To "Monday"

#12-304
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
ó−ë®ò èê¬òêô
Sep. 26
'16
’½ôñ
Fax: 718-384-4631  Email: [email protected]
ìàåé úéø÷

øåáéöä ìå÷ - éñðàî

øåáéöä çåì - ô"á
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
ñîñê è"×
î"¼¾³
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
íñ×í −ëê
ö³ìí
á"ñîåå é"ð ïééì÷ ÷çöé ä"åî
é"÷ é"ð ïàîôéå÷ åå"øá 'éøà íééç óíåé ä"åî
é"÷ é"ð ÷àèùðééåå àãåé äùî ä"åî
á"ñîåå é"ð ùèéååàéåð àôéì ä"åî
á"ñîåå é"ð áéìèàâ äùðî ä"åî
ùåáèòìô é"ð õèéùôéì íäøáà ä"åî
éèéñ ïàéðåé é"ð øòãðòìãòéøô óñåé äùî ä"åî
ö³ìí −ëê
é"ð àãåé äîìù
ïàãðàì é"ð øàì÷ íåçð ä"åî
é"ð íøîò äùî
é"÷ é"ð ïàîøòä á÷òé äîìù ä"åî
é"ð ìàåîù íäøáà á"ñîåå é"ð øòîéååù íçðî äùî ä"åî
é"ð ïéîéðá
á"ñîåå é"ð øòðãæòøã áåã ãåã ä"åî
é"ð ìàåîù
á"ñîåå é"ð ïééì÷ àãåé ÷çöé ä"åî
é"ð áàæ ìàåîù
èéòâ-éñ é"ð ïàîãìàåå øéàî ìàøùé ä"åî
é"ð íäøáà êåøá
á"ñîåå é"ð ãìàååðéøâ øåãâéáà äùî ä"åî
 èëàð êàåå 
233 Penn é"ð øòãðàìøòáà (î"øá) ãåã ä"åî ç"åî úéáá
ïàîùééìô øæòéìà íäøáà ø"á òùåé óñåé ä"åî
é"ð
8:00 úéøçù ïòéåå ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
90 Ross # 1-K é"ð ïäà÷ ãåã íäøáà ä"åî ç"åî úéáá
é"ð øòãéåå àâøù ìà÷æçé ø"á ìàåîù äùî ä"åî
8:00 úéøçù àâéô ìäåà ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
àãåé á÷òé ä"åî
ãøàôãòá 469 ãðàìååéì÷ ã"îäéáá ,à"èéìù ïàîééøô ÷"ãáà ö"äâä ïúç
8:00 úéøçù 7:30 úåçéìñ éñøàî øà÷ ùèéìãàø 224 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
é"ð õéùôéì 'éøà óñåé â"äøä ïá

íéàðú úáéñî 
íñ×í −ëê
é"ð ïééì÷ ÷çöé ä"åî
ö³ìí
ö³ìí −ëê
é"ð àãåé äîìù
(àðñàø÷)
ïàãðàì é"ð øàì÷ íåçð ä"åî
ïåéøôà íìåàá
:‫ג"א מצטרפים‬
‫היינט נאכט קומט פאר די גאר וויכטיגע מסיבה‬
‫ חיים מאיר‬-‫ נחמן כהנא‬- ‫חיים מאיר האווריץ‬
‫ חיים‬-‫ משה לעווין‬-‫ יעקב שמואל סיגעל‬-‫קליין‬
‫ שאול שיין‬-‫ מרדכי גרינבוים‬-‫מאיר גרינבוים‬
‫בבית מו"ה חיים מאיר פוקס הי"ו‬
‫זכות ליום הדין‬
200 Wallabout #6-D
128 Rutledge St ‫ביהמ"ד תהלות יואל ד'סאטמאר‬
‫שמחים אנו להודיע שיתקיים אי"ה שיעור הכנה לראש השנה‬
‫ע"י הרה"ג ר' שלמה ניסן דאמב שליט"א‬
‫ בביהמ"ד תהלות יואל‬- ‫ בבוקר‬8:30 ‫בכל יום בשבוע זו בשעה‬
‫ בביהמ"ד דעעש‬- ‫ בערב‬9:15 ‫ עד‬8:15 ‫ מן‬- ‫ אצל השיעור של הרה"ג ר' יוסף חיים גרינוואלד שליט"א‬- ‫מתחילין היום מס' סוטה‬
: • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • :
‫אבותינו‬
:‫להצלת בתי חיים באירופה‬
718-640-1470
11 ‫חברת מספקי מזון רופט ביז‬
PM
718-907-1950
àúééøåàå ìàøùé úøåáç
÷"á/î"á
.‫ יח‬.‫ יא‬.‫ כ‬:‫ כב‬.‫כג‬
ê"õ¾ - ì"ëí ö³ì - êšêþšô ñ"®ï öòìñê þ"ë ëš¼− −ëþ
®"¾ - èêþõ −ô×ìô ñ"®ï þ¼ññê μîòì óíþëê þ"ë þï¼ñê −ëþ
¬"³ - êšêþšô ¹−þì ñ"þ ö³ì - êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ðñêèò¼þêš í¾ô −ëþ
î"ò³ - óîñ¾ þ¾í ñ¾ îò−šï - êñêôëîñ ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô-ö¼èò¼¬¾ ñðò¼ô óìòô þ”ë þï¼−ñê −ëþ
î"š³ - êñ¾−ô¼þõ ,ñ−ôîþëîð ð"ëê ñ"®ï −îñí (¾¬−ëíêþð) öôñï ñê−³îš− þ"ë þ−êô í¾ô −ëþ
¬"½š³ - êšêþš −òîêèô ñ"®ï ö−þêš í¾ô −ëþ
ì"¼š³ - ëîš−õô ñ"®ï þ¼è−ðôþêëþð (−îñ ³¾îðš) šì®− −îñ þ”ë ñêþ¾− −ëþ
î"õš³ - ¾îðš −þôê ½"ìô - š½−ñþ¼¬½ô ñ"®ï ½ìòõ þ”ë [¹þ¾í] −þîê −ëþ
õ"š³ - ³îš−õ½í ½þ¬òîš/ì"í ñ¼ë −ìê - ¾−ñêšô ñ"®ï öí×í ¹½î− þ”ë ó−−ì −ëþ
ð"®š³ - êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï ±−¾õ−ñ (š½ò−õ) ë−−ñ ’−þê þ”ë ëêï í¾ô −ëþ
- ê"¼îòí þ−ôñ³ - êšò−ôêšô ñ"®ï þ¼ñš−¬¾ ’−þô¾ −ëþ
î"ñþ³ - ó−ò¾î¾ −ìþõ ½"ìô - êëî® óþê ð"ëê ñ"®ï öîí³½ ëîñ¬ô þ”ë í¾òô −ëþ
î"½š³ - ö−þõ½¼îî ð"ëê ñ"®ï ±−ñ−õ ñêòòì −ëþ
í"¼š³ - óþëê ³−þë ½"ìô - ±−ïêñêïô ñ"®ï êþ−õ¾ íòšñê þ”ë í¾ô ¹½î− −ëþ
ï"−þ³ - ö−þ¼õ½¼îî ±"ôîð ñ"®ï ±−ññ−õ ñêòòì þ"ë ëêî− −ëþ
ë"½þ³ - ½¼−ð¼í ð"ëê ñ"®ï öê¬−êè (í¾ô −ð−) ¾þ−í −ë® þ”ë óìòô îí−ñê −ëþ
è"×þ³ - ¼¾îí− ³ôìñô ½"ìô - ¬ê¬¾ò¼ï−−ê ±"ôîð ñ"®ï ðñ¼õò¼×−−þ ë−−ñ êðî− þ"ë ¼¾îí− −ëþ
è"ñþ³ - êòîîêðô ñ"®ï ì½õ −ëþ
ð"ñþ³ - μîò−ì ³ìòô ½"ìô - ñîõ−òþê¬ ð"ëê ñ"®ï ð"ëêë í¾ô þ”ë ¹½î− −ëþ
ì"¼þ³ - ¹½î− óíþëê ³îðñî³ ½"ìô - ö−ñ−¾ïô ñ"®ï êþè−ê ¾îë−−ñ íðîí− ’−þê þ”ë ¹½î− óíþëê −ëþ
è"®þ³ - íþîþë íò¾ô/ó−−ì ±õì ½"ìô - ö−ðêþô ñ"®ï öí×í ëêï ’−þê þ”ë þ−êô ñêþ¾− −ëþ
î"®þ³ - ëþô ñ"®ï öêôð¼−þõ ñêþ¾− þ”ë [î−òþ¼ë] þ¼ë ëîð −ëþ
---------------î"ñ¾³ - ñêšïì− öîïì ½"ìô - š®îñ½ô ñ"®ï −š½ôêþëê öôñï −×ðþô þ”ë ñêšïì− −ëþ
76∞-64∞ è−òîï μêîî¬−ô

íéðîæ
5:36
6:48
9:11
9:47
10:22
10:46
12:47
1:23
4:58
6:45
7:58
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
ò"þ³ - ì"ðí ð×ò - ëîèêñèô ô"ôþ ö³ì - ñ"®ï óꬾþëñí (ëîò꾚) ðîð þ”ë ëêï ¹½î− −ëþ
¬"òþ³ - ¹½î− −ïòè ½"ìô - öêþ−ïîê ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí −×ðþô þ”ë þ¬ñê ¹½î− −ëþ
è"®þ³ - íðîí− ³ìòô ³"î¾ ½"ìô - −š½ò−ïþëêð ð"ëê ñ"®ï ±þ¼í −îñí ¹½î− þ”ë íðîí− −ëþ
è"®þ³ - ¾"þíô −ð−½ì −ñîðèô - ë¼−−ñîš−ò ð"ëê ñ"®ï −š½îîêòê− −îñí ë−−ñ ñêþ¾− þ"ë íôñ¾ þ−êô −ëþ
ï"®þ³ - ¾¬−−ëô ñ"®ï ±−îîþîí öþíê þ”ë þï¼−ñê þ¬ñê −ëþ
---------------è"¾³ - ð"−í ñ"®ï þîèô þ³ñê ë−−ñ ’−þê íðîí− þ”ë ñêñ®ë í¾ô −ëþ
è"¾³ - šì®− ³ð−š¼ ½"ìô - þðò½×ñêô ñ"®ï þ¼è−®òêð −ë® ñêîô¾ þ”ë óìòô šì®− −ëþ
ð"¾³ - êîî−¾þîê ±"ôîð ñ"®ï þ¼èþ¼ë®þ¼îî šì®− ðîð þ"ë í¾ô −ëþ
ñîñê ð"× - èꬽò−ð öèþêô
¬"® - êñî¬ñ−¬ô ñ"®ï ö¾î¾ þ”ë óíþëê −ëþ
ê"õ¾ - íò−îî ð"ëê ñ"®ï íõ− −×ðþô −ëþ
ê"õ¾ - êò−îîô ñ"®ï ë−−ñ íðîí− −ëþ
76∞-59∞ öè¼þ èꬽò−ð
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

-
73∞-66∞ è−òîï èê¬òêô øòèòåå
ñãééôéñàì÷
845-238-0903 ‫ פאר אינטערעסיטע ביטע רופט‬,‫ יאר איז גרייט צו קומען מנקר זיין ווי אימער‬10 ‫המנקר מומחה שוין באלד‬
718-607-5244 ‫ יוסף האלצער סופר ומוכר סת"ם‬- ‫ גוטע פרייזן‬,‫ חשובע סופרים‬,‫מהודר'דיגע מזוזות‬
845-492-1502 ‫ רופט‬,‫ גרייט צו באצאלן‬,‫ פארטאגס‬6:00 - 5:00 ‫געזוכט א קאר רייד יעדען טאג פון ווס"ב קיין ק"י בערך‬
718-387-2650 ‫ פאר הספרים‬.‫ בעסטע פרייזן‬- ‫ מתנות‬- ‫ שו"ע‬- ‫ טורים‬- ‫שס'ן‬
347-661-8403 ‫ פאר האלסעיל רופט‬- ‫ בחניות הספרים‬,‫יכולים להשיג הקונטרס "בצל רבינו" )מסאטמאר זי"ע( על חודש תשרי‬
718-388-1390 / 646-303-8922 .‫ 'אינמיטן' ביהמ"ד הגדול ראדני‬,‫'טע שורה‬8 ,‫צו פארדינגען א ברכת כהנים זיץ‬
718-781-4080 :‫ רופט‬,100% cotton ,‫ אויך גרויסע האנטוכער פאר די הענט‬,‫ סייזעס‬2 ‫אכטונג שמשים! מקוה האנטוכער‬
347-242-8632 ‫ מכון בדיקת מזוזות וקביעתן‬.‫ קובע זיין מזוזות פראפעשיאנאל כהלכה‬- ‫ בודק זיין‬- ‫חודש אלול! אראפנעמען‬
[email protected] 347-675-2966 ‫ רופט‬.‫ שו"ע ש"ס ומתנות‬,‫ קינדער מחזורים‬,‫ לעידער‬,‫ אנטיק‬,‫ חתן כלה מחזורים‬:‫כל בו ספרים מתנות צענטער‬
917-755-7391 ‫ אלי' הערשקאוויטש‬,‫ מאראקא‬,‫ יאנאווא‬- ‫אתרוגים האלסעיל‬
845-570-2905 ‫ רופט מרת פריעדמאן‬.‫ ספעציעל פרייז פאר גאנצע משפחה‬- ,‫ א נאמען‬$30 - ‫ מאכט אייך ריין אויך פון עין הרע‬- ‫תכלה שנה וקללותיה‬
347-452-4554 ‫ רופט‬,‫א שיינע בעל תפילה פאר די ימים נוראים‬
347675-4006 :‫ רופט‬$850 ,‫טע שורה‬4 ,‫צו פארדינגען א ברכת כהנים זיץ אין קיט"ל ראדני‬
646-415-0244 .‫'טע רייע‬7 ,.‫ערשטע סעק‬, ‫ פרויען זיצ'ן צו פארקויפן אין ביהמ"ד הגדול ראדני אויף צופן זייט‬2
718-388-9548 :‫ רופט‬,‫'טע רייע‬5 ,‫צו פארדינגען א פרויען זיץ אין ביהמ"ד הגדול ראדני‬
347-628-1654 ‫ רופט‬,‫בחור‬/‫אן עקספיריענס יונגערמאן איז עוועיליבעל צו לערנען מיט אייער יונגעל‬
‫ גאר ביליגע פרייזן‬accessories ‫ סעלפאונס און‬Verizon - Sprint ‫אלע‬
M&H Comm. 160 Lee Ave 718-797-2668
!‫זומער בליץ סעיל‬-‫נאך‬
Williamsburg Cheder seeking English and/or Math teacher after 3:30. Some teaching exp helpful. Strong administrative support. 347.775.2899
.‫ לאזט מעס‬917-946-5388 .‫ אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב‬4:35-5:50.‫ געווארן עוויל‬position ‫אן ענגליש טיטשער‬
718-851-6430 :‫ רופט‬,‫ חדשים‬4 ‫סוכות אדער פאר‬/‫יו"כ‬/‫ צו פארדינגן אויף ר"ה‬14- 53 ‫ א גרויסע פורנישד דירה ביי‬- õ"ë
347-542-9877 .‫מארסי‬/‫ העיווארד לי‬,private entrance ,‫ צו פארדינגען א שיינע בעיסמענט אפיס ספעיס מיט פענסטערס‬- ë"½ôîî
‫מ‬.‫ ל‬347-683-7156 ,‫ בעדרום פורנישד דירה אויף סקילמאן פאר אפאר חדשים‬1 ‫ צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
718-624-6472/347-743-6256 .‫לי געיגענט‬/‫אין די פען‬, ‫ בעדרום דירה מיט א פארטש‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
Call your #1 office Broker ARG 718-852-8981 ?‫פארדינגען אפיס ספעיס‬/‫ זוכט איר צו דינגען‬- !‫ אפיסעס‬- ë"½ôîî
347-578-4139 :‫ רופט‬.‫פלאשינג‬/‫ לי‬,‫ בעדרום דירה צו פארדינגען פאר גאנץ חודש תשרי‬2 - ë"½ôîî
.‫ לאזט א קלארע מעס‬929-210-1236 .‫ סאוטסייד געגנט פאר חתן כלה‬,‫ בעדרום דירה מיט דיינינג רום און בעקיארד‬2 ‫ הערליכע נייע‬- ë"½ôîî
718-935-9784 ‫ רופט‬,‫ צו פארדינגען א גרויסע שיינע פירנישד דירה געאייגענט פאר חתן כלה‬- ë"½ôîî
347-762-1256 .‫ געאייגענט פאר חתן כלה אדער פאר אפיס‬,‫ בעדרום בעיסמענט דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
929-214-9115 .‫ נאנט צו הצלחה גראסערי‬Collins Ave. ‫ זייטן אויף‬4 ‫ בעדרום דירה מיט פענסטערס פון אלע‬5 ‫ צו פארקויפן א‬- ë"½ôîî
.‫מ‬.‫ ל‬347-450-8259 .‫ בעדרום איבערגעבויטע דירה געאייגנט פאר חתן כלה‬1 ‫ צו פארדינגען א שיינע‬- ë"½ôîî
212-810-7491 .‫ בעדרום דירות צו פארדינגען אויף סקילמאן מיט גרויסע פארטש און דיינונג רום‬1 - ë"½ôîî
.‫מ‬.‫ל‬.‫ אויב קיין ענט‬718-384-1969 .‫ אלט וומס"ב‬,‫ פריש געפעינט‬,‫ שטאק ארויף‬1 ,‫ קאך‬,‫ בעדרום פורנישד דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א שיינע לעכטיגע‬- ë"½ôîî
347-915-5350 ‫ רופט‬util. & int. incl $495 ,‫ דעסקס‬2 ‫ פלאץ פאר‬,‫ אפיס אין געיגענט צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
347-915-5350 ‫ גאר גוטע פרייז רופט‬.‫ הופער געיגענט‬,‫ יאר‬1 ‫ בעדרום פורנישד דירה מיט דייניג רום צו פארדינגען פאר‬1 - ë"½ôîî
845-662-3678/845-662-2744 :‫ רופט‬.‫ מארסי פענן געגנט‬,‫שמחת תורה‬/‫ בעדרום דירה פאר ר"ה‬2 ‫ געזוכט צו דינגען‬- ë"½ôîî
,Furnished Apt. Throop/Wallabout, New big 2BR, 1 1/2 Baths, high ceiling avlble ASAP, call agent 718-309-4539 - ë"½ôîî
M1-2 lot for sale, great for offices, medical, yeshiva, Beis hamedrish. Pls email [email protected] - ë"½ôîî
Brand new beautiful 2 bedroom apt available, painted & scraped, South 11/Wythe. Just a few left. 347-619-2729 - ë"½ôîî
1 bedroom apt for rent for choidesh Tishra. Call 347-585-3187 - ë"½ôîî
1000/2000 s.f. retail space available, Broadway/Gerry. 347-985-0020 - ë"½ôîî
ONE TIME OPPORTUNITY! Now accepting applications for an affordable 2-bedroom condo in
Williamsburg, Throop/Walton area. Price $217K. For more information on how to apply, income
eligibility, and deadline please visit affordableapplication.site123.me or email [email protected]
‫‪ - −½òêô‬הערליכע ‪ 4‬בעדרום קאנדא‪ - 71 Bates Dr. ,‬שנעלע דיעל ‪ -‬רופט זושא פעדער בראוקער ‪347-693-3397‬‬
‫‪ - −½òêô‬צו פארקויפן א שיינע גרויסע ‪ town house‬מיט דירה אונטן‪ 1350 ,‬ס"פ א שטאק‪ .‬כמעט גרייט אריינצומופן‪845-662-0083 .‬‬
‫‪ - −½òêô‬צו פארקויפן א ליכטיגע ‪ 5‬רומיגע דירה‪ ,‬גוטע געגנט‪ ,‬רופט ‪845-538-6293‬‬
‫‪ - −½òêô‬א ‪ 3‬בעדרום דירה מיט א סוכה צו פארדינגען פון שבת פאר יו"כ ביז נאך סוכות‪ Bluefield .‬געיגנט‪347-683-6844 .‬‬
‫‪ - −½òêô‬צו פארקויפן א הערליכע נייע גרויסע ‪ 4‬בעדרום ‪, ,town house‬און די געיגענט פון ‪ ,Warren Ct./Suzanne‬גרייט אריינצומופן‪ ,‬רופט ‪845-659-0459‬‬
‫‪ - −½òêô‬צו פארדינגען ‪ 2‬דירות אויף ר"ה נאנט צו וויזניץ‪ ,‬רופט ‪845-578-4071‬‬
‫‪ - −½òêô‬מציאה רבה! הערליכע דירות ‪ 1800‬ס‪.‬פ זייער נידריגע טעקס‪ .,‬אין א נייע חסיד'ישע דיוועלפמענט‪,‬‬
‫‪ 5‬מינוט מיט א קאר פון צענטער מאנסי‪ ,‬פרייז ‪ ,$350K‬רופט‪ 845-357-0888 :‬לאזט מעס‪.‬‬
‫‪ - −"š‬א פריוואטע הויז צו פארדינגען אין קאנטרי האלאוי‪ ,‬רופט ‪347-362-2536‬‬
‫‪ 3 - îîêþèò−ôîñë‬בעדרום דירה צו פארדינגען אויף סוכות מיט א סוכה‪ ,‬מעגליך אויף גאנץ תשרי ‪845-782-2080‬‬
‫‪ - èþîëèò−ôîñë‬דער ‪ villa‬איז עוועל‪ .‬פאר שבתים און ימים טובים ‪ ,30‬בעטן אלעס צוגעשטעלט‪ ,‬בעט געוואנט‪ ,‬עסצייג אד"ג ‪845-428-5632 .off 25% ,‬‬
‫‪ - èþîëèò−ôîñë‬צו פארדינגען א הערליכע ‪ 5‬בעדרום הויז פאר שבתים ‪ ,‬הערליך שיין צוגערישט מיט נייע ‪ 18) linen‬בעטן(‪ 845-587-4732 .‬עוועל‪ .‬סוכות‬
‫‪ - ½ñ−š½¬¼š‬דירה אין ‪ upstate‬אויף די שענסטע בערג צו פארדינגען דעם שב"ק‪ ,‬כמעט בחינם‪ ,‬הערליכע ביהמ"ד‪ ,‬אוצר הספרים‪ ,‬מקוה‪347-775-9139 .‬‬
‫‪ - öþîëðêîî‬צו פארדינגען א ‪ 3‬בעדרום דירה אויף סוכת מיט א סוכה‪ ,‬נאנט צו מקוה ‪,‬מנין ‪ ,‬מיט בעט געוואנט האנטערכער‪917-512-3483 .‬‬
‫‪ - îêñ¼½−¬òêô‬א הערליכע דירה‪ 15 - 11 ,‬בעטן‪ ,‬צו פארדינגען פון שבת האזינו ביז נאך סוכות‪ ,‬לינען און סוכה צוגעשטעלט‪845-243-0621 ,‬‬
‫‪ - öõþ¼îî¬òê‬צו פארדינגען א שיינע ‪ 2‬בעדרום דירה מיט א סוכה‪ ,‬נאנט צו פשעווארסק‪ ,‬פון עיו"כ ביז נאך שבת בראשית‪ ,‬רופט ‪003-247-473-3145‬‬
‫‪ - ó−ñ¾îþ−‬א הערליכע נייע דירה צו פארדינגען אין געגנט פון בית ישראל אויף יו"ט מיט אלע באקוועמלכקייטן‪011-972-58-670-0855 ,‬‬
‫‪ - Tri State Sewer‬מיר שטאפען אויף טוילעטס ‪-‬סינקס ‪ -‬וואנעס‪ ,sewer mains -‬א‪.‬ד‪.‬ג‪718-783-1000 .‬‬
‫אומאן ‪/‬ארץ ישראל אדער סיי ווי‪Worldwide SIM Cards & Cellphone Rental. unlimited plan also avail. 718-218-5000 -‬‬
‫מיר פארקויפן אלע ‪ Brand Name Carriages‬פאר גוטע פרייזן "‪ ,"authorized dealer with extended warranty‬רופט ‪917-828-5206‬‬
‫‪Looking for Title 1 Boys Teachers, Part-Time (P.M.) Math and Literacy B.A. or Rabbinical Degree Required Competitive Pay Email Resumes Only: [email protected]‬‬
‫‪Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: [email protected]‬‬
‫געזוכט א בחור מיט לייסענס פון ‪ 12:00‬מיטאג ביז ‪ 10:00‬ביינאכט‪ .‬רופט ‪347-941-7223‬‬
‫‪Mail box rental – 100A Broadway – 347-309-5554‬‬
‫געזוכט א אינגערמאן צו ארבעטען אין ‪ midtown Manhattan‬פול טיים‪ ,‬רופט ‪ 212-391-1755‬עקס ‪104‬‬
‫די בעסטע און שענסטע מתנה לכבוד סוכות! הערליכע געמאכטע שטערן סעטס פון ‪ Star Crafts‬צו פארקויפן‪718-384-1863 ,‬‬
‫געזוכט צוקויפן א טעיפרי קארדער וואס די טעיפ דרייט זיך אליין איבער‪718-344-5833 .‬‬
‫גענוצטע לייטער סוכה ‪ 8*8‬מיט סכך צו פארקויפן פאר א גוטע פרייז‪ ,‬רופט ‪347-486-1892‬‬
‫‪Great News for Business Owners! A team of highly successful Developers with‬‬
‫‪more than a decade of experience are now available to assist you and your team in all your‬‬
‫‪Development needs. Our expertise is in all most popular and widely used software environments.‬‬
‫‪Highly Economical! You pay only when you need for what you need. Our team will guide you‬‬
‫‪through the entire development process. Send an email to: [email protected]‬‬
‫א היימישע ‪ electrician‬פאר אלע אייערע לעקטערינג געברויכן‪ ,‬רופט ‪917-807-4795‬‬
‫‪ 2‬פלינקע בחורים זענען גרייט אויפצובויען אייער סוכה פאר א גוטע פרייז‪718-399-3620 ,‬‬
‫געזוכט ‪ 2‬אינגעלייט צו ארבעטן אין א שדכנים אפיס‪646-481-0826 :‬‬
‫פארט איר קיין ירושלים? מיט היימישע מטעמים וועט איר זיך פילן אינדערהיים באשטעלט שוין אייער שבת ויו"ט סודעה‪ ,‬רופט פ‪ .‬גראס ‪011-972-52-714-8823‬‬
‫‪ IT technician‬עוועל פאר אלע אייערע קאמפיוטער געברויכן‪ .‬רופט ‪917-426-6494‬‬
‫‪Low cost term life insurance with large living sickness cash‬‬
‫‪benefits paid in the lifetime of the insured. 718-374-6699‬‬
‫ספעציעל געאייגענט פאר מענטשן פון ‪ 60‬ביז ‪ 75‬יאר אלט‬
‫טיקעטס קיין אומאן ראש השנה פון מיטוואך נצבים ביז דאנערשטאג עשי"ת מיט ‪ Lufthansa $799‬רופט ‪646-647-0985‬‬
‫הערט א מורא'דיגע דרשה בעניני אלול וסליחות פונעם מגיד ר' פנחס דוד בונקער ‪ 718-480-5222‬עקס‪#6.5.22 .‬‬
‫כולל להוראה ‪ -‬מתחילים מחזור חדש ביו"ד ח"ב בזמן החורף הבעל"ט בתשלום מעולה‪ ,‬אברכים‬
‫מציונים ובעלי כשרון שברצונם להשלים א"ע בהוראה תוך כדי לימוד הלכות הנחוצות הללו התלויים‬
‫בשערה בעומק ובבהירות‪ .‬יתקשרו במוקדם האפשרי ‪.929-392-9181‬‬
‫בשורה טובה! צו באקומען נייע כשר'ע סעלפאון'ס פאר האלב פרייז ביי ‪Wireless Expert 140 Rodney St.‬‬