OŠ VOLIČINA ENOTA VRTEC LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA

LDN za šolsko leto 2016/17
OŠ VOLIČINA ENOTA VRTEC
LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA
UVOD
Letni delovni načrt vrtca je temeljni dokument, s katerim vrtec skupaj z dejavniki okolja in
na osnovi veljavne zakonodaje, smernic in obvestil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Republike Slovenije zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih načel in
ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih.
Vzgojni program v vrtcu poteka v skladu s Kurikulom, nacionalnim dokumentom za vrtce, ki
omogoča zadovoljevanje potreb vsakega posameznega otroka.
BISTVENI POUDARKI IZ KURIKULA ZA VRTCE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Spoštovanje in upoštevanje otrokove individualnosti, drugačnosti, zasebnosti.
Kakovostne osebne interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi, spodbujanje ugodne
socialno-čustvene klime.
Nudenje izbire otroku v zvezi z vsakdanjim življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu,
glede na potrebe, interese in sposobnosti posameznika.
Aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju, oblikovanju ter sprejemanju odločitev in
odgovornosti.
Razvojno-procesni pristop, ki poudarja razvojno in aktivno naravo otroka: spodbujanje
otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja, ki so zanj značilne v
posameznem razvojnem obdobju.
Strokovna avtonomija in odgovornost vseh strokovnih delavcev.
Izvedbeni kurikul vrtca zlasti upošteva:
usmerjenost k otroku, odprtost, uravnoteženost;
razvojno ustreznost;
otrokom nudi možnost za raziskovanje, vključuje izkušnje, ki so otrokom v izziv in veselje ter
možnosti interakcije , spodbuja iniciativnost, demokratičnost (upoštevanje pravic in načel);
redno načrtovanje in evalvacijo vzgojne prakse.
Področja dejavnosti v vrtcu so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.
Načrtovanje življenja v vrtcu vključuje vsa področja dejavnosti in povezavo med njimi. Med področne
1
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za varnost, zdravje in dnevna rutina – počitek, nega in
prehrana, se prepletajo skozi vsa področja in so način življenja in dela v vrtcu.
CILJI IN NALOGE PREDŠOLSKE VZGOJE
Uresničujemo cilje in naloge predšolske vzgoje, kot so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
o razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
o razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah;
o razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja
in izražanja;
o negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja;
o spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
kasneje pa tudi branja in pisanja;
o spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
o posredovanje znanj iz različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja;
o spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
o razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.
NAŠE VREDNOTE, POSLANSTVO VRTCA
Vrtec naj bo prostor, kamor bodo otroci, njihovi starši in zaposleni radi prihajali. Vrtec naj
bo spodbuden prostor, ki mu starši zaupajo in bo uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo.
Vsi delavci vrtca se zavedamo, da smo tukaj zaradi otrok. Pri svojem vsakdanjem delu si
prizadevamo za odgovornost in pravičnost do otrok, staršev in nas samih. Naša ravnanja podpirajo
strokovnost, profesionalnost in sodelovanje.
Pri svojem delu delujemo tako, da otrokom omogočamo varno in spodbudno okolje za
razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Upoštevamo individualne razlike in razvojne zmožnosti
posameznika. Podpiramo ga pri oblikovanju njegove pozitivne samopodobe, razvoju kritičnega in
ustvarjalnega mišljenja ter vključitvi v skupino. Skrbimo za pozitivno sodelovanje s starši ter za lastni
strokovni in profesionalni razvoj. Delamo timsko in naše delo redno analiziramo. Nadaljnje delo pa
gradimo na rezultatih analize.
VIZIJA VRTCA
Naj bo naš vrtec prostor, v katerem se imamo lepo, kjer otrokom nudimo varno in čustveno
toplo okolje, kjer se vsak posameznik dobro počuti, kjer se vsak dan igramo in učimo ob raznolikih
dejavnostih, te pa nastajajo ob pobudah otrok, vzgojiteljic, staršev ter okolja, v katerem bivamo.
RAZVOJNI NAČRT VRTCA
Razvojni načrt je dokument, v katerem vodstvo skupaj z zaposlenimi in drugimi
zainteresiranimi določi vizijo, poslanstvo, vrednote in razvojne strateške cilje razvoja vrtca. V
načrtovanju ciljev so zajete aktivnosti, viri, kazalniki in časovni okviri doseganja ciljev za dobo petih
let. V razvojnem načrtu našega vrtca je oblikovana vizija, kateri bomo sledili tudi v prihodnje. Ta vizija
nas vodi k prizadevanju, da vsi udeleženci, otroci, starši, zaposleni, vodstvo in ustanovitelj
vsakodnevno gradimo mozaik z drobnimi kamenčki za boljši jutri.
Kako bomo to dosegli?
2
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
Cilje in naloge bomo oblikovali na osnovi vrednot, vizije, poslanstva, dosedanjih izkušenj pri
delu, dosedanjih rezultatov vrtca in materialnih potreb za izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa
ter rezultatov dosedanjega razvojnega načrta.
ORGANIZACIJA IN OBRATOVALNI ČAS VRTCA
Vrtec je priključen k OŠ Voličina. Ima dve enoti, enoto v Selcah in enoto v Voličini. Enota
Selce ima eno skupino, enota Voličina ima štiri skupine. Hrana za vrtec se pripravlja v šolski kuhinji. V
enoto Selce se hrana dostavlja v termoportih.
Obratovalni čas vrtca v obeh enotah je 10 ur, in sicer od 600 do 1600.
Vrtec (obe enoti) bo zaprt ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v ponedeljek, 28. 8. 2017.
Enota Selce bo zaprta v času jesenskih počitnic (3 dni) od 2. 11. do 4. 11. 2016, v času
novoletnih počitnic (4 dni) od 27. 12. do 30. 12. 2016, v času zimskih šolskih počitnic (5 dni) od 20. 2.
do 24. 2. 2017, v času prvomajskih počitnic (1 dan) 28. 4. 2017 in v času poletnih počitnic od 1. 7.
2017 do 31.8. 2017. V času, ko bo enota Selce zaprta, bo odprta enota vrtca v Voličini, zato bodo
otroci iz enote vrtca v Selcah, ki bodo potrebovali varstvo, obiskovali enoto vrtca v Voličini. V
primeru, da se v navedenem času prisotnost otrok ne bi zmanjšala, bi bila odprta tudi enota Selce.
V času, ko se zaradi odsotnosti število otrok v skupini zmanjša, se bodo skupine združevale.
V kolikor bo v vrtec prijavljenih manj kot 5 otrok, vrtec ne bo odprt.
Vodja vrtca
Klavdija Žabčič: vsak četrtek od 6.30 do 14.00 v pisarni enote Voličina.
Svetovalna služba
Svetovalna delavka je pedagoginja Anja Jurgec.
Delovni čas: vsak ponedeljek in četrtek med 830 do 1015 ure. Svetovalna delavka bo vsak
teden obiskala skupine otrok in se vključila v dejavnosti. Program dela v posameznih skupinah bomo
strokovne delavke načrtovale mesečno, glede na potrebe skupin oz. posameznih otrok.
Preostali čas bo na voljo za svetovalni pogovor s strokovnimi delavkami in starši otrok.
Svetovalna delavka je za starše in strokovne delavce dosegljiva na e-mail: [email protected] in tel. št. 02 729 57 55
RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE IN ZAPOSLENI V VRTCU
Na začetku septembra 2017 je v vrtec vključenih 87 otrok, od tega je 21 novincev. Od vseh
vključenih otrok je 22 otrok pred vstopom v šolo.
Enota
Selce
Voličina
Voličina
Voličina
Voličina
Vzgojiteljica
Jelka Lešnik
Klavdija Žabčič
Karmen Markuš
Larisa Senekovič
Tanja Krajnc
Pomoč. vzgojiteljice
Sabina Plohl
Vesna Lončarič
Estera Pivec
Mihaela Pertič
Simona Erman
Star. obdobje
II. (3–5 let)
II. (4–5 let)
II. (3–4 leta)
I. (2–3 leta)
I. (1–2 leti)
Skupina Št. otrok
20
Vrabčki
21
Sončki
Lunice
19
Zvezdice
14
Snežinke
13
Sabina Plohl - vzgojiteljica vsak četrtek v skupini Sončki in kot pomočnica vzgojiteljice v
skupini Vrabčki.
Tina Brunčič – vsak četrtek od 730 do 1600, v petek od 1200do 1600.
Enota v Voličini ima štiri skupine, skupine se združujejo na začetku in ob koncu
obratovalnega časa.
3
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
DRUGI DELAVCI V VRTCU
 Klavdija Babič, računovodkinja,
 Silva Dokl, poslovna sekretarka,
 Anita Ruis, pomočnica kuharice, pomivalka, čistilka in perica,
 Danilo Dobaja, hišnik – vzdrževalec (delno) in
 Silvo Vogrin, hišnik – košnja trave (delno).
Glede na potrebe, za boljšo kakovost vrtca, se lahko delovni čas strokovnih delavcev med
letom tudi spremeni.
DODATNE ZADOLŽITVE STROKOVNIH DELAVK
 Odgovorna za športni kotiček v sodelovanju z vsemi je Larisa Senekovič.
 Odgovorni za oglasno desko in urejenost večnamenskega prostora sta Vesna Lončarič
in Klavdija Žabčič.
 Odgovorna za igrišče, prostor z igračami (urejanje, čiščenje) je Simona Erman.
 Odgovorna za omaro z likovnim materialom je Mihaela Petrič.
 Odgovorna za prostor v šoli, kjer shranjujemo didaktični material, je Estera Pivec v
sodelovanju z vsemi.
 Odgovorna za omaro z glasbili je Tanja Kranjc.
 Poverjenica za reviji Cicido in Zmajček v enoti Selce in odgovorna za preverjanje
ustreznosti čiščenja v enoti Selce je Jelka Lešnik.
 Poverjenica za Cicido in Zmajček v enoti Voličina in odgovorna za preverjanje
ustreznosti čiščenja v enoti Voličina ter odgovorna za preverjanje ustreznosti igral na
igrišču v enoti Voličina in Selce je Klavdija Žabčič.
MENTORSTVO
Vrtec bo nudil mentorstvo dijakinjam in študentkam našega kraja, ki se izobražujejo za
vzgojitelja predšolskih otrok, III. gimnazija Maribor in Pedagoška fakulteta Maribor.
PROGRAMI V VRTCU




Dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur, vključuje zajtrk, kosilo in popoldansko malico.
Poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur, oziroma od 700 do 1330, vključuje zajtrk in kosilo.
Navedena programa sta namenjena otrokom prvega in drugega starostnega obdobja.
Strokovna podlaga za doseganje ustrezne ravni kakovosti dela predšolske vzgoje je kurikulum
za vrtce.
V OKVIRU PROGRAMOV NUDIMO:
Obogatitvene dejavnosti vrtca: izvajajo jih strokovne delavke vrtca v času, ko je otrok redno v
vrtcu. Dejavnosti so za starše brezplačne. To so:
o izposoja knjig v Knjižnici Lenart, v prostorih OŠ Voličina,
o pevski zborček Violinčki – zborček bo deloval, če bo prijavljenih dovolj otrok in bo
potekal po predhodnem dogovoru,
o praznovanja rojstnih dni,
o različna praznovanja praznikov in posebnih dni in tednov.
Dopolnilne dejavnosti vrtca: izvajajo se glede na želje in interese staršev. Dejavnosti so
plačljive:
o vrtec v naravi za otroke pred vstopom v šolo, če bo dovolj prijavljenih otrok,
4
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
o
o
o
o
plavalni tečaj za otroke pred vstopom v šolo, če bo dovolj prijavljenih otrok,
lutkovno gledališče – abonma,
strokovna ekskurzija, izleti.
Ustvarjalnice - dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec.
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V VRTCU
Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu zajema vsa področja kurikula. Poleg kurikularnih
usmeritev je naš temeljni cilj in naloga: skrb za kakovost in gibanje, za zdrav celostni razvoj otroka:
o razvijanje in uporaba metod aktivnega učenja,
o kvalitetno načrtovanje in izvajanje aktivnosti,
o sistematično načrtovanje in izvajanje gibalnih aktivnosti,
o spodbujanje trajnostnega razvoja skrbi za ohranitev lastnega zdravja ter skupnega
doma – planeta Zemlja,
o razvijanje veščin komuniciranja pri otroku in odraslih.
PREDNOSTNE NALOGE
Prednostne naloge in najpomembnejši elementi našega vzgojnega pristopa v vrtčevskem
letu 2016/17 bodo dejavnosti področja gibanja.
Gibanje je otrokova osnovna dejavnost. Je rezultat zorenja ter izkušenj in pospešeno vpliva
na otrokov čustveni, socialni in spoznavno-kognitivni razvoj. Sledili bomo osnovnemu cilju gibanja:
ohranjanje zdravja in razvijanju motorične spretnosti in sposobnosti. Otroci bodo v okviru
prednostnih nalog spoznavali, da lahko z gibanjem podoživljajo zgodbe, pravljice; da je lahko urejanje
okolja tudi gibanje; da je razvrščanje pripomočkov na svoja mesta kot ločevanje odpadkov v koše za
smeti. Skozi igro in druženje bomo povezali medgeneracijsko sodelovanje v gibalnem duhu in
otrokom podarili neprecenljivo izkušnjo ob druženju s starimi starši.
Pri ekološki pismenosti smo naredili pomemben korak naprej in dosedanje ekološke
vsebine in dejavnosti združili v projekt Planetu Zemlja prijazen vrtec.
UVAJALNI MESEC
Za starše otrok novincev pripravimo uvodni roditeljski sestanek. Seznanimo jih z načinom
uvajanja ter življenjem v vrtcu. Starši prejmejo zgibanko o napotkih za uvajanje otrok novincev. Starši
imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec. Uvajalni dnevi so prvi teden v septembru.
Prvi dan za otroke pripravimo posebno presenečenje. Mesec september je uvajalni mesec, v
katerem velik poudarek namenjamo medsebojnemu spoznavanju ter vključevanju otrok v skupino s
čim manj stresa. Trudimo se, da otroci začutijo, da so v vrtcu zaželeni, varni, ljubljeni, predvsem pa,
da se prijetno počutijo.
5
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
SKUPNE DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE VRTCA
DEJAVNOST
NAMEN IN VSEBINA
IZVEDBENI ROK
NOSILKA
DEJAVNOSTI
Praznujmo
Dan namenimo slavljencem, ki imajo Na dan, ko ima otrok Vse strokovne
rojstni dan
možnost izbirati igre in dejavnosti. rojstni dan
delavke
Slavljenci imajo krone, pomagajo pri
pripravi praznične mize. Praznujemo
s sadjem, ki je zloženo v obliki torte
oziroma po domiselnosti staršev.
Otroku prižgemo svečke. Ostale
dejavnosti so glede na dogovor
posamezne skupine.
Teden otroka
Moto: Svet, v katerem želim živeti
3. 10. – 7. 10. 2017
Klavdija Žabčič
Otrokom bomo ponudili pestro izbiro
in Jelka Lešnik
dejavnosti, preko katerih bodo imeli - obisk tetke Jesen z
vsemi
možnost uživati v prijateljskih - obisk policista
strokovnimi
odnosih,
pri
izražanju
svojih - obisk gasilcev
delavkami
občutkov, razmišljanj ..., zato bodo - pravljična urica z
poleg vodenih dejavnostih z gosti in
ga. Aleksandro
vzgojitelji
izjemnega
pomena
Papež
neformalna otroška druženja in - predstava
otroške igre.
skupine MAKS
Jesensko
Otvoritveni tek in peka kostanjev na Sreda, 5. 10. 2016,
Klavdija Žabčič
druženje
s ŠRC Polena.
ŠRC Polena
in
Karmen
starši in otroki
Dejavnosti bodo pripravljene in
Markuš
v
izvedene z namenom druženja in
sodelovanju z
bogatenja dela in bivanja v vrtcu.
vsemi
strokovnimi
delavkami
Projekt
V športnem duhu bomo povezali dve 10. 10. – 14. 10. Vse strokovne
Simbioza giba
generaciji. Otrokom bomo omogočiti 2016
delavke
pozitivno izkušnjo skozi različne
gibalne aktivnosti skupaj s starimi
starši.
Lutkovne
Lutkovna skupina vzgojiteljic - MAKS Teden otroka – Mica Skupino MAKS
predstave
bo za otroke pripravila tri lutkovne in kuže
sestavljajo
vzgojiteljic
– predstave. Otrokom bodo predstave Veseli december – O Simona Erman
skupina MAKS
zaigrale v obeh enotah. Lutke otroke sneženem možu, ki in
Mihaela
osrečujejo, jih spodbujajo k vsem je iskal ženo
Petrič.
dejavnostim na različnih področjih Maj
2017
–
kurikula, omogočajo komunikacijo, pomladna ljubezen
izboljšujejo odnose v skupini in
omogočajo sproščeno vzdušje.
Obiska
Otrokom
bomo
približali
in 17. 11. 2016.
Gost,
čebelar
čebelarja
predstavili delo čebelarja, njegove
Aleš Vanek
pripomočke. Opozorili bomo na
Klavdija Žabčič.
pomen čebele za naše življenje.
Tradicionalni
Otroke in starše bomo ozaveščali o November 2016
Vse strokovne
slovenski zajtrk pomenu
zajtrka
v
okviru
delavke
prehranjevalnih navad, pomenu in
6
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
prednostih lokalno pridelanih živil
slovenskega izvora. Otrokom je
ponujen zajtrk slovenskih pridelkov.
Miklavževo
Spoznavali bomo tradicijo vezano na
presenečenje
praznovanje, razvijanje prazničnega
vzdušja in pričakovanja. Otroci
najdejo darilca (suho sadje in šiba).
Novoletno
Razvijali in utrjevali bomo vezi med
škratovanje
družino in vrtcem ter krepitli
medsebojno zaupanje. Otrokom
bomo ponudili veselo pričakovanje
praznikov.
Obisk Božička
Pripravili bomo praznično vzdušje in
pričakovanje, spoznavali bomo lik
Božička. Božiček obišče otroke v
skupinah. Vsak otrok prejme knjigo.
Praznično
Otrokom bomo omogočili praznično
kosilo
vzdušje ob pogrnjenih mizah. V
skupinah se pripravijo praznični
pogrinjki.
Novoletno
Otrokom bomo ponudili zabavo.
rajanje
Novoletno rajanje popestrimo z
glasbenikom, oziroma je izvedba v
okviru domiselnosti posamezne
skupine.
Teden
brez Otroke
bomo
spodbudili
k
igrač
razmišljanju o tem, s čim in kako se
še lahko igrajo, kaj vse nam za igro
ponuja okolje in narava. Hkrati pa
želimo
večjo
povezanost
in
komunikacijo
med
otroki.
Z
nestrukturirani materiali pa želimo
pri otrocih spodbujati domišljijo in
ustvarjalnost.
Teden kulture
Pridobivali bomo pozitivni odnos do
literature in doživljanje ugodja
veselja in zabave.
Pustno rajanje
Teden družine
Razvijali bomo pustno, sproščeno,
veselo razpoloženje. Spoznavali in
ohranjali bomo tradicijo pustnega
časa na Slovenskem.
Družina v sodelovanju z vsemi
strokovnimi delavci
Družina in njihove medsebojne vezi
so temeljno gibalo človekovega
psihičnega razvoja. Vrtec se trudi, da
čim bolj sodelujemo z družino. V
oddelke otrok bomo povabili babice
otrok. Otroci za babico pripravijo
presenečenje. Izvedba je prepuščena
torek, 6. 12. 2016
Vse strokovne
delavke
sreda, 14. 12. 2016, Mihaela Petrič
Škratov pohod po in Tina Brunčič v
Voličini
sodelovanju z
vsemi
strok.
delavkami.
petek, 23. 12. 2016
Klavdija Žabčič
četrtek, 22. 12. 2016
Vse strokovne
delavke.
Sreda, 23. 12. 2016
Vse strokovne
delavke.
2. 1. - 6. 1. 2017
Karmen Markuš
v sodelovanju z
vsemi
strokovnimi
delavkami
6. 2. -10. 2. 2017
Larisa Senekovič
v sodelovanju z
vsemi
strok.
delavkami
Vse strokovne
delavke
torek, 28. 2. 2017




Vse strokovne
Skupina
Snežinke 6. 3. delavke
2017
skupina Zvezdice
7. 3. 2017
skupina Linice,
8. 3. 2017
skupini Sončki in
Vrabčki, 9. 3.
7
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
idejam in pobudam otrok in
strokovnih
delavk
posamezne
skupine.
Dan
odprtih Starše, ki nimajo vpisanih otrok v
vrat vrtca
vrtec,
seznanimo
s prijetnim
življenjem otrok v vrtcu. Za otroke, ki
vrtca ne obiskujejo, bodo vzgojiteljice
pripravile igralne urice v vrtcu. Starše
bodo seznanile z dejavnostmi in
igrami otrok v vrtcu.
Eko teden »Eko Otrokovo poseganje v okolje pomeni
je kul«
razvijanje sposobnosti za vedno večjo
samostojnost
in
neodvisnost.
Posegati v okolje; biti aktiven, pustiti
svoj pečat v okolju je osnovna
človekova potreba, ki je še posebej
prisotna pri otroku.
Gibalčkov
Izvajali bomo različne gibalne
teden
dejavnosti v skladu z otrokovim
gibalnim razvojem (druženje s
športnikom).
Zaključna
Slovo od mini maturantov. Zaključna
prireditev vrtca prireditev bo v okviru mota – Gibanje
za zdrav celostni razvoj otroka.
2017
četrtek, 30. 3. 2017
Klavdija Žabčič
in Jelka Lešnik
18. 4. - 22. 4. 2017
Vse strokovne
delavke
maj 2017
Vesna Lončarič
sreda, 14. 6. 2017, Klavdija Žabčič
na igrišču enote in Jelka Lešnik v
vrtca Selce
sodelovanju z
vsemi
strok.
delavci
Priprava člankov za objavo v Šolarčku
Članek s fotografijami v priponki pošljejo pomočnice vzgojiteljic po e-pošti Daniju Sajtlu do 15.
v mesecu po naslednjem razporedu:
 september: skupina Lunice,
 oktober: skupina Snežinke,
 november: skupina Vrabčki,
 december: skupina Sončki,
 januar: skupina Zvezdice
 februar: skupina Lunice,
 marec: skupina Snežinke,
 april: skupina Vrabčki,
 maj: skupina Sončki,
 junij: skupina Zvezdice.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VRTCA
Obiski knjižnice
V vsakem oddelku vrtca imajo otroci možnost obiskov Knjižnice Lenart v prostorih OŠ
Voličina. Mesečno se udeležijo pravljične urice s pravljičarko Aleksandro Papež in si izberejo knjige za
skupino.
8
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
Pevski zborček – Violinčki
Poteka pod vodstvom vzgojiteljice Tanje Krajnc. Druženja otrok bodo vsak četrtek, od
oktobra 2016 do junija 2017, s ciljem prepevanja, navajanja na pozornost, upoštevanja pravil,
pridobivanja na samozavesti in navajanja na javno nastopanje.
Nastopi otrok izven vrtca
Sodelovali bomo na krajevnih proslavah v kulturnem domu v Selcah in v Voličini po
predhodnem dogovoru, in sicer:
PRIREDITEV
DATUM
NASTOPAJOČI
V pričakovanju
Prireditev ob materinskem
dnevu
Na prireditvah in proslavah
KTD Selce v Selcah
Otroci in učenci pojemo,
plešemo ter igramo
Prireditev ob zaključku
šolskega leta, nastop mini
maturantov
20. 12. 2016
21. 3. 2017
skupina Sončki
skupina Lunice
NOSILKA
DEJAVNOSTI
Klavdija Žabčič
Karmen Markuš
skupina Vrabčki
Jelka Lešnik
pevski zbor vrtca
Violinčki
skupina Sončki in
Vrabčki – bodoči
šolarji
Tanja Krajnc
25. 4. 2017
20. 6. 2017
Jelka Lešnik
Klavdija Žabčič
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI VRTCA
DEJAVNOST
Vrtec v naravi
TERMIN
junij 2017
Plavalni tečaj
od 3. 4. do 7. 4. 2017
Lutkovni abonma Lutkovno gledališče
Maribor
Coprnica Dragica, 18.
11. 2016
24. 3. 2017, Pobegla
hiška
Junij 2016
Zaključna ekskurzija
UDELEŽBA
skupini Sončki in
Vrabčki
skupini Sončki in
Vrabčki
skupine Lunice, Sončki,
Vrabčki
NOSILKE DEJAVNOSTI
Jelka Lešnik in Klavdija
Žabčič
Jelka Lešnik in Klavdija
Žabčič
Jelka Lešnik, Karmen
Markuš, Klavdija Žabčič
skupine Lunice, Sončki,
Vrabčki
Jelka Lešnik, Karmen
Markuš , Klavdija
Žabčič
DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
DEJAVNOST
Jesenske
ustvarjalnice
Božične
ustvarjalnice
Pustne
ustvarjalnice
Pomladne
ustvarjalnice
TERMIN
26. 10. 2016
6. 12. 2016
15. 2. 2017
5. 4. 2017
UDELEŽBA
otroci v spremstvu
odraslega
otroci v spremstvu
odraslega
otroci v spremstvu
odraslega
otroci v spremstvu
odraslega
NOSILKE DEJAVNOSTI
Vesna Lončarič,
Estera Pivec
Vesna Lončarič,
Estera Pivec
Vesna Lončarič,
Estera Pivec
Vesna Lončarič,
Estera Pivec
9
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
PROJEKTI V VRTCU
Projekt Planetu Zemlja prijazen vrtec, s katerim želimo doseči, da bi odgovoren odnos do
sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja naslednjih generacij – projekt vseh skupin
vrtca – koordinator projekta Klavdija Žabčič.
Projekt Simbioza giba – s sloganom Gibanje je življenje in življenje je gibanje - projekt vseh
skupin vrtca - koordinator projekta Klavdija Žabčič.
Projekt Zobomiška in Zobokroki – projekt na ravni vrtca - vanj so vključene vse skupine.
Projekt V krogu – projekt na ravni vrtca, vanj so vključene vse skupine in je del rutine v
vrtcu.
Projekt Gibalček – projekt na ravni vrtca, vanj so vključene vse skupine, vodja projekta je
Vesna Lončarič.
Cici Vesela šola, projekt je namenjen vsem skupinam II. starostnega obdobja,
zadolžene so voditeljice sodelujočih skupin.
SODELOVANJE Z OKOLJEM IN RAZNIMI ORGANIZACIJAMI
Vrtec pri OŠ Voličina bo tudi v tem šolskem letu sodeloval z raznimi ustanovami,
organizacijami in društvi v našem kraju in širšem okolju, in sicer:
- s Knjižnico Lenart,
- s šolsko knjižnico OŠ Voličina,
- z Zdravstvenim in zobozdravstvenim domom Lenart,
- z Inštitutom za varovanje zdravja,
- s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike,
- s Pedagoško fakulteto Maribor,
- s III. gimnazijo Maribor,
- z Zavodom RS za šolstvo OE Maribor,
- s KS Voličina,
- s podjetjem Saubermacher,
- s Čebelarskim društvom Lenart,
- s Čebelarskim društvom Sv. Ana,
- s Športnim društvom Voličina,
- z Lutkovnim gledališčem Maribor,
- s CŠOD,
- s PGD Voličina in Selce,
- z LD Voličina,
- s Kegljaškim društvom Selce,
- s posameznimi krajani,
- z OŠ Voličina in njenimi učenci,
- z Radiom Slovenske gorice,
- z Zavodom Hrastovec – bivalna enota Voličina.
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši bo temeljilo na obojestranskem sodelovanju. Dejavnosti
bodo pripravljene in izvedene z namenom druženja in bogatenja dela ter bivanja v vrtcu. Skupna
druženja in srečanja bodo priložnost za sproščeno in neposredno sodelovanje otrok, staršev in
strokovnih delavk. Ob skupnih aktivnostih s starši jim bomo omogočali spoznavati nekatere načine
dela v vrtcu, prav tako pa bodo lahko preizkusili svoje ustvarjalne sposobnosti in se predajali igri. Na
ta način želimo omogočiti staršem boljši vpogled v delo vrtca in kako se njihov otrok znajde znotraj
skupine in vrtca. Vse to pa tudi z namenom ustvarjanja pozitivnih odnosov med nami, otroci in starši.
10
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
Svet staršev: iz vsakega oddelka je izvoljen predstavnik vključen v svet staršev šole.
Roditeljski sestanki
Uvodni roditeljski sestanek za starše otrok novincev bo 25. 8. 2016 ob 17.00 uri v
večnamenskem prostoru vrtca enote Voličina.
Skupni izobraževalni in 1. roditeljski sestanek po skupinah za vse starše vrtca bo v četrtek,
15. 9. 2016, ob 16.30 uri v prostorih jedilnice OŠ. Na roditeljskem sestanku bo tudi predavanje za
starše. Predavanje bo izvedel g. Tilen Dominko, Splet kot magnet za otroke. Dnevni red roditeljskih
sestankov oblikujemo na aktivu strokovnih delavk.
2. oddelčni roditeljski sestanek bo v sredo, 12. 4. 2017.
Pogovorne urice
Individualni pogovori glede na želje staršev in ugotovitve strokovnih delavcev bodo vsako
tretjo sredo v mesecu, razen v mesecu, ko imamo načrtovana srečanja s starši ali roditeljski sestanek.
Družabna srečanja
Vrsta srečanja
Kostanjev piknik in otvoritveni tek
Škratovanje
Praznovanje z družino – babice na obisku
Veseli dan vrtca – zaključna prireditev
Datum
sreda, 5. 10. 2016
sreda, 14. 12. 2016
skupina Snežinke, 6. 3. 2017
skupina Zvezdice, 7. 3. 2017
skupina Lunice, 8. 3. 2016
skupini Sončki in Vrabčki, 8. 3. 2017
sreda, 14. 6. 2017
Pisna obvestila
Vabila, obvestila, zloženke, publikacije, LDN oddelka (vse leto)
Priložnostni pogovori
Individualni pogovori glede na želje staršev (vsak dan ob prihodu in odhodu otrok, po želji
staršev ob predhodnem dogovoru)
Kotiček za starše
Aktualne zanimivosti (vse leto)
Sodelovanje pri dejavnostih
Zbiranje materiala, vključevanje v različne dejavnosti (vse leto glede na dogovore skupine)
Predavanje za starše
Predavanje bo izvedel g. Tilen Dominko, Splet, kot magnet za otroke.
IZOBRAŽEVANJE–PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA
S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem bomo poglabljali svoja znanja, hkrati pa skrbeli za
osebnostni in strokovni razvoj.
11
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
V tem šolskem letu se bomo udeležile dveh 8-urnih seminarjev oz. tematskih konferenc z
naslovom:
o Raztresi stres, ki bo v četrtek, 9. 3. 2017, (4 ure) in v četrtek, 16. 3. 2017 (4 ure) ter
o Spletna varnost in etična raba novodobnih tehnologij, ki bo v četrtek, 6. 4. 2017, (4
ure) in v četrtek, 13. 4. 2017 (4 ure).
ŠTUDIJSKA SREČANJA
V šolskem letu 2016/17 bo se bomo udeleževali studijskih srečanj v študijskem središču Lenart.
PEDAGOŠKE KONFERENCE
V šolskem letu 2015/16 bomo izvedli štiri vzgojiteljske konference, in sicer:
Vzgojiteljska konferenca
uvodna konferenca
1. vzgojiteljska konferenca
2. vzgojiteljska konferenca
3. vzgojiteljska konferenca
Datum
25. 8. 2016
7. 12. 2016
1. 3. 2017
21. 6. 2017
STROKOVNI AKTIVI
Vodja strokovnega aktiva je Vesna Lončarič.
Strokovni aktiv
1. strokovni aktiv
2. strokovni aktiv
3. strokovni aktiv
4. strokovni aktiv
Datum
7. 9. 2016
16. 11. 2016
1. 2. 2017
10. 5. 2017
DELOVNA SREČANJA – NAČRTOVANJE TIMA V TANDEMU
Timsko načrtovanje bo potekalo enkrat mesečno v tandemu, tedensko pa v tandemu po
dogovoru strokovnih delavk skupine.
DEJAVNOST
1. srečanje
tima
2. srečanje
tima
3. srečanje
tima
4. srečanje
tima
5. srečanje
tima
6. srečanje
tima
VSEBINA
za oktober
za november
za december
za januar
za februar
za marec
ROK
28. 9 2016, od 1600 do 1700, v
enoti Voličina
26. 10. 2016, od 1600 do 1700, v
enoti Voličina
23. 11. 2016, od 1600 do 1700, v
enoti Voličina
4. 1. 2017, od 1600 do 1700, v
enoti Voličina
25. 1. 2017, od 1600 do 170, v
enoti Voličina
22. 2. 2017, od 1600 do 1700, v
enoti Voličina
UDELEŽENCI
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
12
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).
LDN za šolsko leto 2016/17
7. srečanje
tima
8. srečanje
tima
9. srečanje
tima
za april
za maj
za junij
29. 3. 2017, od 1600 do 1700, v
enoti Voličina
29. 4. 2017, od 1600 do 1700, v
enoti Voličina
24. 5. 2017, od 1600 do 1700, v
enoti Voličina
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
vse strokovne delavke načrtujejo v tandemu skupine
V mesecu aprilu bomo izvedli vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/18.
KADROVSKI IN MATERIALNI POGOJI ZA URESNIČITEV VZGOJNEGA PROCESA
V obeh enotah vrtca sta kadrovska zasedenost delovnih mest in materialni pogoji ustrezni,
zato so pogoji taki, da lahko vzgojni proces poteka nemoteno.
Glede na razpoložljiva sredstva načrtujemo nabavo različnega materiala za delo z otroki,
nabavo igrač po oddelkih glede na predloge strokovnih delavk. V mesecu oktobru 2016 (v času
jesenskih počitnic) bomo izvedli pleskarska dela v enoti vrtca Voličina. Ob zaključku sezone iger na
igrišču vrtca (pred zimo 2016) bomo izvedli nanos zemlje ob robnikih igrišča in nasip mivke okrog
betonskih plošč.
Klavdija Žabčič, vodja vrtca
13
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja (Albert Einstein).