"הרבחה"( מ"עב ) 9002 גיוסי הון ) הפניקס

‫‪51.06.0059‬‬
‫הפניקס גיוסי הון (‪ )9002‬בע"מ ("החברה")‬
‫לכבוד‬
‫רשות ניירות ערך‬
‫לכבוד‬
‫הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ‬
‫‪www.isa.gov.il‬‬
‫‪www.tase.co.il‬‬
‫הנדון‪ :‬הפניקס חברה לביטוח בע"מ ‪ -‬דיווח מיידי‬
‫בהמשך לדיווח המיידי של הפניקס אחזקות בע"מ מיום ‪ 02‬לאוקטובר ‪( 0052‬אסמכתא מס' ‪0052-05-‬‬
‫‪ )520221‬בקשר לתביעה ולבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד חברת האם של החברה‪,‬‬
‫הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן‪" :‬הפניקס ביטוח") וכנגד שלוש חברות ביטוח נוספות‪ ,‬ואשר עניינה‬
‫עדכון הפרמיה בתוכניות ביטוח עקב שינוי גיל המבוטח במועד מוקדם מהמועד בו היא אמורה להתעדכן‬
‫וכן עדכון הפרמיה לפי מדד בסיס הנמוך מהמדד הנדרש‪ ,‬מודיעה בזאת החברה כדלקמן‪:‬‬
‫ביום ‪ 51‬לספטמבר ‪ 0059‬ניתן על ידי בית המשפט מחוזי מרכז פסק דין לפיו הבקשה לאישור התביעה‬
‫כתובענה ייצוגית נדחית לאחר שנקבע כי אין אפשרות סבירה שאחת מעילותיה תוכרע בתובענה ייצוגית‬
‫לטובת הקבוצה‪.‬‬
‫בכך בא ההליך על סיומו‪.‬‬
‫המועד בו נודע האירוע לחברה הינו ‪ 51‬בספטמבר ‪ 0059‬בשעה ‪.51:11‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫הפניקס גיוסי הון (‪ )9002‬בע"מ‬
‫ע"י עו"ד מני נאמן – יועץ משפטי ומזכיר החברה;‬