Mitä henkilötunnus kertoo?

Henkilötunnus
Henkilötunnus on yksilöimiskeino, joka yksilöi kansalaiset vielä tarkemmin kuin nimi. Täysin samannimisiä
ihmisiä löytyy, mutta ei kahta, joilla olisi täysin sama henkilötunnus. Se säilyy muuttumattomana koko
elinajan. Henkilötunnus otettiin Suomessa käyttöön 1960-luvulla.
Henkilötunnuksen saa Suomessa tai ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen syntymätodistuksen perusteella. Henkilötunnuksen saaminen Suomessa syntyneelle lapselle ei vaadi vanhemmilta toimenpiteitä.
Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään ja syntymätietojen
rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus.
Myös ulkomaalainen, jonka oleskelu Suomessa on pysyvää tai kestää vähintään vuoden, saa
henkilötunnuksen. Lisäksi henkilötunnus voidaan antaa maassa tilapäisesti oleskelevalle henkilölle sekä
eräissä tapauksissa ulkomailla asuville perheenjäsenille, jos maistraatti harkitsee sen tarpeelliseksi.
Ulkomaalaisen on itse ilmoittauduttava asuinpaikkansa maistraattiin rekisteröintiä varten.
Mitä henkilötunnus kertoo?
Maija Mäkinotkelman henkilötunnus on 131052-308T. Siinä syntymäaika, 131052, kertoo päivän, kuukauden
ja vuoden, jolloin Maija on syntynyt.
Syntymäajan jäljessä oleva merkki kertoo syntymävuosisadan. Maijalla se on yhdysmerkki (-), sillä hän on
syntynyt 1900-luvulla. Henkilöillä, jotka ovat syntyneet 1800-luvulla, se on plusmerkki (+) ja 2000-luvulla
syntyneillä A-kirjain.
Yksilönumerolla, joka Maijalla on 308, erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Numero on
miehillä pariton ja naisilla parillinen. Käytännössä yksilönumeroksi annetaan jokin luku väliltä 002-899.
Tarkistusmerkki on numero tai kirjain, Maijalla se on T. Se saadaan
jakamalla syntymäajan ja yksilönumeron muodostama
yhdeksännumeroinen luku 31:llä.
Tarkistusmerkki määräytyy jakojäännöksen perusteella oheisen
taulukon mukaisesti.
Jakojäännöksen laskeminen
Laskettaessa henkilötunnuksen tarkistusmerkkiä vastaavaa
jakojäännöstä laskukoneella ja saataessa lopputulokseksi
desimaaliluku, saadaan jakojäännös selville näin: kokonaisluvun
jälkeen oleva desimaaliluku kerrotaan luvulla 31 ja näin saatu tulos
pyöristetään lähimpään kokonaislukuun seuraavan esimerkin
mukaisesti.
Maija Mäkinotkelman henkilötunnuksessa 131052-308T luku 131052308 jaetaan luvulla 31, jolloin
laskukoneen tarkkuudesta riippuen tulokseksi voidaan saada esimerkiksi desimaaliluku
4227493,8064516129032258064516129.
Kun kokonaisluvun jälkeen oleva numerosarja 0,8064516129032258064516129 kerrotaan luvulla 31,
saadaan tulokseksi 24,9999999999999999999999999. Tämä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, joka
on 25. Lukua 25 vastaa tarkistusmerkki T.
Tehtävä: Kokeile oman tunnuksesi tarkistusmerkin laskemista!
© Väestörekisterikeskus