prisma VENT30 prisma VENT30-C prisma VENT40

NO Ytterligere informasjon for eksperter for apparater av typen WM 110 TD
prisma VENT30
prisma VENT30-C
prisma VENT40
Respiratorer
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Innføring
3
1.1 Brukernes kvalifikasjoner ........................................................................... 3
2
3
Sikkerhet
Innstillinger i ekspertområdet
3
4
3.1 Aktivere og forlate ekspertområde ............................................................ 4
3.2 Menystruktur ekspertområde .................................................................... 4
3.3 Meny system (apparatinnstillinger) ............................................................ 5
2
| NO
WM 68165 08/2016
3.4 Meny Ventilasjon (respirasjonsinnstillinger) ................................................ 7
1 Innføring
1 Innføring
Dette dokumentet tjener som supplerende materiale for eksperter (sykehuspersonale
og forhandlere) og inneholder ytterligere informasjon om terapiapparatene av typen
WM 110 TD.
Dette dokumentet er ingen fullstendig bruksanvisning.
Du finner følgende informasjon i bruksanvisningen for pasienter:
• Sikkerhetsinstruksjoner for sikker håndtering av apparatet
• Apparatbeskrivelse
• Betjening av apparatet
• Dekontaminasjon
• Funksjonskontroll
• Alarmer og forstyrrelser
• Vedlikehold
• Lagring og avhending
• Tekniske data
• Inkludert i levering, tilbehør, garanti
1.1 Brukernes kvalifikasjoner
Apparatet må bare betjenes av ventilasjonsterapeuter eller kvalifisert pleiepersonale
under oppsyn av en lege.
2 Sikkerhet
Det er tvingende nødvendig å følge sikkerhetsinstruksene i bruksanvisningen for
pasienter.
WM 68165 08/2016
NO
|3
3 Innstillinger i ekspertområdet
3 Innstillinger i ekspertområdet
3.1 Aktivere og forlate ekspertområde
1. Hold Home-tasten
trykt i > 3 sekunder.
Oppe til venstre på displayet vises symbolet
. Ekspertområdet er aktivert.
eller
oppe til venstre på displayet vises symbolet
. Pasientområdet er aktivert.
3.2 Menystruktur ekspertområde
Alarmvolum
Lysstyrke
System
Ventilasjonsprogrammer
Språk
Sl g - Ø
Slange
Timer vedlikehold
Bakteriefilter
Filtertid
Fuktetrinn
Autostart
Slette behandlingsdata
Sette fabrikkinnstillinger
Apparatinnstillinger
Trykkenhet
Apparatstatus
Autom. sperre
Dato/klokkeslett
Nettverksinnstillinger**
Alarmliste
Program
g
Ventilasjon
Modus
Rapport
Respirasjonsparametere*
Alarmer*
Hendelsesliste
Alarm-/hendelsesliste
Parameteroversikt
Bruk av apparatet
Apparatstatus
4
| NO
WM 68165 08/2016
* varierer alt etter valgt modus
** finnes bare når modul prismaCONNECT er tilkoblet
3 Innstillinger i ekspertområdet
3.3 Meny system (apparatinnstillinger)
PARAMETERE
Ventilasjonsprogrammer
Slange - Ø
Bakteriefilter
Fuktetrinn
Autostart
Apparatinnstillinger
Apparatstatus
BESKRIVELSE
Her kan du forhåndskonfigurere og frikoble opp til tre
programmer for pasienten.
Her velger du slangediameteren som brukes.
Her innstiller du om det brukes et bakteriefilter.
Her kan du innstille fuktetrinnet til pusteluftfukteren.
Her kan du koble inn eller ut innutkoblingsautomatikken.
Ved innkoblet inn-utkoblingsautomatikk innkobler
apparatet masken ved et pustestøt.
Her kan du konfigurere apparatet (se “3.3.1 Undermeny
apparatinnstillinger“, side 5).
Her finner du følgende informasjon:
• Navn på apparatet
• Serienummer
• Firmware-versjon
Informasjon om batteri (hvis det finnes)
3.3.1 Undermeny apparatinnstillinger
PARAMETERE
Alarmvolum
Lysstyrke
Språk
Timer vedlikehold
Timer luftfilter
Slette behandlingsdata
Legge inn
fabrikkinnstillinger
Trykkenhet
Automatisk sperre
WM 68165 08/2016
Dato/klokkeslett
BESKRIVELSE
Her kan du innstille alarmvolumet.
Her kan du innstille lysstyrken til displayet.
Her kan du velge språket.
Her kan du aktivere minnefunksjonen for det neste
vedlikeholdet. Velg tidsrommet for det neste
vedlikeholdet.
Etter utført vedlikehold kan du her tilbakestille
minnefunksjonen.
Her kan du aktivere og tilbakestille minnefunksjonen for
filterskiftet.
Her kan du slette behandlingsdataene.
Her kan du tilbakestille apparatet inklusive alarmer til
fabrikkinnstillingene.
Her velger du trykkenheten.
Her kan du innstille om ekspertmenyen forlates
automatisk, hvis det i lengre tid ikke er lagt inn noe.
Her kan du innstille det aktuelle klokkeslettet og den
aktuelle datoen.
NO
|5
3 Innstillinger i ekspertområdet
Nettverksinnstillinger
Her kan du legge inn nettverksinnstillingene (finnes bare
ved tilkoblet modul prismaCONNECT).
3.3.2 Konfigurere og frikoble ventilasjonsprogrammer
I terapiapparatet kan du forhåndskonfigurere og frikoble opp til tre programmer for
pasienten. Hvis pasienten f. eks. om dagen trenger andre respirasjonsinnstillinger enn
om natten, kan den selv skifte programmet.
Fare for skader på grunn av programmer som er frikoblet feil!
Ved valg av et feil eller ikke konfigurert program kan respirasjonsinnstillingene være
feilaktige og sette pasienten i fare.
⇒ Ventilasjonsprogrammer må bare frikobles når de er blitt konfigurert for den
respektive pasienten.
⇒ Ved pasientveksel skal apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og
programmer deaktiveres.
1. Aktivere i menyen System > Ventilasjonsprogrammer ønsket program.
2. For å overta innstillinger fra et annet program velger du det tilsvarende
programmet.
eller
3. du velger Nei for å legge inn nye innstillinger.
Fabrikkinnstillingene blir overtatt.
6
| NO
WM 68165 08/2016
4. Velg i menyen Ventilasjon > Programmer aktivert program og foreta innstillinger
(modus, parametere, alarmer).
3 Innstillinger i ekspertområdet
3.4 Meny Ventilasjon (respirasjonsinnstillinger)
I menyen Ventilasjon kan du
•
velge et forhåndsprogrammert ventilasjonsprogram
•
velge en ventilasjonsmodus
•
innstille respirasjonsparametere
•
innstille alarmer
Hvilke parametere og alarmer som kan vises og endres, varierer alt etter innstilt modus.
Noen parametere påvirker seg gjensidig. Når du endrer en av disse parameterne, kan
det medføre automatiske tilpasninger av de påvirkede parameterne. Eksempel: Når du
øker frekvensen og det innstilte Ti max derved blir større enn 67% av periodetiden T,
reduseres Ti max automatisk.
RESPIRASJONSPARAMETERE
CPAP
IPAP
PEEP/EPAP
F
Fast bakgrunnsfrekvens
5 1/min
Ti
Ti max
Trigger
(triggersensitivitet)
Målvolum (finnes ikke ved
prisma VENT30)
Trykkøkning
(hastighet trykkøkning i
inspirasjons- hhv.
ekspirasjonsfasen)
AirTrap Control
Alarmer
CPAP
X
S
ST
X
X
X
X
X
MODUS
T
APCV PSV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PCV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
WM 68165 08/2016
NO
|7
3 Innstillinger i ekspertområdet
3.4.1 Konfigurere alarmer
Fysiologiske alarmer vedrører pasientens respirasjon. Ved utlevering eller når apparatet
er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene er alle fysiologiske alarmer deaktivert.
Fare for skader på grunn av at alarmer er deaktivert eller dempet!
Når alarmer er deaktivert eller dempet kan det sette pasienten i fare.
⇒ Bare deaktiver eller demp alarmer som ikke utsetter pasientens tilstand for fare.
⇒ Innstill volumet til lydvarslene så høyt at lydvarselen kan bli hørt
Som behandlende lege kan du avgjøre hvilke fysiologiske alarmer du vil aktivere
deaktivere
eller dempe
i menyen Ventilasjon.
,
Alt etter valgt ventilasjonsmodus kan forskjellige alarmer konfigureres.
Fare for skader på grunn av usannsynlige alarmer!
Usannsynlige alarmer kan forhindre at apparatet utløser en alarm og setter dermed
pasienten i fare. Apparatet er ikke bestemt for livsbevarende ventilasjon.
⇒ Innstill alarmer hensiktsmessig.
VISNING
Apné
Høyt trykk
ÅRSAK
Ingen spontan respirasjon
innenfor den innstilte tiden.
TILTAK
Kontroller innstillinger.
Maksimalt trykk overskredet. Kontroller innstillinger.
Minimum terapitrykk
underskredet.
8
| NO
Høy frekvens
Maksimal pustefrekvens vil bli
Kontroller innstillinger.
overskredet.
Lav frekvens
Minimum pustefrekvens vil
bli underskredet.
Kontroller innstillinger.
WM 68165 08/2016
Lavt trykk
Rengjør hhv. skift ut forurensede
filtre.
Innstill respirasjonstilførsel på
Respirasjonstilførsel utett.
nytt.
Respirasjonstilførsel defekt. Skift ut respirasjonstilførsel.
Innstillinger ikke sannsynlige. Kontroller innstillinger.
3 Innstillinger i ekspertområdet
VISNING
Stor lekkasje
Høyt minuttvolum
Lavt minuttvolum
Høy puls
Lav puls
SpO2 høy
SpO2 lav
Tidalvolum høyt
Tidalvolum lavt
ÅRSAK
Utetthet
TILTAK
Kontroller forbindelse fra
apparatet via pusteslange til
respirasjonstilførsel på
pasienten.
Maksimalt minuttvolum
overskredet
Kontroller innstillinger.
Minimalt minuttvolum
underskredet
Kontroller innstillinger.
Ikke egnede innstillinger av
respirasjonsparameterne.
Alarm-innstillinger ikke
sannsynlige
Alarm-innstillinger ikke
sannsynlige
Øvre alarminnstilling av
pasientens oksygenmetning
overskredet
Kontroller innstillinger.
Kontroller innstillinger
Kontroller innstillinger.
Kontroller og skift ut
Respirasjonstilførsel feilaktig
respirasjonstilførsel om
eller defekt
nødvendig.
Oksygentilførsel feilaktig eller
for liten
Ikke egnede innstillinger av
Kontroller innstillinger.
respirasjonsparameterne.
Alarm-innstillinger ikke
sannsynlige
Søk og fjern lekkasje. Om
Lekkasje i pusteslangen
nødvendig: Skift ut pusteslange
Pasient puster med
Kontroller innstillinger.
Filter forurenset
Rengjør hhv. skift ut filteret.
Innstill hodehette/hodebånd slik
Respirasjonstilførsel utett
at respirasjonstilførsel sitter tett.
eller defekt
Om nødvendig: Skift ut
Respirasjonstilførsel defekt
Skift ut respirasjonstilførsel.
Innstillinger ikke sannsynlige Kontroller innstillinger.
WM 68165 08/2016
NO
|9
3 Innstillinger i ekspertområdet
10
| NO
WM 68165 08/2016
Ved siden av de fysiologiske alarmene finnes det tekniske alarmer som vedrører
apparatets konfigurasjon. De tekniske alarmene er aktive og kan ikke
konfigureres.
Informasjon om de tekniske alarmene får du i bruksanvisningen for pasienten.
WM 68165 08/2016 NO
Löwenstein Medical GmbH + Co. KG
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Germany
T: +49 40 5 47 02 - 100
F: +49 40 5 47 02 - 476
www.loewensteinmedical.com