Palvelutarvekartoitus- analyysi

Palvelutarvekartoitusanalyysi
Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin -hanke
Projektipäällikkö Katimari Partanen
Vuolijoen alueen asukkaiden mielipiteitä ja tarpeita kartoitettiin kesän 2016 aikana. Ne ovat lähtökohta
alueen kehittämiselle. Aluelautakuntakonseptia rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa.
Kuvassa kylätilaisuus Ulpukassa 21.7.2016, jolloin puhuttiin erityisesti pankkipalveluista.
Versio 19.9.2016
Sisällysluettelo
SAATESANAT ...................................................................................................................................................... 3
VASTAAJATIEDOT............................................................................................................................................... 4
TYYTYVÄISYYS ELÄMISEEN JA PALVELUIHIN ...................................................................................................... 7
ASUMINEN JA KOTIIN TUOTETTAVAT PALVELUT ............................................................................................ 11
SAIRAANHOITO JA HYGIENIA ................................................................................................................... 13
VAPAA SANA, SOTE.................................................................................................................................. 13
SIIVOUS JA PYYKKIHUOLTO...................................................................................................................... 14
RUOKAHUOLTO ....................................................................................................................................... 14
HUOLTO- JA PIHATYÖT ............................................................................................................................ 15
MUU HOITO JA HOIVA ............................................................................................................................. 15
MUUT AVUSTAVAT TOIMINNOT ............................................................................................................. 16
MUUT PALVELUT ..................................................................................................................................... 16
VAPAA SANA, LAPSET .............................................................................................................................. 16
VAPAA SANA, IKÄÄNTYNEET ................................................................................................................... 18
APUA IKÄÄNTYNEILLE, ULPUKKA ............................................................................................................. 19
PAIKALLISET PALVELUT, YRITTÄMINEN JA TYÖ ............................................................................................... 20
VAPAA SANA, PALVELUT, PANKKIPALVELUT ........................................................................................... 22
TYÖOSUUSKUNTA.................................................................................................................................... 24
UUDET PALVELUNTUOTTAJAT ................................................................................................................. 25
VAPAA SANA, YRITTÄJÄT JA TYÖ ............................................................................................................. 26
NUORET ................................................................................................................................................... 27
MAAHANMUUTTAJAT ............................................................................................................................. 28
KULJETUSPALVELUT ......................................................................................................................................... 29
VAPAA SANA: KYYDIT JA KULJETUKSET ................................................................................................... 32
1
VAPAA SANA: YHTEYDET ......................................................................................................................... 38
ELINYMPÄRISTÖ JA TIESTÖ .............................................................................................................................. 39
INVESTOINTI- JA KORJAUSKOHTEET ........................................................................................................ 39
UIMARANNAT, VENESATAMAT JA KODAT: ............................................................................................. 44
LADUT JA KUNTORADAT, URHEILU- JA TENNISKENTÄT .......................................................................... 46
TIESTÖ ...................................................................................................................................................... 47
VUORESLAHDENTIE ................................................................................................................................. 49
OTANMÄKI ............................................................................................................................................... 52
VUOLIJOKI ................................................................................................................................................ 53
MAISEMA JA MUUTA ............................................................................................................................... 55
TONTIT, KIINTEISTÖT JA KAAVOITUS ....................................................................................................... 57
KOULUT, HARRASTUKSET, KYLÄT .................................................................................................................... 58
KOULUKULJETUKSET ................................................................................................................................ 58
KOULUT.................................................................................................................................................... 59
HARRASTUSTOIMINTA............................................................................................................................. 64
KIRJASTO .................................................................................................................................................. 65
NUORET JA HARRASTUKSET .................................................................................................................... 68
VAPAA SANA, HARRASTUKSET ................................................................................................................ 71
TAPAHTUMAT .......................................................................................................................................... 72
VAPAA SANA, KYLIEN TIEDOTTAMINEN .................................................................................................. 73
TALKOOT .................................................................................................................................................. 75
VAPAA SANA: VAPAAEHTOISUUS ............................................................................................................ 76
KYLÄT JA YHTEISTYÖ ................................................................................................................................ 77
MITÄ ASIOITA HALUAISITTE VUOLIJOEN ALUELAUTAKUNNAN HOITAVAN? .................................................. 79
2
SAATESANAT
Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin –hankkeen tavoitteena on saada ajan tasalla olevaa tietoa
aluelautakunnan kehittämis- ja toimintasuunnitelmaa 2017-2019 varten. Hankkeen toimenpiteenä
käynnistettiin palvelutarpeiden ja tuottajien selvittäminen Vuolijoen yhdeksän kylän alueella Kajaanin
kaupungissa.
Palvelutarvekartoituksen suunnittelu lähti liikkeelle toukokuussa 2016. Kartoituksen ensimmäinen versio
lähti lausuntokierrokselle sähköpostitse Vuolijoen aluelautakunnan jäsenille 24.5.2016. Lisäksi kartoitusta
käsiteltiin työpajassa 2.6. ja kommentteja pyydettiin 3.6. ja 5.6. Projektipäällikkö Katimari Partanen sai apua
kysymysten laadintaan myös Meeri Vaaralalta (Rovaniemen aluelautakunnat), Tarja Lukkarilta (Kajaanin
ammattikorkeakoulu) ja Marjo Valtaselta (edeltävä Meidän Vuolijoki -hanke).
Palvelutarvekartoitus päätettiin kohdentaa vastattavaksi myös kesäasukkaille ja niille, joilla on siteitä
alueeseen, jotta saatiin lisätietoa mm. erilaisiin kunnossapitotoimiin ja mökkitalkkaritoimiin liittyvistä
palvelutarpeista, jotka voivat tarjota lisäansioita paikallisille yrittäjille ja vahvistaa näin alueen elinkeinoja.
Kysely päätettiin toteuttaa sekä netissä että samaan aikaan paperilomakkeena. Kartoitukseen kehotettiin
vastaamaan joko netissä tai eri tilaisuuksissa saatavilla olleella lomakkeella. Kysymyksiä oli kaikenikäisille ja
ne liittyivät muun muassa kotiin tilattaviin palveluihin, kuljetuksiin, harrastuksiin sekä yhteistyöhön, joilla
tuetaan asumista kylillä. Vastaajia kannustettiin vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka koskevat heitä itseään
tai perhettään. Kartoituksella oli kysymyksiä myös yrittäjille palveluntuottajina.
Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kolme 50 euron lahjakorttia 15.7. paikallisiin palveluihin
(Runokki Puoti, Auto- ja Rengashuolto Oulujärvi sekä Teppanan Fysikaalinen hoitolaitos).
Projektipäällikkö muokkasi aineiston nettimuotoon apunaan Kajaanin kaupungin projektipäällikkö Katja
Moilanen. Palvelukartoitus avattiin netissä torstaina 9.6. ja sillä oli vastausaikaa 30.6. saakka. Kysely oli
voimassa ensin perjantaihin 8.7. saakka. Vastausaikaa jatkettiin netissä keskiviikkoon 13.7. saakka.
Projektipäällikkö muokkasi ja taittoi samat kysymykset ja vastausmallit kuusisivuiseksi paperilomakkeeksi
Kajaanin painatuskeskuksessa. Lomakkeita painatettiin yhteensä 850. Kysymyslomakkeiden mukana jaettiin
vastauspalvelukuoret, joiden avulla posti toimitti vastaukset kaupungintalolle.
Paperilomakkeita oli jaossa 10. – 30.6. eri tilaisuuksissa, joissa projektipäällikkö myös haastatteli vastaajia ja
tarvittaessa auttoi vastaamisessa. Lisäksi aluelautakunnan jäsenet jakoivat palvelukartoituslomakkeita
Ojanperällä, Koskella, Ounaksessa, Kytökoski-Saaresmäessä, Vuottolahdessa ja Otanmäessä. Täydentävät
tilaisuudet pidettiin Koskella, Ounaksessa ja Ulpukassa. Lomakkeen saattoi ottaa tämän jälkeen
täytettäväkseen vielä Vuolijoen ent. kunnanviraston aulasta. Muutama kyselylomake annettiin pyynnöstä
vielä tilaisuuksissa 19. ja 21.7. ja posti toi ne perille 2.-3.8. Projektipäällikkö kopioi paperivastaukset
nettilomakkeelle tietokanta-ajoa varten. Käsillä olevaan koko aineiston analyysiin on projektipäällikkö
Partanen koonnut, jaotellut ja analysoinut tullutta aineistoa, jonka pohjalta työskentelyä jatketaan yhdessä
aluelautakunnan kanssa. Loppuosan avoimia vastauksia, jossa mm. esitettiin ideoita kokeiluille, on siirretty
oman aihepiirinsä alle. Pääaineistona on raportti Vuolijoen alueen palvelutarvekartoitus – kaikki vastaukset
(18.8.2016). Lisäksi tietokannasta on ajettu kyläkohtaisia raportteja. Aineiston tietokanta-ajot on tehnyt
Katja Moilanen.
3
VASTAAJATIEDOT
Kysely täytettiin yhteensä 250 kertaa, josta nettilomakkeella 101 kertaa ja paperilla 149 kertaa. Lisäksi tuli 3
paperilomaketta, jotka hylättiin asiattomina. Naisia vastaajista oli 60 %, miehiä 40 %.
Lomakkeella oli tila arvontaa varten nimelle, osoitteelle, sähköpostiosoitteelle sekä puhelinnumerolle.
Yhteystiedot on jätetty pois raporteista. Niistä ei koota tai perusteta henkilörekisteriä.
Lomakkeiden lisäksi käytössä on ollut haastatteluaineisto. Projektipäällikkö kirjasi noin 50 henkilön tarpeita
ja kehittämisajatuksia useissa eri tilaisuuksissa.
Palvelutarvekartoitukseen oli mahdollista vastata myös nimettömänä. Nimettömiä vastauksia tuli paperitse
53 kappaletta.
Ikäryhmä: Vastaajavaihtoehdot jaettiin viiteen ikäryhmään: 0–18, 19–49, 50–64, 65–74, 75-vuotiaat (Kuvio
1).
Suurin ikäryhmäedustus, noin kolmasosa kyselyyn vastanneista ilmoitti kuuluvansa ikäryhmään 50–64 –
vuotiaat. Vastaajista neljäsosa ilmoitti olevansa ikääntyneitä, yli 75-vuotiaita. Monet olivat kirjoittaneet
käsin myös oman, korkean ikänsä.
Kuvio 1: Ikäryhmä.
100%
90%
80%
70%
Prosentti
60%
50%
40%
32.4%
28.4%
30%
20.4%
20%
16.0%
10%
2.8%
0%
0-18
19–49
50–64
Ikäryhmä (N = 250)
4
65–74
75-
Työssäkäynti:
Vaihtoehdot olivat seuraavat: 1) töissä kotona, 2) töissä kodin ulkopuolella, 3) työtön, 4) eläkkeellä, 5)
omaishoitaja, 6) opiskelija ja 7) muu, mikä?
Vastaajista 44 % kertoi olevansa eläkkeellä. 42,4 % kertoi käyvänsä töissä kodin ulkopuolella. (Kuvio 2)
Kotona kertoi tekevänsä töitä viisi henkilöä. Muu, mikä, kohdassa annettiin seuraavia määreitä: yrittäjä,
äitiysloma, kuntoutusrahalla, koululainen, kalastaja, maatalousyrittäjä.
Kuvio 2: Työssäkäynti.
100%
90%
80%
70%
Prosentti
60%
50%
44.0%
42.4%
40%
30%
20%
10%
6.0%
6.0%
2.0%
1.6%
3.2%
0%
Töissä kotona
Töissä kodin ulkopuolella
Työtön
Eläkkeellä
Omaishoitaja
Opiskelija
Muu, mikä?
Työssäkäynti (N = 250)
Kotitalouteen kuuluvien henkilöiden määrä:
Kohdassa oli avoin vastaustila. Lähes puolet vastanneista, 117 henkilöä, ilmoitti kotitalouteensa kuuluvan 2
henkilöä. Yksin kertoi asuvansa 65 vastaajaa ja kolmihenkisessä taloudessa 24 vastaajaa. Paperilomakkeita,
joista lukumäärä puuttui, oli 15. Lisäksi yhdessä lukumäärä oli 1-2. Näistä tarkka lukumäärä piti päätellä
vastausaineistosta nettilomakkeen täyttöä varten.
Kotitalouden rakenne:
Vastaajia pyydettiin rastittamaan, onko kotitaloudessa seuraavia: 1) alle kouluikäisiä lapsia, 2) kouluikäisiä
lapsia, 3) yli 75-vuotiaita, 4) omaishoidettavia, 5) erityistä tukea tai apua tarvitsevia, 6) kotihoidon asiakas
(kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito), 7) kehitysvammahuollon asiakas tai 8) ei yllä mainittuja.
Yli puolet (55,2 % vastaajista) ilmoitti, ettei heidän kotitaloudessaan ole yllä mainittuja. (Kuvio 3)
Kouluikäisiä lapsia oli lähes neljäsosalla. 44 henkilöä kertoi, että kotitaloudessa on yli 75-vuotiaita
henkilöitä. Muutamista vastauksista tieto yli 75-vuotiaista puuttui, mutta se oli lisättävissä vastaajaan omaa
ikää katsomalla.
5
Kuvio 3: Onko kotitaloudessanne.
100%
90%
80%
70%
Prosentti
60%
55.2%
50%
40%
30%
19.6%
20%
17.6%
12.0%
10%
2.4%
3.6%
2.8%
1.2%
Omaishoidettavia
Erityistä tukea tai apua
tarvitsevia
Kotihoidon asiakas
(kotipalvelu ja/tai
kotisairaanhoito)
Kehitysvammahuollon
asiakas
0%
Alle kouluikäisiä lapsia
Kouluikäisiä lapsia
Yli 75-vuotiaita
Ei yllämainittuja
Onko kotitaloudessanne (rastittakaa kaikki tarpeelliset kohdat) (N = 250)
Asuminen:
84,8 prosenttia vastaajista kertoi asuvansa entisen Vuolijoen kunnan alueella. Kesäasukkaita tai muita
siteitä omaavia kertoi olevansa 20,8 prosenttia (52 henkilöä). Joillakin vastaajista oli sekä vakituinen että
kesäasunto alueella.
Kylä:
Oman kylänsä pystyi valitsemaan yhdeksästä vaihtoehdosta. Kyselyn vastaajista 24,8 prosenttia ilmoitti
kyläkseen Vuolijoen ja 20,4 prosenttia Otanmäen. Seuraavina kyselyssä tulivat Ounas ja Vuottolahti, joissa
molemmissa vastaajia oli yli 30. (Kuvio 4)
Kuvio 4: Kylä
100%
90%
80%
70%
Prosentti
60%
50%
40%
30%
24.8%
20.4%
20%
10%
13.6%
10.4%
3.2%
4.8%
Kuusiranta
KytökoskiSaaresmäki
13.2%
6.8%
4.0%
1.2%
0%
Koski
Käkilahti
Ojanperä
Otanmäki
Ounas
Vuolijoki
Vuottolahti
Muu, mikä?
Kylä (N = 250)
Kylän kohdalla oli mahdollisuus mainita myös muu vaihtoehto ja ääniä saivat Siltala, Pentinpuro, Käkisaari
ja Uimaniemi.
6
TYYTYVÄISYYS ELÄMISEEN JA PALVELUIHIN
Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 tyytyväisyyttään Vuolijoen alueen palvelutarjontaan, oman
kylän palvelutarjontaan sekä oman kylän teiden, kevyenliikenteen ja ympäristön kuntoon. Asteikon
yläpäässä 5 tarkoitti hyvää tyytyväisyyttä ja alapäässä 1 täyttä tyytymättömyyttä.
Kuvio 5: Arvioikaa asteikolla 1-5.
2.6%
18.0%
Kuinka tyytyväinen olette Vuolijoen alueen
palvelutarjontaan? (N = 228)
39.9%
29.8%
9.6%
4.4%
5
15.9%
Kuinka tyytyväinen olette oman kylänne
palvelutarjontaan? (N = 226)
4
37.6%
3
26.1%
2
15.9%
1
3.2%
11.0%
Kuinka tyytyväinen olette oman kylänne teiden,
kevyenliikenteen väylien ja ympäristön kuntoon?
(N = 218)
19.3%
27.1%
39.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prosentti
Vuolijoen alueen palvelutarjonnasta suurin osa vastaajista, lähes 40 prosenttia, antoi arvosanan 3, joka
kuvasi keskitasoa. (Kuvio 5). Vastaukset painottuivat kuitenkin asteikon alapäähän. Parhaimman arvosanan
5 antoi vain 2,6 prosenttia.
Tyytymättömyys oman kylän palveluihin oli suurempaa kuin koko alueen palveluihin. Koko alueen kohdalla
39,4 antoi palveluille arvosanaksi 1-2, oman kylänsä kohdalla 42 prosenttia. 15,9 % kertoi, ettei ole lainkaan
tyytyväinen oman kylänsä palvelutarjontaan, kun koko alueen kohdalla sama osuus oli 9,6 %.
Mielipidekartoituksessa synkin arvio annettiin kohdassa, jossa pystyi ottamaan kantaan tiestöön (Kuvio 5).
Yli kolmannes vastaajista osoitti suurta tyytymättömyyttä teiden, kevyenliikenteenväylien sekä ympäristön
kuntoon.
Seuraavassa kohdassa pyydettiin arvioimaan omaa pärjäämistä kotona kahden ja viiden vuoden kuluttua.
Vastaajat arvioivat palvelutarpeensa kasvavan (Kuvio 6). Kymmenen prosenttia kysymykseen vastanneista
(N=218) arvioi viiden vuoden kuluttua tarvitsevansa ulkopuolista apua. Toisaalta hieman yli puolet uskoi
pärjäävänsä edelleen hyvin ilman ulkopuolista apua viiden vuoden kuluttua.
7
Kuvio 6: Arvioikaa asteikolla 1-5.
63.7%
16.6%
Kuinka hyvin arvioitte pärjäävänne kotona kahden
vuoden kuluttua? (N = 223)
10.3%
4.0%
5
5.4%
4
3
55.5%
2
1
13.3%
Kuinka hyvin arvioitte pärjäävänne kotona viiden
vuoden kuluttua? (N = 218)
12.4%
8.7%
10.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prosentti
Kuudes ja viimeinen osion kysymys käsitteli valokuituverkon saamisen tärkeyttä (Kuvio 7).
Vastauksissa painottuivat ääripäät. Hyvin tärkeänä ja en lainkaan tärkeänä –vastauksia oli lähes yhtä paljon.
Kuvio 7: Kuinka tärkeänä pidätte valokuituverkon saamista omalle alueellenne?
28.5%
15.8%
5
Kuinka tärkeänä pidätte valokuituverkon saamista
omalle alueellenne? (N = 221)
4
19.0%
3
2
1
11.8%
24.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Prosentti
8
60%
70%
80%
90%
100%
Osion päätteeksi oli mahdollisuus listata lisätietoja oman kylän palveluista
Otanmäki: Huoltoasema, ravintola, kauppa, kirjasto, parturi, hammashoitola, koulu, päiväkoti.
Kauppa, koulu, kirjasto, ravintola, huoltoasema, urheilutalo, päiväkoti.
Kauppa, apteekki, kirjasto, huolto-asema.
Kauppa, baari, huoltoasema, maauimala, kuntosali, apteekki, koulu.
Kauppa, kirjasto, hammaslääkäri, Seo, apteekki, ravintola, Urkki (=maauimala, kuntosali, liikuntasali,
nuokku), koulu, fysioterapia/hieroja, kampaamo.
Siwa, hammaslääkäri, koulu.
Otanmäessä, jossa vanhempani asuvat, on kauppa, posti ja kotihoidonpalvelut. Saaresmäessä, jossa on
vanhempieni vapaa-ajanpaikka, ei ole mitään palveluja.
Vuolijoki: Kauppa, pankki, apteekki, parturi-kampaamo, lahjatavaraliike/kahvila.
Kauppa, Runokki, pankki, apteekki ja Riihipiha.
Kauppa, apteekki, pankki, koulu, lääkäri, posti, kukkakauppa, parturi, taksi.
Kauppa, joka Saleksi muuttumisen myötä (ennen S-Market) kallistui hinnoiltaan niin merkittävästi, että
elintarvikkeiden ostamisemme siirtyi pääosin keskustaan.
Parturi, apteekki, pankki, kauppa, Runokki.
Kauppa, Apteekki, Posti, Osuuspankki, Päiväkoti, Koulu, Kotihoito.
Kukka-lahjatavaraliike hyvä, vaikkakin hinnoiltaan keskustan vastaavia liikkeitä huomattavasti kalliimpi.
Polttoainepiste. Pankki. Kauppa.
Vuottolahdessa, jossa on mökki, ei ole palveluita, lukuun ottamatta kauppaa, jossa hyvin suppea
tarjonta.
Kohtauspaikka Caravan-alue, jossa baari ja tanssitapahtumia yms. Ahon kauppa, Otanmäen palvelut 8
km:n päässä.
Meille tulee posti, vesi, sähkö ja tie. Kyläseura järjestää noin kerran vuodessa lettukestit tai jotain
tapahtumaa.
Kylämuseo, Konepalvelu J. Matikainen.
Posti tulee, roskat menee. Koulukuljetus, sähkö ja vesi.
Kuoppainen soratie sekä silloin tällöin ajava linja-auto ja kirjastoauto.
9
Käkisaaressa ei mitään. Lähimmät palvelut Vuolijoen kylällä. Peruspalveluthan siellä on.
Erityistä tukea tarvitseville taksikyyditys kouluun.
Kirjastoauto, koulukuljetus.
Kylätalo.
Kerhoja.
Ei ole erityisiä palveluja. Kylätalo rakennettu talkoilla, ja sitä voi itse vuokrata tarvittaessa. Lisäksi
jokunen kerhotoiminta.
Kyläseuran omaa toimintaa kaikenikäisille (erilaisia tapahtumia), kansalaisopiston ryhmä, hiihtolatu
talvisin talkoovoimin ym.
Teiden hoito.
Ai Kuusirannalla? Palveluita? Ei mitään?
Kun en tiedä.
EI tietoa
Eipä juuri mitään, ainakaan tiedossa.
Ei mitään
Kyläyhdistys ja metsästysseura toimivat aktiivisesti ja tuovat virkistystä sekä toimintaa alueelle.
Mökkiläisenä haen palvelut Kajaanin keskustasta ja satunnaisesti Vuolijoelta.
Vaikeita kysymyksiä (edelliset), kun ei tiedä huomisesta, saati vuosia. Kevyenliikenteenväylä puuttuu.
Kotisairaanhoitajan käynnit tarvittaessa.
10
ASUMINEN JA KOTIIN TUOTETTAVAT PALVELUT
Tässä osiossa haarukoitiin sitä, millaista palvelua vastaajat saavat, kuka palvelua tuottaa ja mitä palvelua he
lisäksi tarvitsisivat ja milloin.
Ensimmäisen kysymykseen, Saako kotitaloutenne tällä hetkellä palveluja tai apua vastasi 120 henkilöä.
Heistä yli puolet kertoi saavansa apua sukulaiselta. Naapuriapua kertoi saavansa 40 %. Yli neljäsosa kertoi
saavansa apua ystävältä. Kohdassa oli mahdollisuus rastittaa useita vastauksia. (Kuvio 8).
Kuvio 8: Saako kotitaloutenne tällä hetkellä palveluja tai apua.
100%
90%
80%
70%
Prosentti
60%
57.5%
50%
40.0%
40%
30%
26.7%
25.8%
20%
10.0%
9.2%
10%
0%
Kainuun Sote-kuntayhtymältä
Kajaanin kaupungilta
Sukulaiselta
Naapurilta
Ystävältä
Muualta, mistä?
Saako kotitaloutenne tällä hetkellä palveluja tai apua? Rastittakaa tarvittavat. (N = 120)
Muualta, mistä, kysymykseen tulleita vastauksia:
mökkitalkkarilta, ostopalveluja, Eläkeliitto ja Reumaliitto, (retket), yksityinen siivouspalvelu, Lumityöt
urakoitsijalta, Siivooja Ulpukasta ja pyykit, Siivousrinki, yrittäjiltä sekä siivous.
Palveluiden maksullisuuteen vastasi 158 henkilöä. Näistä 46 kertoi maksavansa palveluista.
11
Kysymykseen Tarvitsetteko lisäapua arjen sujumiseen tuli runsaasti vastauksia, 224. (Kuvio 9).
Heistä yli 70 % vastasi, ettei tarvitse. Vain kymmenen prosenttia kertoi tarvitsevansa lisäapua arjen
sujumiseen.
Kuvio 9: Tarvitsetteko lisäapua arjen sujumiseen.
100%
90%
80%
74.6%
70%
Prosentti
60%
50%
40%
30%
20%
10%
15.2%
10.3%
0%
Kyllä
Ei
Myöhemmin, milloin?
Tarvitsetteko lisäapua arjen sujumiseen? (N = 224)
Vastauskohtaan myöhemmin, milloin vastanneita oli 34. He arvioivat tarvitsevat palveluita näin:
Varmaankin vanhempana, kukapa tietää, 10 v., 5 vuoden kuluttua, ehkä 5-10 vuoden kuluttua, vanhana,
vaikea ennustaa, ei voi tietää, kun kunto heikkenee joskus 2030?, sitten kun en itse jaksa, ?, kuka tietää?,
ehkä parin-kolmen vuoden kuluttua, eipä tiedä, kun ikää karttuu lisää. riippuu toimintakyvystä /
terveydentilasta, terveys määrää sekä kuka tietää tulevaisuuden.
Mitä palvelua taloutenne saa tai tarvitsee:
Osioon olivat vastanneet innokkaasti erityisesti ne, jotka ei ole tällä hetkellä tarvetta kotiin tuotettaville
palveluille. Siksi ei-palkit olivat pitkiä.
12
SAIRAANHOITO JA HYGIENIA – kohdassa kysyttiin seuraavista palveluista: Kainuun Sotekuntayhtymän kotisairaanhoito, Yksityinen kotisairaanhoito, Kotipalvelut, Saunominen, Suihkupesu, Iltaja/tai aamupesu, Jalkojenhoito, Pukeutuminen. (Kuvio 10)
Kuvio 10: Sairaanhoito ja hygienia.
5.7%
3.3%
Kainuun Sote-kuntayhtymän kotisairaanhoito (N =
212)
91.0%
0.0%
1.5%
Yksityinen kotisairaanhoito (N = 206)
98.5%
2.4%
1.9%
Kotipalvelut (N = 209)
95.7%
Saunominen (N = 207)
1.0%
1.0%
Suihkupesu (N = 205)
1.0%
1.0%
Ilta- ja/tai aamupesu (N = 203)
0.0%
1.0%
98.1% Saadaan
Ei saada, mutta olisi tarvetta
98.0% Ei tarvetta
99.0%
5.2%
9.4%
Jalkojenhoito (N = 213)
85.4%
0.5%
1.0%
Pukeutuminen (N = 206)
98.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Prosentti
Vastauksissa nousi esille erityisesti jalkojenhoidon tarve. Palvelua oli vailla 20 uutta asiakasta.
Lisäksi 7 oli sitä mieltä, että talous tarvitsee, muttei saa Kainuun Sote-kuntayhtymän kotisairaanhoitoa.
VAPAA SANA, SOTE
Terveyspalvelujen pysyminen kunnassa.
Tk palvelut pysyisivät edes entisellään.
Lääkärit kylälle takaisin.
Nyt on vaikeampi päästä, kun pitää varata aika ja puhelin tuuttaa varattua. Ei ole nettiä. Jos ei ole
konetta, ei pääse. Täällä ei ole yksityisiä palveluita.
Tänne pitäisi saada fysikaalinen hoito soten palveluna. Nyt menevät taksilla Kajaaniin.
Myös riittävän tasokkaan sote-palvelun säilyminen Vuolijoella on elintärkeä asia.
Että toivotaan terveyskeskuksen ja lääkärin palveluiden säilyvän Vuolijoella ja Otanmäessä.
Aluelautakunnan tehtävä huolehtia, että terveyspalvelut säilyvät Vuolijoella ja Otanmäessä, sekä
lääkärit omalla paikkakunnalla lähipalveluna.
13
Otanmäkeen kerran viikossa laboratoriokokeiden ottopaikka. Järjetöntä, että Otanmäestä kymmenet
ihmiset joutuvat jollakin kyydillä menemään Vuolijoelle. 1 laborantti tulisi Otanmäkeen, niin homma
olisi hoidettu.
Palvelutarjottimen palvelujen saatavuuden varmistaminen.
SIIVOUS JA PYYKKIHUOLTO
Osiossa ilmeni uutta halukkuutta erityisesti suursiivoukselle (25 henkilöä) ja ikkunanpesulle (25 henkilöä)
(Kuvio 11). Myös viikkosiivous, mattojen tuuletus sekä muu vaatehuolto herättivät kiinnostusta.
Kuvio 11: Siivous ja pyykkihuolto.
4.8%
7.6%
Viikkosiivous (N = 210)
87.6%
4.7%
11.7%
Suursiivous (N = 213)
83.6%
6.4%
Ikkunoiden pesu (N = 218)
11.5%
82.1%
4.3%
5.2%
Mattojen tuuletus (N = 211)
Saadaan
Ei saada, mutta olisi tarvetta
90.5%
Ei tarvetta
2.4%
0.5%
Petivaatteiden vaihto (N = 207)
97.1%
3.4%
0.5%
Pyykinpesu (N = 207)
96.1%
1.1%
4.8%
Muu vaatehuolto, esim. korjausompelu (N
= 186)
94.1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Prosentti
RUOKAHUOLTO
Tämän aineiston perusteella ruoan ja elintarvikkeiden tuonnille sekä leipomiselle kotona olisi muutamilla
uusilla talouksilla tarve.
14
HUOLTO- JA PIHATYÖT
Olisiko ympäristön, tiestön ja mökkien huollossa lisäansiomahdollisuuksia? Maaseudun
liitännäiselinkeinoista puhuttiin erityisesti 10–15 vuotta sitten. Sittemmin maanviljelyksessä tilakoot ovat
kasvaneet, mikä asettaa rajoitteensa yrittäjän ajankäytölle.
Tämän kyselyaineiston perusteella Vuolijoen alueella olisi tarvetta monenlaiselle huolto- ja
pihaosaamiselle. Kylätalkkaria kaipaa 28 taloutta ja mökkitalkkaria 16 taloutta (Kuvio 12). Myös pihatöitä
olisi tekeville käsille. Kodin pienille korjaus- ja huoltotöille olisi tarvetta 26 taloudella, kun tällä hetkellä
palvelua kertoo saavansa 14 taloutta.
Kysymykset oli aseteltu siten, että ne saavat vastaajan pohtimaan uusien palvelujen käyttöä arjessaan sitä
kautta lisäämään työllisyyttä. Toisaalta aineiston perusteella ei voi yksi yhteen tietää, montako uutta
palvelusopimusta alueelle voisi syntyä. Niihin vaikuttavat esimerkiksi hinnoittelu, saavutettavuus ja
todellinen maksuvalmius. Asumiseen vaikuttaa myös saatu maksuton apu (70,9 %, N 158).
Kuvio 12: Huolto- ja pihatyöt.
0.5%
Kylätalkkari (N = 210)
13.3%
0.0%
Mökkitalkkari (N = 208)
86.2%
7.7%
92.3%
3.8%
5.3%
Halonhakkuu (N = 209)
H alkojen kanto (N = 209)
1.9%
2.9%
Talon lämmitys (N = 206)
1.0%
2.4%
90.9%
95.2%
Lumityöt (N = 211)
5.2%
Auraus (N = 209)
5.3%
96.6%
10.4%
21.1%
Ei saada, mutta olisi tarvetta
73.7%
7.1%
7.5%
Nurmikon leikkaus (N = 212)
3.4%
P ihatyöt keväällä ja/tai syksyllä (N = 208)
Ei tarvetta
85.4%
7.7%
88.9%
2.0%
3.9%
Viherrakennus (N = 205)
6.7%
Kodin pienet korjaus- ja huoltotyöt (N = 210)
94.1%
12.4%
81.0%
2.4%
3.3%
Marjojen poiminta pensaista (N = 211)
0%
Saadaan
84.4%
94.3%
20%
40%
60%
80%
100%
Prosentti
MUU HOITO JA HOIVA
Tilapäiselle lastenhoidolle olisi tarvetta 13 uudessa taloudessa. Tilapäinen kodinhoito olisi ajankohtaista
uutta palvelua kymmenelle taloudelle.
15
MUUT AVUSTAVAT TOIMINNOT
Osiossa on kysymyksiä, jotka voisivat liittyä myös kyläyhteisöjen virike- ja talkootoimintaan. Jutteluseuraa
kertoi kaipaavansa 12 henkilöä. (Kuvio 13).
Kuvio 13: Muut avustavat toiminnot.
1.0%
1.5%
Ulkoiluapu, kävelyttäminen (N = 206)
92.2%
5.3%
1.0%
4.0%
Kuntoilussa avustaminen ja ohjaaminen
(esim. kuntosalilla) (N = 202)
91.1%
4.0%
1.5%
Saadaan
5.9%
Jutteluseura (N = 204)
Ei saada, mutta olisi tarvetta
88.2%
Ei tarvetta
4.4%
Muu, mikä?
4.4%
3.4%
Lomakkeiden täyttöapu (N = 204)
88.2%
3.9%
3.6%
1.5%
Apu laskujen maksuun verkkopankin
kautta (N = 197)
90.4%
4.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Prosentti
MUUT PALVELUT
13 kotitaloutta kertoo, että tarvetta olisi lasten vuoropäivähoidolle (ilta-, yö ja vkl-hoito). Vain yksi vastaaja
kertoi, että kotitalous saa tätä palvelua tällä hetkellä.
VAPAA SANA, LAPSET
Päivähoitoon lisää mahdollisuuksia, vuororyhmä?
Ne, joilla on pieniä lapsia, voisivat hyötyä kotimiehestä. Pystyisivät lähtemään, jos kotimies tulisi lasten
luokse. Vanhemmille olisi omaa aikaa.
Ojanperän koululla voisi olla päivähoitopaikka, jonne joskus voisi viedä lapset. Koululle pitäisi saada
enemmän käyttöä.
16
Kysymykseen Keneen olette ensimmäisenä yhteydessä, jos tarvitsette kotona apua? tuli seuraavia
vastauksia:
Naapuriin
Sukulaisiin/sukulaiseen, omaisiin, lähiomaiseen
Aviomieheen, puolisoon, mieheen
Aikuiset lapset, lapset, lapsiin, tyttäreen, tyttäriin, omaan poikaan, lasten perheisiin,
lastenlapsiin, pojantyttäreen, tyttären perheeseen. Minua auttavat oma tyttö ja poika.
Omat vanhemmat, isä, oma isä tai äiti
Sisarukselta, veljiin tai siskoon, vaimon veljeen naapurissa.
Ystävään, tuttaviin
Vuolijoen terveysaseman sairaanhoitajalta kysyn neuvoa. Kotihoito, Ristokoti
Olisimme kaupunkiin, mutta luulemme että syrjäseudulle vaikea saada apua nopeasti.
Lapsiperheiden kotipalveluun
kaupunkiin
Huoltoyhtiö As oy
Paikalliseen yrittäjään
Tilaan tekijän jostain esim. alan yrityksestä tms, ulkopuoliselta palvelun tuottajalta
Hätätilanteessa turvapuhelin/112. Muissa asioissa lapsille/lastenlapsille.
112 hätätilanne.
17
VAPAA SANA, IKÄÄNTYNEET
Vanhusten kotona asumisen tukeminen!
Alueen palveluiden tulee palvella asukkaidensa tarpeita. Koska Vuolijoen alueella asuu paljon ikäihmisiä
ja kotipalveluita tarvitsevia henkilöitä, ympäristöä tulisi kehittää itsenäistä asumista helpottavaksi.
Ongelma, mikä pitäisi saada poistettua, koskien ikääntyneiden kotona asumista: ei se jaksa väsynyt
mummo tehdä kohta kaikkea.
Vanhana ei pysty asumaan kotona ja lämmittämään taloa. Täällä on palvelut lähellä, kauppa ja posti.
Nettipohjainen hoitajien helpotukseksi. Kotiin henkilökohtaista tai pienellä porukalla esim. kylätalolla
pirttipiiri. Kotiin annettava tuki, olkoon mitä tahansa. Kotia on kunnioitettava, mitä siellä voi tehdä.
Suurin osa ikääntyneistä ei tahdo nähdä. Heillä täytyy käydä kotona kyselemässä tarpeita. He
tarvitsisivat kaavakkeiden täyttöapua – on paljon tukia, mistä he eivät tiedä. Pitäisi olla tietoiskuja sekä
omalla kylällä yhteyshenkilöt, jotka auttaisivat. Avun pyytäminen tuntemattomalta tai viranomaiselta
on tosi vaikeaa. On byrokratiaa ja jokaisella asialle hienot nimet. Jos asioita yksinkertaistetaan, ne
tulevat ikäihmisille helpommiksi. Seurakunnan kerhoissa he tykkäävät käydä.
Olen kesän Kytökoskella ja voisi joku käydä helppimässä. K-Reissumies tuo kerran viikossa ruokaa
Kajaanista ja se on hyvä.
Kartoittaa kotona ilman apuja asuvien ikäihmisten tarve avulle, jota kotihoito ei tarjoa arjessa
selviytymiseen. Avut voisi toteuttaa "vapaaehtoisrinkinä".
Vanhusten toimintaa kylille. Teemat: askartelu jouluksi tms.
Henkilökohtaisia käyntejä ja palveluntarjontaa vanhusten luona - vanhukset tietoiseksi palvelujen
käytön mahdollisuudesta.
Olen kotona asuva vanhus & en hoida enää asioitani itse.
Mieheni kanssa pystymme vielä toimimaan ja tekemään kotityöt, jopa taloyhtiössäkin, mutta eihän
koskaan tiedä kauanko pystyy.
Hommata Ulpukkaan lisää asukkaita kyliltä ja kaupungista.
Kodista pitää osata muuttaa ajoissa pois, että sopeutuu taajamaan. Ikääntyneillä voisi olla kimppaasumista kuten opiskeluaikoina. Olisi omat makuuhuoneet ja yhteinen olohuone, eikä tarvitsisi olla
yksin. Päätös on tehtävä ajoissa, ei enää 80–90 –vuotiaana. Pystyy säilyttämään enemmän oman
näköisen elämän. Palveluasumisessa, kuten Ulpukassa, on vaara jäädä yksin, kun on omat asunnot ja
ulko-ovet. Kaupungissa on yksiköitä, joissa kuljetaan sisätilojen kautta ja on yhteiset oleskelutilat. On
perustarve olla yhteydessä toiseen ihmiseen. Ystäviä ei ole oikein tarpeeksi.
Hoidon tarvetta ei voi ennakoida.
18
Turvapuhelin ei vielä käytössä.
Tarvitsen asiointiapua pankkiin, sillä minulla on huimausta (niskat, hartiat jumissa). Nyt poika kuljettaa
kaupunkiin.
Ikääntyvien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon tukeminen omaan kotiin; yksilöllisesti tai
pienryhmämuodossa. "Pirttipiiri", yksin mutta yhdessä. Fyysinen kunto antaisi myös turvaa asua kotona
yksin esim. leskeytymisen jälkeen. Ravintovalmennus, maanläheisesti ja asiakaslähtöisesti antaa myös
jaksamista ikääntyvien arkeen.
Ikääntyneille on palveluja, mutta ne voivat olla vaikeasti saavutettavissa.
Emma ja Hoiva unohdettu.
Vanhuksille pihalle valokatteella oleva kesäkatos jossa viettää aikaa ja seurustella. Emmakoti +
hoivaosasto. Ulpukassa on ollut jo kauan.
Emma-kotiin ja hoivalle yhteiset ulkoilutilat (jokin katos, jossa hyväkuntoiset voisivat viettää aikaa).
Invaliuskat.
APUA IKÄÄNTYNEILLE, ULPUKKA
Vapaaehtoistöiden organisointi ikäihmisten arjen turvaamiseksi.
Vapaaehtoistyö on entistä tärkeämpää. Sitä on jo, sillä ei vaan retostella. Vaatimatonta.
Vanhuksia voisi palvella paremmin ja käyttää heitä ostoksilla kaupungissa.
Aluelautakunta voisi etsiä vapaaehtoisia ja talkooapua vanhuksille. Ei odoteta, että kaupungin pitäisi
hoitaa. Mitä itse tarvitsen, kun haluan asua kotona?
Ulpukassa järjestetään tapahtumia, mutta huonojalkaiset tarvitsisivat niihin kyytiä tai saattajaa.
Hoitajat eivät vie. Vapaaehtoisia tarvitaan, myös nuoria.
Vanhusten ulkoiluttaminen, srk:n diakoniatyö olisi yhteyskanava.
Edellä mainittu vanhusten ulkoiluttamiskampanja (Ulpukassa asuville, Emma-kodissa tai omassa
kodissakin asuville).
Retkille on hankalaa kyydin järjestäminen. Tarvitsisimme enemmän avustajia Ulpukkaan.
Viihdeohjelmia pitäisi olla ja niihin kuljettajia. Olisi vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toisivat paikalle.
Jouluaattona ei ole Ulpukassa ohjelmaa, eikä ovet auki. Toivoisin, että lapset olisivat läsnä.
Toivomus olisi, että Ulpukassa olisi joulupäivällinen, pieni voileipä jne. Yhdessä olemista,
yhteisöllisyyttä.
19
On ollut hyvä, kun Kajaanin teatteri on käynyt esittämässä Ulpukassa.
Täällä pitäisi olla vapaaehtoisia, että pääsemme osallistumaan viriketoimintaan. Lukemassa lehtiä,
ulkoiluttamassa, kaupassa käyttää pyörätuolilla.
Moni syö yksikseen myös kesäaikana. Olisi vapaaehtoisia, jotka veisivät yhteen ja jakaisivat ruoan. Jos
olisi seuraa, niin ruoka maistuisi paremmin. Olen harmitellut sitä koko ajan. Lisäksi on hieno sauna ja
hyvät tilat. Äiti tykkäisi hirveästi, mutta on vain muutaman kerran käytetty.
On sanottu, että tullaan hakemaan, ei ole tultukaan. Joka asukkaalle ei tiedoteta esimerkiksi parturista
ja jalkahoidosta.
PAIKALLISET PALVELUT, YRITTÄMINEN JA TYÖ
Tässä osiossa haarukoitiin paikallisten yritysten tarjontaa ja tiedottamista.
Mistä vastaajat haluavat saada tietoa paikallisista palveluista? Kysymykseen oli varsin hyvä
vastausprosentti, yli 90. Yli kaksi kolmasosaa vastanneista haluaa lukea lehti-ilmoituksia. Hieman yli puolet
haluaisi saada tietoa paikallisista palveluista kyläkirjeistä. Facebook-tiedottamista haluaa neljäsosa.
Kysymykseen oli mahdollista rastittaa useita vastausvaihtoehtoja. (Kuvio 14)
Kuvio 14: Mistä haluatte saada tietoja paikallisista palveluista.
100%
90%
80%
70%
69.7%
Prosentti
60%
56.3%
50%
39.8%
40%
30.3%
30%
29.0%
26.0%
20%
10%
1.7%
0%
Lehti-ilmoitukset
Ilmoitustaulut
Internet-sivut
Facebook
Kyläkirjeet
Mistä haluatte saada tietoa paikallisista palveluista? Rastittakaa sopivat vaihtoehdot: (N = 231)
20
Sähköposti
Muu, mikä?
Mikä voisi olla muu kanava tiedottamiselle? Kohdassa oli mainittu Koti-Kajaani, 0tto- ja maksuautomaatit
sekä puhelin tai viesti.
Jos alueella olisi palveluntarjoajien yhteinen palvelupiste, missä olisi sille sopiva paikka?
Kysymys sai moninaisia vastauksia. Usea esitti oman kylänsä keskeistä paikkaa, osa kylien yhteistä.
Kyläkohtaisesta aineistosta on mahdollisuus poimia kohteita jatkosuunnittelulle.
Käkilahden kioski, Runokki, Kirjasto
Paikallislehti Vuolijoki ehdottomasti paras ilmoitusväline. Toisena Koti-Kajaani, Kainuun Sanomia ei tule
talouteen, eikä tilata.
Kunnantalo Vuolijoella. Entinen kunnantalo. Helposti kaikkien saavutettavissa.
Koskikartano. Kylätalo Koskikartano.
Kosken kylällä, Koskenkoulu / muu yhteinen kylän rakennus
Vuolijoen keskusta¸ jossain kirkolla, Entinen Vuolijoen kirkonkylä, Keskustaajama, esim. Salen
yhteydessä, Vuolijoen keskusta, liikenneympyrän läheisyydessä.
Kirkonkylällä, pankin, kaupan tai matkahuollon yhteydessä tai läheisyydessä tai terv. keskuksella.
Vuolijoen olemassa olevien palveluiden yhteydessä, esim Sale tai Runokki
Kylälle esim. Salen parkkipaikalle säänkestävä ilmoitustaulu. Kauppa, Salen ja Siwan ilmoitustaulu
Apteekki
Urheilutalo
Internetissä, netti "Vuolijoen palvelut" jossa sekä julkisen puolen että yritysten palvelut luetteloitu
Otanmäen taajamassa, Otanmäessä kylien yhteinen, Otanmäen keskustassa tai esim. Vuottolahden
kaupan lähellä. Otanmäessä, koska siellä on eniten vanhusväestöä. Otanmäki.
Osuuspankin talossa
Ulpukan tiloissa.
Omalla kylällä joko Ahon kauppa, Nuorisoseuran talo tai miksipä ei Karavaanareiden Kohtauspaikka
Kylätalo. Kylätalo.
Vuoreslahden koulu
Ounaksen kylätalolla, Ounastuvalla
SEO huoltoasema
21
Ojanperän vanhalla koululla
Lähikauppa
Vuolijoen kylän keskusta ja Otanmäen keskusta tai jompi kumpi (autottomien ja liikuntarajoitteisten
kuljetus?)
Jos 1, niin Otanmäki (mielellään myös Vuolijoki)
Nuorisoseurantalo (Vuottolahti)
Internet, kyläkirjeet.
Terveyskeskuksella.
Mikä? Vuolijoella tai oma kylä.
Entisen lukion tilat Otanmäessä.
Kylläpä se Vuolijoella väkisin on kirkonkylällä.
Haluaisivatko vastaajat ostaa enemmän paikallisia tuotteita, jos niitä olisi saatavilla esimerkiksi
kylätoreilla?
Kyllä haluaisivat. Kysymykseen vastasi 233 henkilöä, joista 206 haluaisi ostaa enemmän paikallisia tuotteita.
Kommentti: En ole yrittäjä, mutta miksi kylät ei pidä tori-iltoja.
VAPAA SANA, PALVELUT, PANKKIPALVELUT
Pitäkää Vuolijoen puolia, etteivät kaikki palvelut mene Kajjaaniin.
Paikallisten palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen yhteistyössä palvelutuottajien kanssa.
Palvelujen pysymisestä huolehtiminen ja mahdollisesti niiden lisääminen.
Palvelut - kaikilla ei ole autoa tai mahdollisuutta julkisilla asioida kaupungissa (ai niin, eihän ne
bussitkaan oikein kulje...).
Palvelun taso samaksi kuin kaupungissa.
Kylän kunnostusta ja palveluita.
22
Kylät kuntoon ja palvelut takaisin.
Palveluissa pitäisi olla yhden luukun periaate. Palvelu kotiin ja työnkuva valmiiksi.
Kauppa/apteekki/pankki säilyisivät Vuolijoella.
Vuolijoelle vähintään pankkiautomaatti ja katsoa että siinä riittää rahaa nostajalle.
Toiseksi tärkein olisi pankkiautomaatti Vuolijoelle!
Osuuspankin ilmoituksen jälkeen huolettaa, miten ihmiset kulkevat. Ei saa käteistä rahaa. Minulla on
tuttuja, joilla on vain debit-kortti.
Käteinen on ongelma, kun ei saa mistään. Varsinkin vanhusten osalta.
Konttorin lopettaminen – miten voimme auttaa ihmisiä, välimaastoon löytää mallia yhteistyössä. Olen
huolestunut pankkiasioista. Tuleeko avuliaita huijareita? Pitää olla varovainen, ettei anna kenelle vaan
asioita hoidettaviksi.
Pankkiasioita voisi tulla hoitamaan Ulpukan toimiston tietokoneelle. Tarvitsee olla
verkkopankkitunnukset, joita monellakaan ei ole.
Nostan pankista käteistä kerran kuukaudessa, suurin piirtein. Samalla reissulla käyn apteekissa.
Kajaanin ympäristö on täynnä pankkeja ja täältä hävitetään. Olisivat sieltä vähentäneet. Kun jalan
lähdetään Kajaaniin, ei siinä päivä riitä.
Olen ajatellut, että S-pankkiin muutan rahani. Edessä on pankin vaihto.
Eivät kaikki pysty, jos ei ole pankkikorttia.
Monilla ikäihmisillä pitää olla rahaa käteisellä.
Miten tehdään, heitetäänkö laskut maksamatta?
Käteinen on suurin ongelma. Mistä saadaan sitä käteistä rahaa, kun ei ole korttia? Kortissa on se
hankaluus, etten näe numeroita ja tarvitsen avustajaa.
Mitkä ovat varotoimet, jos antaa toiselle korttinsa?
Olen kuullut, että S-pankista saa vain pienen summan rahaa.
Laskut voi lähettää kirjeessä Kajaaniin, mutta mistä niitä kuoria saadaan? Pitää olla piste, josta saa
kuoria.
Otto-automaatti olisi ehdoton, kaikki eivät Salen juttuun ala.
Eikö olisi hyvä, jos Osuuspankilla oli yksi ihminen täällä töissä ja pikkuinen huone?
Vanhustenkotiyhdistys voi vuokrata tilat.
23
TYÖOSUUSKUNTA nousi esille palvelutarvekartoituksessa. Kysymykseen Olisitteko kiinnostunut
tekemään töitä osuuskunnan kautta vastasi 38 henkilöä kyllä, ja 184 henkilöä vastasi ei.
Kylittäin kyllä-vastanneiden määrät olivat seuraavat (huom, kokonaismäärä pyöristyi yhdellä ylöspäin,
laskettu prosenttisosuuksista):
Koski 4
Ojanperä 1
Vuottolahti 4
Kuusiranta –
Otanmäki 5
Muut kylät 4
Kytökoski-Saaresmäki 2
Ounas 3
Käkilahti 3
Vuolijoki 13
Palvelutarvekartoituksen perusteella eniten kiinnostusta osuuskuntatoimintaan löytyy kirkonkylältä.
Osuustoimintaa: siivous ja remontointipalvelut, kyläkauppa, eri kylille ja huutokauppa ja varastotilat
Koskikartanoon, jalkapallokenttä ym.
Osuuskunta yrittäjyydestä kiinnostuneille, jonka avulla oli yksin yrittämistä helpompi lähteä
kokeilemaan jonkin tuotteen tai palvelun tarjoamista. Puunjalostuksessa voisi olla paljonkin
yritystoimintamahdollisuuksia
Siivous yms. palvelujen järjestäminen yrittäjyyden/osuuskunnan kautta.
Seuraavassa kysymyksessä pyydettiin yrittäjiä luettelemaan tarjoamansa palvelut sekä alueet/kylät,
mille he palveluja tarjoavat.
Vakuutusturvan kartoitus, jatkossa myös yrittäjille sekä maatiloille.
Pitopalvelu, kahvila-ravintola, matkustajakoti, kokoustilojen vuokraus.
Yrittäjän "edustajana" ja työntekijänä tarjoan paikallislehteä/infokanavaa kyläläisille.
Kahvila-ravintola Kuksa, Otanmäki-pitopalvelu, matkustajakoti, kokoustilat.
Henkilöliikenne = taxi
Taksi- ja tilausajot sekä muutto- ja kuriiripalvelut. Otanmäki, Vuolijoki, Vuottolahti, Itäranta, Ounas,
Vuoreslahti
Päätyöni on lähihoitajan työ ja lisäksi olen sivutoiminen yrittäjä, teen täydentäviä hoitoja (mm.
kuumakivihieronta, Valon Kosketushoidot), toimitilani sijaitsee Kajaanissa.
Parturi-kampaamopalvelut, intialainen päähieronta. Huom! Valtio "tappaa" yritykset liian ankaralla
verotuksella. Päättäjät valtuustoissa herätys!
24
Olen kiinnostunut tekemään osuuskunnan kautta mahdollisesti jotain suunnattua asiantuntijapalvelua
omalta tietämys- ja kokemusalueelta.
Kalastus/mökkitalkkaripalvelut, Vuoreslahdentie.
Maatalouden konepalvelua puinnissa.
Murskeen myynti, lumityöt, polttopuuta tarvittaessa. Käkilahti, Ojanperä, Kuusiranta, Kirkonkylä
Kiinteistönhoito. Talvi/kesä-kunnossapito teille, entinen Vuolijoen alue ym. tehtävät.
Kesämökkien vuokraus.
Osa-aika yrittäjä /koirankasvatusta, myöhemmin ehkä siivousta.
En ole yrittäjä, mutta mielelläni ottaisin piano- ja huiluoppilaita.
UUDET PALVELUNTUOTTAJAT
Voisitteko tulevaisuudessa tarjota jotain palvelua yrittäjänä tai muuten? Tähän kysymykseen vastanneista
vastasi kyllä lähes viidesosa, 38 henkilöä (N= 199).
Heidän antamaansa lisätietoa:
Sairaanhoidolliset palvelut
Kahvilaa Vuolijoelle tms.
Lapsille mahdollisuuden harrastaa ponien ja hevosien parissa.
Soitonopetusta
Liikunta/avustuspalvelu??
No ihan tässä lähipiirissä, naapurustossa pikku ajankohtaista apua.
Lastenkoti
Täydentävät hoidot
Mahdollisesti tulevan ammatin kautta
Kalastus
Maisemanhoitoa lampailla
Lukemista, seurustelua, jotain pientä
25
Esim. tarkistuskäynnit, ostospalvelut
Yksityistieasiat
Kiinteistönhoito/huolto, teiden kunnossapito/rakentaminen, Entinen Vuolijoen alue
Talonmiehen töitä
Kirjanpito
Hunajan myynti
38 kyselyyn vastannutta olisi kiinnostunut osallistumaan yrittäjien treffeille ja kehittämään yhteistyötä.
VAPAA SANA, YRITTÄJÄT JA TYÖ
Työllistymisen tukeminen, uusien työpaikkojen kartoitus/luominen.
Kysytty siivouspalveluja. Kotipalvelun tukipalveluja tuottavia palveluntuottajia on Kainuussa reilu 20.
Yrittäjät tuovat esille matkakustannuksia. Keskittyy isompiin kuntiin, huom. hinnoittelu. Henki on,
etteivät asiakkaat ole hirveän valmiita maksamaan esim. kauppakassin tuomisesta. Mutta omaiset
alkavat ostaa palvelua syntymäpäivälahjaksi tai äitienpäivälahjaksi. Yrittäjille on
elinkeinomahdollisuutta. Tarve on, miten saadaan yrittäjät mukaan? Myös ihmisen
itsemääräämisoikeutta täytyy kunnioittaa. Monesti palvelu vaatii suostuttelua.
Yritystoimintaa paikkakunnalla.
Elinkeinotoimintaan uusien ideoiden synnyttäminen.
Mökkitalkkari, pienkaivuri pieniin pihatöihin, remonttiapua. Kaikenlaisten lähiruokien myynti;
vihannekset, juurekset,kananmunat, jopa 'tinkimaito'. Mökkiläisenä mieluiten ostaa kaikki mahdolliset
raaka-aineet ja palvelut omalta alueelta/kunnalta.
Kylätalkkari, mökkitalkkari ehkä joskus.
Mökkitalkkarihommaa, multaa, mistä saa.
Tarvittaisiin kylätalkkari. Manamansalossa saatu työllistämistuella. Monipuolinen, innostunut.
Kylätalkkarit joka kylään, myös naispuolisia talkkareita taloushommia varten.
Mökkiläisen näkökulmasta tarpeellisimmat palvelut voisivat jossain kohtaa olla erilaiset huolto- ja
pihapalvelut sekä erilaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet.
Minä saattaisin alkaa laittamaan paikalleen Vuolijoen ja Otanmäen liikennemerkit pientä korvausta
vastaan. Kylällä tarvitaan yleismies Jantunen, aluelautakunnan piikkiin hoidettavaksi kummankin
26
taajaman siisteys. Olen ollut aiemmin aliurakoitsijana toiminimellä. Joudutte tekemään kunnostustöitä,
kun kivilevyjä on potkittu rikki. Olisi hyvä, jos yksi henkilö huolehtisi keväisin ja syksyisin
tarkistuskierrokset.
Lähialueen tuotteita voisi olla paremmin tarjolla.
Periaatteessa kaikki kalat menevät Ouluun tukkureille. Kerran kesässä on muikunmyyntiä. Ei kannata
myydä ovelta ovelle. Kalapäivä onnistuisi 1-2 kertaa kesässä. Önkkörin kanava kun onnistuisi, olisi se
meille kalastajille kova homma. Se vaikuttaa kalan liikkumiseen, kun vesi alkaa vaihtua lahdessa. Pääsee
Ojanperälle helpommin.
Lisää Vuolijoki-tuotteita myyntiin!
Joillakin käy Ulpukassa siivooja, jotkut ostavat palvelun meiltä. Siihen olisi rakoa, tarvittaisiin
siivouspalveluyritys.
Esim. työttömät ja hyväkuntoiset eläkeläiset johdetusti auttaisivat avuntarpeessa olevia. Apua
tarvitsevat maksaisivat pientä korvausta (ei saa vaikuttaa ansiotuloihin, eikä maksajalla saa tulla
työnantajan velvollisuuksia).
En osaa sanoa, olenko kiinnostunut osallistumaan yrittäjien treffeille.
Vanhusten pihojen hoito: lumenkolaus/nurmenleikkaus.
Internetpalvelut vanhuksille kotipalveluna.
Parempia opasteita, mistä saa mitäkin palvelua. Esim. Vuolikodon keittiö. Kuka tietää, että siellä voi
esim. ruokailla?
Kirpputori Vuolijoelle.
Kirppistapahtuma kirkonkylälle, esim. koulun parkkipaikalle, pihalle kesäaikaan vaikka joka viikko...
Ilman paikkamaksua, ns. vilttikirppis (illalla)
Niittypirtin lauantaileivonnaiset.
NUORET
Nuorille töitä esim. viheralueiden ja hautausmaan hoitoa. Nuoret voisi työllistää esim.
siivouspalveluihin.
Nuorten palkkaamista kesällä vanhusten virkistystoimintaan (lehden lukua, ulkoiluttamista, seuran
pitoa).
Saisiko Ulpukkaan ensi vuonna kesäsetelinuoria? Olen joskus opolle sanonut.
27
Nuorten aktivointihanke – tekeminen työllistämistöinä.
Työharjoittelupaikkoja enemmän, mahdollisesti työharjoittelutilaisuuksia nuorten ryhmille.
Nuoret kesäseteleillä palveluita tarvitseville esim. vanhustyöhön kotiin mm puunteko, nurmikonleikkuu,
siivous
Kysymys: Olisiko teillä mahdollisuutta työllistää nuorta tai osoittaa hänelle työtehtäviä?
Kysymykseen vastasi 12 henkilöä kyllä.
Kesätyösetelillä voimme työllistää nuoria Osmonkoti / Mehiläinen oy Kajaaniin. Meillä on myös
tuntityöntekijän paikka aika usein auki. Siihen tosin on oltava jo hoitoalan koulutus tai alan opiskelija.
Kesätöitä mökillä, kesätöitä.
Mahdollisesti lastenhoitoavuksi tai tallitytöksi.
Mahdollisesti ahkeralle nuorelle pihatöitä, siivousta.
Kesäisin kotitaloustyöt/pihatyöt/autojen pesu.
Piha, kunnostustöitä
Jos saadaan lisää urakoita.
Nuorten kesätyösetelillä
Esim. nurmikon leikkuu, koiran hoito.
MAAHANMUUTTAJAT
Maahanmuuttaja-työvoiman hyödyntäminen (kokeiluprojekti) paikallisissa yrityksissä ja talouksissa.
Palkkatukiprojektin kautta. Esim. Riihipiha-alueen kunnostus- ja kehitystyöt sekä Lintualtaan
kunnostustyöt.
Maahanmuuttajat mukaan osuuskuntiin.
Turvapaikanhakijat talkoisiin ja tutustumaan paikallisiin.
Ehkäpä yhteistyötä enemmän maahanmuuttajien kanssa.
Miten maahanmuuttajia voisi hyödyntää, sillä he etsivät töitä. Raksamiehiä, maalareita, sähkömiehiä,
nuoria työkykyisiä miehiä, joilla on halu jäädä Suomeen. Osa tekisi vapaaehtoisesti, ilman palkkaa. Heitä
voisi hyödyntää Vuolijoki-Otanmäki –akselilla työapulaisina.
28
KULJETUSPALVELUT
Osiossa kysyttiin liikkumis- ja kuljetustarpeiden eri puolista.
Kyselyssä löytyi vastaajia, joilla olisi tarve lain mukaisille kuljetuspalveluille, mutta jotka eivät niitä saa
(Kuvio 15). 15 vastaajaa kertoi, että taloudessa ei saada sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja, mutta niille
olisi tarvetta.
Kymmenen vastaajaa kertoi, ettei saa Kelan korvaamaa taksimatkaa, mutta sille olisi tarvetta. Kelalla
matkan omavastuuosuus on 25 euroa. Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannusten
omavastuut ylittävät kalenterivuoden aikana 300 euroa, Kela korvaa loppuvuoden matkat kokonaan.
Olivatko vastaajat ajatelleet, että maksukatto voisi olla tätä pienempi? Tai kritisoivatko he sitä, että Kelataksi on tilattava keskitetystä tilausnumerosta, että vuosiomavastuuosuus kertyy?
Itse maksettujen taksimatkojen määrä jäi lukumääränä matalaksi, sillä paperilomakkeelta puuttui
vastausruutu kyseisestä kohdasta. Prosenttiosuudet antavat kuitenkin viitteitä tarpeista.
Kuvio 15: Kuljetuspalvelut. Rastittakaa sopivat vaihtoehdot.
2.5%
Vammaispalvelulain mukaiset matkat (N =
197)
3.6%
93.9%
3.1%
Sosiaalihuoltolain mukaiset matkat (N =
195)
7.7%
89.2%
Saadaan
Ei saada, mutta olisi tarvetta
16.8%
Ei tarvetta
5.0%
Kelan korvaamat taksimatkat (N = 202)
78.2%
12.6%
Taksi itse maksaen (N = 95)
4.2%
83.2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Prosentti
Lisätietoina kysyttiin, jos käyttää kuljetuspalveja, niin kuinka usein ja mitkä ovat käyntikohteet. Lähes 80 %
kertoi, että palveluja käytetään harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Kerran viikossa matkusti viisi
vastaajaa ja kerran kuukaudessa tai useammin yhdeksän vastaajaa.
29
Kuljetuspalveluita käyttävien käyntikohteena oli useimmin Kainuun keskussairaala (Kuvio 16) ja toiseksi tuli
Vuolijoen terveysasema. Seuraavaksi tuli kauppa. Muu, mitä vaihtoehtoina olivat päiväpysäkki ja koulu.
Kuvio 16: Jos käytätte kuljetuspalveluita, rastittakaa käyntikohteet.
100%
90%
80%
70%
63.5%
Prosentti
60%
50%
40%
28.8%
30%
21.2%
20%
15.4%
15.4%
11.5%
10%
13.5%
9.6%
3.8%
0%
Kauppa
Apteekki
Pankki
Virasto
Vuolijoen
terveysasema
Kainuun
keskussairaala
Kyläily
Harrastukset
Muu, mikä?
Jos käytätte kuljetuspalveluista, rastittakaa käyntikohteet: (N = 52)
Kimppakyyti-kysymykseen vastaajia oli 194 eli runsaasti. Vastaajista 75 oli kiinnostunut kimppakyydeistä.
Hieman vähemmän vastasi harrastuskuljetuksiin, 51 kyllä vastannutta.
Jos vastasitte kyllä, mihin lähtisitte ja kuinka usein? Kaveria tarvittaisiin erityisesti
harrastuskuljetuksiin.
Lapsien kimppakyytikuljetukset harrastuksiin Kajaaniin kiinnostaisi esim. 1 x vko arki-iltaisin.
Lasten harrastukset, olen omatoimisesti yrittänyt etsiä kimppakyytiläisiä. En löytänyt. Kokeilin etsiä
kimppakyytiä uimakouluun ja pesiskouluun
Lasten harrastukset Kajaani/Vuolijoki
Kuljetus lasten harrastukseen Kajaaniin 2-3 kertaa viikossa.
Lapset harrastuksiin Kajaaniin esim. kahden viikon välein.
Lähinnä lasten osalta olisi tarve kaupungin harrastuksiin, itse pääsen omalla autolla. Lasten kerhot
alkavat niin hankalasti kaupungissa, ettei ehdi käydä kotona heitä hakemassa.
Lapsi soittotunnille. Kuljetetaan itse, kun ei ole linja-autoa enää koulujen jälkeen...
30
Koulukyyditys / harrastuskyyditys
Iltaisin Kajaaniin ja takaisin harrastuksiin
Keilaamaan, maauimala, metsästys ja kalastus, puutyö
Teatteriin vaikka kaksi kertaa vuodessa. Kesäteatteriin. Teatteriin usein.
Olisi kätevää olla esim. ilmoituspalsta, jolla kimppakyydeistä tms. voisi ilmoittaa!
Kuljetus harrastukseen ja kimppakyyti tarkoittaa minun kohdalla esim. yhteistä kyytiä uimahalliin tai
teatteriin satunnaisesti, noin pari kertaa vuodessa.
Kyyti Sotkamoon pesisotteluun
Työmatka viisi kertaa viikossa ja harrastukset pari kertaa viikossa Otanmäki/Kajaanin keskusta
Uimaan, kuntosalille, palloiluvuoroille (jalkapallo, salibandy) yms.
Uimaan, kuntosalille, erilaiset palloiluvuorot ym.
Vesijumppaan tai jumppaan
Esim. kuntosali, joka varattaisiin alueen asukkaille, kuljetus järjestettäisiin yhteiskuljetuksena. Kerran
viikossa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat (tanssi) esim. 2 kertaa vuodessa.
Viikottain.
Kuukausittain
1 - 3 kertaa / kk
Kajaani n. 3 kertaa viikossa
Kerran viikossa, vuoroin seurakunnan- ja vanhusten kerhoon.
Bussiliikenne tehokkaammaksi ja heti
2 kert. kk
31
VAPAA SANA: KYYDIT JA KULJETUKSET
Kimppakyytikokeilut liikkumisen helpottamiseksi.
Kimppakyydityksiä.
Kimppakyydit.
Voisivatko kajaanilaiset liikkeet Citymarket, Prisma, Tokmanni jne. sponsoroida asiointiliikennettä?
Näihin liikkeisiin asiointi Kajaanissa suuntautuu. Esimerkiksi jokainen kerran kuukaudessa, jolloin auto
menisi sen liikkeen ovelle ja parin tunnin päästä lähtisi takaisin. Pikkubussi lähtisi Vuolijoen
kirkonkylältä ja kiertäisi Otanmäen kautta.
Järjestää kimppakuljetuksia erilaisiin vapaa-ajanharrastuksiin (esim. tanssi, konsertti, näytökset,
teatteri).
Liikkumista sivukyliltä kirkonkylälle voisi helpottaa, esim. palvelutaksi voisi kulkea.
Kuljetuksessa voisi olla määrätty päivä, kyytipäivä ja katsoa, onko lähtijöitä.
Vanhuksia, joilla ei ole autoa, voisi käyttää ostoksilla Kajaanissa. Voisiko sellaista palvelua järjestää
esimerkiksi perjantaisin, että saisi viikonlopun ruoat? Säräisniemellä on palvelu, että vievät Vaalaan
torstaisin ostoksille 7 hengen pienoisbussilla.
Itärannan asukkaat tarvitsevat liikenneyhteyksiä myös kesäaikaan, on paljon autottomia naisia kylällä.
Pitäisi olla palvelutaksi, joka kiertäisi useamman talon, ympäriinsä. Siinä pääsisivät vanhat ihmiset. Itse
asun kirkolta neljä kilometriä Kajaania kohti. Kuusirantalaiset valittavat, että on vaikea päästä kirkolle.
En tiedä, saisinko vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja.
Osallistuisin kirkonkylällä ym. mieluisiin harrastuksiin, mutta kuljetuspalveluita ei saa käyttää
virkistysmatkoihin. Miehellä on kauppakyyti, apteekki ja pankki (91 v), mutta minulla ei. Yksin en voi
käyttää asioimiskyytejä, siis ei pääse retkille ym. virkistysmatkoihin.
Meiltä on 7 kilometriä kauppaan. Kuusirannalta ei kulje enää linja-autovuoroja, vaikka kuljettaja lähtee
sieltä. Tiistai tai perjantai kävisi asiointipäiväksi, kun pankki on auki. Laboratorioon täytyy tilata aika.
Käyn kaupassa ja jää aikaa, pitäisi päästä poiskin.
Olen omaishoitaja. Vammaispalvelulain mukainen kuljetus on ollut kuukauden päivät miehellä, mutta
mies pitää olla mukana. En pysty yksin käyttämään. Hassua on se, että käymme kaupassa, emmekä viivy
kovin kauaa, mutta auto pitää tilata uudelleen. Ajo-oikeus minulla on, mutta olen aika arka ajamaan
talvella. Hankalaa on, kun lapset asuvat kaukana Kajaanissa, eikä ole päästy sinne. Prismassa ei ole
penkkejä kaupassa, eikä siellä jaksa kävellä, kun pitäisi istahtaa.
Kelan kyyti arvokasta. 2 x 7 km 50 euroa. Linja-autotaksalla olisi hyvä.
32
Edullinen kuljetus - PETE myös ulottuisi Vuoreslahdentietä pitkin.
Kuljetuspalvelua. Esim. Vuolijoen terveysasema lab.
Kuljetusten järjestäminen.
Kuljetuspalveluita linja-autotaksalla.
Menisin kaupunkiin, mutten jaksa kulkea perillä. Kotiportaalta pitäisi päästä ovelta ovelle avustajan
kanssa.
Myös vammaispalveluvastuulain mukaisissa matkoissa on omavastuu.
Täällä kilometrikin kaupalle voi olla ongelma. Monesti matka suuntautuu terveysasemalle, josta
pankkiin ja kauppaan, josta kotiin tai Ulpukkaan. Palvelu on nyt pirstoutunut ja kela-taksi voi tulla
Kajaanista asti.
En ole käynyt Kajaanin keskustassa moneen vuoteen.
Kuljetukset, puskaradio. Naapuri tarvitsisi kyytiä, se tiedetään, mutta nyt ei saada ottaa mukaan.
Jatkossa kun yksi mummo lähtee kylältä, muutkin lähtisi liikkeelle näin pikkupaikkakunnalla. Monet
eivät kehtaa pyytää kyytiä avuksi, pelkäävät kuormittavansa. Antajalle tulee kuitenkin hyvä mieli, jos
pystyy tarjoamaan kyydin.
Olisiko palvelukyyti mahdollinen? Säännöllinen kyyti lähtisi Kuusirannalta tiistaisin kello 10 ja paluu
lähtisi kello 12. Oppisivat ajan, kaikilla ei ole aloitekykyä tilata itse taksia. Tahtoo olla, että asiat opitaan
hitaasti ja kyydin tilaaminen jää omaisille. Tarvetta on seuraavista kylistä: Kuusiranta, Ounas,
Saaresmäki, Ojanperä ja Otanmäki tai Itäranta, Kuusiranta, Ojanperä, Käkilahti. Ristijärven ja Paltamon
välillä on vakituinen palveluliikenne, joka hakee kyliltä ja vie takaisin. Torstaisin kulki paikallinen
taksifirma, poimi, oli tietty tuntimäärä, kokosi. Kiinteää aikaa voisi kokeilla. Kotisairaanhoidon ja
kotihoidon asiakkaita on noin sata. Sieltä voitaisiin avustaa tiedottamisessa, milloin kyyti tulee.
Pohjolan Matkojen auto lähdössä
aamuyhdeksältä Kajaaniin Vuolijoen kylältä heinäkuussa 2016.
33
Kyydin lähtemisen tehokkain tiedotuskanava olisi vastaajien mielestä tekstiviesti. (Kuvio 17). Soiton,
internet-sivuston ja Facebookin lisäksi tiedotuskanavaksi sopisivat Whatsapp, tiedote kotiin jaettuna ja
kyläkirje.
Kuvio 17: Miten haluaisitte saada tiedon kyydistä.
100%
90%
80%
70%
59.1%
Prosentti
60%
50%
45.5%
40%
31.8%
30%
21.2%
20%
7.6%
10%
0%
Soitto
Tekstiviesti
Internet-sivusto
Facebook
Jokin muu tapa, mikä?
Miten haluaisitte saada tiedon kyydistä? (N = 66)
Seuraavaksi kysyttiin joukkoliikenteen käytöstä. Vain 30 vastaajaa vastasi käyttävänsä tällä hetkellä
joukkoliikennettä Vuolijoen alueella.
Seuraavaan kysymykseen, kuinka usein, vastasi 35. Heistä kolmannes vastasi käyttävänsä joukkoliikennettä
kerran viikossa tai useammin.
Kysymykseen, jos joukkoliikennevuoroja olisi alueella enemmän, käyttäisittekö niitä enemmän vastasi
kyllä 88 henkilöä (Kuvio 18)
Kuvio 18: Jos joukkoliikennevuoroja olisi alueella enemmän, käyttäisittekö niitä enemmän.
100%
90%
80%
70%
Prosentti
60%
57.5%
50%
42.5%
40%
30%
20%
10%
0%
Kyllä
Ei
Jos joukkoliikennevuoroja olisi alueella enemmän, käyttäisittekö niitä enemmän? (N = 207)
34
Lisätietoja, millaisia vuoroja ja kuinka usein:
Pääsisi myös mökille aamulla ja illalla kaupunkiin. Varsinkin sitten kun vanhenee ja korttia ei enää
uusita.
Iltaisin (klo 15–21) Kajaaniin, parina kertana viikossa
Kajaaniin useimmin linja-auto kuljetuksia iltaisin ja takaisin, jotta voisi osallistu erilaisiin harrastuksiin
Kajaanissa.
Päivävuoroja, esim. 10–13 aikaan lähteviä. Kajaaniin aikataulutta menevälle aamulinja-auto on liian
aikainen ja muita ei kesällä kulje. Kouluaikaan liikenne on hieman parempaa, mutta silloinkin
iltapäivällä Kajaaniin pääseminen on hankalaa.
Junalle tai linja-autolle Kajaaniin siten, ettei olisi pitkiä odotusaikoja
Klo 7.00 vuoroja Kajaaniin
Aamuvuoroja 07 Kaksille noin 20 kertaa/vuosi
Joukkoliikennevuoroja työssä käyville Kajaaniin.
Kajaaniin ja takaisin voisi olla bussivuoroja esim. 3 päivässä. Joukkoliikennepalveluja voisi kehittää
siihen suuntaan, että täällä voisi autotonkin ihminen asua.
Linja-auto Kajaanin keskustaan ja takaisin aamulla ja iltapäivällä muulloinkin kuin vain koulun
työaikojen puitteissa.
Koulu kestää monesti viiteen, jopa kuuteen ja viimeinen linja-auto menee Vuolijoelle päin kello 16.15.
Ainakin 2 vuoroa Kajaaniin ja takaisin viikossa olisi tarpeen. Kylällä asuu ihmisiä, joilla ei ole joko autoa
tai ajokorttia.
Kulkeminen Kajaaniin. Pääsee vain yhdellä bussilla sinne ja pois. Mitä tehdä, kun ei ole autoa ja
ajokorttia?
Kaupungissa asiointiin 2 x kk.
Kaupungissa asiointia muutamia kertoja vuodessa.
Rautatieasemalle ja sieltä kotiin, muutaman kerran vuodessa.
Lentoasemalle ja sieltä kotiin, muutaman kerran vuodessa.
Pääsis käymään asioilla Kajaanissa, Vuolijoen terveysasemalla ja joskus haudalla ja kirkossa.
Kajaani-Vuolijoki -välillä useampi vuoro arkipäivinä.
Päivittäin vuoroja Kajaanin ja Vuolijoelle lisää.
35
Joukkoliikenteen parantamista iltaisin Vuolijoki-Kajaani-Vuolijoki.
Kuljetus välille V:joki - Kajaani paikallisliikenteen periaatteella.
Vuolijoelta Kajaaniin enemmän linja-auto kyytejä. Koulujen aikaan vain 2/päivä ja kesäisin 1/päivä.
Myös Kajaanista Vuolijoellekin voisi olla enemmän kyytejä.
Vuolijoki – Kajaani - Vuolijoki Kuusirannan kautta.
Tarpeen mukaan Vuolijoelle ja takaisin.
Vuottolahti - Vuolijoki -välillä.
Nyt on saatu auto aamulla kirkolle, muttei ole paluukyytiä. Menee vaan Kajaaniin. Pitäisi aina olla
paluukyyti. Tiistai ja perjantai olisi ainoat päivät, jolloin on pankki auki.
Otanmäki - Vuolijoki - Otanmäki 1-2 x päivässä.
Aikoinaan asuimme Otanmäessä v.1995 asti ja kävin Kajaanissa töissä linja-autolla. Silloin vuoroja oli
enemmän. Nyt ne lakkautettu ihan olemattomiin.
Otanmäki - Kajaani puolenpäivän aikaan meno.
Klo 15.00 vuoroja Kajaanista Otanmäkeen
Klo 16.15 Kajaani-Otanmäki vuoro arkisin olisi erittäin tarpeellinen (seutulipulla). Seutulippu ei käy klo
16.15 lähtevään linja-autoon.
Joukkoliikenne OM - Kajaani kesälläkin.
Kesäaikana on tosi hankalaa. Yhteys pitäisi olla Otanmäen ja Kajaanin välillä. Raahelainen auto oli hyvä,
kun meni kello 10 ja tuli kello 14 pois. Kesäaikaa on monta kuukautta, eikä päästä kerta kaikkiaan.
Sairauskäynnit pääsee Kelan taksilla. Saisivat yhden vuoron laittaa arkipäiviksi. Niin on moni sanonut,
joilla ei ole autoa. Viime vuonna auto kulki myös lauantaisin kello 11-15. Kesäpaikkani ja kotipaikkani on
Pyhäjoella, enkä pääse sinnekään. Onko Ouluun päin enää autoa täältä?
Otanmäessä puhuttavat kulkemiset kaupunkiin, erityisesti kouluvuoden ulkopuolella. Voisiko julkinen
yhteys tulla tänne vähän myöhemmin, kello 17–18? Myös lauantaisin? Sekä autottomat että autolliset
pääsisivät kaupunkiin ja pois. Harrastebussi voisi viedä talvella kerran viikossa uimaan. Naisporukoita
menee Kajaaniin harrastamaan.
Kaupunki ei kyllä paljon satsaa Otanmäkeen, se on varma. Kesäaikaan pitäisi saada yhteydet
pelaamaan, että pääsee töihin Kajaaniin. Kaikilla ei ole omaa autoa, eikä voi työllistyä, jos ei ole
yhteyttä. Huom: kesälläkin on kulkemista, ei satu lomat yhtä aikaa.
Kajaaniin aamulla klo 9-10 välillä Vuottolahden entiseltä koululta. Ja päivävuoro takaisin klo 13-14.
Kävisin esim mökiltä töissä Kajaanissa, mutta Vuottolahden kautta ei kulje koulujen lomien ulkopuolella
36
autoja. Kulkeneko edes talvella?
Kajaanista Kuusirannalle noin kerran kk, mutta aikataulut eivät natsaa. (Myöhäinen ajankohta.)
Kyyti kauppaan ja kaupungille; perjantai olisi Kuusirannalta sopiva. Minulla ei ole mitään kyytiä ja saapi
kerjätä toisilta tai kaupungissa ei pysty käymään. On monta vanhaa, jotka tarvitsisi kyydin. Miniän
kyydissä käyn kaupassa, kun hän pääsee töistä, apteekki ja pankki eivät ole illalla auki. Ettei tarvitsisi
toista vaivata, kun hän tulee töistä. Vielä pystyn liikkumaan ja mielelläni asuisin kotona, mutta jos
liikuntakyky menee, on pakko tulla kirkonkylälle. Kuusirannalla on paljon kesäasukkaita ja heillä on
autot. Kelan taksilla ei saa poiketa missään. Busseja on pitkä lista, muttei ole paluukyytiä. Mennään
sinne, mutta jalanko pois?
Kulkisivat pitkin Vuolijoki-Ojanperä-väliä, sekä Kajaanin, Vaalan ja Pelson suuntiin.
Ounas-Kajaani-Ounas ma-pe klo 7.00 ja 16.30 (Kajaanissa ja Kajaanista)
Kajaanista Vuoreslahdentie kautta Itärannalle kesäaikaan kulkee vain yhtenä päivänä linja-auto.
Kaikki bussit liikkuu Viitostietä tai Kokkolantietä, mutta yksikään niistä ei liiku vuoreslahdentietä
Käkisaari - AMK ja Käkisaari - Vaala. Koulumatkat voisivat onnistuakin, 3-vuorotyö tuskin.
Olen jo tottunut siihen, ettei joukkoliikennettä ole tai se kulkee niin harvakseltaan, että asiointireissulle
suttaantuu koko päivä.. Olen tottunut keskittämään kaupunkiasiat yhdelle päivälle, jolloin voi hoitaa
oman aikataulun mukaan monta asiaa kerralla omalla autolla. Kaupungillakin palvelut monessa
pisteessä (kaupat, virastot, terveyspalvelut ym) ettei siellä voi raahata kävelemällä tavaroita, vaikkapa
multasäkkiä, bussipysäkille.
Säännölliset vuorot kerran viikossa pysyvästi.
Säännöllinen aamu/päivä ja iltavuoro
viikonloppuvuorot
Kuljetus aamulla töihin, sairaalaan. Illalla paluu.
Aamuvuoroja klo 7.45 sekä iltavuoroja klo 16.15.
Aikoja voisi lähtä aamulla aikaisin ja illalla tulla myöhään.
Välttämättä pitäisi kulkea ainakin kahtena päivänä.
Muina kesinä linja-auto on kulkenut kahtena päiväna ja aikaisemmin kolmena päivänä.
Joukkoliikennevuoro, johon voisi soittaa ja tilata tulemaan tarvittaessa, mutta ei taksimaksua. Meillä ei
ole joukkoliikennettä kylällä. Ei etes koulukuljetuksen mukana.
Opiskelijat ja vanhukset huomioitava.
37
Pysäkki on liian kaukana minulle.
Vuorotyö estää. Työssäkäyville sopivia. Kulloisenkin tarpeen mukaan. Mahdollisesti
Jos autot kulkisivat.
Oma auto käytössä.
Linja-autot vie, ei tuo pois. Liikenneyhteydet suorat, ei keräilyerät.
VAPAA SANA: YHTEYDET
Liikenneyhteydet!, Liikennejärjestelyt., Kulkuyhteydet. Julkinen liikenne. Joukkoliikenne kuntoon.
Joukkoliikenne on yksi tärkeä asia, koska ilman omaa autoa täältä ei pääse juuri mihinkään.
Joukkoliikenteen kehittäminen. Linja-autovuoroja ei saa lakkauttaa. Huolehtia, että taksipalvelut
säilyvät omalla paikkakunnalla.
Joukkoliikenteen kehittäminen ja pitämällä huolta, ettei ainakaan linja-autovuoroja lakkauteta.
Huolehtia, että taksipalvelut säilyvät omalla paikkakunnalla.
Nyt liikkuminen ei ole ongelma, kun on auto ja ajokortti. Julkista liikennettä pitäisi silti saada, että
pääsisi asioimaan edes muutaman kerran viikossa. Paltamossa pieni taksi kuljettaa ikäihmisten
toimintaan.
Outoa on, kun menee auto Kajaaniin, muttei tule pois koulujen loma-aikana. Keskiviikkoisin tulee
takaisin auto. Se vähentää käyttöä, ettei liikenne näy Matkahuollon sivuilla. Miksei se näy? Waltti on
sekava, mihin autoon käy ja mihin ei. Aina pitää olla varalta rahaa mukana.
Miksei aikatauluja laiteta lehteen? Waltin kanssa on epäselvyyttä, mikä menee, mitä maksaa. Kuskilla ei
ole tietoa. Laitetta ei ollut. Minulla ei ole nettiä. On hyvä laatia suunnitelmia, mutta kukaan ei katso,
miten ne toteutetaan. Aikataulussa lukee, että klo 9.40 kirkonkylä ja 9.44 Vuottolahti, mutta missä
kohtaa pitäisi olla neljän minuutin kohdalla? Ei ole mitään merkintää aikataulussa Itärannan
tienhaarasta. Pysäkit on huonosti merkitty, kun ei tunneta aluetta. Pitäisi katsoa, paljonko on asukkaita
ja missä kohden. Kajaanin eteläkylille toimii tilaustaksi, miksei saataisi tänne?
Koululaisautoja kulkee, muttei niitä ilmoiteta, eikä niihin pääse. Kello 9 auto on ollut suosittu.
Kun kunto heikkenee, on vielä vaihe, että pystyy itse vielä käymään kaupassa. Se olisi hyödyllistä
esimerkiksi muistisairaalle. Samalla tapaisivat muita ihmisiä ja säilyttäisivät autonomian: minä pystyn
vielä tähän. Monet käyttävät kajaanilaista kauppaa, joka tuo elintarvikkeita kotiin, mutta yksinäisyys on
hankalaa.
38
ELINYMPÄRISTÖ JA TIESTÖ
Oletteko suunnitelleet muuttoa taajamaan, jos palvelutarpeet kasvavat? – kysymykseen vastasi 198
henkilöä. Heistä 49 vastasi kyllä.
Oletko kiinnostuneita palveluasumisesta esimerkiksi Ulpukassa? – kysymykseen vastasi kyselyssä 13
henkilöä kyllä.
Oman kylän tyhjiä asuntoja ja tontteja kartoittavaan kysymykseen vastaajia oli 180. Heistä hieman yli
puolet vastasi kyllä, kylällä on tyhjiä asuntoja ja tontteja, joihin etsitään uusia asukkaita.
Suurin osa seuraavaan kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, ettei tarvitse apua asunnon tai tontin
myymiseen tai ostamiseen. 20 kuitenkin vastasi tarvitsevansa apua. Lisätietoja he antoivat seuraavasti:
rakennusluvasta, kerrostalo-osakkeesta, jos joskus tulee tarve tai ehkä myöhemmin kun vanhemmista
jättää aika. Talomme olisi tarjolla lyhyt- tai pitkäaikaiseen vuokraukseen tai myytäväksi, viestitti yksi
vastaaja. Yksi kertoi tarkan osoitteen.
INVESTOINTI- JA KORJAUSKOHTEET
Kylien kohteita pyydettiin listaamaan tärkeysjärjestykseen numeroimalla kolme vastaajalle tärkeintä
kohdetta. Paperivastauksissa kuitenkin osa vastaajista oli laittanut kolme rastia, eikä näiden kohdalla voi siis
tehdä analyysiä keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä.
Kyselyssä ollut lista:
maiseman, tienvarren, puiston tai ja viheralueen
kunnostus (missä?)
tenniskenttä Vuolijoki
Otanmäen maauimala
leikkipuisto Murskaajantie
Otanmäen viljelypalsta
leikkipuisto Metsämiehentie
latu/kuntorata (missä?)
urheilukenttä Otanmäki
Venesatama (missä?)
urheilukenttä Vuolijoki
Lintuvesiallas
kaukalo Otanmäki
Kota (missä?)
kaukalo Vuolijoki
Uimaranta (missä?)
kaukalo Ojanperä
muu, mikä?
tenniskenttä Otanmäki
Kuvio 19 näyttää vastaukset diagrammeina. Seliteosan alta puuttuvat Kota, Uimaranta ja muu, mikä?
39
Kuvio 19: Numeroikaa mielestänne kolme tärkeintä investointi- ja korjauskohdetta.
Maiseman, tienvarren, puiston tai viheralueen kunnostus (tarkenna
sijainti lisätieto -kenttään)
Leikkipuisto Murskaajantie
23.6%
0.5%
0.0%
4.4%
9.3%
1.1%
2.7%
0.0%
1. tärkein (N = 182) 0.5%3.8%
6.6%
3.3%
2.2%4.9%
1.6%
1.1%
8.2%
25.8%
8.4%
0.8%
0.8%
9.9%
11.5%
2.3%
5.3%
0.0%
2. tärkein (N = 131) 1.5%5.3%
2.3%
2.3%
16.8%
3.1%
4.6%
5.3%
11.5%
8.4%
7.7%
0.0%
4.4%
8.8%
2.2% 7.7%
7.7%
0.0%
4.4%
3. tärkein (N = 91)
6.6%
2.2%
4.4%
8.8%
2.2%
11.0%
5.5%9.9%
6.6%
0%
20%
Leikkipuisto Metsämiehentie
Urheilukenttä Otanmäki
Urheilukenttä Vuolijoki
Kaukalo Otanmäki
Kaukalo Vuolijoki
Kaukalo Ojanperä
Tenniskenttä Otanmäki
Tenniskenttä Vuolijoki
Otanmäen maauimala
Otanmäen viljelypalsta
Latu/kuntorata (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
Venesatama (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
40%
60%
80%
Prosentti
100% Lintuvesiallas
Kota (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
40
1. tärkein –kohdassa painottuivat maiseman, tienvarren, puisto tai viheralueen kunnostus (23,6 %, 43
ääntä) sekä vaihtoehto muu (25,8 %, 47 ääntä). Seuraavaksi eniten ääniä saivat Vuolijoen
urheilukenttä (9,3%, 17 ääntä) ja uimarannat (8,2 %, 15 ääntä) (Taulukko 1). Vastaajia pyydettiin
antamaan tarkempia tietoja lisätieto-kentässä.
Taulukko 1: 1. tärkein
Nimi
Prosentti
Maiseman, tienvarren, puiston tai viheralueen kunnostus (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
23,6%
Leikkipuisto Murskaajantie
0,5%
Leikkipuisto Metsämiehentie
0,0%
Urheilukenttä Otanmäki
4,4%
Urheilukenttä Vuolijoki
9,3%
Kaukalo Otanmäki
1,1%
Kaukalo Vuolijoki
2,7%
Kaukalo Ojanperä
0,0%
Tenniskenttä Otanmäki
0,5%
Tenniskenttä Vuolijoki
3,8%
Otanmäen maauimala
6,6%
Otanmäen viljelypalsta
3,3%
Latu/kuntorata (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
4,9%
Venesatama (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
2,2%
Lintuvesiallas
1,6%
Kota (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
1,1%
Uimaranta (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
8,2%
Muu (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
25,8%
N
182
41
2. tärkein –kohdassa jakauma oli tasaisempi. Kärjessä olivat latu/kuntorata (16,8 %, 22 ääntä),
urheilukenttä Vuolijoki (11,5 %, 15 ääntä) ja uimaranta (11,5 %, 15 ääntä) (Taulukko 2).
Taulukko 2: 2. tärkein
Nimi
Prosentti
Maiseman, tienvarren, puiston tai viheralueen kunnostus (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
8,4%
Leikkipuisto Murskaajantie
0,8%
Leikkipuisto Metsämiehentie
0,8%
Urheilukenttä Otanmäki
9,9%
Urheilukenttä Vuolijoki
11,5%
Kaukalo Otanmäki
2,3%
Kaukalo Vuolijoki
5,3%
Kaukalo Ojanperä
0,0%
Tenniskenttä Otanmäki
1,5%
Tenniskenttä Vuolijoki
5,3%
Otanmäen maauimala
2,3%
Otanmäen viljelypalsta
2,3%
Latu/kuntorata (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
16,8%
Venesatama (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
3,1%
Lintuvesiallas
4,6%
Kota (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
5,3%
Uimaranta (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
11,5%
Muu (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
8,4%
N
131
42
3. tärkein –kohdassa saavat ääniä mm. lintuvesiallas (11%, 10 ääntä) ja uimaranta (9,9%, 9 ääntä).
Ääniä saivat myös ladut ja kuntoradat, Otanmäen urheilukenttä sekö kaukalot Otanmäessä ja
Vuolijoella.
Taulukko 3: 3. tärkein
Nimi
Prosentti
Maiseman, tienvarren, puiston tai viheralueen kunnostus (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
7,7%
Leikkipuisto Murskaajantie
0,0%
Leikkipuisto Metsämiehentie
4,4%
Urheilukenttä Otanmäki
8,8%
Urheilukenttä Vuolijoki
2,2%
Kaukalo Otanmäki
7,7%
Kaukalo Vuolijoki
7,7%
Kaukalo Ojanperä
0,0%
Tenniskenttä Otanmäki
4,4%
Tenniskenttä Vuolijoki
6,6%
Otanmäen maauimala
2,2%
Otanmäen viljelypalsta
4,4%
Latu/kuntorata (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
8,8%
Venesatama (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
2,2%
Lintuvesiallas
11,0%
Kota (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
5,5%
Uimaranta (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
9,9%
Muu (tarkenna sijainti lisätieto -kenttään)
6,6%
N
91
Vastaaja-aineistosta 61 henkilöä nosti investointi- ja korjauslistan kärkeen maiseman, tienvarren, puisto tai
viheralueen kunnostuksen. Muu-vaihtoehto nousi 64 vastaajan kärkikolmikkoon.
43
Lisätietoa investointi- tai korjauskohteesta, kohdan avoimet vastaukset. Numero alussa kertoo, miten
vastaaja on itse arvottanut kohteensa kolmen itselleen tärkeimmän joukossa. Vastauksia on koottu riveille
ja sarakkeille aiheittain. Lisäksi tässä on kyselyn viimeiseltä sivulta poimittuja asioita Vuolijoen
aluelautakunnan hoidettavia –listalta.
Kyläkohtaisia vastauksia voi tarkastella kyläkohtaisista tietokanta-ajoista.
UIMARANNAT, VENESATAMAT JA KODAT:
Yhteiskäytössä olevat uimarannat ja tietoa niistä.
Vuolijoen uimarannat ja kodat kaipaisivat kunnostusta kipeästi!
Vuolijoen rantojen siistimistä.
1. Uimaranta Vuolijoen alueella
Uimaranta lähelle Vuolijoen taajamaa. Mistä löytyisi sopiva paikka? Onko kaavasuunnittelijalla
ehdotus (esim. Seilosen kartoituksessa)? Nyt Vuolijoen lapset pyöräilevät ja menevät
vanhempiensa kanssa autoilla Rauhaniemen rantaan. Sekin ok, mutta kaipaa siistimistä,
kunnollisia uimakoppeja ja kodan kunnostusta. Rantaan menevä tie on usein pahassa kunnossa,
joten sillekin lanausta
Vuolijoen suulle olisi hyvä saada uimapaikka ja mahdollisesti laavu/nuotiopaikka. Alueen
uimamahdollisuudet ovat tällä hetkellä melko heikot. Siisti uimapaikka voisi houkutella myös
läheisillä leirintäalueilla vierailevia käymään kylässä. Hieman isompana investointina voisi olla
puulämmitteinen rantasauna kyläläisille. Kesävieraat ja turistit voisivat saada vuokrata saunaa
pientä maksua vastaan, jolla saataisiin katettua osa käyttökuluista.
2. Rauhanniemen pukukoppien uusiminen, rannan siistiminen.
2. Uimaranta: Rauhaniemi, opasteet ja pukukopit.
3. Uimaranta Rauhaniemi. Rauhanniemen uimaranta. 3. Uimaranta Rauhanniemi.
Rauhaniemen uimaranta on kivinen ja laituri olisi tarpeen. Rauhaniemi. 6. Uimaranta Rauhaniemi
Rauhaniemen kota on yksi huonosti pidettyjä paikkoja. Eikö kaupungilla enää hoideta pilkkeitä
esim. Ojanperällä? Käy paljon turisteja, myös yöpyy. Ojanperän uimaranta pitäisi kunnostaa
myös. Se olisi todella hyvä. Pilkehomma olisi kaikkein tärkein, ettei polttopuita revittäisi
rakennuksista.
Jokisuulle ei oltu viety puita ja minun puitani oli otettu. Soitin kaupungille, mutta hitaasti he
toivat. Parempi olisi, että toisitte nuorille halkoja. Nyt on poltettu Rauhaniemenrannassa ovia.
Vuolijoen venesataman kota ja Rauhanniemen kota. Kaikki alueen uimarannat kunnostettava.
44
Ojanperällä rannan siistiminen, pukukopissa rakentaminen.
Ojanperän uimaranta!!! Uimaranta Ojanperä, 1. Ojanperän uimaranta. 1: Uimaranta Ojanperällä
2. Uimaranta Ojanperä, 1. Uimaranta Ojanperällä
1. Venesatama Kumpuniemi Ojanperällä! Aallonmurtaja ja sivulaituri.
1. Venesatama Käkilahti, 2. Uimaranta Käkilahti. 2. Uimaranta Käkilahti
Käkilahdessa oleva ranta kyläläisten käyttöön. Veneitä Vuolijoelta, Kuusirannalta, Otanmäestä,
jopa Puolangalta. Ne pois. Vuolijoella on oma satama. Onko kallis, kun tulevat sotkemaan ja
paskantamaan jakokunnan rannat.
1. Uimaranta Kirppuniemi
3. Uimaranta kunnostus Vuottolahti.
Vuottolahden pusikoituneen uimarannan kunnostus Hietalahdessa. Siinä on hyvä hiekkaranta,
mutta ranta on niin pusikoitunut, että siellä ei voi käydä.
3. Uimaranta Vuottolahti. 1. Uimaranta Vuottolahti. 1. Uimaranta Vuottolahti Hietalahti
2. Vuottolahden Uimaranta Hietalahti
1. Ryynäsen rannan rakentaminen. 1. Uimaranta Ryynänen, 3. Uimaranta Ryynänen. 2. Uimaranta
Ryynäsellä
Uimaranta Otanmäkeen! Kun täällä ei ole enää ollenkaan.
Uimaranta Ryynänen tai Oulujärvi
1. Saaresjärvelle venesatama ja uimaranta
Saaresjärven venepaikkojen ja uimarannan hoito.
Kukkoniemeen laituri. Kukkoniemen kodalle ulkohuussi.
Kosken Kukkoniemen kota on kyläyhdistyksen omistuksessa. Kaupungin pitäisi tuoda puut,
muttei tuo.
Ounaksessa Seppäsen ranta, Ounas, Seppäsenrannan kunnossapito.
2. Venesatama Kirppuniemi.
2. Kota Lintuvesiallas
3. Kota Vuolijoki
2. Kota Otanmäki, 3. Kota Otanmäki
45
Kota Vuolijoella Puotuspaikalla.
Kota Venesatama
Myös: Venesatama ja Kota Venesatama.
2. Venesatama Vuolijoki, 2. Kota Vuottolahti, Kirppuniemi, Venesataman kota. 3. Venesatama
Kirppuniemi
Kota Kirppuniemessä. 1. Kota Kirppuniemi. 1. Kota Kirppuniemi Vuottolahti.
Miksei kaupunki tuo kotaan puita?
LADUT JA KUNTORADAT, URHEILU- JA TENNISKENTÄT
1. Vuolijoen hiihtoladun kunnossapito. 2. KK, pitkä latu. Kirkonkylän valaistun ladun + pidemmän ladun
pohjan raivaaminen.
Vuolijoen keskustassa jo oleva kuntorata kokonaisuudessaan valaistuksi ja kuntoon. Kuntorata
Vuolijoki, 2.) Vuolijoki pururata
2. Latu/ Kuntorata Vuolijoen keskustan lähialueet. 3. Latu/kuntorata Vuolijoki kk. 2. Latu/Kuntorata
Vuolijoki - ei ole nyt mitään paikkaa, missä kävellä. 2. tärkein Ladut Vuolijoella
Vuolijoen kuntorata, pururata on erittäin huonossa kunnossa. Se ajettiin viime syksynä syville urille ja
on ajoittain tulvaveden vallassa. Pitäisi edes tasoittaa.
Vuottolahdessa pitäisi olla valaistu kuntorata/latu talvisin.
2. Latu/Kuntorata Vuottolahti,
Latupohja Käkilahteen. Hiihtolatu myös syrjäkylille, Käkilahti/Kallionperä/Ojanperä
Kylän hiihtoladun pohjan kunnostaminen. Myös Latu/kuntorata.
Otanmäen pururata, Otanmäen Pururata kuntoon, valaistus huono.
Latu Otanmäki. Latu/kuntorata Otanmäki, 2. Latu/kuntorata Otanmäki. 2. Latu/Kuntorata Otanmäki.
2. Latu/kuntorata Otanmäki. 2. Latu/kuntorata kunnostus Oki, 3. Latu/Kuntorata Otanmäki 1.
Latu/Kuntorata Otanmäki.
Ounaksen hiihtoladun raivaus ja kunnossapito. Ounaksen ladun ylläpito. Ounaksen kylän ladun pohjan
kunnostus
2. Latu/kuntorata Otanmäki & Vuolijoki
46
Nuoriso karkaa, jollei sille ole kunnollisia kenttiä.
3. Ei investoida ja korjata turhia paikkoja kuten esim. Vuolijoen urheilu- tai tenniskenttä, jos siellä ei ole
edes pelaajia. Aikoinaan kun kentät tehtiin, pelaajat kävivät pääasiassa Otanmäestä.
Lähiliikunta-alue
Tenniskenttä Vuolijoki + lentopallokentät toiseen päähän. Tenniskenttä Vuolijoki. 5. Tenniskenttä
Vuolijoki
Urheilukentän kunnostus, tenniskentän huolto. Pidetään jo olemassa olevat urheilupaikat siedettävässä
kunnossa.
Kirkonkylän kenttää pitäisi kunnostaa. Joku on vetänyt mopolla raidat. Se on kuin jalkapallokenttä, on
huonossa kunnossa ja jää nurmikko vaatteisiin. On myös reikä. Jalkapallomaalit voisivat olla uudet.
TIESTÖ
Entisen Vuolijoen alueen teiden kunnostus. Teiden kunto huolestuttaa.
3. tärkein tiet Vuolijoella
2. Teiden kunto. 1. Teiden kunnostus! 1. Tiet yleensäkin,., 3. Teiden kunnon kohentaminen.
Tie kuntoon.
Tien kunnostukset.
Tienpäällystäminen. On huono.
Tieasioita.
Tiet kuntoon niin maaseutu virkistyy.
Tie kuntoon, jotta veronmaksaja voi ajaa turvallisemmin työhön kaupunkiin!
Teiden kunnostus.
Tiet kuntoon.
Tiepainetta on laitettava oikeasti.
Tiet ovat pahassa kunnossa, on paljon kuoppia ja huonoja kohtia.
Huonokuntoisten teiden parannus ja kunnossapidon parantaminen.
Katutyöt, asfaltointi. 1. Asfaltti
47
1. Liittymien risteykset.
Muu: Ouluntien hidastetöyssyjen korjaus Vuolijoella, liian jyrkät sanoi tiemestariveljeni.
Kirkonkylän hidastetöyssyt, ei niissä ole järkeä. Idea on väärä, sillä ne ovat liian jyrkät vrt vaikka
Lehtikankaalle. Paloaseman puolella särkyi auto. Pitäisi olla, että hidastaa vauhtia, ei pysähdellä.
1. Vuolijoen kirkonkylän keskustan teiden hidasteiden poistaminen tai korjaaminen muuten
paremmiksi.
Kuusirannantie, Kuusirannan tie
Bussipysäkeille ehdottomasti katokset Kokkolantien ja Vuolijoentien varteen sekä kevyen liikenteen
väylät Kajaaniin sekä Otanmäkeen ja Vuolijoelle saakka!!!
1.Vuolijoki- Vaala välisen tien kunnollinen korjaus, asvalttivauriot ja talvikunnossapito on ala-arvoista
1. Kevyenliikenteen väylät, niitä lisää.
Pyöräteitä paikkakunnalle. Niiden tulee olla niin leveitä, että mm. juoksijat voisivat niitä hyödyntää.
Kuinka kätevää olisi liikkua turvallisesti Vuorokkaalta Otanmäkeen. Tämä olisi ykköshanke!
Noin 15 vuotta sitten kävi tvl/destian jokin päällikkö Oulusta luennoimassa kunnantalolla Vuolijoen
liikennejärjestelyistä, jossa lupasi muun muassa että vuonna 2012 alkavalla nelivuotiskaudella
rakennetaan pyörätie Kajaanin suuntaan Kuusirannantien risteykseen asti n. 3km. Nyt olisi vielä puoli
vuotta aikaa mitenkähän kerennee?
1. Kaikista tärkeintä olisi saada kävely/pyörätie Vuottolahden koululta Otanmäkeen. Siinä yhdistyy
kulkeminen, liikunta ja normaalius.
1. Kevyenliikenteenväylä puuttuu kokonaan! Vuolijoki-Vuottolahden koulu.
Lisäksi Vuottolahden pyörätien kunnostus, että olisi turvallista harrastaa rullaluistelua. Mutta nyt
asfaltti on niin huono, että se ei ole turvallista kellekään.
1. Saaresmäentien kunnostus! 1. Saaresmäentien kunnostus
Tie Saaresmäelle on erittäin huono talvella ja keväällä/syksyllä. Se tarvitsisi EHDOTTOMASTI
kunnostusta, ettei juutu liejuun sateisimmilla ilmoilla. Tiellä liikkuu muitakin kuin pelkästään kyläläisiä,
sillä se on yhdystie Savon puolelle muihin kyliin ja Iisalmeen.
Otanmäki - Vuolijoki välinen tie ... Kiireellinen! Otanmäen oikotie.
3. Pentinpuron yksityistie.
3. Kadut Otanmäki
Kalliotielle katuvalot ja Kaivosmittaajantien kunnostus.
48
Ihmiset käyvät Vieremällä töissä, mutta tie on huonossa kunnossa. Autot menevät pilalle, jopa kolmessa
vuodessa menee pohja puhki. Hän on nähnyt, kuinka autossa ei enää ole pohjaa. Muuten menee rahaa
jonninjoutavaan, muttei sellaiseen, mikä on todellista. Pitäisi ottaa liikenneministeri malliksi
autonkyytiin. Auto menee huonoksi elämisen takia. En puhu omasta edustani, vaan sellaisten edusta,
jotka joutuvat käymään Vieremällä töissä.
Mopolla ajo on häiritsevää, voisi olla mopoille oma alue, jossa mopoilijat voivat päristellä rauhassa.
Tiet ovat kylällä hyvät, mutta paikoin monttuja. Kuusirannalla huonot tiet.
Tiellä kulkee runsaasti raskasta kalustoa tienvarrella sijaitsevien metsäalueiden vuoksi.
Kulku- ja retkeilyreittien kunnostus.
VUORESLAHDENTIE
Avoimessa lisätietoja –kohdassa nousi esille erityisesti Vuoreslahdentie. Sen perusparantaminen ja
päällystäminen sai vastaajilta useita ykkössijoja.
Vuoreslahdentien päällystäminen kokonaan asfaltilla. Vuoreslahdentien kunnostaminen ja
päällystäminen
1.) Vuoreslahdentien perusparantaminen ja päällystäminen. 1. Vuoreslahdentien päällystäminen.
1. Vuoreslahdentien soratien päällystys/kunnostus, koska tie on hengenvaarallinen, eikä lapsia voi
päästää edes pyörällä ajamaan. Tiellä on kiviä, jotka sinkoilevat autoista ja tiepöly menee henkeen
allergisilla lapsilla!!!!
2. Kevyen liikenteen väylä tai leveämpi tie Vuoreslahdentielle!!!
Tärkein kunnostuksen kohde olisi Vuoreslahdentien pinnan korjaus/pinnoitus, koska tiellä on etenkin
kesäisin melkoinen liikenne. Latua olemme vetäneet talkoovoimin tähän asti monen vuoden ajan, mutta
sen ylläpitämiseen saatu rahoitus kaupungilta anottaessa on ollut vain pieni osa niistä kustannuksista,
joita siihen kuluu. Ja latupohjaa ei olla saatu vedettyä järkevimmistä kohdista maanomistajien takia.
Vuoreslahdentie ehdottomasti!!!!! Puhelin ja nettiyhteydet!! Jos tarvitaan esim. ambulanssia puhelimet
ei toimi.. saatikka että ambulanssi pääsisi tulemaan.. Tie toimii myös hätätienä, jos esim. Mainualla
sattuu onnettomuus . Katso edelliset kohdat, sinne kirjattu enemmän. Tie talvella tukossa tai
peilikirkkaalla jäällä. Kesällä pölyää kilometrimetrien päähän, kivet lentää. On pottupelto, koloja tai
savivelliä. Auraus tai hiekoitus tulee vasta kun soitetaan kyläläisten voimin. Linja-autot ojassa, oma
opiskelija ei uskalla lähteä linja-auton kyydissä..
Vuoreslahdentien kunnostus kokonaisuudessaan.
49
Vuoreslahdentien kunnostus ja kunnossapidon tason parantaminen.
3. Latu tai kuntoilureitti Lapinniementieltä Ounakseen päin
1. Vuoreslahdentien päällystäminen. 1. Vuoreslahdentien päällystys (sora osuus)
1. Vuoreslahden tien päällystäminen. Vuoreslahdentien / tienvarren korjaus. 1. Vuoreslahdentien
kunnostus
Vuoreslahdentien peruskorjaus/päällystäminen n. 20 km matkalta (soratien osalta).
Maantien kunto välillä kaupunki-Ounas on todella kehno. Ei uskoisi että ollaan Suomessa Ja 2000-luvulla
tietä ajaessa.
Vuoreslahdentien peruskorjaus, päällystäminen.
Tärkein kohde on Vuoreslahden soratie. Talvella jatkuva liukkaus, huono auraus, vain keskellä tietä
hiekoitus, jolloin vastaan tulevan kohtaaminen vaikeata. Siis hiekkaa paljon molemmille kaistoille!
Töihin on mentävä kaupunkiin joka aamu, tien oltava kunnossa! Kesällä taas jatkuva pöly nousee tiestä,
ettei näe edellä ajavaa autoa, kuoppia tiessä ja lanauksen jälkeen isoja kivenmurikoilta tien reunat
täynnä, taas ajettava keskellä tietä. Kesärenkaita uusittava jatkuvasti!
Ongelmaan on vain yksi ratkaisu - asfaltti. Johon on jo aikoinaan rahat myönnetty, mutta ei näy
asfalttia. Talvella joudumme itse soittelemaan tielaitokselle ja anelemaan hiekkaa, joka viipyy aina liian
kauan, ennenkin on tuotu. Teiden kunnossapito täytyisi olla itsestään selvyys! Tähän asiaan kaikki
kyläläiset toivovat parannusta, kiitos!
Vuoreslahdentien kunnostus, hiekkatie on surkeassa kunnossa jatkuvasti ja asfaltti osuudella paljon
pyöräilijöitä/kävelijöitä joista aiheutuu tarpeettomia vaara tilanteita.
Vuoreslahdentien kunnostus; Vuoreslahdentiellä tulee jatkuvasti vaaratilanteita tien kapeuden ja
huonon kunnon takia. Asfaltti pätkä on kapea ja täynnä reikiä, pyöräilijöiden määrä aiheuttaa vakavia
vaaratilanteita. Päällystämätön osuus estää kävelyn ja pyöräilyn, koska tie pölyää ja kivet lentävät
autojen ajaessa ohi. Vuoreslahdentietä täytyisi leventää ja päällystää koko matkalta.
Vuoreslahden tien korjaus. Kauheassa kunnossa kesällä. Nyrkin kokoisia kiviä ja välillä savi vellit.
Vuoreslahdentien kunnostus. Ei voi ymmärtää miksi tuollaista tietä on Suomen maassa. Näin tiheästi
liikennöintiä. No päättäjiä ei kyllä täällä satu olemaan. Näyttäkää nyt kyntenne lautakunta mihin
pystytte. Joku tai joskus sanoa, että jos Vuoreslahdentie päällystetään niin hän syö hatullisen jotain...
1. Vuoreslahdentien päällystys! 1. Vuoreslahdentien korjaus!!! 1. Vuoreslahdentien hiekkatieosuus.
Vuoreslahdentien päällystäminen (22 km) olisi erittäin tärkeää. Tie on huonokuntoinen: sadekaudella
reunat vaarallisen pehmeät, koloinen ja kuivalla kaudella pölyävä. Anomuksia laitettava eri
instansseihin, vain siten se asia tulee joskus kuntoon.
50
Vuoreslahti-itäranta tien asvaltointi.
1. Vuoreslahdentien peruskorjaus/päällyste, 2. Vuoreslahdentien eteläosan (Koskikartano) 60 km/h
nopeusrajoitus, alueella lapsia ja kapea silta, 3. Katuvalot k.o. alueelle.
1. Vuoreslahdentien kunnostus ja pinnoitus, Heti! 1. Vuoreslahdentien päällystäminen.
1. Jätevesiputki ja Vuoreslahdentie. Öljysora Vuoreslahdentielle.
1. Vuoreslahti-Itäranta -tien kunnostus. 1. Vuoreslahdentien päällystäminen.
Vuoreslahdentie kauhea, pelottava. Henkensä kaupalla tien päällä niin autolla kuin kävellen. Talvella tie
tukossa tai peilikirkkaalla jäällä. Kesällä joko pottupelto tai pölyää kilomerien päähän. Useassa talossa
astmaatikkoja. Pihalla ei pysty olemaan kesäisin. Kaikki paikat pölyssä. Autot ei kestä ja yksi työpäivä
tehtynä, kun pääsee kaupunkiin. Hirvittävä stressi. Asun itse tien lähettyvillä, joten kauempana asuvat
soittavat jatkuvasti kysellen tien kuntoa, kannattaako lähteä kokeilemaan... TIENKUNNOSTUS JA
PUHELINYHTEYDET KUNTOON. Linja-autovuoroja tarpeeksi.. Opiskelijoilla tosi pitkiä päiviä..
Vuoreslahdentien pinnoitus olisi tärkeä asia. Olen astmaatikko ja asumme aivan tien varressa, jotenka
kesällä pöly on valtava. Terassi, ulkopöydät, ikkunat pitäisi joka päivä pestä.
Vuoreslahdentien kunnostus mahdollisimman pian. Autot ja hermot eivät kestä kulkemista huonolla
tiellä. Kylän vetovoima paranisi huomattavasti tien ollessa päällystetty.
Ensimmäisenä prioriteettina on ehdottomasti Vuoreslahdentien päällystäminen, mikä vaikuttaa koko
kylän vetovoimaisuuteen - huonokuntoisella tiellä ei haluta ajaa päivittäin.
Tienpinnoitus. Astmaatikot ei voi kesällä olla ulkona pölyn takia?
Tieasiat kuntoon! Katuvalot Vuoreslahdentien eteläpäätyyn ja Koskikartanolle.
Itärannan tien päällystäminen. Pöly tulee sisälle. Jäteviemärin saaminen kylälle.
Vuoreslahdentien päällystäminen ehdottomasti!
Vuoreslahdentien päällystäminen.
Esitys viranomaisille Vuoreslahdentien päällystämisestä.
Vuoreslahdentien kunnostus.
Vuoreslahdentiellä on paljon autoliikennettä. Meidän piha on aivan pölyn vallassa ja pitäisi tehdä
pihatöitäkin, mutta ei jaksa kovin kauan tehdä. Tulee väsyttävä olo. Olisi silmälle ilo katsella hoidettua
pihaa ja kasvimaata.
Huolehdittava teiden kunnosta, että pystyisi paremmin osallistumaan eri tilaisuuksiin taajamissa.
Vuoreslahdentie on huonossa kunnossa soratien osalta. Tiessä on runsaasti koloja ja harvakseltaan
lanataan. Sitten kun lanataan, nostetaan suuria kiviä kasoiksi tielle. Turvallisuus kärsii ajettaessa,
vastaantuleva liikenne ajaa usein samalla kaistalla, kun kuoppia tai kiviä joutuu väistelemään.
51
Polkupyörällä ajo on mahdotonta kuoppien ja kivien vuoksi.
Aluelautakunnan on intensiivisesti ajettava tiestön kunnostusta. Vuoreslahdentien varressa on paljon
asutusta ja kesämökkejä. Lisäksi saataisiin enemmän liikkuvuutta kaupungin asukkaiden suunnalta. Tien
kunto rajoittaa asukkaiden sosiaalista elämää. Voisi itse hakeutua useammin palveluihin, jotka
järjestetään taajamissa. Lisäksi omat liikunnalliset harrastukset joutuu minimoimaan tien kunnon vuoksi.
(Pyöräily, lenkkeily)
Vuoreslahdentien päällystäminen. Vuoreslahdentien päällystäminen. Vuoreslahdentien päällystämisen
toteutumisen!
Esittää eteenpäin Vuoreslahdentien päällystämistä (soratieosuus nyt 22 km). Aina uudestaan ja
uudestaan, niin joskus se tulisi.
Ensimmäiseksi tulee mieleen tuo Vuoreslahdentie hanke. Se on todellakin sellainen hanke, johon tulisi
kiinnittää huomiota. Se on myöhäistä sitten kun siinä ajetaan paha kolari.
Vuoreslahdentien päällystämistä olemme odottaneet parikymmentä vuotta. Mitkään ponnistelut ja
toimenpiteet eivät ole johtaneet mihinkään.
Koko ajan rakennetaan uusia taloja ja liikenne kasvaa sitä myöten, mutta tien kunto ei kiinnosta ketään
päättäjiä - muulloin kuin vaalien alla antavat tyhjiä lupauksia. Me ei kaivata mitään muita palveluja kuin
kunnon tietä keskustaan.
Talvella ajaminen Kajaaniin pelottaa, kun lapsi on kyydissä. Ajan Koutaniemen kautta.
Astmaatikot eivät pysty oleskelemaan tien varressa, on aina pölyssä. Kun rakennetaan, sepeliautot
menevät ohi jatkuvasti, eikä voi olla ulkona. Pois saapi lähteä ja saa sairastaa. Tie pölisee kesällä ja on
melko vaikeaa. Ihan harmaa on piha. On koitettu pitää tien varressa puita, mutta pitää olla sola, mistä
tullaan. Kun kaupungissa käy, pitää auto pestä. Ikkunoita ei toimita pestä. Pöly tulee aina meidän
puolelle, ei rannan puolelle. Viinimarjat olen huuhtonut pölystä pois.
Kädet ylös, kenen mielestä tieasia on tärkein Ounaksen kylän asia? Tässä ollaan yksimielisiä.
OTANMÄKI
1. Otanmäen keskusta: viheristutuksia, kukkia, penkkejä kadun varrelle ym.
2. Maisema jne Otanmäki. 1. Maiseman, tienvarren jne. Otanmäessä,
Otanmäen taajamaan viihtyvyys, kukkaistutuksia tms, uimarantaa ei käsittääkseni edes ole.
Otanmäessä kyläyhdistys ja turvapaikanhakijat sentään ovat laittaneet jonkun kukkalaatikon
tienposkeen.
2. Otanmäen yleisilmeen parantaminen ja paikkojen siistiminen. Liikennemerkit suoraan, tiemerkintöjen
52
maalaus, talojen maalaus (kehotus taloyhtiöille) ja pihojen siistinä pitäminen. Voiko kaupunki antaa
taloyhtiöille avustusta esim. talojen maalauksiin?
Otanmäkeen pikkuroskiksia kaupan läheisyyteen, koskapa nuoret käyvät välitunnilla kaupassa ja kaikki
roskat heittävät suoraan maahan. Talomme vierellä kulkee polku ja se oli törkeän näköinen keväällä.
Roskia keräsin kaksi suurta jätesäkillistä siitä ja maauimalaan vievän polun varrelta myös.
Koko Otanmäen kylä viheristutuksia myöten pitäisi kunnostaa. On karun ja rähjäisen näköinen.
Kaupungin pitäisi satsata maiseman hoitoon.
Otanmäki, Otanmäen viheralueiden kunnossapito, teiden kunnostus, roskiksia katujen varsiin.
Mäenlaskupaikka Otanmäkeen. Talviaikaan valaistus.
Kaukalo Otanmäki, Tenniskenttä Otanmäki ja Otanmäen maauimala
Otanmäen kaukalo todella huonossa kunnossa kesäisin. 4. Kaukalo Otanmäki
Investointi- ja korjauskohde: Otanmäen katukoriskenttä on todella huonossa kunnossa. Tennis- sekä
katukoriskentällä olisi enemmänkin käyttäjiä, jos kenttä olisi kunnossa ja sitä huollettaisiin tietyn välein.
En tiedä, koska olen asunut vasta vähän aikaa Otanmäessä.
Veteraanitie 2 rakentamaton tontti. Metsän harvennus eli tontti puistomaiseen tilaan!
Kaivostornin maalaus, Kiisun kellotornin ja kellon korjaus
VUOLIJOKI
1.) Koko kylän alue. 1. Koko Vuolijoen taajama-alue.
Ehdottomasti pitää saada kirkonkylän tienvarret näkyviin. Pajukot pois ja lisää viihtyvyyttä. Ei
sotatanner-hakkuita, vaan pitää olla moraalia hoitaa jäljet pois.
Opastekyltit Talaskangas ja suojatie reuhottaa. Kaisanetin jakokeskukset vinossa. Maiseman ylläpito ja
kunnostus. Katukiveykset, lumimiehet pukkineet rikki.
Yleisellä tasolla Vuolijoen tienvarsialueita ja kylälle pieniä puistoja esim. vanhuksille tai
kehitysvammaisille. SALE:n, OP:n, Runokki-puodin aukiolle pensaita, kukkia, penkkejä
oleskelua/levähtämistä varten.
2. Kirkonkylän kaupungin hoidossa olevat puistoalueet jääneet hoitamatta. Vuolijoen urheilukentästä
voisi tehdä viihtyisän puiston penkkeineen.
Osuuspankin viereinen puistoalue voisi olla oikean puiston kaltainen.
3. Joenvarteen maisemareitti ihmisille Oulujärvelle asti.
53
1. Maisema jne Kirkonkylä
Kajaanin kaupungin tulisi panostaa Vuolijoen alueelle huomattavasti enemmän. Tiet ja kodat kylän
alueella ovat huonossa kunnossa. Liikennemerkit miten sattuu, osa pitkällään ja nekin, jotka pystyssä,
vinksottaa miten sattuu. Liikuntapaikat ovat aivan rempallaan. Niitä ei hoideta kunnolla Kajaanin
puolesta. Tuntuu siltä, että Vuolijoki on vain rasite Kajaanille, eikä Vuolijoella tehdä mitään. Eikös
Vuolijoki ole osa Kajaania ja samat palvelut kuulu myös Vuolijoelle?
Vuolijoen kylän alueella on KAIKKI REMPALLAAN, kun Kajaani ei huolehdi mistään. Olemme
eriarvoisessa asemassa muuhun kaupunkiin liittyen.
Heinikot eivät ole hoidossa. Miksi ruohonleikkuu on täällä kerran vuodessa, siellä kahdesti viikossa?
Huom. rahat, mitä on käytetty ja mitä niillä saa. Urakoitsijan hinta. Palvelun taso on määriteltävä, mitä
tehdään. Sopimukset siihen malliin, että aluelautakunta voi seistä takana. Näin sovittu ja tehdään.
Vaatii aikaa virka-aikana. Pitää pysyä lujana. Raamitus, budjetoinnin perustelu. Verrata, mitä kaupunki
kokonaisuudessa maksaa. Vrt. samantasoinen palvelu kuin kaupungissa, sama hinta! Idea: tekijä
paikallinen, voi käydä kotona kahvilla? Kokonaisuutta ei pienennetä, vaan palveluja parannetaan.
Vahvuus on, että voi tehdä parannuksia.
2. Vuolijoen kirkonkylän keskustan yleisilme epäsiisti (ei riitä kukkaset liikenneympyrässä, pitäs ajaa
ruoho niistä ja oikasta metalliset ruosteiset "veistokset".
Asvalttiteiden varret, taajamien keskustat ja lähimetsiköt ovat Vuolijoella aivan törkeässä kunnossa.
Ojanpiennarten niitto olisi aivan ensimmäinen toimenpide.
Riihipiha-museo
2. Vuolijoen veden laatu on tosi huono. Joki liettyy ja rehevöityy voimakkaasti. Humuksien pääseminen
jokeen tulisi estää tehokkaammin (turvesuot ja metsäojat). Joen kunnostussuunnitelma tulee laatia ja
kunnostaa/ruopata joki ennalleen. Kylän keskustan läheisyydessä jos hakataan metsiä, tulee Kaupungin
vaatia myös hakkuualueiden kunnostus tehtäväksi hakkuuttajan toimesta. Vaalantien varressa hakattiin
ja jätettiin jälkeen kuin Raatteentien varret sota-aikaan.
Kirkonkylän Kaipaisenpellon ”peltojen" niitto
Kameravalvonta ja tarrat koululle. Nyt niiden hinta menee, kun korjataan. Tallentava
kamerajärjestelmä: 9 kameraa saa tonnilla + asennustyö. Miksi kaupunki ei korjaa enää? Kuka esittelee
korjaustarpeet kaupungille?
Auton ikkunasta syydetään roskat Salen pihalle.
Mitkä ovat kaupungin suunnitelmat lämpölaitoksen suhteen? Lämpölaitos toimii tappiolla. Onko
tarkoitus ajaa hinnoittelulla käyttäjät alas? Energian hintaa pudottaa, leikata velkoja?
54
MAISEMA JA MUUTA
Taajamat. Yleisesti ottaen: tiet, nurmialueiden kunnossapito ym.
Katu- /tieverkko, urheilualueet, kylien siisteys.
Kylän ilme siistiksi, pusikot pois. Eikä täällä ole yleisillä uimarannoilla laitureita, kuten Kajaanin
keskustassa.
Ei valokuitu edellä, vaan ihmisten hyvinvointi ja selviytyminen, VIIHTYMINEN.
Ed. kunnostushankkeet (maisema ja tiet).
Tienvarsien ja puistojen siivous ja kunnostus. Tienvarsia voisi siistiä ja laittaa esim. kukkia.
Kylän puutteet kuntoon.
Kulkuyhteydet, ympäristön viihtyisyys/siisteys, nettiyhteyksien nopeus.
Toivoisin lautakunnan "puhaltavan vauhtia" esim. kylän ympäristöstä huolehtimiseen.
Laittakaa maassa makaavat liikennemerkit paikalleen ja kylän siisteys kuntoon. Hoitakaa puistot kuin
kaupungissa. Oikaiskaa kaavoituksen idioottimaisuudet.
Maiseman kunnostus.
Kylän viihtyvyyteen.
Ympäristöstä huolehtiminen. Ympäristön viihtyisyys/siisteys.
1. Maiseman, tienvarren yleisilme. 1. Maisema jne. koko Vuolijoen alueella. 1. Maiseman jne kunnostus:
Kaikki Vuolijoen alueet.
1. Yleisistä alueista huolehtimista. Se lisää yleistä viihtyvyyttä
Vuottolahti vesakonraivaus tienvarresta ja heti ennen kuin rysähtää siis tie Kirppuniemessä. Kapea ja
vesakot haittaa näkyvyyttä pahasti. Yllättävän paljon autoja käy päivittäin venesatamassa ja tiellä on
mahdoton ohittaa tien kapeuden vuoksi.
Lintuvesiallas olisi mukava retkikohde kaikille. Sillekin voisi tehdä suunnitelman ja lisätä
houkuttelevuutta.
Uudet kyltit lintuvesialtaalle: kasvava buumi, näkyvyys. Talaskankaan pitkospuiden uusiminen.
Valokuidun rakentaminen koko alueelle, 2. Valokuitu, 2. Valokuitu kylälle. 2. nettiyhteydet. 2.
nettiyhteydet! Valokuitu Otanmäkeen.
Nettiyhteydet paremmaksi.
Nettiyhteyksien nopeus.
55
Miksei Otanmäessä ole valokuitua? Se menee Kokkolantietä pitkin. Olemme halunneet pitkään.
Pienemmillekin kylille viedään valokuitu. Aika moni varmasti ottaa, jos kysely tulee.
Illat menee puhelimessa, jos puhelimet sattuvat toimimaan. Puhelinverkko onneton, kenttää ei ole.
Netti ei toimi.. nykyaikaako?? (Vuoreslahdentie)
2. Frisbee-radan uudelleensuunnittelu.
Vanhuksille Emma-kodin ja Hoivaosaston yhteinen iso kesäkeittiö valokatteella pihalle jossa voisi
paistaa makkaraa ja lettukestiä pitää myös rampit että pyörätuoleilla pääsee kulkemaan.
Tärkeimmät: Viheralueet Vuolijoen kylällä, Urheilukenttä Vuolijoki, Kaukalo Vuolijoki, Tenniskenttä
Vuolijoki, Latu/kuntorata Vuolijoki, Venesatama Vuolijoella, Kaikki kodat Vuolijoen alueella,
Lintuvesialtaan pitkospuut, Rauhaniemen uimaranta, Talaskangas pitkospuut.
Käkisaaren kanavan ruoppaus
Puhtaan veden saannin edistäminen yhtenäisille mökkialueille esim. Käkisaaressa.
Ounasjoen ruoppaus jokisuulta. Luvattu ruopata jo 5 vuotta sitten, mutta ei ole edelleenkään aloitettu.
2. Rantojen siistiminen ruovikoista ja kaisloista. Esimerkiksi Ounaslahti on kasvamassa Ounasjoen suulta
hyvää vauhtia umpeen.
Tärkeä hoidettava: mökkejä ja mökkiläisiä on Vaalan rajalle asti. Niiden kaivojen tyhjennys on Kajaanin
kaatopaikalle asti, 60 km päähän. Ei olisi iso homma, jos kaatopaikka olisi Vuolijoen pumppaamolla ja
Vuolijoelta pumpattaisiin Otanmäkeen jätevesiputkea pitkin. Pumppaamo on Vaalantien varrella. Täällä
on vakituisia asukkaita, mutta maanviljelijät eivät voi ajaa jätettä omille pelloilleen. Meillä on kahdet
putket ja menee umpikaivoon kuution säiliöön vain wc:n vedet. Kustannus on iso, kun kuorma-auto
lähtee Kajaanista. Oma kaatopaikka pienentäisi kustannuksia huomattavasti.
Asun vakituisesti Espoossa.
Käsi ylös, kenen mielestä
Vuoreslahdentien kunnostus on kylällä ykkösasia? Kyläilta Ounaksessa 12.8.2016.
56
TONTIT, KIINTEISTÖT JA KAAVOITUS
Toivoisin aluelautakunnan hoitavan haja-alueiden tonttikauppaa. Näin saataisiin lisää asukkaita kylille.
Olen pitkään miettinyt muuttoa pysyvästi nyt kesäasuntona olevaan kiinteistöön, joka muutettaisiin /
rakennettaisiin ympärivuotiseksi asunnoksi. Ongelma on byrokratia ja viranhaltioiden vastaan
hangoittelu. Omalta osalta pystyn hoitamaan juridiset konfliktit tuloksellisesti ja samalla pystyisin
auttamaa muita alueella asuvia ihmisiä ongelmien suhteen. Muutto on vakaassa harkinnassa.
Kylän vahvuus on ranta-asuminen, mutta esteenä on rantakaava, jonka mukaan rakentaa voi vain
kesämökkejä.
Kyläkaava pienille kylille kokeiluna, esimerkiksi Ounaksen kylään.
Kaavoitus on meille iso asia, kun koulut ovat vaakalaudalla. Pitäisi saada kartoitettua, olisiko
muuttohalukkuutta omakotitaloihin. Ihmiset haluavat muuttaa maalle ja maaseutumaisen ympäristöön.
Ounaksessa on ihan uusia mökin omistajia. Mökit menevät kaupaksi heti. Jos asukkaat myyvät talonsa,
niin heti menee.
Tänne Ounaksen kylälle voitaisiin majoittaa ihmisiä, tarjota yösijaa. Muutamalle, ehkä 500 ihmistä
voitaisiin majoittaa. Muita majoituksen tarjoajia tai palveluntarjoajia ei tällä kylällä ole. Olen myös
miettinyt, että kylätalolla voisi yöpyä, siellä on erinomaiset puitteet, tosin ei ole pesutiloja. (Sauna
puuttuu)
Saataisiinko jonkin kyläkohtainen mökkivarausjärjestelmä? Myös kesämökkien ympärivuotinen käyttö
virkistäisi kylätoimintaa. Yhteys tästä Kajaanin kaupunkiin?
Kylätalojen kiinteistövero pois.
Kylätalon avustukset, että lähellä olisi kokoontumispaikka.
Yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä kiinteistövero pois tai pienemmäksi. Kiinteistövero rasittaa tosi paljon
yhdistyksien toimintaa. Silläkin rahalla yhdistykset voisivat pitää kiinteistöjään ja pihojaan kunnossa!
Niin kauan kuin asunnot ovat vuokralla, talo pyörii. Kiinteistövero on 1200 euroa. Ennen hakemuksesta
sai vapautuksen, muttei enää. Jos kaupunki haluaa, että kylätalot pyörivät, se voisi tulla vastaan jossain
asiassa.
Kiinteistövero pitää maksaa, n. 550-600 euroa/vuosi. Kaupungin avustus menee veroon. Talossa olisi
tekemistä, kun olisi rahaa ja tekijöitä.
Kylätalon kiinteistöveron vapautus. 3. Kiinteistöveron poisto kylätaloilta. Kehitysehdotus, kiinteistövero
pois kylätaloilta.
57
KOULUT, HARRASTUKSET, KYLÄT
Palvelutarvekartoituksen osio alkoi kysymyksellä, jossa mitattiin tyytyväisyyttä koulukuljetuksiin.
94:sta vastanneesta 29 oli sitä mieltä, ettei koulukuljetus toimi nyt hyvin. Lisätiedoissa otettiin kantaa
esimerkiksi kaluston kuntoon ja siihen, etteivät aikataulut aina palvele lukiolaisia ja ammattiopiskelijoita.
KOULUKULJETUKSET
Liian pitkät kuljetusajat lapsilla. Pitäisi ajaa useammalla kyydillä, eikä kierrättää yhdellä autolla joka
mutkaa.
Aikataulut. Kajaanin keskustan suuntaan ei sopivia yhteyksiä. Kajaaniin ei pääse. Eikä takaisin.
Kyyti myös Kajaaniin päin. Aikataulut ei käy Kajaanin suuntaan.
"tilausbussi" esim. 4+ matkustajalle Kajaaniin.
Liian vähän kyytejä. Lapset eivät aina pääse kotiin asti. Lapset joutuvat odottamaan liian kauan ja
kävelemään pitkiäkin matkoja bussille.
Toisenasteen opiskelijoiden iltakuljetuksia ei ole, näin ollen jos he haluavat harrastaa jotain, pitää
vanhempien järjestää kuljetus.
Kajaanin ja Vuolijoen välisiä vuoroja lukio/ammattikoululaisille liian vähän... pitkiä odottamisia.
Käytetään maalaisjärkeä kuljetuksissa. Nyt on kaksi kyytiin ja yksi kävelemään, ei näin!!!!!!!! Kaikki
kyytiin.
Taksikyydit pitää järjestää.
Bussi käy talon pihassa Pentinpurolla ja ajelee 1 lapsi kyydissä, vaikka muutkin alakoululaiset siihen
sopisivat. Nyt joutuvat kulkemaan pyörällä 4 km sateessa, pakkasessa ja pimeässä. Alueella on useita
susia, joita lapset pelkäävät.
Onko oikein, jos autossa on tilaa ja oppilas joutuu tulemaan omalla kyydillä tai pyörällä, kun matka alle
5 km. Kaikki kyytiin, oli matkan pituus mikä tahansa, jos kerran tilaa on!
Koulukuljetus ei ole koulukuljetusta, vaan yleistä liikennöintiä eli kuka vain voi tulla kyytiin ja silloin
kaikille oppilaille ei ole istumapaikkaa, vaan lapset ja nuoret joutuvat istumaan lattialla jos eivät tahdo
mennä ventovieraan syliin istumaan -> turvallisuus?
Kuljetuksen aikana valvonta (jonkin verran kiusaamista).
En osaa sanoa.
Linja-autot ovat huonosti varustettuja ja epäluotettavia. Koulumatka pitää pystyä toteuttamaan
58
mahdollisimman lyhyintä reittiä.
Kaluston kunto. Linja-autot huonokuntoisia.
Kuljettajien suuri vaihtuvuus, ajoreitistä ei kuskeilla ole aina tietoa.
Tie talvella liukas. Autot ojassa, ei uskalla lähteä. Joka aamu myöhästyisi. Illalla viimeinen auto lähtee
15.00. Koulua useasti 16.00.
Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että Vuoreslahdentietä ajaa kuljettaja, jolla on selvästi vaikeuksia
käsitellä linja-autoa erityisesti kääntämistilanteissa liittymiin, usein molemmat ajokaistat ovat useita
minuutteja poissa käytöstä kääntämisen ajan. Huom. en ole varma onko kyseessä koulukuljetus vai
paikallisliikenteen auto.
Liian paljon odotusta ja monimutkainen systeemi. Ajattele lapsia ei euroja.
Vuolijoella.
KOULUT
Vuolijoella on tällä hetkellä kaksi toimivaa koulua, Vuolijoen koulu (perusopetus 1-6) sekä Otanmäen koulu
(perusopetus 1-9). Palvelutarvekartoituksessa kysyttiin vuolijokelaisilta, miten koululaisten opetus tulee
jatkossa järjestää.
Moni vastaaja piti nykyistä tilannetta hyvänä. Kyläkoulun puolesta puhuvat mm. koulumatkat sekä kylän
houkuttavuus lapsiperheiden asuinpaikkana.
Kouluasia tärkein. Kouluasiat kuntoon. Koulujen pysymistä tällä alueella.
Kouluasia on vaikea kysymys. Koulun säilyttäminen. Koulut pysyisivät kylillä.
Koulun puolesta taistelemista. Kantaa ottaminen sivistystoimeen.
Vuolijoen kirkonkylälle ala-aste ja Otanmäkeen ala- ja yläaste. Voihan Itärannalta ja Mainualta kuljettaa
lapsia Otanmäkeen.
Nykyinen tilanne on hyvä, eli koulut Otanmäessä ja Vuolijoella. Omilla nykyisillä kouluilla.
Nykyinen 2 koulun (V-joki - Otanmäki) yhdistelmä olisi järkevin ja inhimillisin järjestely. Tuskin on
todellisessa käytännössä halvempaa kuljettaa oppilaita Vuolijoen alueen ja Kajaanin välillä.
Antaa olla ennallaan. Koulu Vuolijoella ja Otanmäessä. Otanmäen koulussa ja Vuolijoella
Kouluja ei tulisi lakkauttaa Vuolijoella eikä Otanmäessä. Ala-asteet sekä kirkolla että mäessä. Yläaste
mäessä.
Lähikoulussa. Kyläkoulun säilyminen, lapsiperheet muuttaa muualle mikäli ei koulumahdollisuutta.
59
Kyläkoulut säilytettävä.
Vuolijoen ala-asteella ja myöhemmin Otanmäessä yläasteella! Kyläkoulut on tärkeää säilyttää, koska
koulumatkoista tulisi pienille lapsille muuten aivan liian pitkiä.
Omassa kylässä. Ei lapsille liian pitkiä koulumatkoja.
Samalla tavalla kuin nykyäänkin. Vuolijoki ja Otanmäki pidetään avoimina kuten nyt. Ei lakkautuksia.
Omissa kouluissaan. Paikallisesti sekä ala- että yläkouluopetus. Myös pienryhmäopetus joko Vuolijoella
tai Otanmäessä!
Lähikouluperiaatteella, ei pitkiä koulumatkoja, max. 25-30 km. Koulu säilytettävä kylällä. Pieni koulu,
hyvä koulu.
Kohti yhtä koulua ja oman koulun puolesta:
Yhdessä toimivassa koulussa 1-9 lk
Yhtenäinen peruskoulu Vuolijoki-Otanmäki alueella, hyvät koulukuljetukset ehdoton edellytys
Kaikki oppilaat saman katon alle 1-9:ään.
Joko Vuolijoella tai Otanmäessä.
Otaniemessä tulee säilyttää ala-ja yläkoulu. Kaikki oppilaat Otanmäkeen.
Otanmäen koulun ehdoton ylläpito. Ala-aste ja yläaste pitää pysyä Otanmäessä.
Otanmäen koulussa. Otanmäen koulua ei saa lakkauttaa. Vanhemmilla vapaus valita toiminnassa
olevista kouluista sopiva opetuspaikka.
Otanmäen koulussa, isot tilat, kunnostettu joku aika sitten, loistavat mahdollisuudet eri urheilulajien
harrastamiseen.
Jos joudutaan menemään yhden koulun varaan entisen Vuolijoen alueella on sen paikka ehdottomasti
Otanmäellä. Tilat, palvelut ym. seikat tukevat tätä.
Ala-ja yläaste Otanmäessä. Otanmäessä. Omassa perheessä asia ei enää ajankohtainen, mutta
Otanmäen koulu ainakin alueella tulisi jättää.
Vuolijoen alueelle yksi alakoulu ja yläkoulu yksisarjaisena, Otanmäkeen. Otanmäki. Ala- ja yläaste
Otanmäessä.
Vuolijoella täytyy pysyä ala-aste ja yläaste voi olla Otanmäessä. Vuolijoen sivukyliltä on liian pitkä
60
matka kouluun ekaluokkalaisilla, jos opetus olisi Otanmäessä.
Säilytettävä Vuolijoen koulu, koska kuljetusmatkat tulevat muuten liian pitkiksi alakoululaisille.
Koulu tulee säilyttää Vuolijoella.
Vuolijoki KK. Vuolijoella. Vuolijoen ala-aste/Vuolijoki.
Vuolijoen peruskoulu ja muut pienet koulut pitäisi pitää toiminnassa, jos mahdollista.
Vuottolahden koulu avattava uudelleen. Kylällä on monta kirkassilmästä lasta kasvamassa!
Laatu ja muita ajatuksia:
Mahdollisimman lähellä ja koulujen viihtyvyyteen pitää panostaa, oppilaat mukaan miettimään miten.
Lasten etu ykkösenä. Matkaa on joka tapauksessa tehtävä koululle. Matkassa ei tärkeää kilometrit, vaan
aika. Ainakin alakoululaiset omalla alueella joko Vuolijoella tai Otanmäessä. Yläkoulussa oltava
riittävästi valinnaisaineita.
Opetuksen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Pienempiä ryhmiä, max. 15. Mikäli luokkakoot on isompia niin tulisi aina olla apuopettaja.
Lasten ehdoilla. Ei katsomalla euroja.
Opetuksen tulee olla kaikille saatavilla asuinpaikasta huolimatta. Pitkät koulumatkat eivät ole eduksi
kenellekään.
Opetuksen tulee olla laadukasta sekä kaikille saatavilla asuinpaikasta huolimatta. Pitkät koulumatkat
eivät ole eduksi kenellekään.
Ainakin sillä tavalla, että ei tarvitse koululaisten odottaa kuljetusta koulun jälkeen montaa tuntia, tai
aamuisin ei tarvitsisi odottaa koululla ennen koulun alkamista.
Järkevät matkat, sopivat ryhmäkoot
Kajaanissa lähikoulut Lapinniemestä, ehdottomasti Kajaanissa!!!
Kajaanissa.
Soitonopetusta voisi olla kuten oli 60-luvulla
61
Kouluosioon kuului myös kysymys, mitä vastaajat arvostavat hyvässä opetuksessa.
Ammattitaito:
Ammattitaitoisia opettajia. Ammattitaitoa. Ammattitaitoisia opettajia. Ammattitaitoisia opettajia.
Ajan tasalla olevia opettajia ja nykyaikaisia menetelmiä. Asiantuntevaa, sitoutunutta, monipuolista
opettajan opetusta.
Opetuksen laatua, opettajan kykyä toimia vuorovaikutteisesti.
Tasapuolista opetusta, neuvovaa, yhteistyötä kodin kanssa.
Ammattitaitoisia opettajia. Ammattitaitoisia ja lapset yksilöinä huomioivaa opettajaa.
Opettajan taitoja tietojen jakamisessa ja oppilaiden huomioimisessa.
Ammattitaitoista opetusta, jossa jokainen yksilö huomioidaan ja näin mahdollistetaan jokaisen
oppiminen.
Ammattitaitoa, hyvää kuria. Pätevät ja kaikki oppilaat tasapuolisesti huomioon ottavat opettajat.
Reiluutta, ammattitaitoa, asiallista käytöstä Otanmäen koulun opettajilta.
Hyvää opettajuutta. Tasapuolista kunkin oppilaan vahvuuksia tukien. Nykyään tuntuu olevan liian paljon
opettajakeskeistä opetusta vielä varsinkin Otanmäen yksikössä. Opettajat ikääntyvät ja heidän
muuttumisensa nykyaikaan tuntuu olevan joillakin ylivoimasta.
Opettajan motivoituneisuutta opetukseen ja kasvatukseen.
Pätevät, motivoituneet opettajat. Hyvin motivoitunutta opettajaa.
Ammattitaitoiset opettajat, monipuolinen opetus.
Laadukasta ja ammattitaitoista opetusta. Hyvässä opetuksessa oppilaat huomioidaan heidän
yksilöllisten tarpeiden mukaan sekä mahdollinen erityisopetus on saatavilla lähikoulussa.
Läheisyys, turvallisuus, pätevät opettajat. Oppilaiden huomioon ottamista, jolloin pienryhmät olisivat
paremmat.
Perusopetuksessa on pätevät opettajat, myös aineopettajat yläkoulussa . Kunnollista opetusta.
Ammattitaitoiset ja pätevät opettajat. Opetuksen oltava tasalaatuinen asuinpaikasta riippumatta.
Oppilaita innostava ja osallistava opetus. Yhteisöllisyyteen kannustava yhdessä tekeminen.
Koulun rehtorit hoitavat lähiesimiestyönsä hyvin
62
Puitteet ja yhteistyö:
Hyvä ja toimiva kouluympäristö, mahdollisuus valita kieliä valinnaisiksi
Pienet luokkakoot ovat hyvät
Pienet ryhmät hyviä ja lisää koulu avustajia. Pieni koulu on OK!
Pientä koulua, hyvää opetusta, asioihin puuttumista..
Pienet opetusryhmät. Opetusryhmät ovat inhimillisen kokoiset.
Lyhyttä koulumatkaa.
Pieniä ryhmäkokoja. Juurikin opetuksen laatua. Monipuolisuutta.
Pieniä ryhmiä, tuttuja opettajia ja oppilaita. Hyvää yhteistyötä. Luovaa opettamista -> ei aina tarvitse
opiskella luokassa / kirjoista-> luontoon opiskelemaan.
Yhteistyö kodin ja koulun välillä tärkeää.
Yhteistyötä opettajan ja vanhempien välillä, toimivaa kuljetusverkostoa
Yhteistyötä vanhempien kanssa. Lapsen tarpeet huomioiden.
Opetusmenetelmät ja vuorovaikutus:
Että oppilaat innostuvat. Innostavaa opettajaa. Sitä että lapsella on turvallinen olo ja hänen ei tarvitse
pelätä.
Taitoa, tietoa, valmennusta elämään, etiikkaa, moraalia, hyviä tapoja, oman Suomi-taustan ja
kotiseudun tuntemista, mutta myös maailmankansalaisuuden perusteita, opettajan ammattitaitoa olla
innostava, oppilaan huomioonottava ja opetusmenetelmissään kaikki nykyvempeleet hallitseva
ihmeolento.
Ymmärtää oppilaiden tarpeet sekä tason. Luokan opetustason pitäisi olla pienellä marginaalilla, koska
muuten heikommin menestyvät jää helposti jälkeen opetuksessa ja se on omiaan lisäämään
välinpitämättömyyttä opetusta ja koulua kohtaan.
Yksilöllistä opetusta, oppilaiden tuntemista, sopivan kokoisia opetusryhmiä, kodin ja koulun
yhteistyötä. luottamuksellisia suhteita oppilaan, opettajien ja muun koulun henkilökunnan sekä
vanhempien kesken. Monipuoliset opetusvälineet ja -tilat.
Käytöstavat jossain hukassa, voisiko siihen panostaa? (ei kaikilla)
63
Ihmisläheistä. Kaikki lapset samanarvoisessa asemassa. Tasoa ja tasapuolisuutta.
Oppilaan kunnioittamista omana itsenään. Lapsen yksilöllistä opetusta, huomioiden vahvuudet ja
heikkoudet.
Yksilöllistä ohjausmahdollisuutta (luokkakoko ratkaisee paljon), ammattitaitoisia opettajia.
Yksilön huomioiminen, vahvuuksien tukemista, esim. liikunnassa.
Oman tekemisen ja kokemisen kautta oppimista. Käytännönläheistä ja yksilön huomioon ottamista
opetuksessa.
Yksilöt huomioivaa opetusta. Lämminhenkisyyttä, arvojen kunnioittamista, lujia, mutta lempeitä
sääntöjä.
Luottamus opettajan ja oppilaan välillä, selvät pelisäännöt. Opettajat eivät vaihdu. Yhteistyö koulun ja
kodin välillä.
Vuorovaikutteista opetusta, oppilaat eivät roiku opetuksen aikana netissä/somessa.
Tai oppiminen erilaisten projektien kautta.
Tervettä asennekasvatusta. Opetetaan käytöstapoja ja opettajien kunnioitusta.
HARRASTUSTOIMINTA
Oman kylänsä tai alueen muun kylän harrastustoimintaan kertoi osallistuvansa 72 vastaajaa.
Omalle kylätalolleen toivoi lisää harrastustoimintaa yli 70 % kysymykseen vastanneista (Kuvio 20).
Kuvio 20: Pitäisikö kylätalollanne olla enemmän toimintaa?
100%
90%
80%
75.3%
70%
Prosentti
60%
50%
40%
30%
24.7%
20%
10%
0%
Kyllä
Ei
Pitäisikö kylätalollanne olla enemmän toimintaa? (N = 150)
64
KIRJASTO
Kansalaisopiston tai kirjaston palveluja toivoi lisää yli 60 % kohtaan vastanneista.
Vuolijoellakin voisi olla kirjasto. Lähikaupan yhteyteen tai sen läheisyyteen voisi lisätä viihtyvyyttä
lisääviä palveluita, kuten kirjastopalveluita.
Kirjastopalvelu vuolijokisille.
KIRJASTO! Patistellaan ihmisiä lainaamaan, ettei kirjasto vain häviä, nyt jo supistettu toimintaa.
Kirjastoauto on monesti viimeinen palvelu. Yksikin mummo tai lapsi on pysäkin arvoiset, vaikka yhä
enemmän kunnat lakkauttavat. Tärkeää, että ikäihmiset, joilla ei ole kulkuvälineitä, saavat kirjan, sekä
koulut ja lapset.
Turvapaikanhakijoiden lapsia on käynyt Otanmäen kirjastossa ja suomen kielen kirjoja lainataan. Ero on
kiintiöpakolaisiin, joita oli jollain tavalla opetettu jo leireillä. Myös mamu-luokka käy. Kirjastossa voi
lukea erikielisiä lehtiä internetin kautta ilmaiseksi, 3000 lehteä.
Mihin harrastustoimintaan, koulutukseen tai opintopiiriin nyt osallistutte ja mitä kaipaatte lisää:
Ryhmäliikuntaa tarvitaan.
Urheilutoimintaan, kyläyhdistykseen
Taidepiiri aikuisille Vuolijoelle olisi hyvä saada.
Enemmän eskari- ja kouluikäisille kerhotoimintaa!!
Lisää lapsille / nuorille liikuntakerhoja, tanssikerhoja ym.
Lapsille esim. muskari ARKI-ILTOINA. Ei työssäkäyvien lapset pääse aamulla järjestettäviin kerhoihin
yms.
Kerhotoimintaa koulunjälkeiselle ajalle, jolloin lapset voi jäädä koulusta harrastekerhoon ja vanhemmat
voi työmatkalla poimia kyytiin. Nyt ei enää jaksa lähteä viemään lapsia harrastuksiin kotoa käsin, kun
sieltä on taas niin pitkä matka joka paikkaan.
Nuorisoseuratoiminta, kuorolaulu
Kuulun seurakunnan peittopiiriin.
Venäjän opiskelu kiinnostaisi, muuten lähinnä kuljetamme lasta urheiluharrastuksiin Kajaaniin.
65
Puutarhatyöt, entisöinti, kotirempat, ajanviettäminen lastenlasten kanssa
Pallokerho Vuolijoella, partio Vuolijoella, Kajaanin Hokkin harjoitukset Kajaanissa ja Casamban
tanssiharjoitukset Kajaanissa. Yhteiskuljetukset voisivat olla toimiva vaihtoehto.
Liikuntaan eri muodoissa ja yksittäisiin tapahtumiin, luentoihin yms.
Liikunnallisiin tapahtumiin omalla kylällä. Työssä olevana ei oikein kaikkeen ehdi, mihin haluaisi.
Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät opintopiirit ja tapahtumat ovat aina tervetulleita.
Jumppakerhoa (se voitaisiin järjestää valtuustosalissa). Nyt kuntosali. Eikä haittaisi, jos
takkahuoneessakin olisi enemmän elämää.
Liikuntatapahtumat. Liikunta.
Liikuntatoimintaa tulisi saada tänne! Kuntosali, jumpat yms.
Äijäjumppa. Jumpat.
Liikuntaa, kuntosali ei omia vuoroja, omaan käyttöön kaikki vuorot. Korkeintaan ryhmille omat vuorot.
Saattaisin pelata tennistäkin, jos Vuolijoen kenttä olisi kunnossa.
Hiihdän, kävelen ja sauvakävelen sopivilla reiteillä.
Kyläseuran toiminta, kuorolaulu. Enemmän kaipaan lisää liikuntaharrastuksiin, mutta tähän vaikuttaa
myös ajanpuute.
Koululaisten liikuntapiiri Urkilla, salivuoro-ongelmien takia lopetettu kesken...
Lauantaille klo 18–20 tarjottu salivuoro ei lapsille sovellu.
Vedän alakouluikäisten sählykerhoa talvisin
Lasten kautta liikunnallisiin harrastuksiin, kaikki harrastukset Kajaanissa. Itse en tällä hetkellä ole
osallistu, mutta kielten opiskelu kiinnostaisi jos olisi lähempänä kuin Kajaanissa
Epäsäännölliseen lentopalloiluun kylätalolla sekä metsästysseuran toimintaan.
Kaipaisin lisää kaikkea toimintaa liikunnasta käsitöihin.
Kylätalolla epäsäännöllisesti järjestettävään lentopalloiluun. Kaikenlainen harrastustoiminta on
toivottua, erityisesti liikunnallinen toiminta on mieleeni.
Metsästys, Käkisaaren erä
Maauimala, kuntosali Otanmäessä
Jumpat, käsityöt, hyvinvointi
66
Kansalaisopisto. Kansalaisopiston maksut ovat korkeita.
Osallistun kansalaisopiston posliininmaalaukseen, eläkeläisten kuntosalille maanantaisin ja
reumalaisten jumppaan keskiviikkoisin. Toivon, että jatkuvat samanlaisena.
Musiikki, lisää liikuntamahdollisuuksia, esim. jalkapallo ympärivuotisesti.
Koskikartanon tiistaikerho ja maalauspiiri
Minä luen lehtiä omalla kielelläni internetissä tyttäreni luona.
Oman kylän kuntosalin käyttöön osallistun + Otanmäen SuomiMies -liikuntaryhmään.
Osallistun Kainuun yrityskummi-toimintaan ja joskus käyn Kajaanissa rotary-kokouksissa.
Musiikkiopisto
Ei tällä hetkellä mihinkään. Yhteisiä tiloja kaipaan kaikenikäisille, missä voisi käydä kahvilla ja
kanssakäymistä, keskustelua.
Ajoneuvot, urheilu, tietotekniikka, kotitalous ja virkistystoiminta (kalastus jne.)
Kuntosali, järjestötoimintoihin, seurakunnanpiireihin. Mielestäni harrastus mahdollisuuksia on
riittävästi, mutta miten saadaan ihmiset aktiivisesti osallistumaan.
Osallistun kylätoimintaan ja eläkeläistoimintaan.
Sienestyskurssia, lavatanssikurssia.. Liikuntaryhmiä (jumppia), kesällä opastetut ulkoilureitit. Onko niitä
olemassa jo? Jos on, niin opastusta kaipaisin lisää. Palveluista ei ole tietoa, vaikka kesällä olisi kiva
johonkin osallistua.
Kansalaisopiston käsityöpiiri. Runokin neulekerho.
Kielikurssit? Maksut eläkeläisten tulojen mukaan!
Otanmäki kyläyhdistys.
Kuoro, maalauspiiri, vanhusten virkistyspiiri. Kaipaan lauluopintoja - kuoro.
Metsästysseura.
Shakkikerho ja sydänpiiri. Muistiyhdistyksen ja Karoliinan kamarin toimintaan.
Nuorisolle enemmän toimintaa.
Tornin sydänkerhon vetäjänä. Soittelen yhteislaulutilaisuuksissa ja metsästän riistaa ym. Liikuntaa ja
kuntoilua lisäksi.
Osallistun sydänkerhon toimintaan. "Vanhuskerhoja" lisää.
67
En osallistu, mutta pitäisi harrastaa aktiivisemmin liikuntaa.
Kosken kylän kerhoon ja EL-Vuolijoen toimintaan. Metsästysseuran toimintaan ja Jakokunnan
puheenjohtaja. Yksityisteiden hoitokuntaan.
Ei täällä ole mitään, mihin osallistua. Koirille pitäisi olla jotain tilaa liikkua.
Töiden lisäksi en jaksa mitään muuta harrastusta
En osallistu mihinkään.
NUORET JA HARRASTUKSET
Palvelutarvekartoituksessa kysyttiin avoimella kysymyksellä, miten nuorten toimintaa ja osallisuutta
voitaisiin parantaa?
Osallisuus on lähtökohtaisesti sitä, että ihminen kokee että hän saa vaikuttaa asioihin. Lähestykää niitä
nuoria, jotka vielä Joella asuvat. He tietävät asian parhaiten.
Otetaan nuoret mukaan päätöksentekoon.
Nuorten mielipiteitä ja kannanottoja tulisi kuunnella säännöllisesti. Nuoret itse ideoimaan, ei aina
ylhäältä sanelua. Nuorille vastuullisuutta kyläyhdistyksen toiminnassa.
Pienillä talkootöillä.
Hyvä kysymys; voisi esittää vanhempainilloissa.
Otetaan vanhemmat nuorten mukaan toimintaan.
Vaikkapa soitonopetuksessa se on tosi tärkeätä, että vanhemmat tukevat harrastusta.
Antamalla heille enemmän itsenäistä opiskeltavaa -> oppiminen kokemuksen kautta esim. näytelmän
järjestäminen lapsille tai vanhuksille -> luovaa ilmaisua, kirjoittamisen taito, ohjaus, lavasteet ym.
Samalla myös lapset/vanhukset saisivat iloa näytelmästä.
Järjestämällä erilaisia nuorten tapahtumia esim. kylätaloilla.
Joillakin kylillä em on onnistunut kyläyhdistysten puitteissa. Useimmilla ei. Nuoret karkottuneet toisen
asteen ikään tultuaan kaupungille ja ovat vapaa-aikoinaan hajallaan eri kylillä. Perjantai-illan
kohtaaminen Laturilla on ollut ehkä ainut kohtauspaikka. Osallisuutta on tullut enemmän kaupungin
suuntaan ja nuorten omissa harrastepiireissä. Nuorisohaasteen heittäisin kyläyhdistyksille ja
Otanmäessä ja Vuolijoella viikonloppujen kohtaamispaikan ja -ohjelman kehittämiseen. Onko kyseessä
68
nuorten viihtyminen, viihdyttäminen? Monenlaista harrastusta on jo tarjolla (musiikkiopisto,
urheiluammunta, teatteri, kansalaisopiston taidepiiriäkin tarjottiin, metsästys, kalastus, erikoisemmat:
ralli, ratsastus) ja niihin osallistutaankin.
Lisäämällä harrastusmahdollisuuksia ja tiedottamalla niistä modernimmalla tavalla (esim. Facebook).
Monipuolisemmat harrastusmahdollisuudet sekä niistä tiedottaminen esimerkiksi facebookin kautta.
Järjestämällä heille järkevää tekemistä koulun jälkeen. Täällä etäämmällä taajama-alueesta ei ole
nuorille mitään.
Ylipäätään toimintaa pitäisi olla enemmän, jonka pitäisi tapahtua nuorten ehdoilla.
Urheiluseurojen, nuorisotoimen, seurakunnan ja koulun tarjottava kerhoja ja niihin nuorisoa
kiinnostavaa toimintaa sekä innostunut ja kannustava ohjaaja/ohjaajat.
Järjestämällä tapahtumia joihin on helppo tulla ja osallistua. Nuorten tapahtumat. Erilaisilla
tapahtumilla kylillä.
Enemmän nuorisolle tiloja ja kokoontumispaikkoja sekä toimintaa. Enemmän harrastusmahdollisuuksia
vapaa-ajalle.
Paremmat harrastusmahdollisuudet sopuhintaan.
Opetetaan käytännöllisten asioiden kautta ja näytetään konkreettisesti.
Ohjattua liikuntaa vapaa-ajalle + ohjattuja harrastuspiirejä.
"Uskalla toimia" on tainnut hiipua
Nuoria ja lapsia kannustaa urheiluun.
Urheilun tukemista ja ohjausta/innostamista lisää. Järjestämällä esim. liikuntakerhoja yms.
Nuorille olisi ohjattua urheilutoimintaa. Lasten urheiluharrastukset kuntoon, ettei tarvitse kaupalla
notkua.
On tarjottu maauimalan uimakoulua, ei ole ollut käyttäjiä.
Viime vuonna /toissavuonna kävi Kaukametsä, jäi pois. Kaiken pitäisi olla ilmaista. On hirveän harmi,
että väki kaikkoaa, kun pitää maksaa. Kannustan vanhempia, että jos joku menee, ota muut kyytiin.
Onko alueellamme enää yhtään kaupungin nuorisotyön ohjaajaa? Kouluttamattomat, määräaikaiset
nuoret työntekijät eivät ole riittävä panostus
Vetäjiä enemmän, siitä se alkaisi. Tilat pitempään auki.
Nuorisotoimen parantaminen, ei 4H toimi. Nuoret särkevät paikkoja.
Nuoret, lapset? Onko keinoa tavoittaa heitä? Tee näytelmä Vuolijoki-elämästä, kirjoita siitä, piirrä siitä
69
sarjakuva, tee laulu. Lapsiperheiden tapaaminen ja heidän murheet (MLL mukaan).
Kylien välisiä pieniä leikkimielisiä kisoja.
Vapaa-ajan aktiviteettejä ohjatusti.
Lapsille ja nuorille harrastekerhoja (kaupungin nuorisotyön puolelta, srk:n puolelta ohjaaja).
Nuorille lisää harrastemahdollisuuksia.
Järjestämällä mahdollisuuksia eri harrastustoimintaan itsenäisesti, yhdessä ja varsinkin vanhempien
kanssa.
Vanhempien kiinnostuksen herättäminen nuorten elämään. Nuorten äänen kuuleminen suunnitelmissa
ja toteuttamisessa. Harrastusmahdollisuuksien vahvistaminen myös kyläyhteisöissä. Valvottujen
kokoontumispaikkojen saaminen nuorten käyttöön.
Joku tila missä voivat olla, juuri vaikka puisto etteivät olisi kaupalla.
Nuorisolle paikka missä voivat viettää aikaa jossa olisi myös ohjaaja.
Nuorille pitäisi saada oma graffiti-seinä, etteivät suttaa joka paikkaan.
Nuorisotilat Otanmäkeen.
Lapsille ja nuorille oleskelutila Otanmäkeen. Tilana voisi mahdollisesti olla esimerkiksi monitoimitila.
SEOn kiinteistössä on myös vapaita tiloja.
Miksi Otanmäen monitoimitaloa ei oteta nuorisokäyttöön? Nuorisolla ei ole diskoja tms.
Kerhoja urheilutalolla. Diskoja.
Nuorisopaikkaa ei ole, Laturi ei ole auki. Laturilla ei saa ladata puhelinta. Vanhemmat valittavat, että
nuoret ovat kaupalla. Saisiko penkkejä kierrätyspisteen pihaan. Tuntuu, että jumitetaan peräpäässä ja
jumitetaan tänne.
Nuorille lisää tekemistä, yläasteikäisille. Ei ole oleskelupaikkaa. Silloin tällöin on Laturi auki, mutta
pitäisi järjestää jotakin koulun jälkeen. Heiltä voisi kysyä, mitä voisi olla, etteivät olisi aina pahuuden
teossa. Kysyä, moniko haluaisi aktiviteettia.
On tosi hyvä, että nuorisotilat on saatu säilytettyä, mutta koulu ei hyödynnä Laturia.
Lapsille tiloja, joissa toimia vapaa-ajalla (ilmaisia).
Kajaaninkin harrastukset "tapetille" ja niihin kimppakyytejä miettimään.
Harrastusmahdollisuuksilla ja kuljetuksilla harrastuksiin esimerkiksi Kajaaniin.
Järjestämällä kimppakyytejä Kajaaniin, että lapset pääsisivät harrastamaan.
70
Minun lapset eivät pääse kesäharrastuksiin, kun en ole lomalla.
Muutama perhe, joka luotsaisi kimppakyyteihin?
Nuoret eivät pääse kulkemaan, asioimaan tai harrastamaan.
Vanhempien vastuu on, milloin mopolla ajetaan. Alkoholi, tupakka, asenteet. Jos vanhempainilta, lapset
itse mukana järjestämässä.
Paikallisia on 10¬-15 nuorisotoiminnassa. Vuolijoella perjantai-ilta on suosittu ja paikalla on 20-50
henkilöä. Talvella, jos on huonot säät, paikalla on 10 henkilöä. Kaupunki antaa x määrän tunteja, miten
pitää auki. Kokemus on, etteivät lapset ja nuoret tule järjestettyihin tapahtumiin, turhaa ollut järjestää.
Nyt yläasteella olevat ryhmät ovat haastavia. Vanhempainyhdistys ja kyläyhdistykset voisivat olla
apuna, etteivät kerhot kuihdu. Nuoret aloittavat päihteet nuorempana, mikä on haastavaa. On yritetty
järjestää vaikka mitä ja kiitos on ollut räkimistä seinille. Nuoret tulleet päihtyneenä Laturille. Olisi hyvä,
jos tulisi muita katsomaan. Kirkonkylällä on moporallia, Otanmäessä suurin osa nuorista ei käy missään.
Otanmäessä on biljardipeli, konsoli –ja tietokonehuone jne Urheilutalolla.
VAPAA SANA, HARRASTUKSET
Nuoriso ja eläköityneet enemmän virkistystoimintaan. Yhteiset matkat esim. Kaukaveteen toisi
lisäarvoa paikkakunnan mielenkiintoon jne.
Toivomme retkiä pienoisbussilla. Mammoja ja pappoja mukana ja avustaja pyörätuolilla liikkuville. Kyyti
olisi sosiaalinen ja se tehtäisiin pientä maksua vastaan. Ihmisille, jotka pysyttelevät muuten kotona.
Olisi pientä matkaa, tutustumista ja muistin virkistystä lähialueella, esimerkiksi kaivosmuseossa.
Voisi järjestää kyläläisille retkiä esim. Vuokattiin.
Monipuolisesti matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia eri liikuntalajeihin.
Monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikille ikäryhmille. Esim. jumppaa, kuntosaliohjauksia, pientä
urheiluseuratoimintaa joka yhdistäisi kyläläisiä.
Latupörssi, johon voisi ilmoittaa ladut. On vapaaehtoisena toteutettuja latuja, esim. Vuoniemen ympäri.
Kylien latujen kartoittaminen, missä ne ovat ja kuka niitä ajaa. Esim. Aulis ajanut kuusirantalaisten
iloksi. Otanmäkeläisille vinkata, on muuallakin latuja.
Työikäisille seuraa ja toimintaa.
Urheilukentälle toimintaa.
Frisbeegolf olisi edullinen aktiviteetti.
Pitäis järjestää kesätansseja.
71
Ensi syksynä viritellään uusi VPK:n nuorisoseura, tytötkin mukaan.
Kesäteatterissa on miehistä pula. Nuoret miehet ei ala harrastamaan.
Järjestää kesän aikana yhteisiä iloisia tanssi- ja lauluiltoja, kun on jo lavakin valmiina Kukkoniemen
päässä, samoin on makkaranpaistopaikkakin jo olemassa.
Liikunta- ja harrastepaikkojen kunnossapidon lisäksi pitäisi suunnitella keinoja ko. paikkojen aktiiviselle
käytölle. Tenniskursseja, pallokerhoja jne.
Esimerkiksi Otanmäen maauimalan kioskilta olisi hyvä saada erilaisia urheilutarvikkeita käyttöön, esim.
kunnolliset jalka-, kori-, sekä lentopallot, keihäitä. (keihäät vanhempien valvonnassa)
Olisi hyvä, jos urheiluvälineitä, esim. tennismailoja, kävelysauvoja voisi vuokrata/lainata kaupalta tms.
helposti saavutettavasta paikasta.
Toivon takaisin Nettikahvilan tapaista kohtaamispaikkaa. Sen vetäjän tulisi olla joku muu kuin
pitkäaikaistyötön tappamassa aikaansa. Hyvä tiimi, joka toimii ulospäin. Tiedottaa. Kerää porukkaa
vaikka sieniretkelle. Antaa apua tietokoneongelmiin.
Vanhuksille kokoontumistiloja. Nuorisolle lisää kokoontumispaikkoja. Kehitysvammaisille vapaa-ajan
kokoontumisen tiloja, paikkoja.
Nuorisoseurantalolla voisi olla enemmän tapaamisia, kahvitteluja ja lapsille ohjelmaa. Eri-ikäisiä yhteen.
Me-henki on kylällä hyvä voimavara. Ollaan onnellisia tästä talosta, jossa on hyvä näyttämö ja
varastotilat. Isänpäiväiltamat on meidän valtti. Yhteinen kylätalohanke voisi olla hyvä asia. Me
tarvitsemme keittiön, istuimet ja kylmäsäilytyksen. Kauneimmat joululaulut lauletaan metsästysseuran
lämpimässä tilassa.
TAPAHTUMAT
Joulun avaus -tapahtuma kirkonkylällä on onnistunut juttu useana vuonna, voisiko sitä vielä laajentaa ja
ottaa yhdistyksiä mukaan enemmän.
Ympäristön kunnostus- ja siistimiskampanja keväisin, josta ilmoitettaisiin. Tehtäisiin juttu Vuolijokilehteen ja Koti-Kajaaniin.
Eri yhdistysten yhteisiä projekteja/tapahtumia, koulutusta esim. virikeohjaajille tms.
Enemmän tapahtumia eri-ikäisille.
Järjestämällä isoja yhteisiä tapahtumia.
Harrastus, liikunta. Kirjasto. Yhteiset illanistujaiset (ilman alkoholia?). Sok. tilaisuudet, niitä näyttää
72
kovin harvoin olevan.
Käytöstä poistetun irtaimiston (Kajaanin kaupungin) huutokauppa (Otanmäessä ns. Monitoimitalolla
paljon tavaraa!).
Kaupan ylijäämäruokia voisi jakaa vähävaraisille.
Suurin osa vastanneista haluaisi saada tietoa harrastuksista lehti-ilmoituksista (Kuvio 21). Myös kyläkirjeet
olisivat tervetulleita.
Kuvio 21: Mistä haluatte saada tietoa harrastuksista? Rastittakaa sopivat vaihtoehdot:
100%
90%
80%
71.6%
70%
Prosentti
60%
52.1%
50%
43.8%
40%
36.1%
29.9%
30%
24.7%
20%
10%
2.6%
0%
Lehti-ilmoitukset
Ilmoitustaulut
Internet-sivut
Facebook
Kyläkirjeet
Sähköposti
Mistä haluatte saada tietoa harrastuksista? Rastittakaa sopivat vaihtoehdot: (N = 194)
Lisätietoja: Koti-Kajaani, tekstiviestit, Whatsupp, puhelin. Paikallislehti on paras tiedotusväline.
VAPAA SANA, KYLIEN TIEDOTTAMINEN:
Yhteinen tapahtumakalenteri, ettei samaan aikaan monia tilaisuuksia.
Kylien ja kylätalojen markkinointi. Mainoskanavia talolle pitäisi saada lisää, osumia.
Facebook - ihmisillä ei ole.
Tiedottamista, nyt ei kesäasukkaana tiedä mitä toimintaa esim. kyläyhdistyksellä on, kun oma
73
Muu, mikä?
postilaatikko on vasta loman alussa paikallaan.
Yhdistyksien, kylien tunnettavuutta, tietoa enemmän, internet-sivut ajan tasalle.
Viestintäkoulutus on tarpeellista kylille.
Kyläyhdistyksen tiedotteen, kun tietäisi löytyvän aina tulevina kesinäkin vaikka jostain nettilinkistä.
Tietoja ilmoitustaululle, mitä täällä kylällä tapahtuu. Kaikki vanhukset eivät osaa käyttää internetiä. On
paljon parannettavaa.
En ole saanut mitään tietoa, muuten kuin erikseen kysymällä. Olen vakituinen Ulpukan asukas. Jos
asiasta on ilmoitettu, ei tietoa ole minulle asti saapunut. Toivon, että kaikista asioista ilmoitettaisiin
talon asukkaille. Meitä liikuntarajoitteisia asuu talossa paljon, emmekä pääse kaikkiin
informaatiotilaisuuksiin
Yhteisen tiedotuskanavan rakentaminen olisi tärkeää, jotta tiedon eri tapahtumista/ilmoituksista löytää
helposti.
Haluaisin Vuolijoen aluelautakunnan hoitavan viestintää, jolla tavoitetaan myös ikäihmisiä.
Viestintä, jolla tavoitetaan myös ikäihmisiä.
Tiedottakaa asioista vaikka Koti-Kajaanissa, joka tulee joka talouteen. Kaikilla ei ole nettiä.
Koskikartanossa on hyvä pitää myös yhteisiä juhlia ym. ym. tiedotustilaisuuksia. Myös mökkiläiset
haluaisi tutustua kyläläisiin ja saada ystäviä.
Kesäasukkaana ei aina ole niin tietoinen asioista, kun paikallislehteä ei lueta kuin kesäisin.
Tiedottamiseen olisi hyvä olla yksi väline, esim. Vuolijoki-lehti.
Tiedotusta palveluista kaivattaisiin. Näin ulkopaikkakuntalaisena olen hyvin huonosti perillä alueen
palveluista ja tapahtumista, vaikka mielelläni hyödyntäisin niitä enemmän.
Tiedotusta kaipaisinkin lisää muuallekin kuin paikallislehteen, joka harvalle kesäasukkaalle tulee.
En tiedä niistä (palveluista) juurikaan mitään. On yksi isäntä joka käy auraamassa teitä. Tarvitsisin lisää
tietoa, jos on palveluita tarjolla.
Yhteisörepottereita aluelautakunnalle? Jokaisella kylällä olisi yksi. Englannissa on oma sivusto. Ajatus,
että soten sivustoille tulisi tarinoita kyliltä. Ei liian hiottuja. Miten saadaan päätöksentekoon esille,
draivia?
Onko Vuolijoen esitteitä? Kuka markkinoi? Esite ei auta, jos kukaan ei ota asiakseen.
Markkinointitoimet.
74
TALKOOT
Vapaaehtoistyössä erityisesti tapahtumien järjestämiseen suhtaudutaan kylillä myönteisesti (Kuvio 22).
Kuvio 22: Mitä asioita voidaan tehdä teidän kylällänne vapaaehtoisvoimin? Rastittakaa sopivat vaihtoehdot:
100%
90%
80%
73.4%
70%
Prosentti
60%
59.9%
59.4%
47.9%
50%
40%
30%
20%
10%
0.5%
0%
Maiseman kunnostus
Tapahtumien järjestäminen
Viriketoiminta
Naapuriapu
Muu, mikä?
Mitä asioita voidaan tehdä teidän kylällänne vapaaehtoisvoimin? Rastittakaa sopivat vaihtoehdot: (N = 192)
Vastaajat suhtautuivat positiivisesti myös siihen, että voisivat itse olla antamassa pientä arjen tukea
vapaaehtoisena (Kuvio 23). Näitä henkilöitä löytyi palvelutarvekartoituksessa huimat 135.
Kuvio 23: Oletteko itse valmis antamaan pientä arjen tukea vapaaehtoisena?
100%
90%
80%
70%
69.2%
Prosentti
60%
50%
40%
30.8%
30%
20%
10%
0%
Kyllä
Ei
Oletteko itse valmis antamaan pientä arjen tukea vapaaehtoisena? (N = 195)
75
VAPAA SANA: VAPAAEHTOISUUS
Olen valmis auttamaan...
Itse vapaaehtoisena tapahtumiin ym. Talkoita on tehtävä, omarahoitusosuus. Aina on tehty, jos on
haluttu tai saatu jotain.
Kylällä on talkooperinne.
Talkootyönä voisi Vuottolahdessa tehdä maisemanhoitoa.
Itse yhdistyksissä toimineena toivoisin laajempaa osanottoa, aktiivisuutta ja kiinnostusta järjestää
erilaisia juttuja, mahdollisuutta pitää nuoret pois kylän raiteilta.
Vien omalla autolla naapureita kauppaan, pankkiin ja harrastuksiin.
Talkoiden päätteeksi yhteisruokailu.
Ei ole aikaa vapaaehtoistyöhön. Minä teen jo tarpeeksi, ei enempää. Vuorotyö rajoittaa
vapaaehtoistyötä
Ei vapaaehtoisena, ellen voimaannu. Itsekin huonosti liikkuvana en voi paljon autella muita.
Olen jo vanhusten vapaaehtoinen avustaja.
Nuoret ovat kiinni töissä ja perheissään. Vanhukset eivät jaksa enää. Vapaaehtoistyöhön olisi tarvetta ja
ikäihmisten harrastustarpeisiin vastaamista.
Vaikea sanoa, kun porukkaa ei saa enää talkoisiin. Hyvä kysymys, olen miettinyt asiaa paljonkin ja
yrittänyt saada ihmisiä mukaan, mutta aika huonolla menestyksellä. Joten en keksi mitään uutta.
Tällä hetkellä ei ole resursseja vapaaehtoistyöhön.
Aktiivisia ja sitoutuneita toimijoita enemmän, ettei tarvitse yksien aina tehdä. Aktiivisia ihmisiä
enemmän mukaan.
Herkästi talkootyöt jäävät aina yksien kontolle, kannattaa myös kysyä ihmisiä mukaan, joskus itse on
vaikea itseään tyrkyttää tapahtumiin apulaiseksi.
Uusi näkökulma talkoisiin, nuoret mukaan. Urheilukentän parannukset, paikalliset pitävät kunnossa.
Talkootyö ei toimi, talkoohenki on romahtanut. Kulujen jakaminen, talkoohenkeä ei saa syödä.
Yksittäiset talkoopäivät ovat olleet usein virka-aikana. Aluelautakunta voisi edesauttaa, että talkoot ja
haravat olisi myös viikonloppuna.
76
KYLÄT JA YHTEISTYÖ
Toimiva kyläsuunnitelma laadittava. Kyläsuunnitelmat käyntiin.
Yhteishenki hyväksi? Puhalletaan samaan hiileen.
Yhteistyötä lisättävä.
Lisää kylien yhteistoimintaa. Enemmän yhteisiä tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia.
Lisää yhteistapahtumia ja toimintaa. Yhteisiä tapahtumien järjestämisiä, eikä kaikki toimisi erillään
yksinään.
Yhteistyötä lisättävä
Ei jakoa Vki-Oki.
Pitäisi saada fyysisesti koolle.
Kokoontumisia vuorotellen eri kylätaloilla.
Kaikki halukkaat osallistujat tulisi saada saman katon alle, jotta asiat tapahtuisivat. Tutustukaa muiden
paikkakuntien tarjoamiin palveluihin, niistä saatte vinkkejä edullisiin tapoihin piristää Vuolijokea ja
Otanmäkeä.
Kaikille Vuolijoen kyläyhdistystoimijoille koulutus/ideointipäivä miten toimintaa kehittää. Voisi olla
"ryhmäytymispäivä" missä tullaan tutuiksi.
Meidän Vuolijoki-hankkeessa järjestetyt kylätapaamiset ois ihan hyvä jatko tällekin hankkeelle.
Kyläyhdistykset olisivat varmaan mukana.
Osallistutaan ennakkoluulottomasti toimintaan.
Ennakkoluulottomuus kunniaan. Ei kyräillä toinen toisiaan kuten entisessä Neuvostoliitossa.
Innostaa myös nuorta väkeä mukaan.
Ottamalla huomioon eri-ikäisten alueen asukkaiden tarpeet.
Olen mukana yhdistyksen toiminnassa ja siellä pohdimme hyvin pitkälle oman kylän toimintaa.
Minulle tosi hyvää kaikista. Riittävästi tulee minulle.
Neljä vuotta sitten rakensimme talon tänne Ounakseen. Talkooporukkaa oli parhaimmillaan 13
henkilöä. Se on tämän kylän vahvuus. Mies on täältä kotoisin. Tosi kiva, kun on elävä kylä.
Erilaisilla tapahtumilla ja talkoilla.
Tiedottamalla ja järjestämällä tapahtumia
Aluelautakunta on ainakin hyvä linkki kylille, on edes yhteinen areena keskustella. Pitäjäjuhla kokoaa
77
samalle tontille. Yhdistysten toiminta on vahvaa, jos/kun sille on tarvetta ja jäsenyys antaa enemmän
kuin ottaa. Merkitystä on ilmapiirillä, mielikuvilla, tiedottamisella ja ennen kaikkea motivoituneilla
vetäjillä. Yhdistysten aktivistien toimintaa pitäisi huomioida enemmän ja kannustaa heitä. Rahaakin
tarvitaan. Kiinteistöveron poisto kylätaloilta helpottaisi kyläyhdistysten toimintaa. Keinotekoisesti ei
mikään pysy pystyssä (viimeksi lakkautettu LC, sotaveteraanit, Kuusirannan kyläyhdistys). On aika myös
luopua jostakin. Uusia yhdistyksiä nousee tarpeen ja innon mukaan, hyvänä esimerkkinä Otanmäen
kylän ja koulun yhdistykset.
Toiminnan suunnitteluun ja toimintaan pitäisi saada mukaan riittävästi aktiivi-ihmisiä, myös nuoria.
Vain sillä varmistetaan toiminnan kehitys ja jatkuvuus. Olisi varmaan syytä harkita yhdistysten
liittymistä toisiinsa, jos ne eivät ole yksinään elinkelpoisia, esim. kyläyhdistysten. Joka tapauksessa eri
yhdistysten on syytä pitää keskenään yhteyttä ja pitää yhteisiä kokouksia ja tapahtumia, olla avoimia
toistensa suuntaan ja jäsentensä kanssa.
Kylällä toimii myös metsästysseura, voisiko kaksi seuraa yhdistää?
Siinäpä pulma. Palvelut takaisin.
Siinä ongelma.
Mistä löytyisi me-henki tällekin kylälle?
Lopetetaan pelkkä oman edun tavoittelu ja kadehtiminen.
Yhdistyksiin valita henkilöt siten, etteivät samat henkilöt toimi kaikissa olemassa olevissa yhdistyksissä
(jääviys).
Jokaisella kylällä varmasti ovat omat intressinsä kylänsä toimintaan. Ehkä rahallisen ja materiaalisenkin
tuen tarjoaminen kylille helpottaisi tapahtumien ja toiminnan järjestämistä. Kyläläisiltä itseltään
aktiivisuutta ja työpanosta löytyy. Hienoa olisi, jos me eri kylien ihmiset käytäisiin enemmän toistemme
tapahtumissa.
Hanke voisi juuri koota yhdistysten aktivistit kokoon ja pohdituttaa, mikä vahvistaisi. Tällainen kaikkien
yhdistysten, yritysten ja toimijoiden yhteispalaveri järjestettiin em. hankkeen aikana ja luulen, että se
oli hyvä kokemus. Vaikkapa tapahtumien ja tilaisuuksien koordinoimiseksi tuo olisi hyvä.
Pitäisi keksiä, millaiselle toiminnalle on nykyään kysyntää. Samat asiat eivät enää kiinnosta kuin
menneinä vuosikymmeninä. Ihmiset ovat vaikeampi saada fyysisesti koolle.
Otanmäkeen on muuttanut paljon lapsiperheitä. Kylätaloa ei ole ja kokoonnumme Kuksassa.
Otanmäki on positiivinen paikka asua. Kaupparyysinkiä en kaipaa, mutta yhteisiä juttuja.
Myönteisempää asennetta
Kyläyhdistykseen voisi perustaa erillisen urheilutoimikunnan tai hupitoimikunnan. Se suunnittelisi
yhdessä ja hallituksen ulkopuolella. Jaosto lähtisi vetämään.
78
MITÄ ASIOITA HALUAISITTE VUOLIJOEN ALUELAUTAKUNNAN
HOITAVAN?

Asukkaiden hyvinvointia.

Yhteishengen luoja.

Maiseman kunnostus, naapuriapu sekä tapahtumien järjestäminen.

Vuolijoen alueen asukkaiden ja pienten yhdistysten puolien pitäminen, jotta seutu pysyisi vireänä ja
uusia asukkaita houkuttelevana.

Järjestää tilaisuuksia, joissa keskustellaan Vuolijoen asioista.

Rahallista tukea yhdistysten toimintaan.

Syrjäkylien asioita myös, ei vain Otanmäen ja Vuolijoen kirkonkylän asioita.

Laativan alueelle selkeän kehittämissuunnitelman. Millainen alue Vuolijoki haluaa olla viiden
vuoden kuluttua ja millä toimenpiteillä ja panostuksilla tähän tavoitteeseen päästään.

Kylän yleiskuvan parantamiseen johtavien päätösten tekeminen. Myönteisten asioiden esilletuonti
alueestamme asuinympäristönä. Kajaanin virkamiesten ja päättäjien käsityksiin vaikuttaminen,
miksi Vuolijokea kannattaa kehittää osana Kajaania. Osa päättäjistä on tuskin käynyt edes entisen
Vuolijoen joka kylällä.

Riippuu tietysti siitä, mihin se saa kaupungilta rahat. Toivon, että altk olisi hereillä, mitä kaupungilla
suunnitellaan ja voisi esittää perustellut mielipiteet asioihin oman alueen asukkaiden kannalta.
Suunnitteluvaiheessa jo pitää olla mukana ja pitää oman alueen puolia edes samassa suhteessa
kuin keskikaupungin osalta. Kaksi ideaa, keskittäminen ja maaseudun elävänä pysyminen, on vaikea
saada samaan sapluunaan. Totta kai toivon, että voitaisiin vaikuttaa edes perusasioiden
hoitamiseen, kunnolliset tiet, matkanteko, ympäristön siisteys, koulu ja päivähoito järkevästi, oman
kylän mummot ja papat hoidetaan omalla kylällä, harrastepaikat kunnossa, jos niille on käyttäjiä.
Aluelautakunta on myös tärkeä mielikuvan tuottaja paikkakunnasta ja suhteestamme kaupunkiin.
Toivon, että altk:sta tulisi tietoa päätöksenteosta, mikä osallistaisi kaikki asukkaat ja tulisi tunne,
että ollaan samassa rintamassa.

Nykyinen laajuus on jo aika riittävä.

En osaa sanoa.

Olen muuttanut pois Vuolijoelta monta vuotta sitten, enkä enää asu Kainuussakaan. Vastasin tähän
kyselyyn siksi, kun näen aluelautakuntatoiminnan tärkeänä. Palveluita pitää olla saatavilla.

Liian pitkä kysely. Ei jaksa vastata.

Vetäjä myös alaistensa tehtäviin osallistuja.
79

Aluelautakunta näyttää esimerkkiä, miten täällä toimitaan ja tehdään. Projektipäällikkö ja
aluelautakunnan jäsenet töihin!

Ihmiset ovat kädettömiä, eivät tunne päättäjiä. Aluelautakunnan pitäisi jalkautua tänne.

Huolehtia Vuolijoen asioista. Pankkiasiat. Että terveyskeskus säilyisi. Hyvä olisi, jos päivystys olisi
siellä.

Tämä kysely oli kesäasukkaan näkökulmasta hyvin hankalasti täytettävä, vaikka meiltäkin
mielipiteitä ilmeisesti kaivattiinkin.

Aluelautakunnan jäsenet esimerkkinä kaikissa mitä tehdään (työhön osallistuttava).

Kannattaa varmasti selvittää kaikki EU-raha, ESR-raha ym. mahdollisuudet hyviin rahoituksiin, että
saataisiin PÄTEVÄT vetäjät toimintakeskukseen. Hyvät talkootkin tarvitsevat innostuneita vetäjiä.
Luontoretkiä, lintujen tunnistamista, pönttötalkoot, "olohuone", jonne voi mennä niin nuoret kuin
vanhat.

En osaa sanoa, kun en ole oikein tutustunut aluelautakunnan toimintamahdollisuuksiin. Minun
mielestäni täällä asiat hoituu hyvin, mutta se vaatii vähän aktiivisuutta jokaiselta, eikä vain
valittamista. Taloudellinen tilanne huomioon ottaen mahdollisuudet ovat aika rajalliset.

Lautakuntaan kohdistuu hirvittävät toiveet. Toimintamalli on hakusessa. Miten jatketaan
eteenpäin? Koko ltk tehtävänrajaus.

Aluelautakunnan rooli on elinkeinojen kehittäminen.

Pankkiasia on aluelautakunnan tärkeimpiä asioita, pitää mekkalaa. Mihin tilitetään käteiset rahat,
miten arkielämä vaikeutuu. Jos pankkipalvelut lähtevät, ei aluelautakuntaa enää tarvita. Kun
kyläsuunnitelma tehtiin, nuoret toivoivat pankkiautomaattia.

NN siivoaa Salen pihalta roskat joka aamu. Aluelautakunnalta tunnustus, arjen sankarit?

Olla aktiivisesti "silmänä ja korvana" Kajaanin kaupungin päätöksentekoon, suunnitteluun ja
valmisteluun, ja sitä kautta huolehtia Vuolijoen alueen ihmisten ja toimijoiden tietoisuudesta ja
oikeuksien toteutumisesta päätöksenteossa. Huolehtia, että alueen palvelut kehittyvät ja säilyvät
vähintään Kajaanin yleisellä tasolla. Pitää alueen yrittäjien puolta kaupungin kilpailuttaessa yrittäjiä
Vuolijoen ja kaupungin alueen palveluihin. Vuolijoen alueen viihtyisyyden ja palveluiden
kehittämisen varmistaminen ovat ainoa tae ihmisten ja toimijoiden täällä olemiselle, jopa uusien
tulemiselle.

Yhteistuumin teiden ja ympäristön, hyvinvoinnin asioiden hoitamista kaikki ikäluokat huomioiden.

Asukkaiden äänen kuuluminen ja viestiminen päättäjille.

Kerää mielipiteet yhteen ja välittää viestiä päättäjille.

Lähidemokratiakysymys on keskeinen.
80

Avoimuus: halutaan tietää lautakunnan tekemisistä, nyt ei tiedetä. Tarpeet, miten tunnetaan,
ihmiset.

Ihmiset toivoisivat lautakunnalta avoimuutta.

Vastuunottamista, että asiat viedään loppuun asti ja kuunnellaan kyläläisiä.

Myönteisyys, lisää yhteisöllisyyttä kylällä, eri ikäryhmät mukaan. Keskusteluyhteys kaupungin eri
lautakuntiin.

Kuntien yhteistyön vahvistamista, yhteisöllisyyden lisäämistä, alueen elinvoiman lisäämistä, alueen
asukkaiden mielipiteiden ja tarpeiden esille nostamista ja niiden eteenpäin viemistä esim.
kaupungin hallitukseen. Asumisviihtyisyyden lisääminen alueella.

Mielestäni aluelautakunnan toiminnan onnistumisen edellytyksiä ovat:
– Niin pitkälle menevä avoimuus kuin mahdollista alueen ihmisiin ja muihin toimijoihin päin
(tiedottaminen, mitä tapahtuu)
– Vuorovaikutus Vuolijoen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.
– Tuoda lisäarvoa tavanomaisen "kaupunginvaltuuston edustajien kautta" - toiminnan lisäksi.

Myös meidän sivukylien asukkaiden mahdollisuutta elää tasavertaista elämää. Vuoreslahdentie on
ollut aina ongelma, johon on kuulemma saatu joskus rahoituskin, mutta ei vaan ole päällystettä
näkynyt eikä kuulunut. Tämä vaikeuttaa lasten yhteydenpitoa mm. kavereihin, kun aina pitää olla
autolla kuskaamassa, kun ei uskalla tien päälle esim. pyörällä päästää.

Hyvä juttu, että tällainen alueellemme saatiin. Kiitos jo nyt aktiivisille asukkaille.

Eläkäähän masentuko!

Jämäkkyyttä päätöksissä ja intensiivisyyttä, ei saa antaa periksi. Em. asioista ajettaessa on otettava
perusteluissa esille ennen kaikkea turvallisuus.

Onnea ja menestystä kaikille niille rohkeille, jotka suostuivat aluelautakunnan jäseniksi ja
sitoutuivat toimimaan kylien parhaaksi!

Hyviä ideoita ja niiden toteutuksia hankevetäjälle! Haastattelut tarvekartoituksessa oikein hyvä
yhteydentekijä rivikyläläiseen!

Hyvä, että tällainen lautakunta on perustettu. Tarvitaan aktiivisia ihmisiä viemään päättäjille
terveisiä, kun omaa kuntaa ei enää ole.

Tsemppiä toimintaan. Käykää kokoustamassa eri kylätaloilla.

Intoa ja jaksamista tärkeään työhönne!
81