kirkkoneuvosto ____kokouskutsu

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
KIRKKONEUVOSTO
Kokous 9/2016
Tiistai 13.9.2016 klo 17.30 – 20.00
Mäntyharjun kirkon seurakuntasalissa
Aika
Paikka
Läsnä
Jäsenet
Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja
Ari Hartonen
Kristiina Häkkänen
Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja
Matti Kemppainen
Raimo Mattila
Eveliina Mäenpää
Inga Nikander
Matti Nykänen
Raili Toivonen
Liisa Torniainen
Teija Tuomela
Varajäsenet
Kaija Montin
Jukka Lehtonen
Muut läsnä olleet
Poissa
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sari Lantta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Niina Kuoppala, talous- ja viestintävastaava
Risto Jaakola, talouspäällikkö
116 Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen.
117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Todettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
118 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Raimo Mattila ja Eveliina Mäenpää.
Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja pidetään nähtävillä taloustoimistossa 14.9.- 17.10.2016.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Mattila ja Eveliina Mäenpää
ja päätettiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
119 Tiedotusasiat
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa tiedoksi:
- kirkon urakkaneuvottelut käyty, ja työt alkavat lokakuun alussa
Päätös:
Todettiin tiedoksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
120 Lapsi- ja nuorisotyönohjaajan sijaisen valinta
Selvitys
Suvi Uotisen tultua valituksi seurakunnan lastenohjaajan toimeen ja irtisanouduttua lapsi- ja nuorisotyönohjaajan viransijaisuudesta, julistettiin
viime kokouksessa viransijaisuus haettavaksi niin, että hakuaika päättyi
2.9.2016. Hakijoita oli viisi, ja valittu työryhmä haastatteli heistä kolmea
5.9.2016. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Esitys:
Haastattelutyöryhmä esittää, että Pertunmaan lapsi- ja nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi 31.3.2017 asti valitaan Risto Eskola, ja varalle Anne
Kähönen.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti valita lapsi- ja nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi 14.9.2016-31.3.2017 Pertunmaan kappeliin Risto Eskola ja
varalle Anne Kähönen. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote kuukauden kuluessa sijaisuuden vastaanottamisesta.
Muutoksenhaun ohjaus:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
121 Projektityöntekijän valinta vanhusten kotikäyntityöhön
Selvitys:
Viime kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi projektityöntekijän toimen vanhusten kotikäyntityöhön Laura Kurvisen testamenttivaroilla yhden vuoden määräajaksi alkaen 1.10.2016.
Hakuaika tehtävään päättyi 7.9.2016, ja valittu työryhmä kutsui haastatteluun viisi hakijaa. Yksi pyydetyistä perui, ja yhdelle olisi haastattelu
sopinut vasta syyskuun lopussa. Muut kolme haastateltiin 12.9.2016.
Esitys:
Haastattelutyöryhmä esittää, että projektityöntekijän työsopimussuhteiseen toimeen 1.10.2016 alkaen vuoden kestävään työsuhteeseen valitaan
Paula van Koch, ja varalle Päivi Lehtinen.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti valita määräaikaiseen projektityöntekijän
työsopimussuhteiseen toimeen 1.10.2016 alkaen vuoden ajaksi Paula
van Koch ja varalle Päivi Lehtinen. Palkkaus määräytyy Kirvestes:in
palkkausryhmän 501 mukaan.
Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote
kuukauden kuluessa työn vastaanottamisesta.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
122 Vahvistus Liisa Oravaisen testamentin nojalla seurakunnalle tulevasta omaisuudesta
Selvitys:
Liisa Oravainen s 20.02.1925 on kuollut 15.12.2015. Hänen jälkeensä on
pidetty perunkirjoitus 14.3.2016. Perunkirjoituksen jälkeen on kuolinpesästä löytynyt testamentti ja uutta velkaa. Tämän johdosta on pidetty
täydennysperunkirjoitus 16.5.2016, missä seurakunnan edustajana paikalla oli talouspäällikkö.
Liisa Oravaisen kuolinpesän osakkaita ovat yleistestamentinsaaja, perittävän perilliset sekä kuolleen puolison Erkki Oravaisen toissijaiset perilliset Matti Olavi Virtanen s. 6.3.1945, Mikko Juhani Virtanen s.
19.9.1947, Markku Kalevi Virtanen s. 15.3.1950 sekä Martti Tapio Virtanen s. 21.7.1960.
Liisa Oravainen on 17.12.2001 päivätyssä testamentissa määrännyt, että
”on kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai minkä laatuista
tahansa menevä täydellä omistusoikeudella Pertunmaan evankelisluterilaiselle seurakunnalle”. Erkki Oravaisen toissijaiset perilliset ovat täydennysperunkirjoituksessa ilmoittaneet, että testamentti loukkaa heidän
osuuttaan perinnöstä. Liisa Oravaisella ei ole ollut kompetenssia testamentata sitä osaa omaisuudesta, joka on perintökaaren säännösten nojalla tuleva Erkki Oravaisen toissijaisille perillisille.
Epäselvyyksien välttämiseksi Erkki Oravaisen perillisten puolesta
Markku Virtanen pyytää Pertunmaan evankelisluterilaista seurakuntaa
vahvistamaan, että seurakunta tulkitsee Liisa Oravaisen testamenttia siten, että testamentin nojalla seurakunnalle tuleva osuus on 50 % Liisa
Oravaisen maisuudesta ja että 50 % Liisa Oravaisen omaisuudesta kuuluu Erkki Oravaisen toissijaisille perillisille.
Esitys:
Koska Pertunmaan evankelisluterilainen seurakunta on 1.1.2016 liittynyt
Mäntyharjun seurakuntaan, Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvosto
vastaa testamentin vastaanottamisesta ja sen käytöstä testamentissa osoitettuun tarkoitukseen Pertunmaan kappeliseurakunnan alueella.
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvosto päättää vahvistaa, että seurakunnalle testamentin nojalla tuleva omaisuus käsittää 50 % Liisa Oravaisen omaisuudesta ja että toinen 50 % kuuluu Erkki Oravaisen toissijaisille perillisille.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
123 Puukauppatarjoukset
Selvitys:
Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset tälle vuodelle toisesta leimikosta Kirkkoherran virkatalon palstalta, Oravakierroksen ja Patikkapolun varrelta. Leimikon pinta-ala on kokonaisuudessaan 36,5 hehtaaria,
josta päätehakkuuta on 4,2 hehtaaria ja loput harvennuksia.
Tarjousten summat olivat seuraavat: Stora Enso Oyj 121.247 €, Versowood ja mhy:n puunvälitys 118.636 €, UPM-Kymmene Oyj 114.112,
Harvestia Oy 113.866 €, Metsä Group 109.217 (+ mahdollisuus Alisäosuuksiin)
Liitteenä leimikkoseloste, tarjoukset ja yhteenveto tarjouksista.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää myydä leimikon puutavaran tarjousten perusteella, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneelle Stora
Enso Oyj:lle.
Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että Sari Lantta poistui esteellisenä kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi.
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
Päätökseen voi hakea muutosta valituksella markkinaoikeudelta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
124 Kolehdit ajalle 2.10.-26.12.2016
Selvitys:
Ohessa ehdotus kolehtisuunnitelmaksi ajalle 2.10.-26.12.2016
Esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
125 Kannatusilmoituspyyntö Suur-Savon sotaveteraanipiirin joululehteen 2016
Selvitys:
Ohessa kannatusilmoituspyyntö.
Seurakunta on viime aikoina pitäytynyt tukemaan paikallisia yhdistyksiä
ja järjestöjä. Sotaveteraaneille annetaan seurakunnan tiloja (srk-keskus)
käyttöön veloituksetta mm. vuosikokouksiin ja juhliin.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää kannatusilmoituksen antamisesta.
Päätös:
Päätettiin, että kannatusilmoitusta ei anneta.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
126 Vuoden 2017 talousarvion raamit
Selvitys:
Kirkkovaltuusto on päättänyt ensi vuoden kirkollisveroprosentiksi 1,7
prosenttia. Tämän vuoden puolella käynnistyy Mäntyharjun kirkon remontti, mikä jatkuu ensi vuonna. Alustava hankesuunnitelman mukainen
kustannusarvio koko hankkeelle on noin 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi
tämän vuoden loppupuolella käynnistetään Pertunmaan seurakuntakodin
remontin suunnittelu, ja sen toteutus todennäköisesti myös ensi vuoden
aikana. Sen alustava kustannusarvio kuntokartoituksen tekijän arvioimana on vajaa puoli miljoonaa euroa. Ensi vuoden toiminnassa näkyy painotuksena kaikessa seurakuntatyössä reformaation 500 vuotis –
juhlavuosi. Lisäksi ensi vuosi on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää käyttötalouspuolen budjettiraamista vuodelle
2017, myöskin edellä mainitut asiat huomioiden.
Päätös:
Päätettiin, että vuoden 2017 talousarvion tulee noudattaa vuoden 2016
kustannustasoa. Palkkakuluissa tulee vain pienet tarkistukset.
Muissa toimintakuluissa voidaan huomioida reformaation juhlavuoden
tapahtumien vaikutus. Investointipuoli tulee nousemaan lähelle kahta
miljoonaa. Lankaniemen ulkopuolista käyttöä pyrittävä entisestään lisäämään. Muutoin erilaisten tapahtumien ja tarjoilujen suunnitteluun
kiinnitettävä huomiota.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
127 Pertunman kirkon digi-projekti
Selvitys:
Marko Torppala Linkkitiimi Oy:stä tulee kokouksen alkuun esittelemään
jumalanpalvelusten ym. tilaisuuksien digitointiprojektia (Linkki projektia), mikä sisältäisi mahdollisuuden mm. jumalanpalvelusten videointiin
ja laittamiseen nettiin katseltavaksi ja kuunneltavaksi. Kyseessä on Päijät-Hämeen SOTE –yhtymän pilottiprojekti, mihin olisi mahdollisesti liitettävissä myöskin seurakunnan toimintaa. Tarvittavasta laitteistosta on
ohessa kuvaus ja myös tarjous.
Esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa mahdollisuuden, ja päättää jatkotoimista.
Päätös:
Päätettiin lähteä hankkeeseen mukaan saadun tarjouksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
128 Johtoaluesopimus kirkon sähkönsyötön maakaapelointiin
Selvitys:
Suur-Savon Sähkö Oy on vaihtamassa sähkölinjoja maakaapeleiksi kirkonkylässä, ja esittää, että kirkon sähkönsyöttö uusitaan oheisen sopimuksen ja karttapiirroksen mukaisesti maakaapeliksi.
Esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy johtoalueen käyttöoikeussopimuksen kirkkoon tulevan maakaapeloinnin osalta Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa
oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin sopimus liitteen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.
129 Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa seuraavan valitusosoituksen:
Pykälien 116-119 ja 129-130 osalta ei voi tehdä valitusta, koska asia
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälän 120-128 osalta voidaan hakea muutosta kirkkoneuvostolta oikaisuvaatimuksella ja
Pykälän 123 osalta voidaan hakea muutosta markkinaoikeudelta.
Päätös:
Valitusosoitus annettiin.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Pöyt.tark.
__________
__________
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
9/2016
Kirkkoneuvosto
13.09.2016
____________________________________________________________________
130 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello
Mäntyharju 13.9.2016
Puheenjohtaja
Panu Karjalainen
Sihteeri
Risto Jaakola
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 13.9.2016
Raimo Mattila
Eveliina Mäenpää
Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla ajalla.
_____ /_____ - _____ /_____ 2016
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra
Pöyt.tark.
__________
__________