Kort om Menon Business Economics AS

Kort om Menon Business Economics AS Menon Business Economics AS er et forskningsbasert analyse‐ og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksstrategi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi omsetter årlig for ca. 31 millioner kroner (2014), og har i dag 27 ansatte. Menon ble av bladet Kapital og Konsulentguiden kåret til årets konsulentselskap i 2015. Alle prosjekter Menon gjennomfører har forankring i forskningsbasert kunnskap. Menon sikrer kvalitet i denne kunnskapsproduksjonen gjennom et kvalitetssikringsregime basert på ISO 9001. Dette innebærer at vi har dedikerte ressurser for å sikre at leveransene inneholder høy faglig kvalitet. Årlig gjennomfører vi mellom 50 og 100 større og mindre samfunnsøkonomiske analyser der leveringssikkerhet og kvalitet står i høysetet. Våre rapporter er i hovedsak offentlige og kan lastes ned fra våre hjemmesider. De refereres ofte til av media og er flittig benyttet som referanser i for eksempel NOUer, stortingsmeldinger og proposisjoner. Kort om Menons tilnærming til samfunnsøkonomiske analyser Menon har gjennomført en rekke samfunnsøkonomiske analyser. Det metodiske rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser av offentlige tiltak og virkemidler er godt utviklet og DFØs veileder og Finansdepartementets Rundskriv R‐109/14 danner det metodiske utgangspunktet for Menons analyser. Det vil likevel være sentrale elementer i analyser av enkelte prosjekter som veiledningsmaterialet ikke gir svar på. Menon har gjennom sin forskningsrettede aktivitet et særlig fokus på empiriske effektanalyser knyttet til offentlig politikk og investeringer. Erfaring med slike analyser er med på å sikre relevante inngangsdata og riktige forutsetninger for analysene. Forståelse av hva som driver observert samfunnsutvikling og hvordan denne utviklingen påvirker effekten av ulike tiltak og virkemidler er avgjørende for analysene og usikkerheten i resultatene. Vi søker å knytte effekten av tiltak opp mot de viktigste driverne bak den relevante samfunnsutviklingen. På denne måten kan vi analysere konsekvensene av potensielle endringer i politikkutforming, hvilket vil kunne være avgjørende for beslutningstagerne. Utvalgte eksempler på analyser Menon har levert Investering i vei – blir næringslivet mer produktivt? (2013) Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Kontaktperson: Sindre O. Blindheim ([email protected]) Prosjektstørrelse: kr 800 000,‐ eks mva. Menons rolle: Dette prosjektet gjennomfører vi uten samarbeidspartnere Beskrivelse: Menon har gjennomført en empirisk analyse av produktivitetseffekter av infrastrukturinvesteringer. Vi har koblet data for endring i reisetid mellom kommunesenter opp mot Menons regnskapsdatabase over norsk næringsliv, og utført avanserte økonometriske analyser på materialet. I tillegg har vi analysert tre case. Det er første gang det gjennomføres en så grundig empirisk studie av produktivitetseffekter av infrastrukturinvesteringer, i hvert fall på norske forhold. Resultatene er svært interessante. Prosjektets relevans: Omfattende empirisk analyse av vegprosjekters påvirkning på økonomisk vekst Oppdragsgivers vurderinger: Total kvalitet: 5/5, prosess: 4/5, faglig nivå: 4/5 By‐ og omlandsdynamikk Oppdragsgiver: Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet Tidsrom: 2014 Kontaktperson: Birgitte Wohl‐Sem Beskrivelse: I dette prosjektet viser Menon hvordan nærings‐ og samfunnsliv samvirker mellom byene og deres omland. Studien er et viktig innspill til Regjeringens kommunereform. I prosjektet bruker vi transportmodeller og Menons regnskapspopulasjon for å teste hypoteser om samspill mellom samfunns‐ og næringsliv påvirkes av infrastruktur, offentlig tjenestetilbud (herunder sykehus og videregående skoler) m.v. Kristiansand‐ og Stavanger‐regionene er noen av analyseenhetene i denne studien. Prosjektets relevans: Mikroøkonometrisk studie av kausal‐effekter NOREG – En regionaløkonomisk modell for Norge (2014) Oppdragsgiver: Nærings‐ og handelsdepartementet, Kommunal‐ og regionaldepartementet, Fiskeridepartementet Oppdragsgivers kontaktperson: Karin Ibenholt (Karin‐Maria‐[email protected]) Menons rolle: Samarbeidspartner med Vista Analyse. Menon har prosjektledelsen og ansvaret for den regionale modulen av modellen. Kontraktsum: 1.400.000,‐ Beskrivelse: I dette prosjektet utvikler Menon en unik regionaløkonomisk ringvirkningsmodell for Norge (NOREG), som blant annet egner seg for å analysere den samfunnsmessige betydningen til infrastruktur og luftfart. Modellen har tre dimensjoner; en makroøkonomisk overbygging, en næringsdimensjon og en geografisk dimensjon. Modellen er unik i norsk sammenheng ved at den muliggjør framskrivninger av regionale økonomiske sjokk som er konsistente med endringene på makroplan. I motsetning til andre regionale modeller, som sprer makroeffekter utover regionene basert på den regionale næringssammensetningen, kan man spesifisere at store makroøkonomiske sjokk skal treffe enkelte regioner hardere enn andre. I tillegg vil handelen mellom regioner modelleres eksplisitt, noe som muliggjør en analyse av effekter på både enkeltregioner og landsdeler. Dermed vil ikke bare næringenes produksjon og verdiskaping variere på makronivå, men den regionale næringssammensetningen vil kunne endres eksplisitt som et resultat av regionspesifikke sjokk. Prosjektet inngår i Nærings‐ og handelsdepartementets kunnskapsinnhenting om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Barentshavsregionen. Prosjektets relevans: Illustrerer den omfattende kompetanse og erfaring Menon har i å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser på et bredt spekter av områder. Lokale og regionale samfunns‐ og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet (2012) Oppdragsgiver: Olje‐ og energidepartementet Kontaktperson: Johan Gjærum/Gaute Erichsen ([email protected]) Prosjektstørrelse: 1 100 000 kr. eks. mva. Menons rolle: Hovedleverandør, underleveranse fra Kunnskapsparken Bodø Beskrivelse: Olje‐ og energidepartementet (OED) gjennomførte en kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II. Kunnskapen som ble samlet inn skal Menon Business Economics 1
Faktaark kunne brukes i en eventuell senere konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet, og som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. I denne sammenheng har vi beregnet samfunns‐ og næringsmessige virkninger og ringvirkninger. Beregningene er foretatt gjennom Menons Totaleffektmodell, som igjen bygger på SSBs kryssløpsstatistikk og aggregert regnskapsinformasjon fra alle norske, regnskapspliktige bedrifter. I modellberegningene inngår virkninger av kjøp i alle ledd i verdikjeden, samt effekter av økt konsum og skatteinngang. Prosjektets relevans: Eksempel på en ringvirkningsanalyse. Faglig innhold til Konjunkturbarometeret for Nord‐Norge (vår 2014) Oppdragsgiver: Sparebank1 Nord‐Norge og Innovasjon Norge Kontaktperson: Trude Nilsen ([email protected]) Prosjektstørrelse: 800 000 kr eks. mva Menons rolle: Hovedleverandør, underleveranse fra Bedriftskompetanse Beskrivelse: Konjunkturbarometeret utgis to ganger i året og skal bidra med kunnskap og oppdaterte fakta om økonomi, demografi, arbeidsmarked og status i de viktigste næringene i Nord‐Norge. Menon utarbeider det faglige innholdet i perioden vår 2013 til høst 2015. I denne utgaven tar vi for oss nyskaping i nord. På tross av lavere investeringer i FOU har Nord‐Norge hatt en høyere produktivitetsvekst enn resten av landet de seneste årene. Vi kikker nærmere på hvorfor. Vi tar også for oss konsekvensene av økt arbeidsgiveravgift for transportnæringen i nord. I tillegg har vi laget makroprognoser for nordnorsk økonomi. Prosjektets relevans: Viser den omfattende samfunnsøkonomiske kompetansen i Menon Litteraturgjennomgang og kost/nyttevurderinger i petroleumssektoren Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet Kontaktperson: Bjørn Andreas Hanson Prosjektstørrelse: 310 000,‐ eks mva Beskrivelse: Menon foretar i dette prosjektet en en litteraturgjennomgang og vurdering av litteratur om nytte‐kostnadsanalyser og vurderer hvordan disse kan tilpasses petroleumsvirksomhet. Hensikten med analysen er å styrke kunnskap om mulige verktøy for nytte‐kostnadsvurderinger på HMS‐området innen petroleum, samt svakheter og styrker ved disse verktøyene. Prosjektets relevans: Gjennomgang av nytte‐kostnadsanalyser og metodiske elementer i disse analysene. Samfunnsøkonomisk vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak og tiltak innen beredskap mot akutt forurensning (pågående) Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Kontaktperson: Mari Kvaal Prosjektstørrelse: 1.000.000 eks. mva Menons rolle: Samarbeid med DNV GL. Menons rolle er å utvikle et samfunnsøkonomisk metoderammeverk, deretter kvantifisere nytte‐
kostnadssiden av diverse tiltak for økt sjøsikkerhet Beskrivelse: I dette prosjektet gjennomfører vi samfunnsøkonomiske analyser av sjøsikkerhet og ‐tiltak. Sentralt i analysen er utviklingen av et metodisk rammeverk for å effektivt vurdere kostnads‐ og Menon Business Economics 2
Faktaark nyttevirkningene av et alternativt tiltak. Prosjektets relevans: Metodeutvikling innen samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser HMS‐krav og – tiltak i Petroleumsvirksomheten (pågående) Oppdragsgiver: Arbeids‐ og sosialdepartementet Kontaktperson: Hilde Arntzen Prosjektstørrelse: 1.800.000 ink. mva Menons rolle: Samarbeid med DNV GL. Menons rolle er å utvikle et tilpasset samfunnsøkonomisk metoderammeverk som tar inn over seg risiko og usikkerhet i petroleumsvirksomheten. Beskrivelse: I dette prosjektet gjennomfører vi analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS‐ krav og tiltak i petroleumsvirksomheten. Her gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser med hensikt å kvantifisere og synliggjøre beslutningsgrunnlaget og følgende konsekvenser. Spesielt er det fokus på hvordan en kan kvantifisere risiko og usikkerhet i analysene og hvordan vurderingen av netto‐nytte varierer med valg av kalkulasjonsrente, analyseperiode og andre parameterverdier i samfunnsøkonomiske analyser. Prosjektets relevans: Metodeutvikling og tilpasning av samfunnsøkonomiske analyser Kost‐nytte åpne informasjonskilder Oppdragsgiver: Brønnøysundregistrene og Difi Kontaktperson: Espen Slotvik (Brønnøysundregistrene) Prosjektstørrelse: 1,2 mill. kr eks mva. Menons rolle: I dette prosjektet er Menon underleverandør til DNV GL, men har ansvaret for de samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalysene. Beskrivelse: Som et ledd i arbeidet med informasjonsforvaltning i offentlig sektor har Brønnøysundregistrene og Difi igangsatt et arbeid med å identifisere behov knyttet til felles metodikk og verktøy. Dette innebærer å samordne alle offentlige etaters behov for informasjonsforvaltning og deretter utvikle konsepter som møter disse behovene. Deretter blir disse konseptene vurdert i en samfunnsøkonomisk analyse. Prosjektets relevans: Avansert nytte‐kostnadsanalyse og involvering av interessenters behov, mål og krav. Menon Business Economics 3
Faktaark