“JÄKÄLÄ”

“JÄKÄLÄ”
Kilpailuehdotukseen sisältyy kolme erilaista ja omaleimaista korttelia. Taidelukio Lumitin rakennus on hilamainen,
huokoinen rakennus, jonka esiintymis- ja harjoitustilat avautuvat näkyviksi ulospäin. Asuin- ja huoneistohotellikortteli on nykyaikainen tulkinta perinteisestä umpikorttelista, joka sylimäisesti kietoutuu sisäpihan ympärille. Hotellija kongressikeskus on ruutukaavan tukeutuva, suomalaisesta luonnosta muotokieltä ammentava vapaamuotoinen ja dynaaminen kaupunkikuvallinen kohokohta. Erilaiset rakennukset nivoo yhteen kortteleiden tuleva toiminta
sekä Kuopion vahva ja omaleimainen kaupunkirakenne, jonka ominaispiirteitä ehdotus luontevasti jatkaa.
Kilpailualueen ympäristö on heterogeeninen; rakennusten ikä, tyyli ja mittakaava vaihtelevat. Välittömässä läheisyydessä sijaitsee sekä vanhoja puutaloja ja umpikortteleita että modernin aikakauden lamelli- ja pistetalokortteleita. Kilpailuehdotus sijoittuu kaupunkirakenteeseen sen ruutukaavarakennetta täydentäen ja sopeutuen
ympäristön mittakaavaan ja sen muutoksiin. Rakennusten kokonaisvolyymi on erilaisilla suunnittelutaktiikoilla
jaettu pienempiin osiin, joiden mittakaava kasvaa kohti ruutukaavan reunaa, jossa hotelli- ja kongressikeskus
nousee rantajulkisivun saapumisnäkymän maamerkiksi.
Rakennukset sijoittuvat keskeiselle kävelyalueelle ja pyrkivät tarjoamaan eri julkisivulle niiden kävely-ympäristöön
luontevasti liittyvän toiminnallisen suhteen. Kilpailualueen halkaiseva rännikatu, Hallikatu, on alueen sydän, johon
avautuvat sekä Lumitin aula- ja yleisötilat, asuinkorttelin liiketilat sekä kongressikeskuksen aula- ja ravintolapalve-
RAKENNUKSET
1 Hotelli- ja kongressikeskus
2 Huoneistohotelli
3 Asuntoja
4 Lumit
5 Puutalokortteli, asuntoja
RANTAPUISTO
6 Juhla-aukio
7 Tapahtuma-aukio ja urheilukenttä
8 Rantapaviljonki:
vierasvenesatama, kahvila, rantalava
9 Veneseura ja huoltopiste
10 Uimaranta
11 Kanoottivuokraus
12 Leikkikenttä
13 Skatepark
14 Huoltoranta:
pysäköinti, jätepiste,
mattopesu, veneluiska
15 Pintaparkki, saattoliikenne
16 Maisemoitu säilytystila
17 Pyörä- ja mopohuoltoparkki
lut. Kuopionlahdenkadulla Musiikkikeskuksen edustalla autoliikenne katkaistaan ja rakennusten edusta muuttuu
osaksi puistoon jatkuvaa aukiotilaa. Aukiolle avautuvat sekä nykyinen Musiikkikeskuksen sisäänkäynti että tulevat kongressikeskuksen salitilat. Puijonkadun puolelle avautuu yksi kongressikeskuksen pääsisäänkäynneistä ja
hybridi-liiketiloja sekä asuinkorttelin kivijalkaliiketilat. Kirkkokadulle avautuu sekä hotellin aulasisäänkäynti että
Lumitin eteläinen pääsisäänkäynneistä.
Hotelli- ja kongressikeskus muodostuu kahdesta osasta: vapaamuotoisempi hotelliosa sijoittuu jalustamaisen
kongressiosan päälle. Kongressiosan maantasokerrokseen sijoittuu rakennuksen aulatilat, iso monitoimitila, ravintolatilat ja kahvila keittiöineen, hybridi-liiketilaa sekä hotellin aulapalvelut. Toiseen kerrokseen sijoittuu kongressikeskuksen kokoustilat sekä siltayhteys Musiikkikeskukseen. Kellarikerroksessa on pysäköinti- ja huoltotilat.
Kongressiosan keskeinen tila on rakennuksen diagonaalisesti halkaiseva aulatila, johon on sisäänkäynnit Puijonkadulta ja Hallikadulta, ja josta on käynnit rakennuksen eri palveluihin. Keskuksen päätila, iso monitoimisali
5
avautuu etelään Kuopionlahden suuntaan.
Hotelli muodostuu neljästä lähes identtisestä kerroksesta, jossa hotellihuoneet sijoittuvat rakennusmassan ulkoreunoille. Sisäosaan sijoittuu aula- ja käytävätilat sekä monitoimitiloja ja IV-konehuoneet. Hotellirakennuksen ul-
3
4
komuodossa on tehokkaan tilankäytön sekä ekspressiivisen ja dynaamisen muodonannon yhdistelmä. Ratkaisu
on muodostettu kahden diagonaalisesti sijoittuvan bumerangimaisen massan päällekkäinasetteluna, josta muodostuu sakaramainen rakennus. Hotellin sakarat leikkaantuvat korttelin ulkoreunojen mukaan. Lopputuloksena
hotellihuoneista avautuu ilmavasti ja monipuolisesti näköaloja kaupungin eri suuntiin. Sakaramainen massoittelu
tuottaa katutilaan sekä dynaamista vaihtelua ja näyttävyyttä että pienimittakaavaisempaa rakeisuutta.
Taidelukio Lumitin arkkitehtuuri tarjoaa näyttämön sen sisäiselle toiminnalle. Rakennuksen ytimenä on katumainen pääaula, joka halkoo rakennusta etelä-pohjoissuunnassa. Sen molemmin puolin sijoittuu lähes kaikki koulun
2
esitys-, harjoitus- ja ryhmätilat. Osa näistä tiloista sijoittuu aulan sisäkadun ja vierellä kulkevan rännikadun väliin
hilamaisena rakenteena, joka avautuu molempiin suuntiin. Tilat mahdollistavat sekä lukion toiminnan avaamisen
näkyväksi ulospäin että myös tilojen monipuolisen käytön. Tilat voivat toimia tapahtuma- ja harrastuskäytössä
myös kouluajan ulkopuolella. Juhlasali sekä black box-sali sijoittuvat rakennusmassa keskelle. Niiden molemmin
puolin, etelä- ja pohjoispäätyyn sijoittuvat erilaiset aineopetuksen luokkatilat sekä hallinnon tilat ja oppilashuollon tilat. Ruokala ja kahvila sijoittuvat isona avotila aulatilan pohjoispäähän. Juhlasalin yleisötilaa voidaan jatkaa
1
ruokalaan. Keittiön huoltoyhteys on Koljonniemenkadulta, joka muilta osin on kävelykatuna. Lumitista on maanalainen kävely-yhteys pysäköintiin. Myös maanalainen huoltoyhteys on järjestettävissä, mutta esitetty ratkaisu
17
perustuu maantasossa eri sisäänkäynneiltä tapahtuvaan huoltoon. Vanha koulukortteli täydennysrakennetaan
puutalokorttelina, esim. asuinkäyttöön
Asuin- ja huoneistohotellikortteli on moderni, monimittakaavainen tulkinta perinteisestä umpikorttelista. Kortteli
muodostuu kahdesta osasta: pohjoisosassa on asuinrakennukset ja eteläpäässä huoneistohotellin rakennukset.
Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, joka rakentuu yhteisen sisäpihan ympärille vaihtelevan korkuisina rakennusmassoina. Massojen korkeudet seuraavat ympäröivien rakennusten korkeusasemia ja toimivat välittäjänä
mittakaavamuutoksessa pienten historiallisten rakennusten (Minna Canthin kadun suunta) ja modernien rakennuskompleksien (Musiikkikeskus ja Hotelli- ja kongressikeskus) välillä. Huoneistohotellin maantasokerrokseen
sijoittuu liiketilaa. Korttelin pohjoispäässä maantasokerroksessa on myös asuntoja. Asuntojen ja huoneistohotellin asuntojakauma painottuu annetun tilaohjelman mukaan pieniin asuntoihin, etupäässä yksiöihin ja pieniin
kaksioihin.
6
Kuopionlahden rantaan ja kilpailukorttelien väliin sijoittuu aukioiden, puistojen ja venesataman kokonaisuus, joka
15
ehdotuksessa on yhdistetty yhdeksi isoksi rantapuistokokonaisuudeksi. Musiikkikeskuksen ja Hotelli- ja kon-
16
gressikeskuksen edustan pysäköintiä vähennetään ja kadun ajoneuvoliikenne katkaistaan. Tilalle muodostuu
pienimuotoinen ja urbaani juhla-aukio, joka laskeutuu Musiikkitalon ja Kongressikeskuksen aula- ja salitilojen
ylätasolta kivettynä aukiona alas kohti rantapuistoa.
Maria Jotunin puisto ja Brahen puisto muodostavat yhdessä avoimeen maisematilaan ja vapaamuotoiseen sommitteluun perustuvan monitoimintaisen ja vehreän rantapuiston. Se jatkuu yhtenäisenä kaupunkipuistona itään
kohti Väinölänniemeä ja luoteeseen kohti Valkeisen lammenrantapuistoa. Puistoon sijoittuu erikseen osoitettuja
7
toiminnallisia alueita (mm. leikkipuisto, skatepark, tapahtuma- ja liikunta-alue, uimaranta) sekä runsaasti vapaata
ja avointa nurmipintaa, joka mahdollistaa alueen monipuolisen käytön.
13
12
10
11
8
9
Rantavyöhyke uudistetaan sijoittamalla joitakin rannan toimintoja uudelleen ja aktivoimalla rantaviivaa uusilla
toiminnoilla ja helpottamalla vesirajan saavuttamista. Kotisataman laiturit järjestellään uudelleen rannan lounasosaan, johon laitureiden lisäksi sijoittuu venelaskupaikka ja mahdollinen uusi veneseuran paviljonki- ja huoltorakennus. Keskeisesti sijaitsevaa aallonmurtajalaituria levennetään ja kehitetään vierasvenesatamana. Laiturin
itäpuolella moottoriveneily on kielletty. Sinne sijoittuu kanootti- ja sup-lauta-vuokrauspalvelut sekä uimaranta.
Aallonmurtajalle sijoittuvaan rakennukseen sijoittuu vierasvenepalvelut, kahvila, rantaesiintymislava sekä välinevuokrauspalvelut. Venesataman pohjoisreunaan rakennetaan veteen jatkuvat istuskeluportaat.
14
Hulevesiä hallitaan korttelien ydinalueella lisäämällä kivetyille alueille mahdollisimman paljon vettä läpäiseviä
osuuksia. Kiveyksille tehdään matalia pintareittejä, joilla pintavesiä suunnataan läpäiseville ja istutetuille alueille
sekä kohti rantapuistoa. Reitit toimivat myös tulvareitin perustana. Puistoon rakennetaan nurmikenttään saumattomasti luonnonelementeillä mukautuva viivytyspainanne.
Alueen liikenneverkko säilyy pääpiirteissään ennallaan, lukuun ottamatta Kuopionlahden- ja Koljonniemen katujen rauhoitettuja kävelyaluetta. Haapaniemenkatua kehitetään joukkoliikennekatuna ja Puijonkatua torilta etelään
suuntautuvana pyöräilyn pääreittinä. Pyörätie rakennetaan Puijonkadun itäreunaan erillisenä pyöräkaistana.
Myös rantapuiston alueella pyöräreitti kulkee jalankulkuväylien yhteydessä eroteltuna kaistana. Lähempänä rantaa kulkee pelkästään jalankululle rauhoitettu hitaampi kävelyreitti.
Saatto- ja huoltoliikenteen kannalta keskeiset kadut ovat Kirkkokatu ja Haapaniemenkatu: Kirkkokadulle sijoittuu
sekä Lumitin että hotellin saattoliikenne ja henkilöautojen sisäänajo pysäköintihalliin. Haapaniemenkadun varrella
on Lumitin Musiikkikeskuksen saattoliikennepaikkoja sekä ajoyhteydet kenttäpysäköintiin ja maanalaiseen huoltokeskukseen. Maanalainen pysäköintilaitos sijoittuu sekä hotelli- ja kongressikeskuksen että osittain huoneistohotellin ja asuntokorttelin alle. Laitoksen kapasiteetti on 388 autopaikkaa. Musiikkikeskuksen edustalle sijoittuu
108 maanpäällistä pysäköintipaikkaa ja 6 linja-autopaikkaa. Pyöräteiden varsille sijoittuu useita pyöräpysäköintialueita keskeisten toimintojen läheisyydessä. Keskeisin pyörä- ja mopohuoltoparkki sijoittuu Musiikkikeskuksen
tontin pohjoisreunalle.
Laajuustiedot
Yleissuunnitelma 1:1000
Hotelli
6800 hym2
10450 brm2
Kongressikeskus
4400 hym2
5100 brm2
Lumit
5700 hym2
8000 brm2
Huoneistohotelli
4500 hym2
6000 brm2
Asuinrakennukset
4300 hym2
5200 brm2
KUOPION SOIVA JA SYKKIVÄ SYDÄN Kuopionlahden yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu 1.vaihe