Inbjudan och program till Mex-dagarna 2016.

Konferensprogram
Konferensprogram
Konferensprogram
för
för
för
Konferensprogram
för
Konferensprogram
för
Mex-dagarna
2016
Mex-dagarna
Mex-dagarna2015
2015
2015
Mex-dagarna
2015
8-9 november 2016 i Karlskrona
10-11
10-11
10-11
november
november
november
2015
2015
2015
i iNorrköping
Norrköping
Konserthusteatern
10-11
november
2015
iiNorrköping
Norrköping
Louis
Louis
Louis
de
de
de
Geer,
Geer,
Geer,
Flygeln
Flygeln
Flygeln
Louis
de
Geer,
Flygeln
urulumrmumm
r
l
l
l
l
l
e
e
e
t
t
t
o
o
o
r
l
h
h
h
tdtitttitthttoitdtited!ild!!
i
d
d
a
a
a
i
k
k
k
B
BBooBokoaiidiggigoodgoddodtid!
B
• •Sverigeförhandlingen
Vad
händer i Karlskrona?
••
Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen
• Sverigeförhandlingen
•
S
• • •Grävdirektivet
Grävdirektivet
Grävdirektivet
•• Markanvisningar
Grävdirektivet
•
G
• • •Markanvisningar
Markanvisningar
Markanvisningar
•• Riksintressen
Markanvisningar
•
M
••
•Dagvatten
Dagvatten
Dagvatten
&&&
arbetar Boverket
•• Så
Dagvatten
&
dikningsföretag
dikningsföretag
dikningsföretag
dikningsföretag
• Staten
som fastighetsägare
•
D
d
•
B
e
• Strategisk partnering
• • •Byggherrens
Byggherrens
Byggherrens
från SKL
•• Nytt
Byggherrens
ekonomi
ekonomi
ekonomi
ekonomi
!!
Anmäl
Anmäl
Anmäldig
dig
digidag
idag
idag
Anmäl
dig
idag
Måndag 7 november
19:00
Spontanmingel på Scandic Hotel
Karlskrona.
Mat och dryck finns till försäljning
Tisdag 8 november
08:30 09:30
10:00 10:05
10:45
Mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i centrala Karlskrona sträcker sig Marinmuseets vackra och omtalade byggnad ut på
en pir i vattnet.
På Marinmuseet visas utställningar som kretsar kring den svenska marinen. Vi får berättat för oss om äldre tiders skeppsbyggeri, om
1700-talets ingenjörskonst och om kampen
om Östersjön i den seglande stormakten
Sverige.
Vi besöker Ubåtshallen som inrymmer HMS
Neptun – en ubåt som hade en aktiv roll
då den ryska ubåten U137 gick på grund
i Karlskrona skärgård 1981. Sist men inte
minst – galjonshallen! Imponeras av de flera
meter höga galjonsfigurerna i trä som en
gång satt i fören på svenska krigsfartyg.
Vi träffas på Stumholmen vid Marinmuseets
entré där guider möter oss.
Föranmälan krävs!
Boverkets vägledningsmaterial och utbildningar vänder sig inte enbart till plan- och
bygglovshandläggare. Här finns även mycket
för mark- och exploateringsingenjörer!
Karolina Andersson, Lantmätare Boverket
12:00Lunch
Riksintressen
13:00
13:30
Välkommen till MEX-dagarna
Ulf Crichton, ordförande i MEX-kommittén
Välkommen till Karlskrona
Patrik Hansson, Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande, Karlskrona kommun
13:50
Karlskrona är staden i havet som är byggd på
33 öar och världsarv sedan 2008. Hur utvecklas ett levande världsarv, vilka är utmaningarna och möjligheterna när staden växer?
Hans Juhlin, Stadsarkitekt och Chef Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Karlskrona kommun
Boverket
Fler bostäder, ökad rörlighet och
en hållbar livsmiljö
Vi står inför stora utmaningar. Stora grupper
står idag utanför bostadsmarknaden. Plan-
Staten som fastighetsägare
Vilka myndigheter förvaltar vad? Vilka speciella förordningar/lagar styr?
Vad ska en kommun tänka på när man gör
fastighetsaffärer med staten?
Hur jobbar Fortifikationsverket?
Karl-Martin Svärd, Fastighetsstrateg Fortifikationsverket
Jordbruksmark – vilket uppdrag
har länsstyrelsen?
Sveriges kommuner är i stort behov av
att hitta mark att bygga på, ofta försöker
kommunerna bygga på jordbruksmark. Länsarkitekten i Skåne berättar om deras upp­
drag när det gäller jordbruksmark. Vilken
mark måste bevaras, vilken kan omvandlas
och hur kan det göras?
Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen
Skåne
På gång i Karlskrona
Utbildning av morgondagens
planarkitekter
Försvarsmakten i
samhällsplaneringen
Försvarsmakten bevakar riksintressen för
totalförsvarets militära del och är således en
viktig aktör inom samhällsplaneringen. Hur
ser FM uppdrag ut idag? Vilka åtgärder inom
plan- och bygg kan medföra skada på de
värden som myndigheten har att beakta –
och hur löses problemen på bästa sätt?
Camilla Bramer, produktionsledningen /
Försvarsmaktens infrastrukturavdelning
Registrering och fika
Blekinge Tekniska högskola i Karlskrona har
Sveriges enda utbildning i Fysisk planering.
Planarkitekterna utgör ofta nära kollegor till
mark- och exploateringsingenjörerna.
Abdellah Abarkan, Professor i fysisk planering/prefekt, Institution för fysisk planering,
Blekinge Tekniska Högskolan Karlskrona
11:00
11:30 PBL Kunskapsbanken - Så mycket
mer än en planhandbok!
Besök på Marinmuseet
Om Karlskrona
10:20
och byggprocessen måste greppa helheten,
inklusive gestaltningen och vad som skapar
en god, hållbar livsmiljö.
Janna Valik, Generaldirektör Boverket
14:10
Hur skall staden växa inåt?
Helsingborg vill, precis som många andra
större städer, växa genom förtätning och
undvika att expandera på åkermark. Hur gör
vi? Vilka intressekonflikter ska hanteras? Är
riksintressena hot eller möjlighet?
Björn Bensdorp Redestam, Planchef
Helsingborg stad
14:30Fika
15:00
Omvandlingsområde med
översvämningsproblematik
Karlstad kommun arbetar med stadsutveckling i inre hamn, där områden som tidigare
var industri nu omvandlas till bostäder,
restauranger och kontor. I denna process har
översvämningsproblematik varit en av utmaningarna.
Torbjörn Karlsson, Projektledare Mark och exploatering, Karlstad kommun
Thomas Kalbro Professor, Fastighetsvetenskap KTH
11:00
Vad innebär de nya reglerna i PBL om vad
lantmäterimyndigheten ska verka för och ge
råd om under samrådet samt yttra sig om i
granskningsskedet?
Axel Berg, Utvecklingsjurist Lantmäteriet
Inspirationsföreläsning
15:30
Trender, framtid och omvärld
Stefan Hyttfors, föreläsare och årets talare
2012 och 2014.
17:00
Avslutning av programmet
18:30 Mingel och middag i
Östersjöhallen
11:20
Onsdag 9 november
Markanvisningar
08:30
Örebro kommuns annorlunda
och framgångsrika arbete med
planering och markanvisning
Genom att utmana etablerade arbetssätt och
traditioner för hur kommuner anvisar och
planlägger mark för bostadsbyggande har
Örebro kommun lyckats skapa förutsättningar
för bostadsbyggande i en takt som matchar
efterfrågan av nyproducerade bostäder.
Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef, Örebro kommun och Ulrika K Jansson,
avdelningschef planeringsavdelningen,
Örebro kommun
09:00Markanvisningstävling
Oceanhamnen Helsingborg
09:30
10:00 11:30
Gott & Blandat
Handelsområdet Smålandia
”från vision till genomförande”
13:40
14:10
LOU och Exploateringsavtal
kontra PBL 6:40
Genom exploateringsavtal kan byggherren vidta (eller finansiera) åtgärder för anläggande av
gator m.m. Samtidigt finns rekommendationer
om att det ska ske en upphandling enligt LOU.
Hur hänger det ihop? Eller gör det inte det?
Nytt från SKL
Genomgång av nya regler samt aktuella
utredningar och nyheter på lagstiftningsfronten och i praxis som berör mark och exploatering.
Olof Moberg, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting
Strategisk partnering
Svårt att få bra anbud för projektering
och entreprenader? Nacka tänker nytt och
försöker hitta nya arbetsformer för utbyggnaden av allmänna anläggningar i stadsbyggnadsprojekten
Ulf Crichton, Exploateringschef Nacka kommun
Rättsfall från Mark- och
miljööverdomstolen
Genomgång av två domar från Mark- och
miljööverdomstolen.
• Gemensamhetsanläggning för dagvattenledningar i allmän plats.
• Avstyckning och bygglov, hur påverkar de
varandra?
Jan Gustafsson, Tekniskt råd Mark- och miljööverdomstolen
Genomförandeavtal
10:30
Program för markanvändning
med riktlinjer för
markanvisnings- och
exploateringsavtal
12:00Lunch
13:00
Fika
Examensarbete PBL 6:40
Sammanfattning examensarbete kring PBL
6:40. Vad är nödvändiga åtgärder för genomförandet av en detaljplan? Vad är ett rimligt
förhållande mellan en exploatörs åtaganden
och dennes nytta av en detaljplan?
Joakim Sköldén, Lantmätare Kalmar (tidigare
student vid Lunds Tekniska Högskola)
Nacka är en av landets mest expansiva
kommuner. För att underlätta planering och
exploatering av den kommunala marken har
Nacka genom sitt Program för markanvändning har skapat tydliga och transparenta
spelregler.
Sara Källeskog, Kommunjurist Nacka kommun
Ett nyskapande och spännande sätt att utvärdera en markanvisningstävling genom att
använda begreppet 5 T som står för Talang,
Teknologi, Tid, Tolerans men inte Tillrättalagt
Cecilia Johansson exploateringsingenjör
Mark- och exploateringsenheten, Helsingborgs stad
Exploateringsområdet planerades som handelsområde på 1980-talet och första etableringen
var på plats 2010 men blev det som vi tänkte,
en resa från idé till genomförande.
Malin Larsson, Mark- och exploateringschef,
tf Utvecklingschef kommunstyrelseförvaltningen, Gislaveds kommun.
Lantmäterimyndighetens roll i
detaljplaneprocessen
14:40 Avslutning och Kaffe
Allmän information
Tid och plats
Den 8-9 november 2016, Konserthusteatern
Stortorget 16, 371 31 Karlskrona.
Avgift
Medlemmar 4 900 kr
Icke medlem 5 900 kr
Medlem under 30 år/pensionär 2 450 kr
I konferensavgiften ingår konferens och samtliga måltider.
Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% rabatt på konferensavgiften. Alla priser exkl.moms.
Vill du bli medlem? Bli medlem på www.skt.se först och gå
sen vidare med din anmälan till konferensen.
Anmälan
Anmälan sker online senast den 21 oktober 2016. För att
komma till anmälningslänken, klicka här eller gå in på
www.skt.se
Anmälan är bindande efter 21 oktober men kan överlåtas
på annan person.
Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som
skickas av SKL FS Fakturatjänst AB efter konferensen.
Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på följande hotell till
förmånliga priser. Du bokar och betalar själv genom att
uppge bokningskoderna nedan för varje hotell. Priser inkl.
moms och frukost. Boka i god tid!
First Hotel JA, 1280 kr, boka via
tfn: 0455-555 60 eller [email protected] Uppge bokningskod: KON071116 First Hotel Statt, 1280 kr, boka via
tfn: 0455-555 50 eller
[email protected] Uppge bokningskod: KON071116
Clarion Collection Carlscrona, 1295 kr, boka via tfn: 0455-36 15 00 eller
[email protected]
Uppge bokningskod: 68007.
Scandic Karlskrona, 1290 kr, boka via
tfn: 0455-372000 eller
[email protected]
Uppge bokningskod: Mex-möte 071116 Information
Frågor om programmet Stefan Sköldén,
Nykvarns Kommun
[email protected]
Övrig information Konstella
[email protected] tfn 08-4527286.
Välkommen med
din anmälan!
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
MEX-Kommittén