pdf Handlingsveileder for ansatte i barnehagen

HANDLINGSVEILEDER
for
barnehageansatte
ved
bekymring for barn
Handlingsveileder ved bekymring for barn i barnehage
Fase
Bekymring for barn oppstår
Tegn på at noe kan være galt
Hva gjør du med dine
observasjoner?
Samtale med barnet
Involvere foreldre
NB! Unntatt bekymring om vold og overgrep
Muligheter
for anonym
drøfting og
veiledning
Tiltaksplanlegging
Alternativ A
Barnehagen
iverksetter tiltak
alene
Alternativ B
Andre tjenester er
inne. Barnehagen
forsøker å motivere
foreldrene til
samarbeid
Alternativ C
Ingen andre er inne,
men barnehagen ser
at det er behov for
en tverrfaglig
vurdering
Tiltak iverksettes
Tiltak evalueres
Bekymring er håndtert med fungerende tiltak
Prosessen er sirkulær og kan når som helst begynne forfra for barna og familien
Bekymrings
melding til
barnevernet
Definere bekymring - Tegn på at noe er galt
Oversikten under viser noen av de tegn det er viktig å være oppmerksom på. Listen er ikke
fullstendig, men består av eksempler som bør skjerpe din faglige oppmerksomhet
Tegn ved barnets psykiske tilstand
 Engstelig, lettskremt, angst
 Manglende mimikk
 Konsentrasjonsproblemer
 Virker innelukket, depressiv, ulykkelig, nedtrykt,
apatisk, trist
 Manglende interesse og nysgjerrighet overfor
omgivelsene
 Klager over fysiske smerter (hode- og/eller
magesmerter)
 Overdrevent ansvarlig og tilpasningsdyktig
 Følelsesmessig ustabil
 Ekstremt pliktoppfyllende
Fysiske symptomer
 Uforklarlige blåmerker eller brannsår
 Kroppsmerker etter avstraffelse – bitt, kloremerker
eller røde områder på huden
 Ufrivillig vannlating og avføring
 Ikke adekvat vekst – avvikende utvikling i
vekt, høyde – uten at det er en organisk årsak
 Anspent
Tegn ved samspill med andre barn
 Blir påvirket/tiltrukket av uro fra omgivelsene
 Antisosial adferd – aggressiv, destruktiv,
impulsstyrt, raserianfall og manglende kontroll av
sinne
 Plutselig endring av adferd, som ikke følger normal
utvikling
 Isolasjon – trekker seg fra fellesskapet eller blir
stengt ute av andre
 Trenger mye voksenkontakt – men er ukritisk til
hvilke voksne det får kontakt hos.
Tegn ved påkledning / kost mm (forsømmelse)
 Ofte uhensiktsmessig påkledning i forhold til
årstiden
 Forsømt hygiene – uvasket, skitten, ustelt
 Forsømt kost – ekstrem sult. Sterk over eller
undervekt.
Tegn på seksuelle overgrep
 Påfallende seksuell adferd, for eksempel i lek
 Umotivert gråt – angstreaksjoner
 Søvnløshet, mareritt
 Fysiske symptomer (for eksempel unaturlig sår,
merker eller underlivssmerter)
 Selvdestruktiv adferd
 Hjelpeløshet, passivitet, manglende selvfølelse
 Vedvarende taushet og hemmelighet – trusler om
represalier og konsekvenser tvinger barnet til
taushet og isolasjon
(Særlige) Tegn hos 0-2 åringer
 Anspent, passiv eller tilbaketrukket
 Vanskelig for å regulere søvn, mat,
oppmerksomhet og stimulasjon
 Utforsker omverdenen uten å søke støtte og
anerkjennelse fra voksne
 Klynk i særlig grad og uttrykk for utrygghet
 Utrøstelig
 Gir uttrykk for utrygghet
Tegn ved samspill med foreldre
 Konfliktfylt samspill
 Foreldrene er uoppmerksomme og mangler
medfølelse
 Barnet er ekstremt opptatt av foreldrene
Tegn hos foreldrene
 Møter ruspåvirket i barnehagen
 Ekstrem selvopptatthet
 Lar ofte andre hente barnet
 Unnviker kontakt med personalet, er vanskelig å få
tak i, deltar ikke på arrangementer el.lign.
 Fysisk eller psykisk sykdom eller belastning
 Arbeidsløshet
Kilder: Borgestadklinikken
Tilbake til første side
Hva gjør du med observasjonene dine?
Du bør gjøre følgende
Akutt situasjon
 Det er viktig at du vurderer om situasjonen er akutt.
 Hvis situasjonen er akutt involveres nærmeste leder umiddelbart
 Hvis et barn viser tegn på at det er utøvd vold mot det, eller hvis barnet viser symptomer på å være utsatt for
seksuelle overgrep skal barneverntjenesten omgående kontaktes.
Ikke-akutte situasjon
Skriv ned observasjonene dine så objektivt og konkret som mulig:
 Hva har du sett?
 Hva har barnet sagt og gjort?
 Hva er det i samspillet mellom barnet og foreldrene som har gjort deg bekymret?
 Har du selv sett eller hørt noe om barnet eller foreldrene i privat sammenheng som styrker magefølelsen din?
 Hvor lenge har du vært bekymret?
Snakk med barnet
 Hvis mulig, så prøv å ha en fortrolig samtale med barnet om trivsel og om hvordan barnet har det. Ta
eventuelt utgangspunkt i bøker eller annet materiale dere har tilgjengelig. (se eget punkt om dette i
denne handlingsveileder)
Be om en samtale med lederen din
 Drøft dine observasjoner og bekymringer med daglig leder
Etter samtalen med leder – oppsummer: Har vi grunn til å være bekymret?
Kanskje dere vil se tiden litt an, gjøre noen flere observasjoner eller be en annen kollega om å observere.
Da er det viktig at dere setter en tidsfrist for en ny oppsummering – for eksempel to uker.
Ressursteam i barnehagen kan også være et sted og drøfte en bekymring. Enten anonymt når andre
tjenester er tilstede eller med samtykke fra foreldre.
Tilbake til første side
Kilder: ’Fra bekymring til handling’, Helsedirektoratet
Snakk med barnet
Å snakke med barn om det som er vanskelig
Det vil alltid være hendelser som vi voksne synes er vanskelig at små barn skal få del i. Barnet får som oftest
mer med seg enn vi tenker, enten det er vanskelige situasjoner hjemme eller i nærmiljøet – eller gjennom
media. Et barn ser ikke helheter og sammenhenger som eldre barn eller voksne gjør. Derfor kan det som det
ikke snakkes høyt om virke større og mer skremmende hos barnet.
Gode råd

”Ta i mot” det som blir sagt, repeter det barnet sier og si: ”Fortel mer om det! (bruk åpne spørsmål/setninger).
Si det var bra at barnet sa ifra om dette. Det viktigste er å vise barnet at du kan lytte til det barnet sier. Om du
ikke kan ha en samtale der og da, anerkjenner du barnet for å ha sagt fra om dette og gjøre en konkret avtale
om når dere kan snakke mer om det.

Skriv ned det du observerer/det som blir sagt av barnet på en så objektiv måte som mulig. Noter dato og sted
for observasjon/samtale. Dette er viktig med hensyn til dokumentasjon og troverdighet!
Barn blir redde og søker forklaringer
Barn forsøker å forstå det de hører og opplever ved å lage sine egne forklaringer. Voksne har en stor og viktig
oppgave i å gi tydelige forklaringer til barn som søker hjelp til å forstå. Dette høres like ofte gjennom utsagn i
samtaler mellom barn som i direkte spørsmål til voksne.
Barn som er redde kan vise ulike tegn. De kan bli kontaktsøkende, tilbaketrukket, irritable eller
uoppmerksomme. Det kan også oppstå søvnvansker og fysiske plager som hodepine og vondt i magen.
Engstelige barn kan endre adferd og slutte å gjøre ting som de vanligvis gjør. Slike tegn er svært uspesifikke,
og kan kun gi en pekepinn på at barn kan være redde.
Dersom barnet strever med å forstå en situasjon, bør det settes av tid til å være tilgjengelige for barnet. Forklar
at det er greit å stille spørsmål og snakke om det som bekymrer det. Ærlig og forståelig informasjon er viktig.
Undersøk hvordan barnet har forstått situasjonen ved å spørre om barnets mening og tanker rund det dere
snakker om.
Tilbake til første side
Tilbake til første side
Tilbake til første
side
Gode bøker om det å snakke med barn som har det vanskelig:
”Sammen så det hjelper” av Gunnar Eide og Rolf Rohde
Under er det lenker til både metodeark og ulike samtalebilder som hører til boken.
http://fagbokforlaget.no/filarkiv/Metodeark_samlet_SSH.pdf
http://fagbokforlaget.no/filarkiv/Samtalebildene_SSH.pdf
”Samtalebilder og tegninger: en vei til kommunikasjon med barn i vanskelige
livssituasjoner” av Merete Holmsen
”Forfatteren legger fram et verktøy til bruk ved samtaler med barn om barnas opplevelser, tanker og vurderinger om livet i barnehage
og skole. Hun viser hvordan man gjennom bilder kan kommunisere med barna om deres livsverden. I boken finner leseren
eksempler på hvordan man lager en samtaleguide for barnesamtaler og hva man skal legge vekt på ved bruken av dette. Bakerst
presenteres 18 ulike samtalebilder i farger. Dette er en selvstendig videreføring av Samtalebilder - en vei til kommunikasjon med
barn (2002). Har litteraturliste.” (Den Norske Bokdatabasens omtale)
”Samtaler med barn, metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner” av
Halvor Øvreeide
”Boka åpner for en ny og utdypet innsikt i barnets situasjon i barnevernssaker, og for en samtale-metodisk og utviklingsstøttende
tilnærming til barnet. Boka skal stimulere til flere samtaler med barn i barnevernssaker, og er derfor nyttig for alle som arbeider med
barnevernsspørsmål. Boka henvender seg særlig til dem som skal møte barna og deres nærmeste omsorgspersoner i
beslutningssammenheng, i hjem, fosterhjem og på institusjoner. Med litteraturliste.” (Den Norske Bokdatabasens omtale)
Tilbake til første side
Ved akutte og traumatiske hendelser
Hvordan kan du hjelpe en du kjenner som har opplevd en traumatisk hendelse?
* Bidra til å etablere trygghet hvis det er mulig. I sjokkfasen er ord mindre viktig, og informasjon blir vanligvis
ikke fullt ut forstått. Lyden av den menneskelige stemme virker derimot beroligende og omsorg i form av
kontakt, oppmerksomhet og forståelse er viktig.
* Vis oppmerksomhet og ta kontakt, også etter det har gått noe tid. Ikke forvent at den rammede er aktivt
oppsøkende. Tvert i mot er det slik at noen isolerer seg og trenger hjelp til å holde kontakt med nettverket.
* Tilby emosjonell støtte. Dette innbærer å akseptere at den rammede har følelser og reaksjoner. De fleste
følelser avtar i styrke med tiden. De fleste mennesker kan tåle sterkere følelser enn de tror.
* Ha en positiv holdning, gi uttrykk for at den som rammes sannsynligvis vil være i stand til å mestre. Ha fokus
på de ressurser den rammede fortsatt har.
* Tilby praktisk hjelp. Det er gunstig at den rammede gjenopptar dagliglivets rutiner. En traumatisk situasjon
krever mye energi. Hjelp fra venner/naboer/kollegaer kan være en viktig ressurs.
Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
DETTE TRENGER BARNA
God støtte fra voksne og gode venner er viktig i sorgprosessen.
* Trygge og stabile rammer (opprettholde en kontinuitet i hverdagen)
* Åpen kommunikasjon (gi informasjon om hva som har skjedd)
* Hjelp til å gjøre tapet virkelig (få anledning til å se avdøde, delta i begravelse)
* Hjelp til følelsesmessig og kognitiv mestring av tapet
Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Tilbake til første side
Involvere foresatte - Den nødvendige samtalen
Det oppleves ofte som vanskelig å skulle ta samtalen med foreldre om bekymring for deres barn. Det
er forståelig, men samtalen med foreldrene er i de fleste tilfellene helt nødvendig for å ta tak i barnets
problemer. Her er noen tips til hvordan samtalen kan planlegges og gjennomføres, for at det skal
være lettere å få til et konstruktivt samarbeid med foreldrene.
Forberedelse
Hvem skal delta?
 Overvei hvem det er relevant å ha med i selve samtalen; begge foreldre eller foreldre hver for seg?
 Dere bør alltid være to tilstede i den nødvendige samtalen, hvorav den ene bør være lederen.
 Unngå å stille med flere enn to personer fra barnehagen på møtet
Innhold?
 Forbered dere i forhold til; hva er formålet, hva ønskes oppnådd, hva må vi komme inn på?
 Øv dere på forhånd i å finne setninger og formuleringer som er både respektfulle og imøtekommende uten at dere
blir upresise
 Utarbeid en dagsorden som foreldrene, hvis mulig, kan få i god tid før samtalen
Selve samtalen
Velkommen
 Ønsk foreldrene velkommen og anerkjenn dem for at de er kommet
 Gjennomgå rammene for møtet (dagsorden og tidsplan)
 Orienter om at det skrives referat fra samtalen, som de vil få i etterkant (dette referat oppbevares i barnets mappe,
foreldrene får en kopi som de skriver under)
Presenter og drøft bekymringen
 Husk at det er en bekymring dere skal formidle – ikke en anklage. Det er viktig at dere ikke på forhånd har bestemt
hva problemet består i – vær nysgjerrig og lyttende
 Beskriv bekymringen; konkrete observasjoner og hvor lenge de har vart. (unngå å sitere barnet direkte av hensyn til
barnets lojalitet overfor foreldrene)
 Spør om de kjenner igjen observasjonene dere har gjort å gi rom for foreldrenes synspunkter og opplevelser. Hva
har de opplevd og observert? Hva er deres bekymring?
 Gi rom for tenkepauser.
 Hold fokus på barnet, men vær åpen opp for at barnets manglende trivsel kan ha sammenheng med eventuelle
vanskeligheter i familien (fysisk sykdom, psykiatri, rus, alkohol, skilsmisse osv)
Avslutning
 Spør foreldrene hva de vil ta med seg fra samtalen (Da får du et innblikk i hvordan foreldrene har forstått
bekymringen og budskapet i samtalen)
 Avtal hvilke endringer dere ønsker skal skje og hvem som gjør hva. Presiser hva dere må gjøre hvis ikke de
ønskede endringer skjer
 Avtal om / hvordan barnet skal orienteres om samtalen
 Avtal eventuelt et oppfølgingsmøte
Reaksjoner
Dersom foreldrene blir sinte og kommer i forsvar – behold roen og gi dem tid til å gi uttrykk for frustrasjonen. Uttrykk
forståelse for at samtalen kan oppleves ubehagelig, men hold fast på at den er nødvendig. Når det passer, vend tilbake til
samtalens tema.
Ved trusler eller vold
Det forekommer sjelden trusler i samtaler med foreldre. Dersom personalet skulle bli truet, skal det straks meldes fra til
virksomhetens leder, og denne skal vurdere om episoden skal meldes til politiet. Sørg alltid for å notere ned hva som har
skjedd og hva som er sagt, så nøyaktig som mulig.
Kilder: «Dialogguiden», Gentofte kommune
Tiltaksplanlegging – Alternativ A
- Barnehagen iverksetter tiltak alene
OBS! Vær oppmerksom på at dersom alternativ B eller C kreves må barnehagen fortsatt iverksette tiltak for
barnet i barnehagen.
Hvor meget og hvordan et barn påvirkes av risikofaktorer i hjemmet avhenger blant annet av hvordan disse
kommer til uttrykk, hvor langvarige de er, om forelderen erkjenner problemet og er motivert for hjelp, om det er
andre ressurspersoner rundt familien osv.
En kjent risiko for barn som vokser opp i en risikofamilie er at de voksne ofte er følelsesmessig ustabile og at
barnet derfor alltid er på vakt. Barnet utvikler derfor en utrolig evne til å tolke andre sine behov og signaler –
med den risiko at det blir på bekostning av evnen til å forstå og imøtekomme egne behov.
Barn i risikofamilier kan både opptre uagerende og adferdsvanskelig, men de kan også utadtil fremstå som
stille, oppmerksomme og kompetente. Uansett hvordan deres reaksjon kommer til uttrykk har de ofte
psykosomatiske symptomer, tviler på eget verd, føler seg usikre, er ensomme og lever ’et grått liv’ med få
positive opplevelser.
Hvordan kan barnehagen hjelpe og støtte disse barn?
- Snakk med barna
 Det er viktig at voksne i barnehagen er oppmerksom på og tør og snakke med barnet.
Finne tid og sted, hvor barnet får anledning til å snakke med en voksen det stoler på.
- Sett ord på følelser
 Benytt lek og lesing til å hjelpe barnet med å sette ord på egne følelser og behov.
- Bidra til god tilrettelegging
 Tilrettelegging kan handle om små ting: kan barnehagen for eksempel hente et barn på
parkeringsplassen, hvis en psykisk syk mor eller far har vanskelig for å komme i garderoben
og møte andre?
Her følger mer informasjon og inspirasjon til hva barnehagen selv kan gjøre av tiltak.
Hva kan barnehagen gjøre?
Snakkehjørnet
Snakkehjørnet er en fast plass i barnehagen hvor barn og voksne kan snakke sammen om ulike tema.
Samtalene foregår på en bestemt tid. Formålet er å kunne snakke sammen. På nettsiden til Trondheim
kommune kan dere lese et sammendrag av erfaringene Romolslia barnehage har gjort. Barnehagen har drevet
med snakkehjørne siden 2005. Der finnes det også en litteraturliste over barnebøker som kan være til hjelp
med å aktualisere ulike tema og sette i gang refleksjon hos barna.
For mer info: http://www.trondheim.kommune.no/content/1117724709/Barnesamtaler-og-snakkehjornet
Tilbake til første side
”Se meg - i barnehagen”
Heftet inneholder blant annet forslag til leker, aktiviteter og rollespill som handler om følelser. I tillegg gir det
forslag til temaer på foreldremøte, informasjon om hjelpeapparatet og en liste over aktuelle barnebøker som
har følelser som tema.
Heftet er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Mental Helse, i
forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/brosjyrer-se-meg-i-barnehagen-og-pa-skolen/Sider/default.aspx
Et annet inspirerende hefte som beskriver hvordan barnehagen kan møte barn av psykisk syke foreldre på en
god måte. Se lenken:
”God praksis i barnehager. Barn med psykisk syke foreldre”
Observasjon/kartlegging i barnehagen.
Skriftlige observasjoner
Skriftlige observasjoner gjøres på et eget observasjonsskjema. Her vil det fremgå hvor, når og av hvem
observasjonene er tatt. Barnets navn vil stå som en kode.
SATS Screening av toåringenes språk
Sats består av et skåringsskjema som fylles ut. Observasjonen av barnet foregår i tre trinn, og hvert trinn
omfatter et bestemt nivå i barnets språkutvikling.
Trinn 1: ønsker å undersøke om barnet har knyttet forbindelse mellom et ord og gjenstanden den
representerer. En rekke leker/gjenstander legges frem og språkforståelsen sjekkes ved å spørre ”Hvor er
bamsen?” Eller ”pek på bamsen”.
Trinn 2: barnet skal her kombinere to navngitte gjenstander for eksempel ”Legge bamsen i sengen”.
Trinn 3: utpeking ut fra handling. Barnet skal knytte en forbindelse mellom en gjenstand (en kopp) og dens
funksjon, eller den handlingen som gjenstanden assosieres med (drikke).
Hensikten med SATS er å observere barnets språkforståelse.
Tilbake til første side
”TRAS” Tidlig Registrering Av Språkutvikling
TRAS består av et skjema for vurdering av språkutviking hos barn. Utfylling av TRAS foretas på grunnlag av
observasjon. Skjemaet består av tre ulike områder:
1. Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet
2. Språkforståelse og språklig bevissthet
3. Uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon
Hensikten med skjemaet er å følge barnets språklige utvikling. Gjennom skjemaets spørsmål henter man ut
informasjon fra de ulike områdene
”Observasjon av forutsetninger for lek og aktivitet” utarbeidet av Mette Tafjord
Skjemaet består av en registreringssirkel som er delt inn i 4 sektorer, og som har fått betegnelsen
funksjonsområder:
1. SANSING/MOTORIKK
2. SPRÅK/BEGREP
3. SOSIALT SAMSPILL
4. KONSTRUKSJONSEVNE/KREATIVITET
Hensikten med denne formen for observasjon og registrering, er å finne frem til hensiktsmessige og
funksjonelle leker og aktiviteter for det enkelte barn.
”ALLE MED”. Observasjonsskjema til bruk i barnehagene
I ALLE MED er det 18 utsagn på hvert alderstrinn. Sirkelen er delt inn i 6 sektorer:
1. Sosio/emosjonell
2. Lek
3. Trivsel
4. Hverdagsaktiviteter
5. Sansing/motorikk
6. Språk
Sirkelen er tenkt brukt i forbindelse med foreldresamtaler. Det er viktig å påpeke at barn ikke skal testes.
Barna skal observeres i daglige aktiviteter. Det er i samværet i hverdagen den voksne kan fange opp barns
mestring. Når en observerer barn, er det viktig å begrense tiden. Vi skal ikke utsette barn for kontinuerlig
utprøving. Vi skal kjenne til barns normalutvikling, og ha et ydmykt forhold til barnet vi har observert. Ut fra
informasjonen vi skaffer oss, skal vi bidra til å gjøre hverdagen i barnehagen meningsfylt, samt sikre barnas
utvikling fra barnets ståsted.
Alle barnehager kan kjøpe dette heftet ved forlaget Info Vest.
mailto:[email protected]
Tilbake til første side
FIRFOT- MODELLEN - en modell for å forstå barns psykiske helse
Modellen er et kartleggingsverktøy som skal hjelpe barnehager, skoler og andre hjelpetjenester til å få bedre
innsikt i barnets nettverk og hverdag.
Denne kan bestilles ved:
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Breigaten 21
4006 Stavanger
Tlf.: 51 93 88 00
E-post: [email protected]
www.psykopp.no
Under er det lagt til en evaluering av bruken av Firfot-modellen i Sandnes kommune.
Gøril Ursin / Ingrid Holsen / Kjell Morten Stormark
http://helse.uni.no/upload/Trykkversjon_RBUP_firfoting_rapport.pdf
Tilbake til første side
Alternativ B
- Andre tjenester er allerede inne
Alternativ B handler om at barnehagen får informasjon om at andre tjenester allerede er involvert rundt barnet
og/eller familien. Barnehagens oppgave, i samråd med foreldrene, er da å vurdere om utveksling av
opplysninger mellom aktuelle tjenester, kan forbedre barnehagens innsats og bidra til koordinering av de
samlede tiltak.
Hensikten skal være å gi et bedre og mer helhetlig tilbud og oppfølging av barnet og familien. Foreldrene
involveres og personalet vurderer samarbeid samt dialog rundt barnet.
Dersom barnehagen mener det er ønskelig å kunne samarbeide og utveksle opplysninger med andre
tjenester, men foreldrene ikke samtykker til dette, kan opplysninger utelukkende utveksles på et anonymt
grunnlag.
Dersom foreldrene ikke samtykker, må barnehagen agere på Alternativ A – barnehagen iverksetter tiltak
alene.
Barnehagen må da planlegge tiltak og evaluere effekten av disse. Barnehagen må løpende evaluere
bekymringen for barnet. Det må vurderes om bekymringen er av en slik karakter at det må sendes en melding
til barnevernet.
Dersom foreldrene samtykker til samarbeid og informasjonsutveksling, innhentes samtykkeerklæring før
informasjon utveksles.
Ved samarbeid med andre tjenester kan ”Skjema for tiltaksplanlegging” benyttes.
Tilbake til første side
Alternativ C
- Hvem kan involveres når bekymringen gjelder…
Vold eller overgrep
I akutte situasjoner
En akutt situasjon er en situasjon der man har gjort en grundig vurdering og kommet frem til at det er
uansvarlig å sende barnet hjem etter endt barnehage. Følgende gjøres:

Leder (annen ansatt hvis ikke leder er tilstede) kontakter barnevernet direkte. Etter kontortid kontaktes
politiet og barnevernet orienteres dagen etter.

Sørg for å dokumenter hva som er har skjedd og hva som er gjort.
I ikke-akutte situasjoner
Kontakt Konsultasjonsteamet for vold og overgrep

Konsultasjonsteamet for vold og overgrep skal være et konsultativt team som tilsette og andre skal bruke når
det foreligger en mistanke om at barn er utsatt for seksuelle overgrep, vald eller er vitne til vold. I saker der man
vet at barnet er utsatt tar man direkte kontakt med politi og barneverntjenesten.

Ved mistanke eller uttalte rykte om seksuelle overgrep / vold / vitne til vold skal daglig leder kontakte
«Konsultasjonsteamet for vold og overgrep i Askøy kommune» (se kontaktinformasjon under kapittelet
veiledning.)

NB! Det blir ikke stilt krav til dokumentasjon av mistanke, det vil si at ”magefølelse” er tilstrekkelig til å sette i
gang drøfting!

Foreldre skal ikke kontaktes / informeres i tilfeller der det er bekymring for om barnet et utsatt for vold eller
overgrep

Det er oppsatt månedlige møter i konsultasjonsteamet, men det er også mulig å kalle inn konsultasjonsteamet
akutt. Da kontaktes leder for konsultasjonsteamet (se kontaktinfo under).
For mer informasjon:
Samarbeidsrutiner: http://intranett.askoy.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/2015/epdd_id/4264
Brosjyre: https://www.askoy.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/2015/epdd_id/5613
Tilbake til første side
Rusproblem
I akutte situasjoner
OBS! Barnehagen kan ikke nekte foreldre å hente barnet sitt selv om de kommer i ruset tilstand.
Barnehagen kan gjøre følgende:
 Skjerme den rusede person fra barna
 Avtale om en annen kan hente barnet og en som kan hente den rusete.
 Varsle den andre forelder hvis det kun er den ene av barnets forelder som dukker opp i ruset
tilstand
 Kontakte politiet hvis den rusete ikke er i stand til selv å forflytte seg
 Nekte å utlevere barnet hvis begge foreldre ruset og kjører bil, med bakgrunn i
nødrettsbetraktninger.
o Må barnehagen likevel utlevere barnet, skal politiet varsles umiddelbart samt at
barnevernet bør varsles
 Barnevernet varsles dersom foreldre/forelder henter barnet i ruset tilstand. Foreldre
orienteres om dette.
Er det en ruset henteperson som forsøker å avhente barnet:
 Personalet kontakter barnets foreldre og ber dem sørge for henting av barnet.
 Barnehagepersonalet kan nekte å utlevere barnet. Utsett ikke deg selv eller andre i
barnehagen for fare.
 Nekter ruset henteperson å fjerne seg fra barnehagens område – tilkalles politi.
I ikke-akutte situasjoner
Ved mistanke om at foreldres rusbruk påvirker barnets trivsel følges denne barnehageveileder, slik at personalet
innkaller foreldre til en samtale der barnehagen legger frem sin bekymring. Barnehagen kan forsøke å motivere til at
foreldrene kontakter følgende instanser for videre hjelp:

Fastlege

Nav
Barnehagen må informere foreldrene om at dersom den bekymringen barnehagen har for barnets trivsel ikke bedres er
barnehagen forpliktet til å melde sin bekymring videre.
Tilbake til første side
Foreldre med psykisk lidelse
At foreldre har en psykisk lidelse er ikke automatisk en belastning for barnet. Hvis barnehagen får en
bekymring for barnets trivsel knyttet til forelders psykiske lidelse kan barnehagen gjøre følgende:

Kontakte barnehagens reisepedagog for drøfting, veiledning og eventuelle tiltak

Kontakte psykisk helsetjeneste for drøfting

Eventuelt å oppfordre forelder til å kontakte:
o Fastlege
o Psykisk helsetjeneste.
o Jordmor, hvis den psykiske belastning er knyttet til reaksjoner på graviditet eller
fødsel
Generell foreldrefunksjon / samspill
Bekymringen kan også gjelde generell foreldrefunksjon, enten det er i tilknytning til noen a nevnte
problemer eller ikke. Her kan barnehagen se at foreldre har behov for mer veiledning i foreldrerollen,
samspill og oppdragelse. Hvis barnehagen drøfter sin bekymring med foreldrene, er det naturlig å knytte
kontakt med helsesøster. Helsesøster vet mye om barns utvikling og samspill, og kan være en god
kontaktperson i forhold til andre tilbud som kan bistår foreldre i foreldrerollen.
 Kontaktinformasjon Helsesøstertjenesten
Se for øvrig opplysninger under ”Muligheter for anonym drøfting” i denne veileder
Tilbake til første side
Bekymringsmelding til barnevernet
Meldeplikt til barnevernet






En har meldeplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet
eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt. Eller når et barn har vist vedvarende alvorlige
adferdsvansker. (Barnevernloven § 6-4, annet ledd)
Meldeplikten faller ikke bort selv om den som er bekymret på egen hånd forsøker å avhjelpe
situasjonen til barnet.
Meldeplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover.
o Dersom det, etter at barnverntjenesten har undersøkt saken, viser seg at barnets situasjon er
mindre alvorlig enn antatt, har den som ga opplysninger til barnevernet likevel ikke brutt sin
taushetsplikt, så lenge vedkommende hadde grunn til å tro at barnet befant seg i en situasjon
som utløser opplysningsplikt.
Meldinger / opplysninger til barnevernet kan ikke formidles uten foreldres samtykke hvis det ikke
gjelder en sak der det er grunn til at tro at barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt
En melding til barnevernet må være skriftlig og så konkret som mulig. Foreldrene bør få en kopi. Se
under.
Leder av barnehagen kan være den som leder. Dersom leder ikke vil, har den som har en bekymring
en selvstendig meldeplikt og må melde på egen hånd.
Motivere foreldre til samtykke og samarbeid



Som hovedregel skal en alltid informere foreldrene om at du vil informere barneverntjenesten om din
bekymring for barnet.
I tilfeller der bekymringen for barnet gjelder vold eller overgrep skal foreldre IKKE informeres i forkant
av en melding til barnevernet.
I andre saker vil det være en fordel at den som skal melde til barnevernet informerer foreldrene og
forsøker å oppnå et samtykke til å innlede et samarbeid med barnevernet. Foreldrene er de viktigste
personer i forhold til å endre barnets omsorgssituasjon. Å gi opplysninger til barnevernet uten at
foreldrene er informert kan derfor vanskeliggjøre et senere samarbeid.
Anonym drøfting med barnevernet

Melder kan henvende seg anonymt til barnevernet og drøfte en problemstilling anonymt før en
bekymring formelt blir meldt til barneverntjenesten. Barnet og situasjonen skal da omtales og
diskuteres slik at barnet ikke kan identifiseres.
Barnevernets tilbakemelding til offentlig melder



Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding om et barn, må den inne en uke avklare om den skal
igangsette en undersøkelse av barnets situasjon.
Dersom en undersøkelse igangsettes, skal denne avsluttes innen tre måneder, eller hvis særlige hensyn tilsier
det innen seks måneder.
En barnevernsundersøkelse består blant annet av samtaler med barn og foreldre, og med andre som har
kjennskap til barnets situasjon.
Tilbake til første side
Barnevernets tilbakemelding til offentlig melder


Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til melder om meldingen henlegges eller om den undersøkes
nærmere.
Barnevernets taushetsplikt innebærer at barnevernet ikke uten videre kan gi opplysninger tilbake til melderen
om hva undersøkelsen resulterer i, og hvilke tiltak som eventuelt iverksettes. Her må barnverntjenesten som
andre tjenester, motivere foreldre til å samtykke til at offentlig melder (her barnehagen) kan informeres, og hva
den kan informeres om.
Fortsett barnehagens arbeid med barnet
Selv om barnevernet undersøker barnets omsorgssituasjon eller setter i gang tiltak rundt barnet, er det viktig at
en fortsetter med barnehagens arbeid og oppgaver knyttet til barnet. Se handlingsveilederens første side.
Hva kan barnevernet gjøre?
Mange har liten kjennskap til barnvernets arbeid. Her følger en kort beskrivelse av hva barnevernet kan gjøre.
Barnevernet kan iverksette hjelpetiltak som støttekontakt, plass i barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak i
hjemmet, eller andre foreldrestøttende tiltak. Som hovedregel kan hjelpetiltak bare settes i gang når foreldrene
samtykker til det. Det kan avvikes fra dette. Da er det kun fylkesnemnda som kan fatte vedtak om hjelpetiltak.
Vedtaket kan være om det skal iverksettes pålegg til foreldrene, eller om barnevernet skal overta omsorgen for
barnet og plassere barnet i forsterhjem eller institusjon.
Skjema til bekymringsmelding
Her får du frem Askøy kommunes gjeldende skjema for melding til barnevernet
Tilbake til første side
Tiltak evalueres
De tiltak som barnehagen har planlagt i samarbeid med foresatte og eventuelt andre instanser, skal løpende
evalueres.
Evalueringen bør gi svar på:
 Hvordan går det med barnets utvikling og trivsel?

Har de forhold som i utgangspunktet ga grunn til bekymring endret seg?

Er det de riktige personer / tjenester som er involvert rundt barnet og familien?

Hvordan har samarbeidet mellom foreldre og barnehagen / andre tjenester vært?

Har det skjedd endringer i barnets / familiens situasjon?

Hva går bra?

Hva bør endres?

Hva har jeg (den enkelte f.eks. foreldre eller tjeneste) manglet?
Hent frem ”Skjema for tiltaksplanlegging” til bruk i evalueringen og oppdater tiltaksplanleggingen i etterkant av
evalueringen.
Tilbake
Tilbake til første side
Tiltaksskjema
Barnets navn
Barnets personnummer
Tiltaksskjema er laget av
Dato
Dato for siste oppdatering
Beskrivelse av bekymring for et barn, og beskrivelse av de tiltak som
iverksettes i barnehagen
Når oppsto bekymringen?
Hvorfor oppsto
bekymringen?
Hvem har drøftet
bekymringen?
Er bekymringen tatt opp med
foresatte?
Dato for samtale med
foresatte
Hvilke tiltak er besluttet for
barnet /
familien?
Hva er målet med tiltakene?
Når skal tiltakene og
barnets /
familiens situasjon
evalueres?
Hvem har hovedansvar for å
følge
med barnets trivsel og utvikling
frem
til neste evaluering?
Beskrivelse av flere tjenesters samlede tiltak rundt barnet og familien
Når ble flere tjenester involvert
rundt
barnet / familien?
Er det innhentet samtykke fra
foresatte til utveksling av
relevante
opplysninger mellom tjenester?
Dato for samtykke:
Er barnevernet involvert?
Hvilke tjenester er involvert?
Felles målsetning for barnet:
Hvilke tiltak er iverksatt?
Felles målsetning for familien:
Hvilke tiltak er iverksatt?
Hvem har hovedansvar for å
følge
med barnets trivsel og
utvikling frem
til neste evaluering?
Tilbake til første side
Muligheter for anonym drøfting og veiledning
Generelt
PPT

For mer informasjon og kontaktinformasjon: https://www.askoy.kommune.no/tema/barn-ogfamilie/barnehage/item/pedagogisk-psykologisk-tjeneste
Helsesøstertjenesten

Helsesøster er en naturlig samarbeidspartner for barnehagene.

Helsesøster vet mye om barns utvikling og kan være en god veileder og kontaktperson for annen hjelp i
helsetjenesten.

For kontaktinformasjon: https://www.askoy.kommune.no/helse-og-omsorg/barneverntjenesten/517barnevern#beskrivelse
Barneverntjenesten

Barnehager kan kontakte barneverntjenesten for anonym drøfting av en sak. Her kan barnehagen få veiledning
til hva de bør gjøre videre.

Informasjon om Barneverntjenesten på Askøy kommunes hjemmeside

Ta kontakt via Kundetorget på tlf: 56 15 80 00
Vold og overgrep
Barneverntjenesten, se ovenfor
Konsultasjonsteamet for vold og overgrepssaker

For mer informasjon: Brosjyre
Psykisk helse
Reisepedagog i barnehageavdelingen

Tilbyr veiledning og samtaler til personalet i barnehager som er bekymret for et barn i en vanskelig livssituasjon
eller alvorlig krise.

For mer informasjon: https://www.askoy.kommune.no/organisasjon-askoy-kommune/oppvekst-oglevekar/barnehage/pedagogiske-stottetjenester/689-pedagogiske-stottetjenester#reisepedagog

Brosjyre
Psykologtjenesten

Kan tilby rådgivning og veiledning til fagpersoner som er bekymret for et barn

For kontaktinformasjon: http://psykologtjenesten.net/om-tjenesten/

Info om Psykologtjenesten på internett Askøy kommune
Tilbake til første side
Rus- og psykisk helsetjeneste

Kan kontaktes for en anonym drøfting knyttet til voksnes psykiske lidelser
For kontaktinformasjon:
http://www.askoy.kommune.no/organisasjon-askoy-kommune/oppvekst-og-levekar/individ-og-levekar/rus-og-psykiskhelse#beskrivelse
Rus
Rus og psykisk helsetjeneste

Kan kontaktes for problemstillinger knyttet til rusmisbruk.

For kontaktinformasjon: http://www.askoy.kommune.no/organisasjon-askoy-kommune/oppvekst-oglevekar/individ-og-levekar/rus-og-psykisk-helse#beskrivelse

Kundetorget Tlf : 56 15 80 00
Ambulant team (i Psykisk helsetjeneste)

Kan også bistå med kompetanseheving knyttet til rus (kontakt Psykisk helsetjeneste)
Se for øvrig opplysninger under ‘Tiltaksplanlegginger Alternativ C’ i denne veileder
Øvrige rutiner
De private barnehager har egne kvalitetssystemer som beskriver ulike rutiner som vil være knyttet opp til
rutinene i denne veileder.
På denne siden er lagt lenker til de kommunale barnehagers rutiner som er knyttet til veilederen.
 Lenke til barnehageavdelingens Håndbok HMS kapittel 15 som blant annet beskriver rutiner for:
o
Prosedyre for å ta hånd om ruset forelder/voksen som vil avhente barn.
o
Instruks for når barnevernet skal kontaktes
o
Rutine for uavhentet barn
 http://intranett.askoy.kommune.no/Modules/articlecategory.aspx?Category.ID=3574
Tilbake til første side
Litteratur og Lenker
Nettsider
Psykisk helse
https://www.morild.org/
Voksne for barn: http://www.vfb.no/xp/pub/venstre/gul/start
http://www.helsedirektoratet.no/psykiskhelse
http://www.barweb.no/
http://www.mentalhelse.no/
Rus
http://www.borgestadklinikken.no/
http://www.forebygging.no/
Fengsel
http://miniomsorgen.no/miniomsorgen/VELKOMMEN.html
Tilknytning
Vold, seksuelle overgrep, traumer
http://www.rvts.no/
http://sor.rvts.no/filestore/Filarkiv/Dokumenter/Fagstoff/Barnevern/Traumeguiden2.pdf
Litteratur
Se meg i barnehagen
Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i
barnehagen
av Sosial- og helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Mental helse
God praksis i daginstitutioner
Børn med psykisk syge forældre
Et inspirasjonshefte
http://www.barn-i-fokus.dk/mat/goprda.htm
Tilbake til første side
Barn som vekker bekymring
av May Britt Drugli
Boka ”Barn som vekker bekymring” er skrevet fordi mange er usikre på hva de skal gjøre
når de møter barn som av en eller annen årsak vekker bekymring. Tanken er at den skal
inspirere til å ta tak i egen bekymring og jobbe systematisk med denne. Boka er ment å
være et utgangspunkt for aktiv handling og refleksjon over egen praksis. Den er ikke ment
å være en fasit eller et forsøk på å presentere enkle løsninger på vanskelige problemer. Det
finnes ingen riktige svar på hva en skal gjøre i møte med barn som vekker bekymring. Det
som er viktig, er at en er bevisst på det en gjør, eventuelt ikke gjør, og hvorfor. Barn som
vekker bekymring vil egne seg best for dem som jobber eller vil komme til å jobbe med
barn i barnehage og småskole. Men også helsesøstre og andre som jobber med barn og deres foreldre vil ha
nytte av boka. I den nye utgaven (2008) er det gjort små endringer i forhold til utgaven fra 2001. Referanser
er oppdatert, og det er tatt inn noe fagstoff om barn med internaliserte vansker i deler av teksten, der det i
den første utgaven var barn med atferdsvansker, som stod i fokus.
Samtaler med barn
metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner
av Haldor Øvreeide
Boka åpner for en ny og utdypet innsikt i barnets situasjon i barnevernssaker, og for en
samtale-metodisk og utviklingsstøttende tilnærming til barnet. Boka skal stimulere til flere
samtaler med barn i barnevernssaker, og er derfor nyttig for alle som arbeider med
barnevernsspørsmål. Boka henvender seg særlig til dem som skal møte barna og deres
nærmeste omsorgspersoner i beslutningssammenheng, i hjem, fosterhjem og på
institusjoner.
Barn og traumer
en håndbok for foreldre og hjelpere
av Atle Dyregrov
Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte
med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer
under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om
hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. Nytt
stoff er skrevet inn, spesielt hva angår spesifikke arbeidsmetoder, men den avspeiler også
alt som er vunnet av ny kunnskap siden
den først kom ut. Mange praktiske eksempler levendegjør de tiltak som foreslås.
Dyregrovs varemerke er at det han skriver, lett lar seg omsette i konkret hjelp. Denne
boken er intet unntak.
Avdekking av seksuelle overgrep mot små barn
barnet, metoden og den sakkyndige
av Linda Myhren; Silje Steinsbekk
Avdekking av seksuelle overgrep mot små barn" er et hjelpemiddel for fagpersoner i møte
med seksuelt misbrukte barn. Boken er særlig sentral med hensyn til de juridiske sidene
ved denne problematikken. Forfatterne presenterer viktig psykologisk teori og forskning
med hensyn til avdekking av seksuelle overgrep. De tar opp barns evne til å huske
seksuelle overgrep, og hvordan barn gjennom lek og samtale kan gi uttrykk for slike
opplevelser. I boken presenteres både symptomer på seksuelle overgrep og metoder som
kan benyttes i en avdekkingsprosess. Boken tar utgangspunkt i en nylig vedtatt
lovendring som åpner for bruk av observasjon i stedet for eller forut for dommeravhør
ved mistanke om seksuelle overgrep. Den barnefaglig sakkyndige gis en sentral plass innenfor denne
ordningen. I boken drøftes ulike dilemma knyttet til sakkyndighetsrollen og utfordringer i møtet mellom jus og
psykologi blir også drøftet. Linda Myhren er psykolog og arbeider som prosjektleder ved Furuset Barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikk i Oslo. Silje Steinsbekk er psykolog ved Breimyra Barnehjem i Bergen, en
akutt- og utredningsinstitusjon for barn i alderen 0-10 år.
Tilbake til første side
Sammen så det hjelper
metoder i samtaler med barn, ungdom og familier
av Gunnar Eide; Rolf Rohde
Sammen så det hjelper er en metodebok innen helse- og sosialfagene. Den henvender seg
til fagfolk som i sitt daglige arbeid møter barn, ungdom og foreldre. Boka retter seg mot de
som arbeider med familier der noen sliter, men den kan også være relevant for andre, som
for eksempel pedagogisk personell. Forfatterne skriver engasjert om relasjoners betydning
for mental helse og trivsel og legger vekt på mestrings- og ressursdimensjonen. De gir
leseren konkrete ideer og praktiske anvisninger til arbeid i barne- og familiesamtaler.
Hvert kapittel i boka inneholder historien til et eller flere barn og beskriver de metodene
som har vært hensiktsmessige å bruke for å kunne hjelpe og støtte det enkelte barnet i en vanskelig og
uoversiktlig situasjon.
Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse
Vibeke Moe (Redaktør); Kari Slinning (Redaktør); Marit Bergum Hansen (Redaktør)
Denne boken handler om barns utvikling og psykiske helse i de første leveårene. Psykisk
helse hos sped- og småbarn er et ungt fagområde, men forskning har gitt oss økt
forståelse for at spedbarnet har en langt større kapasitet for læring, hukommelse og sosialt
samspill helt fra fødselen av enn tidligere antatt. Forskning omkring betydningen av
prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av
det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres
og diskuteres i denne håndboken. Boken består
av 39 kapitler tematisk fordelt på fire bolker: Grunnleggende teori og modeller for tidlig
utvikling, Barn i risiko, Kartlegging og diagnostisering, Tiltak og behandling.
«Liten i barnehagen»
Forskning, teori og praksis av May Britt Drugli (2011) Cappelen Damm
Hensikten med boka Liten i barnehagen er å rette fokus mot de yngste barna i
barnehagen. Det legges vekt på å presentere forskning på dette området og på god
praksis.
Små barn trenger å oppleve trygghet i form av nære relasjoner både til foreldre
og til de voksne i barnehagen. Liten i barnehagen starter derfor med en enkel
innføring i tilknytningsteori. Videre har den en del som formidler internasjonal forskning om
hvordan barnehageopphold påvirker små barn og deres utvikling. Selv om denne forskningen ikke
er direkte overførbar til norske forhold, kan den fungere som nyttige innspill i diskusjonen om hva
som bør vektlegges i utviklingen av gode norske barnehagetilbud til de yngste barna. Til slutt
retter forfatteren fokus mot hvordan man kan sikre gode relasjoner mellom de voksne i
barnehagen og småbarna, og samtidig fremme gode relasjoner til foreldrene. Liten i barnehagen
retter seg mot studenter på førskolelærerutdanningen og ansatte i barnehager (Cappelen Damm).
Tilbake til første side
«Mikroseparasjoner; tilknytning og behandling» av Ida Brandtzæg, Lars Smith, og
Stig Torsteinson (2011) FagbokforlagetForfatterne er frontfigurer i
implementeringen av behandlingsmetoden Circle of Security i Norge. I denne
boken bygger de bro mellom tilknytningsteori, forskning og klinisk praksis.
Forskning fra nevropsykologi, traumestudier og mentaliseringsperspektivet
integreres med kjerneelementer i tilknytningspsykologien. Særlig legges det
vekt på den mest risikofylte tilknytningskategorien, desorganisert tilknytning.
Forfatterne deler rikelig fra sine erfaringer med tilknytningsbasert arbeid med
psykoterapi, barnevern og forebyggende helsevern. Det settes også fokus på
hvordan samfunnsinstitusjoner som barnehage og rettsvesen kan bidra til å
øke barns opplevelse av emosjonell trygghet.(Adlibris Forlag)
«Samtalebilder en vei til kommunikasjon med barn »
av Merete Holmsen, Kjell E. Midthun (Illustratør) (2007) NKS Forlaget
Denne boka gir pedagoger et verktøy til bruk ved samtaler med barn om
barnas opplevelser, tanker og vurderinger om livet i barnehage og skole. Boka
er praktisk tilrettelagt og viser hvordan pedagoger gjennom bilder kan
kommunisere med barna om deres livsverden. Det vises til forskning der bruk
av visuell støtte gir barn mulighet til å fortell åpent og fritt om egne erfaringer når barna kan gjøre
det gjennom bildene. Bildene i denne boka følger et musebarn gjennom dagliglivet i barnehagen
og skole og gir barna mulighet for identifikasjon av tema og følelser i bildene. Boka viser
eksempler på hvordan man lager en samtaleguide for barnesamtaler og hva man skal legge vekt på
ved bruken ab dette. Bakerst i boka presenteres de 15 ulike samtalebildene i farger. Har
litteraturliste.(Bokkilden)
«Barn i risiko, skadelige omsorgssituasjoner» av Øyvind Kvello
(2010) Gyldendal Akademisk
Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp
til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for
beskyttelses- og risikofaktorer som påvirker barns omsorgssituasjon.
(Bokkilden)
Tilbake til første side
Tilbake
ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER OM
HANDLINGSPLANEN
Prosess navn:
Bekymring for barn i barnehage
Omfang:
Kommunale og private barnehager i
Askøy kommune
Fagsjef for barnehager, Ann Iren Larsen
Eier av prosessen:
Prosessveileder:
Anita Nordanger Gundersen, Birte
Berntsen, Inger Jørgensen
Inger Jørgensen
Dato oppstart:
Vår 2011
Teammedlemmer:
Dato godkjent:
Dato evaluering:
August 2013
Tilbake til første side