet konstaterar att ett nyttjande
av möjligheten i artikel 21 i
budgetförordningen att avsätta inkomster
från en del av medlemsstaterna för
särskilda ändamål inte strider mot
universalitetsprincipen för budgeten.
__________________
__________________
1
1
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
AM\1097674SV.doc
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
25/25
PE584.194v01-00
SV
Or. de
Ändringsförslag 50
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att höja taket för egna medel för
att inrätta nya kategorier av egna medel
(även om detta endast gäller från ett
begränsat antal medlemsstater) och att
avsätta inkomster för särskilda ändamål för
att finansiera särskilda utgiftsposter i
enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1.
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att höja taket för egna medel för
att inrätta nya kategorier av egna medel
och att avsätta inkomster för särskilda
ändamål för att finansiera särskilda
utgiftsposter i enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1.
__________________
__________________
1
1
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Or. el
Ändringsförslag 51
Helmut Scholz
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt att höja taket för egna medel för
att inrätta nya kategorier av egna medel
(även om detta endast gäller från ett
begränsat antal medlemsstater) och att
5.
Europaparlamentet påpekar att i
enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget är
det möjligt och nödvändigt att höja taket
för egna medel för att inrätta nya kategorier
av egna medel (även om detta endast gäller
från ett begränsat antal medlemsstater) och
PE584.194v01-00
SV
26/26
AM\1097674SV.doc
avsätta inkomster för särskilda ändamål för
att finansiera särskilda utgiftsposter i
enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1.
att avsätta inkomster för särskilda ändamål
för att finansiera särskilda utgiftsposter i
enlighet med artikel 21 i
budgetförordningen1.
__________________
__________________
1
1
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.
Or. de
Ändringsförslag 52
Danuta Maria Hübner
Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
5a.
Europaparlamentet konstaterar att
artiklarna 121.6 och 136 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt skulle
utgöra en lämplig rättslig grund för en
mekanism vars omfattning skulle täcka
euroområdet och som skulle syfta till att
tillhandahålla finansiella incitament för
strukturreformer och för nationell politik
som främjar EU-omfattande ekonomisk
konvergens, om målen för en sådan
mekanism inte går utöver vad som krävs
för att uppnå korrekt genomförande av
det multilaterala övervakningsförfarande
som anges i artikel 121 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt
samtidigt som det skulle bli nödvändigt att
använda den så kallade
flexibilitetsbestämmelsen i artikel 352 i
fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.
Or. en
AM\1097674SV.doc
27/27
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 53
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
6.
Europaparlamentet understryker
att EU-budgeten också ger garantier för
särskilda utlåningstransaktioner och att
flera instrument, såsom europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen
(EFSM) och Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter gör det
möjligt att utnyttja medel utöver
utgiftstaken i den fleråriga budgetramen.
utgår
Or. en
Ändringsförslag 54
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
6.
Europaparlamentet understryker att
EU-budgeten också ger garantier för
särskilda utlåningstransaktioner och att
flera instrument, såsom europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen
(EFSM) och Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter gör det
möjligt att utnyttja medel utöver
utgiftstaken i den fleråriga budgetramen.
6.
Europaparlamentet understryker att
EU-budgeten också ger garantier för
särskilda utlåningstransaktioner utan att
dessa i princip kan avsättas för EU:s
budget och att flera instrument, såsom
europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen (EFSM) och
Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter gör det möjligt att
utnyttja medel utöver utgiftstaken i den
fleråriga budgetramen.
Or. fr
PE584.194v01-00
SV
28/28
AM\1097674SV.doc
Ändringsförslag 55
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
6.
Europaparlamentet understryker att
EU-budgeten också ger garantier för
särskilda utlåningstransaktioner och att
flera instrument, såsom europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen
(EFSM) och Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter gör det
möjligt att utnyttja medel utöver
utgiftstaken i den fleråriga budgetramen.
6.
Europaparlamentet understryker att
EU-budgeten ger tillräckliga garantier för
särskilda utlåningstransaktioner, flera
instrument, såsom europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen (EFSM) och
Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter, gör det dock möjligt
att utnyttja medel utöver utgiftstaken i den
fleråriga budgetramen.
Or. el
Ändringsförslag 56
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
6.
Europaparlamentet understryker att
EU-budgeten också ger garantier för
särskilda utlåningstransaktioner och att
flera instrument, såsom europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen
(EFSM) och Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter gör det
möjligt att utnyttja medel utöver
utgiftstaken i den fleråriga budgetramen.
6.
Europaparlamentet understryker att
EU-budgeten också ger garantier för
särskilda utlåningstransaktioner och att
flera instrument, såsom europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen
(EFSM), gör det möjligt att utnyttja medel
utöver utgiftstaken i den fleråriga
budgetramen.
Or. en
Ändringsförslag 57
Esteban González Pons
Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
AM\1097674SV.doc
29/29
PE584.194v01-00
SV
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
6a.
Europaparlamentet anser att det
är nödvändigt att integrera den
europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) i
EU:s rättsliga ram och överväga att
utveckla den till en unionsmekanism,
vilket parlamentet har begärt upprepade
gånger och vilket även anges i ESMfördraget. Parlamentet anser att detta
skulle ge ESM demokratiskt ansvar och
ökad legitimitet, vilket främjar den
institutionella konsolideringen av EMU.
Or. es
Ändringsförslag 58
Helmut Scholz
Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
6a.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att presentera konkret
information för parlamentet om i vilken
utsträckning och form kommissionen
avser avsätta medel från EU:s budget för
en budgetkapacitet samt vilka följder detta
skulle få för budgetens nuvarande och
framtida struktur och för den nödvändiga
anskaffningen av ytterligare egna medel
inom unionen.
Or. de
Ändringsförslag 59
Danuta Maria Hübner
Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
PE584.194v01-00
SV
30/30
AM\1097674SV.doc
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
6a.
Europaparlamentet efterlyser att
andemeningen i fördraget om inrättande
av Europeiska stabilitetsmekanismen
snabbt inkluderas i EU:s rättsliga ram.
Or. en
Ändringsförslag 60
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 7
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär
antagandet av gemenskapsmetoden,
särskilt med parlamentets involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet.
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär
antagandet av gemenskapsmetoden,
särskilt med parlamentets involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet i
förhållande till och med respekt för de
nationella parlamentens rättigheter.
Parlamentet påminner även om att
systemet för egna medel har en blandad
karaktär: vissa intäkter, som de
traditionella egna medlen, är av
skattemässig art då de härrör från bidrag
till Europeiska unionen och används av
unionen som en direkt maktutövning mot
berörda skattebetalare, den största delen
av intäkterna är dock resultatet av en
automatisk fördelning av de nationella
budgetmedlen som överförs helt enligt
reglerna till unionen, denna del är
indexerad mot de makroekonomiska
statistiska aggregaten.
Or. fr
AM\1097674SV.doc
31/31
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 61
Pascal Durand
för Verts/ALE-gruppen
Förslag till yttrande
Punkt 7
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär
antagandet av gemenskapsmetoden,
särskilt med parlamentets involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet.
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket förutsätter
att det ordinarie lagstiftningsförfarandet
tillämpas i enlighet med artikel 289 i
EUF-fördraget, för genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet.
Parlamentet föreslår i detta avseende att
kommissionens vice ordförande med
ansvar för euron tilldelas
ordförandeposten i Eurogruppen samt
befogenheter som omfattar Ekonomiska
och monetära unionen.
Or. fr
Ändringsförslag 62
Jo Leinen
Förslag till yttrande
Punkt 7
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär
antagandet av gemenskapsmetoden,
särskilt med parlamentets involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet.
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, som kan
säkerställas genom antagandet av
gemenskapsmetoden. Parlamentet betonar
parlamentets väsentliga roll som
budgetansvarig myndighet i utformningen,
genomförandet och kontrollen av en
budgetkapacitet.
Or. de
PE584.194v01-00
SV
32/32
AM\1097674SV.doc
Ändringsförslag 63
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
Förslag till yttrande
Punkt 7
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär
antagandet av gemenskapsmetoden,
särskilt med parlamentets involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet.
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär att
principerna om subsidiaritet och
proportionalitet beaktas och med
nationella parlaments och
Europaparlamentets involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av EU:s budget.
Or. en
Ändringsförslag 64
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 7
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär
antagandet av gemenskapsmetoden,
särskilt med parlamentets involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet.
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet,
tydlighet och redovisningsskyldighet,
vilket innebär inrättandet av en
finansminister för euroområdet, som även
innehar befattningen som kommissionens
vice ordförande och Eurogruppens
ordförande, samt antagandet av
gemenskapsmetoden.
Or. en
Ändringsförslag 65
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 7
AM\1097674SV.doc
33/33
PE584.194v01-00
SV
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär
antagandet av gemenskapsmetoden,
särskilt med parlamentets involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet.
7.
Europaparlamentet upprepar
behovet av demokratisk legitimitet och
redovisningsskyldighet, vilket innebär
antagandet av gemenskapsmetoden,
särskilt med parlamentets obligatoriska
involvering i utformningen, genomförandet
och kontrollen av en budgetkapacitet.
Or. el
Ändringsförslag 66
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
7a.
Europaparlamentet betonar att
demokratisk legitimitet kräver
parlamentets fulla involvering i
utformningen, genomförandet och
kontrollen av en budgetkapacitet i
euroområdet.
Or. en
Ändringsförslag 67
Mercedes Bresso, Roberto Gualtieri
Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
7b.
Europaparlamentet påminner om
att det är Ekonomiska och monetära
unionens parlament. Parlamentet anser
att upprättandet av en fullfjädrad
finanspolitisk kapacitet för euroområdet,
och dess integration i fördragen, kräver
(utan att det påverkar artikel 14.2 i
PE584.194v01-00
SV
34/34
AM\1097674SV.doc
fördraget om Europeiska unionen och
oaktat artikel 231 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt)
särskilda bestämmelser för att begränsa
tillhörande budgetbefogenheter till
medlemmar som valts i euroområdet och
deltagande medlemsstaters valkretsar.
Or. en
Ändringsförslag 68
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 8
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
8.
Europaparlamentet påminner om att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta avseende.
8.
Europaparlamentet påminner om att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta avseende.
Parlamentet upprepar sin djupa respekt
för de viktiga budgeträttigheterna
tillhörande de nationella parlamenten i de
länder som de så kallade egna medlen
härrör från, sitt stöd för den
grundläggande demokratiska principen
”ingen beskattning utan representation”
och sitt tillbakavisande av att denna
princip stegvis kompletteras med, eller till
och med ersätts av, principen ”ingen
representation utan beskattning”.
Parlamentet varnar för den verkliga faran
med denna dubbla avvikelse inom
Europeiska unionen.
Or. fr
AM\1097674SV.doc
35/35
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 69
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 8
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
8.
Europaparlamentet påminner om att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta avseende.
8.
Europaparlamentet påminner om att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta avseende.
Parlamentet anser att ansvarsområdena
måste tilldelas på den nivå där beslut
fattas eller genomförs, med nationella
parlament som granskar nationella
regeringar och med Europaparlamentet
som granskar de europeiska verkställande
organen. Parlamentet menar att detta är
det enda sättet att uppfylla kravet på ett
utökat ansvarsutkrävande för
beslutsfattandet.
Or. en
Ändringsförslag 70
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 8
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
8.
Europaparlamentet påminner om att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta avseende.
8.
Europaparlamentet påminner om att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta avseende,
och även till utnyttjande av hela
potentialen hos de instrument som
tillhandahålls genom artikel 13 i
fördraget om stabilitet, samordning och
PE584.194v01-00
SV
36/36
AM\1097674SV.doc
styrning inom Ekonomiska och monetära
unionen samt genom avdelning II i
protokoll 1.
Or. en
Ändringsförslag 71
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
Förslag till yttrande
Punkt 8
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
8.
Europaparlamentet påminner om
att protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta
avseende.
8.
Europaparlamentet betonar att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll
befullmäktigar nationella parlament att
vara involverade i samordning och
granskning av EU:s ekonomiska politik.
Or. en
Ändringsförslag 72
Gerolf Annemans
Förslag till yttrande
Punkt 8
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
8.
Europaparlamentet påminner om
att protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta
avseende.
8.
Europaparlamentet noterar att
idén om en gemensam budgetkapacitet
förutsätter en extra federalistisk eller
skattestruktur och betraktar detta som
stridande mot varje princip om
subsidiaritet.
Or. nl
AM\1097674SV.doc
37/37
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 73
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 8
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
8.
Europaparlamentet påminner om att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
mycket goda möjligheter för de nationella
parlamentens involvering i detta avseende.
8.
Europaparlamentet påminner om att
protokollen om tillämpning av
subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna och om de
nationella parlamentens roll erbjuder
möjligheter för de nationella parlamentens
involvering i detta avseende.
Or. el
Ändringsförslag 74
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
8a.
Europaparlamentet understryker
att användningen av egna medel som är
särskilt kopplade till euroområdet skulle
säkerställa den tydlighet, öppenhet och
demokratiska legitimitet som krävs
avseende kontroll och
redovisningsskyldighet, eftersom dessa
medel skulle skapas och kontrolleras på
EU-nivå.
Or. en
Ändringsförslag 75
Esteban González Pons
Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)
PE584.194v01-00
SV
38/38
AM\1097674SV.doc
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
8a.
Europaparlamentet kräver att
Europaparlamentets och de nationella
parlamentens roll utvidgas inom de nya
ramarna för ekonomisk styrning för att
stärka det demokratiska
ansvarsutkrävandet.
Or. es
Ändringsförslag 76
Morten Messerschmidt
Förslag till yttrande
Punkt 9
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9.
Europaparlamentet anser att
medlemsstater utanför euroområdet bör
delta om de så önskar, men på ett
differentierat sätt och beroende på
utformningen av budgetkapaciteten.
utgår
Or. en
Ändringsförslag 77
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan
Förslag till yttrande
Punkt 9
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9.
Europaparlamentet anser att
medlemsstater utanför euroområdet bör
delta om de så önskar, men på ett
differentierat sätt och beroende på
utformningen av budgetkapaciteten.
9.
Europaparlamentet anser att
medlemsstater, både de med en
undantagsklausul och de som vill ansluta
sig, bör delta om de så önskar, men på ett
differentierat sätt och beroende på
utformningen av budgetkapaciteten.
Or. ro
AM\1097674SV.doc
39/39
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 78
Notis Marias
Förslag till yttrande
Punkt 9
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9.
Europaparlamentet anser att
medlemsstater utanför euroområdet bör
delta om de så önskar, men på ett
differentierat sätt och beroende på
utformningen av budgetkapaciteten.
9.
Europaparlamentet anser att
medlemsstater utanför euroområdet bör
delta om de så önskar, men på ett
differentierat sätt och beroende på
utformningen av budgetkapaciteten,
förutsatt att de behåller sin nationella
suveränitet.
Or. el
Ändringsförslag 79
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 9
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9.
Europaparlamentet anser att
medlemsstater utanför euroområdet bör
delta om de så önskar, men på ett
differentierat sätt och beroende på
utformningen av budgetkapaciteten.
9.
Europaparlamentet anser att
medlemsstater utanför euroområdet bör
delta om de så önskar, men på ett
differentierat sätt, och utan beslutsfattande
kapacitet, och beroende på utformningen
av budgetkapaciteten.
Or. en
Ändringsförslag 80
Mercedes Bresso
Förslag till yttrande
Punkt 9
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9.
Europaparlamentet anser att
medlemsstater utanför euroområdet bör
delta om de så önskar, men på ett
PE584.194v01-00
SV
(Berör inte den svenska versionen.)
40/40
AM\1097674SV.doc
differentierat sätt och beroende på
utformningen av budgetkapaciteten.
Or. en
Ändringsförslag 81
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
Förslag till yttrande
Punkt 9 – led 1 (nytt)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
Europaparlamentet betonar att EU:s
medlemsstaters ekonomier är
sammanlänkade och anser att alla
medlemsstater bör vara involverade för att
säkerställa euroområdets långsiktiga
ekonomiska hållbarhet.
Or. en
Ändringsförslag 82
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9a.
Europaparlamentet anser det vara
avgörande att skilja mellan diskussionen
avseende politik för euroområdet och
relaterat beslutsfattande. Parlamentet
anser att villkor måste hittas som låter
alla medlemsstater som har åtagit sig att
gå med i euroområdet delta i diskussioner
avseende euroområdet, om de så önskar,
men enbart medlemsstater som är med i
euroområdet och bidrar till
räddningsfonder och budgetkapaciteten
bör kunna rösta om dessa beslut.
Or. en
AM\1097674SV.doc
41/41
PE584.194v01-00
SV
Ändringsförslag 83
Esteban González Pons
Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9a.
Europaparlamentet anser att
allteftersom arbetet med att inrätta en
verklig ekonomisk och monetär union
framskrider blir det allt nödvändigare att
inrätta en statskassa för euroområdet för
gemensamt beslutsfattande, övervakning
och förvaltning av euroområdets
budgetmässiga kapacitet.
Or. es
Ändringsförslag 84
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9b.
Europaparlamentet anser att det,
parallellt med Europaparlamentets
beslutsfattande organ för euroområdet,
kommer att vara avgörande att planera
för en motsvarande beslutsfattande
struktur inom Europeiska unionens råd.
Parlamentet föreslår att Eurogruppen
skulle kunna vara den lämpliga
formationen, med förbättrad
redovisningsskyldighet.
Or. en
PE584.194v01-00
SV
42/42
AM\1097674SV.doc
Ändringsförslag 85
Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Förslag till yttrande
Punkt 9c (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9c.
Europaparlamentet anser att en
tydligt definierad roll för domstolen
kommer att vara avgörande i syfte att
garantera rättvisa och effektivitet vid
genomförandet av den nya ramen.
Or. en
Ändringsförslag 86
Sylvie Goulard, Charles Goerens
Förslag till yttrande
Punkt 9d (ny)
Förslag till yttrande
Ändringsförslag
9d.
Europaparlamentet betonar att
förbättringar av euroområdet redan kan
genomföras inom ramen för de
nuvarande fördragen. Parlamentet anser
dock att en översyn av fördragen eller ett
särskilt fördrag för euroområdet inte bör
uteslutas. Parlamentet erinrar om att
tillämpning av ett mellanstatligt avtal var
det alternativ som valdes för uppgörelsen
för Förenade kungariket. Parlamentet
anser att den nuvarande unika
institutionella ramen inte längre är
motiverad. Parlamentet anser att eventuell
utveckling skulle behöva respektera
gemenskapsramen och dess anda,
exempelvis genom att bibehålla de
befintliga institutionerna men ändra
deras struktur så att de speglar den nya
verkligheten snarare än att skapa nya, i så
stor utsträckning som möjligt.
Or. en
AM\1097674SV.doc
43/43
PE584.194v01-00
SV
PE584.194v01-00
SV
44/44
AM\1097674SV.doc