det helsefaglige forskningssamarbeidet i innlandet bærer frukt

INNLANDSKONGRESSEN
FOR HELSEFORSKNING
Hamar 22. september 2016
Kongressen arrangeres av Sykehuset Innlandet HF (SI), Høgskolen i Hedmark (HiHm), NTNU Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer (HiL), og har som mål å
styrke samarbeidet mellom institusjonene innen medisinsk og helsefaglig forskning.
PROGRAM
08.00
Registrering
Plenumssesjon 1 – i Lillesal
08.30
Velkommen
ved Knut Hestad
Den foreløpige historien om amming - fra fullstendig til mangelfull ernæring?
Et eksempel på utfordring i forskning
ved Trond Markestad
09.00
Barn som pårørende
ved Cathrine Grimsgaard
09.30
Er schizofreni en progredierende lidelse?
ved Merete Glenne Øie
10.00
Kaffepause
10.20
Presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner
Rom: Plogen 1
Eldre
Ledelse: Øyvind Kirkevold
1
Forekomst av fatigue 3 måneder etter hjerneslag og
assosiasjon til tidlig fysisk aktivitet: aktivitet: En
prospektiv studie som sammenligner slagpasienter
med en matchet generell populasjonskohort.
Thorlene Egerton, Anne Hokstad, Torunn Askim, Julie
Bernhardt, Bent Indredavik
2
Mat, måltider og ernæring på sykehjem - erfaringer fra
et aksjonsforskningsprosjekt
Åse Monica Leirvik, Sevald Høye, Kari Kvigne
3
Kvalitetsarbeid i sykehjem og hjemmebasert omsorg
Bente Ødegård Kjøs, Maren Sogstad
4
Utgår
11.20
Pause
Rom: Plogen 2
Barn/Unge/Metode
Ledelse: Trond Markestad
5
Vekst og helse blant barn og unge i Oppland
Asborg Sine Bjertnæs
Rom: Plogen 3
Inflammatoriske sykdommer
Ledelse: Per Farup
9
Samtykkeskrivenes lesbarhet i revmatologiske studier
Bente Hamnes, Yvonne van Eijk-Hustings, Jette
Primdahl
6
Validering av måleinstrument ved bruk av Rasch
analyse
Hanne Søberg Finbråten, Kjell Sverre Pettersen, Bodil
Wilde-Larsson, Gun Nordström, Anne Trollvik, Øystein
Guttersrud
7
Gender difference in self-reported symptoms of
depression among adolescents and the association
with family conflicts and economics, lifestyle habits,
school satisfaction and health care services - a crosssectional study
Marie Dahlen Granrud, Anne Kjersti Myhrene
Steffenak, Kersti Theander
10
Does chronic Hepatitis C cause fatigue?
Knut Boe Kielland, Rolf-Arne Sandnes, Anne Signe
Landheim
8
Physical activity and sedentary behaviour in relation to
changes in psychological distress of adolescents from
2001 to 2009 in Norway
Annette Løvheim Kleppang, Ingeborg Hartz, Miranda
Thurston, Curt Hagquist
11
Expression of vitamin D receptor associated genes in
the aorta of coronary artery disease patients with and
without rheumatoid arthritis
Ingvild Oma, Jacqueline Kirsti Andersen, Sverre Holm,
Ole Kristoffer Olstad, Ida Fostad, Torstein Lyberg,
Morten Wang Fagerland, Sven Martin Almdahl, Stein
Erik Rynning, Øyvind Molberg, Jon Elling Whist, Ivana
Hollan
12
Kortisol i spytt hos små barn; effekt av kjønn og
bronkiolitt
Leif Bjarte Rolfsjord1, Egil Bakkeheim, Teresa Løvold
Berents, Johan Alm, Håvard Ove Skjerven, Kai-Håkon
Carlsen, Petter Mowinckel, Ann-Christine Sjöbeck,
Karin C. Lødrup Carlsen
11.30
Presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner
Rom: Plogen 1
Psykisk helse og rus
Ledelse: Per Normann Andersen
13
Mortality during Opioid Maintenance Treatment in
Norway (MONO) – a comprehensive study of the
years 2014 and 2015
Anne Bech, Ivar Skeie, Thomas Clausen
14
First-person experiences of personal and social
recovery in co-occurring mental health and substance
use conditions
Eva Brekke, Lars Lien, Stian Biong
15
Comorbid post-traumatic stress disorder in alcoholuse disorder: relationships to demography, drinking
and neuroimmune profile
Sudan Prasad Neupane, Jørgen G. Bramness,
Lars Lien
16
Sammenhengen mellom immunologi og depresjon
med og uten bruk av alkohol
Helge Toft, Jørgen Bramness, Sudan Prasad
Neupane, Bruce Wampold, Lars Lien
Rom: Plogen 2
Kreft/Trening
Ledelse: Marit S Jordhøy
17
Strength training alters expression of genes involved
in regulation of steroid availability in m. vastus lateralis
of untrained women
Stian Ellefsen, Daniel Hammarström, Tor Arne Strand,
Jon Elling Whist, Marita Hanestadhaugen, Lise Koll,
Bent Rønnestad
18
Skøplighet og inflammasjon - Glasgow prognostic
score
Magnus Harneshaug, Sverre Bergh, Marit S. Jordhøy,
Lene Kirkhus, Bjørn Henning Grønberg, Jurate
Šaltytė-Benth , Siri Rostoft
19
Frailty og overlevelse hos eldre kreftpasienter;
onkologens vurdering og systematisk geriatrisk
vurdering
Lene Kirkhus, Jurate Šaltytė Benth, Siri Rostoft, Bjørn
Henning Grønberg, Marianne J. Hjermstad, Geir
Selbæk, Torgeir Bruun Wyller, Magnus Harneshaug,
Marit S. Jordhøy
20
Eldre med uhelbredelig kreft - Tilpasning til helsetap
ved hjelp av kulturelle forhold og eksistensiell
meningsdannelse
Sigrid Helene Kjørven Haug, Lars Johan Danbolt, Kari
Kvigne, Valerie DeMarinis
12.30
Lunsj i restauranten
13.30
Plenumssesjon 2 – i Lillesal
Trombolysebehandling, hva bør gjøres i Sykehuset Innlandet?
14.00
Utdeling av priser
ved Tone Hognestad
Rom: Plogen 3
Overvekt/Kosthold/Inflammatoriske sykdommer
Ledelse: Tor A Strand
21
Irritabel tarm-syndrom blant pasienter med sykelig
overvekt
Martin Aasbrenn, Ingvild Høgestøl, Inger Eribe, Jon
Kristinsson, Stian Lydersen, Tom Mala, Per G Farup
22
Jern, vitaminer og mineraler hos gravide – en studie
fra Hedmark
Jan Aaseth
23
Mortality and causes of death in ulcerative colitis:
Results from 20 years of follow-up in the IBSEN study
Øistein Hovde, Milada Cvancarova Småstuen, Marte
Lie Høivik, Tomm Bernklev, Gert Huppertz-Hauss, Ole
Høie, Jørgen Jahnsen, Njaal Stray, Magne Henriksen,
Inger Camilla Solberg, Bjørn A. Moum
24
Nevropsykologisk funksjon i pasienter med sykelig
overvekt: En tverrsnittsstudie
Hanna Sargénius, Stian Lydersen, Knut Hestad
14.15 Presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner
Rom: Plogen 1
Helsepersonell/Profesjonsutøvelse
Ledelse: Randi Martinsen
25
Medical school predictors of later perceived mastery of
clinical work among Norwegian doctors
Anna Belfrage, Kjersti Støen Grotmol, Lars Lien,
Reidar Tyssen
26
Sykepleiernes erfaringer med å initiere og respondere
på pasientenes hint og bekymringer
Anne Lise Falch, Åse Helen Myklebust Leopolder,
Inger Johansson
27
Variation in selection criteria and approaches to
surgery for Lumbar Spinal Stenosis among patients
treated in Boston and Norway
Greger Lønne, Andrew J Schoenfeld, Tom D Cha,
Øystein P Nygaard), John Anker H Zwart, Tore K
Solberg
28
Permen min – et dynamisk verktøy for samhandling
mellom helsepersonell og pasienter med alvorlig
nyresvikt
Randi Løviknes, HIHM, Mariann Ottesen, Kari Kvigne
15.15
Kaffepause
Rom: Plogen 2
Psykisk helse
Ledelse: Merete Glenne Øie
29
PRODE (Prognosis of Depression in the Elderly)
Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Berg, JūratėŠaltytė
Benth, Geir Selbæk
Rom: Plogen 3
Helsetjeneste
Ledelse: Arild Vaktskjold
33
Skreddersydd implementering av retningslinjer
Eivind Aakhus, Ingeborg Granlund, Jan OdgaardJensen, Andrew D Oxman, Signe A Flottorp
30
Prevalence and correlates of anxiety among persons
with dementia in the Norwegian residential cares
Alka R. Goyal, Sverre Bergh, Knut Engedal, Marit
Kirkevold, Øyvind Kirkevold
31
BedrePsykosebehandling
Bjørn Stensrud, Espen W. Haugom
34
Utvikling av Lokalmedisinske sentra (LMS) som
interkommunal idéhåndteringsprosess
Siv Magnussen, Laila Tingvold
32
Responsibility with conflicting priorities: A qualitative
study of ACT providers' experiences with community
treatment orders
Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa,
Rolf Wynn
35
Kirkens SOS. A low- threshold crisis service. The
callers and volunteers’ experiences.
Ingvild Vattø, Lars Danbolt, Lars Lien, Sigrid Helene
Kjørven Haug
15.25 Presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner
Rom: Plogen 1
Demens
Ledelse: Lars Danbolt
36
Livssyn, livskvalitet og alvorlig demens
Tor-Arne Isene
37
The Agreement between the MMSE and IQCODE
Tests
Øyvind Kirkevold, Geir Selbæk
38
The Reliability and Validity of the Norwegian Version
of the Quality of Life in Late-Stage Dementia Scale
Irene Røen, Geir Selbæk , Øyvind Kirkevold, Knut
Engedal, Anners Lerdal, Sverre Bergh
16.10
Rom: Plogen 2
Psykisk helse
Ledelse: Stian Ellefsen
39
Attachment style and common skin diseases in
Europe: theoretical aspects
Lars Lien, Florence Dalgard
40
Comparing quality in psychiatric care around the world
with the QPC-instrument
Agneta Schröder, Lars-Olov Lundqvist
Rom: Plogen 3
Helsetjeneste
Ledelse: Liv Ødbehr
42
User participation is a family matter
Ingrid Nyborg, Lars Johan Danbolt , Marit Kirkevold
41
Eksistensielle tema i samtaler med pasienter i
selvmordsrisiko
Ane Inger Bondahl Søberg
44
Nurse Competence Scale - Psychometric testing in a
Norwegian context
Sigrid Wangensteen, Inger S Johansson, Gun
Nordström
43
Gap-undersøkelser som grunnlag for
forbedringsprosesser i psykisk helsevern
Monica Stolt Pedersen, Anne Landheim, Lars Lien
Vel hjem
Postere
Fra pc til mobil, - med tiltaksplanen på lomma
Fritt helsevalg - psykofarmaka
Cognitive behavior therapy in dementia care – the
Norwegian KORDIAL-study: The relatives’
perspectives on everyday life after the intervention
Personsentrert omsorg i sykehjem. En
intervensjonsstudie.
Cytokine level changes following acute ethanol
intoxication in healthy men: a cross-over study
The association between Psychological and Social
factors at work and the degree of Person Centred
Care in Nursing Homes.
Merete Furnes, Else Berit Steinseth, Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Ingeborg Kristiansen, Beate Nyhus,
Trine Myrvold Haugseth, Ingeborg Amundrud, Tore Litlerè Rydgren, Gunnar Østgaard
Jan Stensland Holte, Arild Granerud, Lars Lien, Gro Beston, Morten Brodahl, Henning Pettersen,
Bjørn Stensrud
Janne Myhre, Kari Kvaal, Sevald Høye, Johanne Tonga, Ingun Ulstein
Frank R. Martinsen, Lucie Furulund, Ingrid Vesterås, Eva Nilsen
Sudan Prasad Neupane, Andreas Skulberg, Knut Ragnvald Skulberg, Hans Christian D. Aass,
Jørgen G. Bramness
Irene Røen, Geir Selbæk, Øyvind Kirkevold, Knut Engedal, Ingelin Testad, Sverre Bergh