Nämndplan 2016 - Enköpings kommun

, ENKÖPINGS ;
KOMMUN
1 (6)
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Nämndplan 2016
..
Overförmyndarnämnden
7c2
Postgiro
Postadress
Besöksadress
Telefon, växel
Telefax
Enköpings kommun
745 80 ENKÖPING
Kungsgatan 42
0171-62 50 00
0171-365 40
Orgnr
7 07 27-3
212000-0282
E-post : [email protected]
ENKÖPINGS ;KOMMUN
1 Uppdraget - verksamheten
1.1 Överförmyndarnämndens verksamhet
Överförmyndarnämnden är den kommunala tillsynsmyndigheten som på statens
uppdrag ska se till att kommuninvånarna som har ställföreträdare inte lider
ekonomiska förluster eller rättsförluster.
Överförmyndarnämnden fullgör sin verksamhet i enlighet med föräldrabalken,
förmynderskapsförordningen och lagen om ensamkommande barn samt vad som i
övrigt åvilar överförmyndarnämnden enligt annan lag eller författning.
Nämnden ska rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är under året. Det ska göras på det sätt som
kommunstyrelsen har bestämt.
1.2 Överförmyndarnämnd som organisation
Enligt föräldrabalken 19 kap 1 § (SFS 1949:381) ska det finnas en överförmyndare
eller en överförmyndarnämnd i varje kommun. Enköping kommun har haft en
ensam överförmyndare fram till 1999. Då beslutade kommunfullmäktige att inrätta
en överförmyndarnämnd, som idag består av tre ledamöter och tre ersättare.
Ledamöterna är valda av kommunfullmäktige i
enlighet med kommunallagen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över
överfönn yndarnämndens verksamhet.
1.2.1 Överförmyndarkansliet
Med stöd av 19 kapitel 14 § föräldrabalken har överförmyndarnämnden delegerat
en del av beslutanderätten i vissa ärendegrupper till tjänstemän, som sköter den
löpande handläggningen på kansliet. Det finns tre årsarbetare, enhetschef samt två
handläggare, varav en arbetar på halvtid.
1.3 Kunder
Överförmyndarnämndens kw1der är kommunens invånare, både barn och vuxna
samt ensamkommande barn.
1.4 Ekonomi
Driftbudget 2016 för överförmyndarnämnden är 3,2 miljoner kronor. Utöver detta
betalas en viss summa pengar från Migrationsverket gällande ensan1kommande
barn.
1.5 Kvalitetssäkringsprocess
I kommunfullmäktiges budgetdokument sätts ramarna för kommande års
verksamhet och ekonomi. Utifrån denna tar sedan överförmyndarnämnden mer
detaljerad budget för sin verksamhet.
Föregående års arbete följs upp i kommunens årsredovisning som upprättas av
överförmyndarnämnden för sin del. I årsredovisningen beskrivs på vilket sätt
överförmyndarnämndens arbete har bidragit till att uppfylla mål och vision.
Årsredovisningen granskas av kommunens revisorer och godkänns av
2 (6)
·'
, ENKÖPINGS;KOMMUN
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige medger eller nekar
överförmyndarnämndens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
Överförmyndarnämnden ansvarar för sin verksamhet och att det bedrivs i enlighet
med gällande lagstiftning och föreskrifter samt de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt.
2 Processen att arbeta tillsammans mot mål och resultat
2.1 Nämndplan och utvecklingsplan
Överförmyndarnämnden tar fram sin nämndplan utifrån kommunfullmäktiges
strategiska mål. I nämndplanen bestäms slutmål och smartmål. Slutmål beskriver
något som ska förverkligas i framtiden. Smartmål ska vara specifika, mätbara,
accepterade, realistiska och tidsatta. Det kan finnas ett eller flera smartmål för varje
slutmål.
Enhetschef på överförmyndarkansliet tar sedan tillsammans med medarbetarna
fram en individuell utvecklingsplan som är kopplad till verksamhetsplanen. Detta
sker i samband med utvecklingssamtal och följs upp vid kommande
utvecklingssamtal.
2.2 Lönebildning
Lönebildningsprocessen för kommande år i kommunen startar i regel i april med en
utvärdering av föregående förhandling. Därefter ses lönekriterierna över. Den
löneanalys som görs ger de första indikationerna på inriktningen för kommande
löneöversyn. Under hösten hålls utvecklingssamtal och vid årsskiftet fastställs
arbetsgivarens inriktning inför förhandlingarna. Löneförändringen sker den första
april varje år.
2.3 Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald
I kommunen finns en central samverkansgrupp (CSG) bestående av representanter
från fackförbund och arbetsgivaren. Den centrala samverkansgruppen, som
rapporterar till kommunstyrelsen, ska vara pådrivande och policyskapande i
övergripande frågor gällande arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Den följer
upp, utvärderar och anger inriktning för arbetsmiljöarbete, jämställdhetsarbete,
mångfaldsarbete och frågor som rör samverkan i kommunen. Vid fyra tillfällen per
år fokuserar gruppen särskilt på strategiska arbetsmiljöfrågor. Samverkansgruppen
är även kommunens centrala skyddskommitte.
Varje höst ska alla förvaltningar sammanställa information från det
arbetsmiljöarbetet som bedrivits inom förvaltningen till exempel
arbetsmiljökartläggning, skyddsrond, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal,
arbetsskadeanmälningar och sjukfrånvaro. Sammanställningen ligger sedan till
grund för kommande års handlingsplan för arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet
och mångfald. Planen ska fastställas så att kostnadskrävande insatser kommer med i
vårens budgetarbete.
3 (6)
ENKÖPINGS;
KOMMUN
2.4 Värdegrund
Kommunen har en gemensam värdegrund. Den ska genomsyra hela organisationen
från den politiska nivån till medarbetarna i alla kommunens verksamheter.
Värdegrunden sammanfattas av orden ansvar, trygghet, service och ambition.
3 Visionen
3.1 Vision och strategiska mål
De strategiska målen är följande:
1.
2.
3.
4.
Samhällsbygget Enköping får människor att växa
Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid
Samhälls bygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle
Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv
och en ökad välfärd
5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke
4 (6)
I
'
. ENKÖPINGS;
KOMMUN
5 (6)
4 Mål för nämnden
Kommunens strategiska
mål
1. Samhällsbygget
Enköping får människor
att växa - Utifrån varje
individs behov får alla
förutsättningar att hitta
sitt allra bästa jag.
Överförmyndarnämndens
slutmål
Med hjälp av kompetenta
ställföreträdare kan människor
växa så att de i så hög
utsträckning som möjligt
klarar sig på egen hand .
Överförmyndarnämndens
smartmål
Under 2016 ansvarar
överförmyndarnämnden för att
alla nya gode män och förvaltare
erbjuds en grundutbildning.
Under varje år av
mandatperioden ska antalet
huvudmän eller deras anhöriga,
som anmäler missnöje med god
man eller förvaltare, till nämnden
minska.
(Bidrar även till
strategiskt mål 3
angående integration)
överförmyndarnämnden
bidrar till att minska barn och
ungas ohälsa genom att
ensamkommande barn får
kompetenta gode män inom
rimlig tid.
Alla gode män till
ensamkommande barn ska
genomgå Migrationsverkets
webbutbildning för
ensamkommande barn.
Under 2016 genomför
överförmyndarkansliet en
mätning av hur lång tid det tar för
ett ensamkommande barn från
ansökans ankomst till kommunen
till dess att barnet har fått en god
man utsedd .
3. Samhällsbygget
Enköping utvecklar ett
jämlikt samhälle - Med
insikt om att de
demokratiska
värderingarna dagligen
måste värnas, arbetar vi
kontinuerligt för alla
människors lika värde.
överförmyndarnämnden är
lättillgänglig för den som söker
information inom nämndens
uppdrag.
Under 2016 utökas
överförmyndarnämndens
information på kommunens
webbplats.
Minst en person i kommunens
kommande gemensamma
kontaktcenter utbildas i
överförmyndarfrågor.
Överförmyndarnämnden
behandlar alla
kommuninvånare lika och
visar nolltolerans mot
diskriminering.
Under 2016 deltar
överförmyndarkansliet i
kommunstyrelsens utbildning i de
sju diskrimineringsgrunderna.
ENKÖPINGS;
KOMMUN
6 (6)
4. Samhällsbygget
Enköping ger
förutsättningar för ett
blomstrande näringsliv
och en ökad välfärd Med medborgarfokus och
en effektivare kommunal
organisation lägger vi
tillsammans med
näringslivet grunden för
en ökad välfärd .
Överförmyndarnämnden har
förtroendefull och effektiv
relation med företag och
andra myndigheter.
Under 2016 ska ordnas ett
dialogmöte med lokala
fastighetsmäklare.
5. Samhällsbygget
Enköping är en del av
vårt varumärke - Med
kommunens rika
kulturarv som grund
bygger vi tillsammans
moderna
mötesplatser och
levande
kommundelar. Så får
begreppet"Sveriges
närmaste stad" en ny
och djupare
dimension, samtidigt
som vi utvecklar
"Goda gröna
Enköping".
Överförmyndarnämnden har
korta handläggningstider.
Minst 95 procent av
årsräkningarna ska vara
färdiggranskade senast den
30 september 2016.
Ev ytterligare smartmål.
Service mot ställföreträdare mäts
genom årlig enkät. Där minst 75
% av inkommande svar ska
ställföreträdarna vara nöjda.